การขุดเจาะน้ำบาดาล มีอานิสงส์มาก

วนโรปสูตร ว่าด้วยเจริญบุญได้ทุกเวลา
[๑๔๕] เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนพวกไหน ตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์.
[๑๔๖] พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้ สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย ชนเหล่านั้น ย่อมมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์.


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1นางสาวธัญญลักษณ์ นิมมานนิตย์20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2นางสาวสาธิตา อุทัยศรี2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3นางจิราภา โกวิทยา2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4นายจิโรจ นิมมานิตย์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5นางสาวจินา โอสถศิลป์55,559.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6นางพิมพ์พัฒน์ รักศรีอักษร55,559.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7นางสาวพลอยจุฑา งามพฤกษ์วานิชย์18,882.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8นายภุชคฤน ตั้งตรงเจตนา3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9สรินนา เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10นางสาวสุพรรณวดี ศิริโตและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ณิชาภา พลอยพีระ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12Jirapat Wilasinee200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13วรรณภา เกิดลาภผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14ดารินทร์ เมฆบุตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15ภาธิญา กาญจนเสวี5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16ไม่ประสงค์ออกนาม99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17พิรุณ กมลแสน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18อลิสา โชติทวีชัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์996.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20นงนภัส อัคคพงศ์พันธ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21อุษามาส วิริยะอุดมชาติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22แพรวพรรณ ว่องก๊ก และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23ณัฐพินี ประภากาศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24นาวี ปฐมอนันท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25คุณพ่อพิชัย-คุณแม่อรวรรณ
ปฐมอนันท์ และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26นางสิริพิมล เหลืองวารินกุล10,000.03 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27ณัฐรดา โนตานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28นภาพร วานิชขจร และ ครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29พัทธนัณท์ เลิศอัครพิทูร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30คุณมรุเศรษฐ์ เตชัสพัชรพงษ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31JuandJi & JuetJi & Sunida Tumsuwan
MR. Douglas Tumsuwan
MR. Mikael Haugen
MR. Mats Rehnstrom
2,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์
รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
กิรณา บุญมาธัญรัตน์
550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33น.ส.เพ็ญศรี อรรคศรีวร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34หทัยรัตน์ อติชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35ธงชัย-สุเพ็ญพร-มาคุณ เกษมสุขสกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36วุฒิเมศร์ ธีระศุภวาณิชย์ 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37เกียรติบดินทร์ ศรีสุกิจจา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38ไม่ระบุ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39นาย อภิชา ธนัชวัชรพล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40ธรรมวรรณ 29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41นางสาวเนตรนภา ทองผล450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42Miss U.100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43นางสาวสิรญา สาครินทราชัย
ด.ช.สิรภพ นิลเพชร์พลอย
ด.ช.ธนัท นิลเพชร์พลอย
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44จุฑารัตน์ ชมภูคำ
นายบุญชม ชมภูคำ
นางบัวเขียว เป็งปัญญา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46วโรดม สุขสุคนธ์ และครอบครัว501.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48สุภาภรณ์ ตั้งวิเศษชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49Michael-Ketklao Knox1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ
มาลินี ภักมี
ฤทธา ศฤงคารรัตนะ
เอญาดา ศฤงคารรัตนะ
160,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51นส.ศิริสุดา ชัยแสนสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52พิมพ์รัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53พิชญพงศ์ อุทยะพิรุณลักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55นางบุญจิง บุญญมัย และบิดา มารดา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56นายศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59นายนฤดล มัฆนาโส100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61วนัสนันท์ ไตรสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62Lee200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64แววดาว คำสีแก้ว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66น.ส.แววดาว คำสีแก้ว
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67ธนิศรา ขันนาค200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68ครอบครัวตั้งจิตเจริญชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69น.ส.แววดาว คำสีแก้ว พร้อมครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70รุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต และคุณแม่เช้า
เหล็กสูงเนิน
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71นางณัฐรินีย์ อธิเสนะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72ณัฐนี ตามไท10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73ปัญจพร สมพูลสวัสดี80,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74วีรยา สุวรรณโสภี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75เอื้ออารีย์ จันทรนิมะ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76นางศิริพรรณ สุขสุวรรณ์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77เสียงธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78นายวิจัย ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์865.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81สิริภา แจ้งปิยะรัตน์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82คุณสมศักดิ์-สมพร อัศวศิริศิลป์และ
ครอบครัว
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83สุวลี งามเลิศวัฒนกุล10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84เบลล์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85นายณัฐพงศ์ ศรพรหม และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86นายอัครัช สิทธิแก้ว และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87ที่พักสงฆ์ภูเซียงโม10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88เป้ เกต ก้อย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89ฉัตรชัย แม้นจำรัส1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90ฐิฏิพร ตันกิติยานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91Mr. Hanno Soth ร่วมบุญขุดเจาะน้ำบาดาล 500
บาท
