พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2560เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ276
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร115
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 80
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*โครงการแผ่ปัญญา สร้างโรงเรียนบนดอย106
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล61
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร39
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ301
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ478
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447