พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2560เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ247
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร108
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 76
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*โครงการแผ่ปัญญา สร้างโรงเรียนบนดอย105
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล59
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร34
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ294
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ456
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447