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92วาสนา สาสะกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93ไม่ระบุชื่อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94อรพิมพ์ เหลืองอ่อน108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95นาวี ปฐมอนันท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์568.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97วนัสนันท์ ไตรสุวรรณ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98สุนันทา มงคลธนิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99ณัชชา พระคุณ350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100อัจฉริยา เเละครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101อารียา จารุภูมิ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102น.ส.ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104เต็มสิริ หวังทวีทรัพย์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ
มาลินี ภักมี
ฤทธา ศฤงคารรัตนะ
เอญาดา ศฤงคารรัตนะ
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106เกษราภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้า400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107คุณเพ็ญศรี เกิดทรัพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108นส.พัชญ์สิตา พิสิษฐานันต์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109ไม่ประสงค์ออกนาม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111ณิชขา ดำรงวิวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112นางสาวกรรณิการ์ มาลัยและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113พัชรา ศรีพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114จันทร์+สาธิต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115Suthepin Pudthijitluk Lee 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116กฤติกา ศักดิ์ทวีกุลกิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117นายรัชกฤต สงวนขีวิน
นางเพียงหทัย เอกสินธุสิทธิ์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118ชูเกียรติ-ธัญญสมนต์ อรุโณทยานันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119นายไพจิตร, นางเพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์ และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120นภัสสร เลิศอัศววิวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121ณัฐนี ตามไท5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122ณัฐสินี วิภูมิตสิตสกุล
ณัฐพร เกียรติคุณรัตน์
ธิดารัตน์ เกียรติคุณรัตน์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123สุภาณี หาญถาวรชัยกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124สุคนธ์-รินทร์ลภัส- กิรณา บุญมาธัญรัตน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125เอี่ยมสิริ ร่มไทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126มาวิน เอี่ยมทา
ภัทริน สงขาว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127พงศ์ศิญา ชังพูลสวัสดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128นายอภิชา ธนัชวัชรพล และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129เชษฐ์ธิดา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130ภูริชญา เภามา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131ศุภณัฐ มั่งคั่ง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132สุวัฒน์ทนี คณะวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133ฉัตรสุดา แก้วขจร และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134นางสาวอัญอริญชย์ วงษ์อำมาตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135วรชาติ โฆวินวิพัฒน์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136นางสมจิตต์ แสงจันทร์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137ศศิรดา นิวาตวงศ์และครอบครัว
ภารกิจเจาะน้ำบาดาล
น้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138May & Belle1,500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140พีรายุ กนกกร กรฉัตร รวิศุทธ์ มนิสา ณภัทร - สุ
วัฒนศิลป์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141ดุษฎี เลิศธรรมนนท์ และ แรนดี้ จูซุฟ2,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142ศิศีรี เกิดผล5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143พลพร​ อภิวัฒนเสรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144ปิติพร ปริษาวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145สาริสา มณีฉาย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146วนิดา ๙สังข์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147ณภัชนันท์-เดวิด-เอ็มม่า เฮอร์เบอร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148โสภณ สอิ้ง ชังพูลสวัสดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149ขุดเจาะน้ำบาดาล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150รุจาภา เหม​นิลรัตน์​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152ปภัพ จารุกนกวิชญา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153ประมัยพร อิศรางกูร ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154นาย วีระวัฒน์ ลาตีฟีและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155ขุดเจาะน้ำบาดาล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156ทศพิธ วรธรรมพิทักษ์2,312.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157ไม่ระบุชื่อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158นางเสงี่ยม ทองเต็มดวง400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159ปณิชา ฉิมฉายและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160วิกานดา วงศ์สุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161ธมนพัชร์ อธิสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162คุณอรพินท์ เมนส์-ธนิตย์ธีรพันธ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164ดินดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165นางสาว โอปอล์ สุทธิอักษร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166วัชรารัศม์ โพธิ์กระจ่าง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167นางสาวกรรณิการ์ มาลัย
นายสุวิชช์ มาลัย
นางยุพา มาลัย
นายโมฤทธิ์ มาลัยและครอบครัว
นางสุภัทรา บุญยิ่งและครอบครัว
309.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168คุณธัญญามาศ ไชยโย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169ไม่ระบุชื่อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170รัตนากร จงพูนทิพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171นายกรกช โตสงวน600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172นวลจิรา-ธรินทร์ กังสนันท์และครอบครัว350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173คุณธัญญามาศ ไชยโย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174พิจิตรา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175นางสาวกรรณิการ์ มาลัย
นายสุวิชช์ มาลัย
นางยุพา มาลัย
นายโอมฤทธิ์ มาลัยและครอบครัว
นางสุภัทรา บุญยิ่งและครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176ก้อย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177นงลักษณ์ เพ็ชรสีสม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179ปิติพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180ณัชพิมพ์ ไทยวงศ์วรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181นางเจริญศรี คณะวรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182มาลัย กิจปรีชาวนิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183น.ส.กัญจน์ชญา กุลฉัตรวิวัชร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184กิรณา บุญมาธัญรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185สมศิริ สุวรรณทศและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186ณัฐนันธ์ ศักดิ์ทวีกุลกิจ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187นฤมล ชัยสวัสดิ์อารี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188น.ส.นิชานันท์ ทับทิมเทพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190ไม่ระบุชื่อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้ แม่ชู-พ่อเสน่ห์ ไชยโย
