โครงการนี้ เป็นโครงการที่ยกระดับ
ต่อยอดมาจากโครงการหาชุดหมีให้(พี่)หมอ
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ให้แก่ รพ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ5,555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2กองทุนธรรมทานบ้านสุทธิโก3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3Pranee phonbun Marriott 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4นภัทร พร้อมมูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5องอาจ-พรสุข เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6อัญมณี พฤกษชลธาร50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7ไม่ประสงค์ออกนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8นายคมเดช คล้ายเพ็ชร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9ธนัยนันท์ แก้วเสริมศักดิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10กนกวรรณ ทรัพย์ฟูเกียรติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ขวัญพัตน์ - ฐานะเชษฐ์
กรภูอิทธิ์ ​- กรกฤษจรรย์
สุวัฒนากุลวงศ์
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12นางพิมพ์จุฑา จั่นสังข์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13May&family 10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14ชาญณรงค์ ชาญศิริเจริญกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15วราพร ปั้นเพ็ชร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16พระวัฒชระ ถิระธมโม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17ศวิตา วโรตมะวิชญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18นางสุกัญญา ภู่มณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19ศรัญญา มานะพันธานนท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20นางสาววิรัชชดา ภาคสม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21นางสาววิรัชชดา ภาคสม1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22กุศล ศิริเทพทวี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23นายสนอง สุขกำเนิด21,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24คุณ กิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
คุณ ภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25น.ส. ยุพดี สกุลพิเชฐรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26คุณวัฒนพล อังศิวาพงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27สวรรยา ลี้เลิศกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28วิศรุดา ศุภรังสรรค์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29นิวัฒน์ สุวรรณ เถื่อนวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30anglejung219.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31เปรมวดี​ เสรีรักษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32วาสินี ม้ามณี
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33วราภรณ์ ชื่นอารมณ์, ทินกร ทองดี
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34May&family 10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35ไม่ประสงค์ออกนาม152.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37สุนันทา ปริษาวงศ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38นายธนะสิทธิ์ ม่วงแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39ยุวรินทร์ พิสิษฐ์กุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40วรรณลักษณ์ พุทธิเอกสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41น.ส.ชุณหกาญจน์ สุวรรณาภิรมย์2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42มณสิณีย์ สิงห์ศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43ศศินา วิเชียร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44วิภพ ศุภพิพัฒน์100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45จันทร์พร สุทธิธรรมจิต5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46น.ส.พิณสวัน ปัญญามาก2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47พัชรินทร์​ แสงเลิศศิลปชัย3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48นางสาวลักษณียา ยะถา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49ไม่ทราบครับ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50ธญา วรรณเสน
ชาลี เทียนไพบูลย์ศิริ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51จิราพร ถาวรรัตนวณิช
สมชาติ ถาวรรัตนวณิช
ชนาภา ถาวรรัตนวณิช
99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52* ลาเต้ *24.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53May&family10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54ปุณยณุช เรืองแจ่ม14,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55นายฉัตรชัย พิมพศักดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56น.ส.ลภัสรินทร์ อัญชลีอริยะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57อริยา ธรรมาภิมุข และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58วิจิตรา65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59คุณวันเพ็ญ พุ่มเรื่อง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60May&family10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61ชัชวาลย์-อำพร พระคุณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62มัลลิกา ชาติประเสริฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63นายดลสวัสดิ์ สกุลธัญญลักษณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64อนงค์นาฏ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65ศิริพร ทองผาสุข100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ และ ครอบครัว20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67ปาริชาติ เตวิชยางกูรและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68นส.วรรณพร เพิ่มโสภา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69น.ส.สุรีย์รัตน์ เล็งวัฒนากิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70วิไลพรรณ ธิติประเสริฐ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71นางชุติมา มานิตย์111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72จุฬา ยันตพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73ณัฐพัชร์ สุขาพันธุ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74นิศารัศมิ์ ตั้งวงศ์ตระกูล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75พัฒนรัฐ ศรีประจิตติชัย10,001.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76นางมณีรัตน์ อินทอุดม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77วิจิตรา65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78ประไพศรี ศรีภูสิตโต5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79พัชนุช ลัลน์ณภัทร และครอบครัว15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80May&family 10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81อนงค์นาฏ & นาทพงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82น.ส.​ศิวาพร​ หอโสภณพงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83น.ส ภาวิดา ลิ้มตระกูล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84นางสาวธรานันท์ วุฒิพงษ์519.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85เกศินี วัฒนสมบัติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86ยิ่งกมล​ ศัลยประดิษฐ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87คุณพรพรรณ เล็กอุทัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88นางสาว ญาดา วัชราภัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89ธิชญาภา ถาวรเลิศรัตน์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90นาย ธีระพงษ์ กังสนารักษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91นาย วรวุฒิ บัวหนุน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92อัจฉรา ภูมัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93นวลจันทร์ ปัตตพงค์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94สุริ เสารีติธาดา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95มาลี เชษฐโชติศักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96กรกช โภชนา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97อำนวยและนงเยาว์ ชัยกิตติศิลป์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98สุรางค์ ศรีทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99วันดี กลัดอยู่500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100 พัชรี ธรรมจรูญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101พีรเนตร เพ่งพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102สุวรรณา สรรพการพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103ชุติมา คล้ายเจริญสุข400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104ชัย ตั้งปภาวิชญ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105อภิญญา ตั้งปภาวิชญ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106รุ่งรวี ตั้งปภาวิชญ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107ปวีณา เดชอมรรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108นภา เดชอมรรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109M1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110แอ๊ว วันวิภา1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111คุณสุกัญญา เพียรธุระกิจ10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112นางสาวบัวลม ใจแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113น.ส.ปนัดดา เพิ่มพานิช10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114น.ส.ปนัดดา เพิ่มพานิช2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115นาย กันตภณ เดชวงศ์ธาดา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116พนิตา บุญให้200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117นางสาวบุษปวรรณ ศรีสมบูรณ์สุข 610.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118กนกกรณ์ เซี่ยงฉี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119คุณยายรันรัน+พี่แนน+เพชรลัดดา+น้องรันรัน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120วรากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121อนงค์นาฏ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122May&family 10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123ธนัท ทองมาก2,000.00 บาทภาพที่ระลึก