พุทธศักราชสถานะชื่อโครงการจำนวนผู้บริจาค
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ644
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร1797
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*เมรุมรณสติ 244
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*โครงการแผ่ปัญญา สร้างโรงเรียนบนดอย129
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*ขุดเจาะน้ำบาดาล214
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*บวชพระเณรชาวเขา พ.ศ. 2562 จำนวน 2069 รูป613
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*วัดบูรณพุทธ349
ปี 2561เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธาน วัดบูรณพุทธ553
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานทั่วหล้า292
ปี 2562เปิดรับเจ้าภาพ*พระประธานวัดถ้ำผาขาว1
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร 2066 รูป1578
ปี 2561ได้เจ้าภาพครบแล้วเจ้าภาพบวชศีลจาริณี447