ยายมี-ตาเท่ง จิตใจ
ปู่ผาด-ย่าปาย ไชยโย
และเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192น.ส. วิศรา เลขสฤษดิ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193อรอนงค์ ศิริภิญโญภาพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195บุญชนิต ตันติวุฒิ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196วรวิทย์ วิรุฬห์ธนวงศ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197นายอนันท์ นางวรรณี จันทรไกรโรจน์และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198นางสือเจ็ง แซ่แต้4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199นส.ชเนฎษ์ ลออคุณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200ดญฺ.หฤษร ลออคุณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201นส.จิตรมนัส ลออคุณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202นพ.วิทวัส ลออคุณ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203ทตพ.กัญญมณฑ์ ลออคุณ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204นาย บัญจภัทร ลออคุณ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205นส.พรรณพิไล ลออคุณ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206นางกัทลีวัน ลออคุณ30,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207อุทิศให้คุณแม่มุ้ยลั้ง แซ่ลิ้ม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208กิตติพงษ์ ปิ่นคง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209วัชราพรรณ สุภัจจาภิชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210อัทธภัค​ ณ​นคร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211น.ส. ชนิดาภา ค้าแพรดี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213นายคงภัค สัตย์รักษา
นส ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์
นาย ณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214ตติยา สมุหเสนีโต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216จุฑามาศ เอี่ยมสระศรี และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217เมธินินทร์ ภิณญูชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218-1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220น.ส.นิชานันท์ ทับทิมเทพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221MR. NOPPORN 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222พรมงคล ไชยรินทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224Pitiphorn Parisawong 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225นางสาวสุดารินทร์ รอดมณี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226เรวัตร สุขนุ่ม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228กฤษ วณิชฐิติกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229นางสาวณัฐนันท์ ภวภูตานนท์และครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230วนัสนันท์ ไตรสุวรรณ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231นางวลัยพรรณ​ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย​และบุตร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232นภารัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233ครอบครัวบุญราศรี และครอบครัววัจนมาลา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235สุภาภรณ์และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236ชนิกานต์ เกิดทรัพย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237นางชูกลิ่น เหมทานนท์
นายจรยุทธ ขวัญยืน
น.ส.เทียนทิพย์ ทองพนัง
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้ เเม่ชู-พ่อเสน่ห์ ไชยโย
ยายมี-ตาเท่ง จิตใจ
ปู่ผาด-ย่าปาย ไชยโย
และเจ้ากรรมนายเวร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240วิศรา เลขสฤษดิ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว501.17 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242ครอบครัวปฐมอนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243กฤติน จิรพรเจริญ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244ขนิษฐา พจนอารี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245จุฑามาศ เอี่ยมสระศรีและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246คุณแตน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้ แม่ชู-พ่อเสน่ห์ ไชยโย
ยายมี-ตาเท่ง จิตใจ
ปู่ผาด-ย่าปาย ไชยโย
และเจ้ากรรมนายเวร
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248ไม่ระบุชื่อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249ร้านเจริญโลกะภัณฑ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250-150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251ลดารัตน์ สุพรรณเภสัช1,002.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252พีระ หล่อสุทธิธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253คุณเก๋2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254ปวีณา ศรีมโนทิพย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255อังศุมาลี จันทร์สุข300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256กัญญ์วรา ทะวาผักแว่น พร้อมครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257ลักค์ ธนพาณิชย์วัฒนา165.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259นางสาวปภัสสร ตันเฮง และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260ถาวร ธนะบูรณะวงศ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261บริษัทวรรณธนศักดิ์ จำกัด200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262ไม่ระบุชื่อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263นิชานันท์ ทับทิมเทพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264Siri Kringsumrit1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265สมชาย ศรีภูสิตโต และครอบครัว2,550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266คุณสุภาพร บุญเลิศ
คุณสรสิช แสงคำ
คุณสหรัฐ แสงคำ

อุทิศผลบุญให้นายสมชาย แสงคำ
200.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267ผมทำำ​ 2​ โครงการ​ เจาะน้ำบาดาล​ 1,675​ บาท
และ​ โครงการสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม​ 1,675​ บาท
3,350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268ไม่ระบุชื่อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269บัณฑิตา อรัญยาวรรณ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270นายไพจิตร,นางเพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์ และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271มลิวัลย์ นพพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272กฤษฎา คีรีแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273ปิติพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274ครอบครัวปฐมอนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275วรวรรณ เขมะไพโรจน์ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ 108,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัวโครงการขุดเจาะ
น้ำบาดาล
365.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278พีระ หล่อสุทธิธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279ประมวญ - นงนุช ปราบเขตต์
ส.ต.อ.นวมินทร์ - จารุวรรณ ปราบเขตต์
น.ส.ธัญญลักษณ์ ปราบเขตต์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280จุฑามาศ เอี่ยมสระศรีและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281พรสุดา เกตุมณี และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283พัชนีย์ , ยาซุฮิโร่ โมชิซุกิ พร้อมบุตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284ไม่ระบุชื่อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285นางเกศแก้ว เทศทศพร
