พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2560เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ399
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร1202
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 228
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*โครงการแผ่ปัญญา สร้างโรงเรียนบนดอย116
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล87
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร82
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ328
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ504
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447