ด.ญ.ปุญญตา เทศทศพร
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287กิรณา บุญมาธัญรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288วิศรา เลขสฤษดิ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289คุณ คงภัค สัตย์รักษา
คุณ ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์
คุณ ณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
209.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290วิภา เรืองปัญญาพจน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291นางสาวโชตนา วัจนมาลา
นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี
เด็กชายก้องภพ บุญราศรี
นางสุนีย์ วัจนมาลา
ด.ต.พฤษภา วัจนมาลา
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292LittleBit100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293ครอบครัวภวมนตรี และครอบครัวอาลิกซ์
(alix)
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295เจมี่400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296กฤษฎา คีรีแก้ว และครอบครัว25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297นางสาวระวีวรรณ โพธิ์แก้ว
นางศุภศิริ โพธิ์แก้ว และครอบครัว
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298จุฑามาศเอี่ยมสระศรีและนางกิมเอ็ง แซ่ฉั่ว 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299นิชานันท์ ทับทิมเทพย์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300นางสาวปาณิสรา อังกาบูรณะ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301นายธนกร-นางนพัต-ด.ญ.ธัญชนก ลิ่ม
ศิลา
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302นางชูกลิ่น เหมทานนท์
นางจุรีรัตน์ ทองพนัง
นางสาวเทียนทิพย์ ทองพนัง
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304อำนวยพร เชียงใหม่400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305นภัสธนันท์ ดินแดง และ นายธวัชชัย มิตรปล้อง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306พีระ อุสาหะ140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307ปภัพ จารุกนกวิชญา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308สุดารินทร์ รอดมณี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309Jeab Nareerat100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310อัจฉริยา เเละครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311รัตนา อุฬารวิริโย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312Rungmit262.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313พรปวีณ์ อนันต์โชคหิรัญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314กัลยา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319กฤษฎา คีรีแก้ว และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321ดวงใจ เกิดทรัพย์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322กนกธร บุญกิจภัทรกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323ภัทรวดี ศรีถาพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324พัชนีย์ และ ยาซูฮิโร่ โมชิซุกิ พร้อมบุตร
ธิดา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325ไม่ออกนาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326ไม่ประสงค์จะออกนาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327นายวิจัย​ ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328ยอด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329วัฒนชัย เก๊กฮั้ว และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330นายคงภัค สัตย์รักษา
น ส ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331Pitiphorn Parisawong 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332สุธิดา มันยานนท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333วรวิทย์ วิรุฬห์ธนวงศ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334สรินนา เดชอิทธิรัตน์2,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335มาศวดี ปั้นงาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้เเม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆ
599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้เเม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว โครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล
365.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340เทพปกรณ์ เซี่ยงฉี และ ครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341ตัวเล็ก วิริยะธาดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342พัทธนัณท์ เลิศอัครพิทูร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343รุ่งนภา นิลยาน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344ปฐวี. ราชายนต์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347นางพรรณรายณ์ เลิศอัครพิทูร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348จุฑามาศ เอี่ยมสระศรีและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349คุณชยันต์ คำบรรลือ พร้อมครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351ส้มเอ๋300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว โครงการเจาะ
บ่อบาดาล
665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353นางรุ่งนภา จินดาสุทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354คุณธันย์นรี พรไพรเพชร
และครอบครัว
99.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355ครอบครัว วไลพร อภิญญาพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู-พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357ปฐวี. ราชายนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358วนัสนันท์ ไตรสุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359วิศรา เลขสฤษดิ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360พรหมพร&สิริชัย ปาสาทิกา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู ไชยโย พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362ปฐวี ราชายนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์186.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365กัลยารัชช์ ผลประทีปสุริยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367บุญชนิต ตันติวุฒิ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368ร้าน Mimi on tour
นางสาว นภัสธนันท์ ดินแดง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369ณิชาภัตร ศรีโสภา400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370ปภัพ จารุกนกวิชญา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371ปฐวี ราชายนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372ด.ช.พัลธกรณ์ พุทธจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373ปฐวี ราชายนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374-ไม่ระบุชื่อ
-สามารถนำเงินไปใช้ในโครงการอื่นๆ ได้
ตามแต่มูลนิธิเห็นสมควร
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375นภสวรรณ นิวแมน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376น.ส.สุวดี อนันตเดโชชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377พัชรินทร์ สิงห์ประเสริฐ
อลิสรา สิงห์ประเริฐ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378ขุดบ่อบาดาล665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379ครอบครัวปฐมอนันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380ปฐวี ราชายนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382ลภัสวีณ์ สุฐิติวนิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
ลูกแดง ไชยโย
พร้อมญาติๆ เเละเจ้ากรรมนายเวร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384ภัคไพริน อุทัยรัตน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386ปภัพ จารุกนกวิชญา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387จิตภัสร์เเละครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 388วราพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 389วนัสนันท์ ไตรสุวรรณ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 390พันโทพิชัย-อาจารย์ปราณี หรรษไพบูลย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 391นายวิจัย​ ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 392กัลยารัชช์ ผลประทีปสุริยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 393พรรณิสร เอี่ยมเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 394คุณสุวัจนา บุญรักษาสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 395เทิดศักดิ์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 396เมทินี ลิ่มวิบูลย์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 397น.ส. ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 398สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์
โยคิน ไชยศิริ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 399บริษัท ไอดรักส์ ฟาร์มา จำกัด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 400พรหมพร+สิริชัย+วงศพัทธ์ และ ณัฐ
เสรฏฐ ปาสาทิกา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 401สมพงษ์ เลิศจิรเกษม
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 402ปาริช เตชะนันท์มณี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 403พราวฟอง จามรจันทร์และญาติ ๆ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 404พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 405Bee-ing Sae-ang500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 406Somnuc Anousinh10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 407ภรภัทร กาญจนกูล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 408คมศร วิพุธอมร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 409นางจามร วิบุลศิลป์
นายคงภัค สัตย์รักษา
น.ส ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 410ภัคไพริน อุทัยรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 411ชนิดา ชูธนัง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 412สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์
โยคิน ไชยศิริ
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 413พัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 414พราวฟอง จามรจันทร์แะครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 415นายวิจัย​ ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 416กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 417พรรษมณฑ์ รินมุกดาพิพัฒน์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 418ปฐวี ราชายนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 419น.ส.พัณณ์ชิตา จุฑาสุริยะนันท์333.97 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 420จิรัฐิกาล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 421ชนิกานต์ เกิดทรัพย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 422อัจฉริยา เเละครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 423วิศรา เลขสฤษดิ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 424ลิลินดา แสนคำ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 425นายสิริชัย นางพรหมพร ด.ช.วงศพัทธ์
ด.ช.ณัฐเสฏฐ ปาสาทิกา
1,045.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 426บริษัท สยามออโต้อีเว้นท์คาร์ จำกัด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 427พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 428น.ส.พัชรี วิริยะธาดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 429เทพินทร์,สุภัทรา, วชิรพงส์ บุญ
กระจ่าง,Nuja,Happy,Melody,ลูกหมี
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 430ครอบครัวภวมนตรี และครอบครัวอาลิกซ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 431สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์
โยคิน ไชยศิริ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 432คมศร วิพุธอมร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 433นางสาวอรจิรา นิมมานานุเคราะห์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 434นางสาวรุจิวรรณ ทองศักดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 435นางสาวรังคณา ร้ายกลับดี900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 436ศุภเศรษฐ วิบุลสันติและรัชนีวรรณ แจ้ง
คำขำ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 437พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 438ศิริมา ดิสสรา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 439ระวีวรรณ โกสีย์สวัสดิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 440คมศร วิพธอมร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 441นิชานันท์ ทับทิมเทพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 442Khemsiri350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 443นาย ภานุวัฒน์ สุขเจริญ450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 444นางอรวรรณ เหลืองประเสริฐ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 445นางอรวรรณ เหลืองประเสริฐ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 446อภิชาติ-สายรุ้ง ชาครวิโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 447จักราธร เขมะวุฒิไกร150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 448ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 449กฤษฎา คีรีแก้ว30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 450คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 451กนก อ่องสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 452ครอบครัวปฐมอนันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 453ลิลี่ ธเนศวิเศษกุลและครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 454แจ่มจันทร์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 455ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 456สิริวรรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 457มาศุ ผดุงสิทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 458ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 459ปัญจพร สมพูลสวัสดี10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 460คุณเพ็ญศรี เกิดทรัพย์20,330.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 461พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 462สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์
โยคิน ไชยศิริ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 463สรินนา เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 464ธันย์นรี พรไพรเพชร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 465ขุดเจาะน้ำบาดาล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 466วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 467ปาณิสรา อังกาบูรณะ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 468มณิภาศรณ์ ชามละ
FB Manipasorn chamala
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 469นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 470เจาะน้ำบาดาลถวายวัดป่าปูชนียาจารย์
จ.มหาสารคาม
150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 471กฤษฎา คีรีแก้ว30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 472พรทิพย์ อาจวิเชียรและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 473นายวิจัย​ ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 474สุภาพร บุรพวัฒนานันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 475นางพัชรี รักบำรุง
นางสาวปริศนา รักบำรุง
นางสาวปรัศนีย์ รักบำรุง
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 476คุณกฤดา ชัยเรืองแสง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 477คุณชิษณุกฤต ใจหมั้น5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 478นายศุภเสกข์​ เรืองระวีวัฒน์และบิดามารดา439.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 479รุจาภา เหมนิลรัตน์920.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 480ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 481จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 482ธัณย์จิรา บุญรัตนวิจิตร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 483ปภัพ จารุกนกวิชญา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 484จักรินทร์ ปฐมพล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 485กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 486นายนฤดล มัฆนาโส200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 487นุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว211.77 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 488รศ.ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยาและ
ญาติธรรม
35,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 489Pitiphorn Parisawong100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 490วรรณลักษณ์ พุทธิเอกสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 491Lovely Sew Quilt200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 492ยอด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 493คมศร วิพุธอมร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 494กฤษฎา คีรีแก้ว30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 495สุภา ชื่นชมประพฤติ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 496กบ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 497คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆและเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 498จุฑามาศ เอี่ยมสระศรีและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 499ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 500Piboon Pechchamrat580.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 501พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 502นัทธนิษฐ์ วีระโชคชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 503พรรณา นันทพานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 504นางสาวพรหมชนก​ มลกา​ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 505พัทธมน จันทนมัฎฐะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 506-500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 507วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 508เนสวอเตอร์​ ปิติ​สุขใจ4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 509คมศร วิพุธอมร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 510ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 511ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 512ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 513นางศิริพร รัฐพิทักษ์สันติ และครอบครัว1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 514คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆและเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 515น้ำบาดาล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 516อภิชาติ-สายรุ้ง ชาครวิโรจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 517วิศรา เลขสฤษดิ์
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 518คุณชนิดา พงษ์เลื่องธรรม 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 519ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 520กฤษฎา คีรีแก้ว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 521ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 522ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 523ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 524นายพินิจ-นางขนิษฐ์ชม หนูฤทธิ์และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 525ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 526เนสวอเตอร์​ปิติสุขใจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 527ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 528ขุดเจาะบ่อบาดาล665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 529จิตติมา พูลชัยวิลัยศักดิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 530เทพินทร์,สุภัทรา,วชิรพงส์ บุญกระจ่าง
และครอบครัว, Nuja,Happy,Melody
และเด็กๆ
507.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 531ศศิณา สถิรตระกูล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 532ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 533ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 534น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 535วรวิทย์ วิรุฬห์ธนวงศ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 536ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 537นางรุ่งนภา จินดาสุทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 538ศศิวิมล จิตรวิเชียร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 539สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์
โยคิน ไชยศิริ
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 540ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 541พูนศักดิ์ โชคนำชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 542เก่ง เหลืองประเสริฐ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 543ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 544นายวิจัย​ ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 545สัณหณัณศ์ ตัณฑัยย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 546ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 547สุนันทา มงคลธนิต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 548ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 549ชนิกานค์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 550นันทินี รักรุ่งเรือง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 551ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 552วนัสนันท์ ไตรสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 553แนน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 554สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 555ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 556พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 557นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 558ณัฐพล บัณฑรวรรณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 559ขุดบ่อบาดาล665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 560ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 561กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 562แนน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 563กันติศา แดงช่วง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 564ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 565อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 566ภูริชญา เภามา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 567สุกฤตา นาคปฐมกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 568ครอบครัวธเนศวิเศษกุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 569ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 570กองบุญธรรมทาน”บ้านสุทธิโก”3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 571น้องอ้อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 572นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว310.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 573ภัคพล โอภานุรักษ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 574จินดารัตน์ ช้างรักษา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 575วรณัน วรินทร์ลาภและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 576คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆและเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 577กิตติศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 578กาญจนาภรณ์ กิมิฬาร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 579ชวัลลีย์ เอี่ยมชุ่ม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 580ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์
ภรณ์ชนก ณ สงขลา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 581ครอบครัวว่องเอกลักษณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 582วิศรา เลขสฤษดิ์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 583เด็กชายพัลธกรณ์ บัวประเสริฐ271.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 584เนสวอเตอร์​ปิติสุขใจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 585ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 586พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 587สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์
โยคิน ไชยศิริ
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 588ครอบครัวสันธิศิริ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 589ขุดบ่อบาดาล665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 590ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 591รณภูมิ สามัคคีคารมย์599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 592ตั้ม-จ๋า-มิ้น-มิว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 593วัดป่าวิเวกธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 594ชนิกานต์ เกิดทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 595นายวิจัย​ ภาร​การ​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 596-500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 597ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์155.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 598นายสิริชัย นางพรหมพร นายวงศพัทธ์
เด็กชายณัฐเสรฏฐ ปาสาทิกา

นายสุรชัย อิทธิอมรกุลชัย นางนุชนาถ โอ
เจริญ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 599วรวรรณ เขมะไพโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 600ไม่ระบุชื่อ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 601สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 602สลักจิต กุลเตชะมาภาณ์
โยคิน ไชยศิริ
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 603ไม่ประสงค์ออกนาม20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 604ศศิณา สถิรตระกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 605นางสาวจุฬาภา บุญฤทธิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 606นางสาว รัชนีวรรณ แจ้งคำขำและนายศุภ
เศรษฐ วิบุลสันติ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 607จิตรานันท์ ศรีสวัสดิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 608เกษราภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้า ยรรยง วงศ์
เยาว์ฟ้า ธนภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้า ธนวิชญ์
วงศ์เยาว์ฟ้า
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 609แฟรี่หน่อง2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 610พัฒนฉัตร พาชื่น90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 611ตรีเดช ธรณวิกรัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 612เอกชัย ภู่ธิชัย และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 613เกศรี ขจรเกียรติคุณ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 614พรรณี​ ชื่นนคร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 615ขุดเจาะน้ำบาดาลถวายหลวงพ่อ ที่ลงว่า
ต้องการการบริจาคด่วน ขอร่วมบุญด้วย
คนครับ ขอบคุณครับ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 616คุณสมจิตต์ ศรีรุ่งกิสวัสดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 617ณัฐมณฑ์ วโรภาษ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 618พนมพร ภาณุทัต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 619คุณพัชราภรณ์ หลงบางพลีและครอบครัว10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 620ธีรศักดิ์ มงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 621นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 622รัตนาภรณ์ สุขจิต5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 623น.ส. นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์
นาย ธีระ จินตนธรรม
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 624นางสาวอัจฉรา กังบุญมา
นางสาวนิตยา กังบุญมา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 625Antz Pitsawong200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 626ณัฐชยา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 627ขุดเจาะบ่อบาดาล665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 628วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 629นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 630สรินนา เดชอิทธิรัตน์500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 631ชัชวาล ทองวุฒิศักดิ์118.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 632นุสรา บำรุงธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 633พูนศักดิ์ โชคนำชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 634คุณสุวัจนา บุญรักษาสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 635นิธิวดี ไทยเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 636กฤษฎา คีรีแก้ว30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 637พรชัย ไพบูลย์​300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 638Pomsansanee300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 639คุณรัตนาภรณ์ พานิชกุล ตันติวิท1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 640คุณปวีณา แจวเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 641Siri Kringsumrit300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 642มลิวัลย์ ตั้งไพบูลย์
รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 643ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์
ภรณ์ชนก ณ สงขลา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 644คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู-พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆและเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 645เกสรา ชมพิพัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 646นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 647ปภาน​ ธีธัชธนพาส100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 648กฤษฎา คีรีแก้ว60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 649ธงชัย จูงเจิมจิตร และครอบครัว299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 650ศศิณา สถิรตระกูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 651วิเศรษฐ์ จำเริญเกียรติ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 652ธนวดี ศรีสัวสดิ์ศักดิ์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 653คุณชยันต์ คำบรรลือ
คุณธันย์นรี พรไพรเพชร
ดช.กันตพิชญ์ คำบรรลือ
ดญ.วรณัฏฐ์ คำบรรลือ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 654ชนิกานต์ เกิดทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 655รัชพงศ์ ตันติภัณฑรักษ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 656ไม่ประสงค์ออกนาม15.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 657นางเขมัจฉรา ภวมนตรี อาลิกซ์ และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 658สุภาพร จันทร์ชิดฟ้า
นิรุตติ บุญนาค
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 659ณัฐพร ด้วงน้อย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 660น.ส.ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 661ศิริพร​ สุกมลานันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 662กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 663กมลพรรณ ปกิรณะ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 664พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 665อรอนงค์ ศิริภิญโญภาพ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 666นายวิจัย​ ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 667Napanda Tunprayun200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 668วัดป่า1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 669คุณสุธี อมรกุลพิทยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 670คุณสุธี อมรกุลพิทยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 671Miss U. ,family & friends301.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 672Miss U. Family & Friends5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 673น.ส. นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์
นาง สยุมพร พันธุ์ประดิษฐ์
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 674ครอบครัวเชาว์วัฒนาพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 675สุเทพิน พุทธิจิตรลักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 676คุณฉัททวุฒิ พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 677คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 678คุณภัทราพร พีชผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 679ทิพวรรณ์ กนกจรรยา และครอบครัว1.07 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 680วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 681ดุสิต-ระวีวรรณ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 682มานะชัย ตันติกาญจนากุล5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 683สลักจิต กุลเตชะมาภร์
โยคิน ไชยศิริ
80.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 684ธฤษณุ บุญนิตย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 685นางสาวขวัญแก้ว วนามี และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 686คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู-พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆและเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 687วรินทิรา 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 688นางสาว สุมัธยา ไชยแขวง301.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 689สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์
โยคิน ไชยศิริ
120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 690นายนฤดล มัฆนาโส300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 691นายธนา เทียนทองและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 692นิธิวดี ไทยเจริญ
นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 693กฤษฎา คีรีแก้ว60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 694ดอกรัก วงศ์ศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 695นส. มินทร์ชนก วิวัฒน์อนันต์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 696เนสวอเตอร์​ปิติสุขใจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 697สุธาสินี ตั้งถนอมวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 698นางสมจิตต์ แสงจันทร์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 699วิศรุดา ศุภรังสรรค์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 700นุชนาถ โอเจริญ
สุรชัย อิทธิอมรกุลชัย
สิริชัย พรหมพร วงศพัทธ์ ณัฐเสรฏฐ ปา
สาทิกา
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 701C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 702พรรณธิภา พิสิฐสุขสิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 703อารีรัตน์ ลวากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 704ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 705ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 706วรณัน วรินทร์ลาภ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 707นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นาย พิศณุพงศ์ สัตย์รักษา
นาย ณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 708พรชัย ลีลานิพนธ์ -
สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์
270.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 709ธีรศักดิ์ มงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 710นางวรีพร วัฒนชัยนันท์ และบุตรชาย1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 711นางสุภาพร ศรีหาเลิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 712พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 713C10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 714ภานุวัฒน์ สุขเจริญ350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 715นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 716ไม่ระบุชื่อ9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 717ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์255.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 718ยุพิน อึ้งสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 719พัชรันธร จันทร์เพ็ญโรจน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 720วุ้ยเซียม สุกมลานันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 721นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 722นายวัฒนา คชนิล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 723พรพรรณ เสริมพงษ์พันธ์
(A.Pookพรพรรณ)
111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 724C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 725คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 726เทพินทร์,สุภัทรา,วชิรพงส์ บุญกระจ่าง
และครอบครัว Nuja,Happy,Melodyและ
เด็กๆ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 727ไม่ประสงค์ออกนาม2.50 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 728C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 729ภานุวัฒน์ สุขเจริญ810.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 730แม่จามร วิบุลศิลป์ และครอบครัว
น ส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายพิศณุพงศ์ สัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 731นาย ประกาจ สิงห์ประเสริฐ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 732นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 733พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 734พลอย10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 735อัจฉรา มานะพันธานนท์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 736คุณตุ๊ก เยาวลักษณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 737วิศรา​ เลขสฤษดิ์20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 738แม่จามร วิบุลศิลป์ และครอบครัว
นายพิศณุพงษ์ สัตย์รักษา
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 739นางเขมัจฉรา ภวมนตรี อาลิกซ์ และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 740พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 741สุดารินทร์ รอดมณี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 742ไม่ระบุชื่อ22.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 743กนกธร บุญกิจภัทรกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 744นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 745เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก