มูลนิธิบูรณพุทธจัดสร้างพระทั้งหมด 2,000 องค์
เพื่อมอบให้ มูลนิธิธรรมะห่มดอย เนื่องด้วย
มูลนิธิธรรมะห่มดอย ต้องการใช้พระพุทธรูป 5 นิ้วจำนวนมาก เพื่อมอบให้ชาวเขาในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ได้ไว้ใช้กราบบูชาประจำบ้าน จากเดิมชาวเขานับถือผี เมื่อได้มาศึกษาพระธรรมฟังธรรม มีศรัทธาเลื่อมใสจนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้ว พระพุทธรูปประจำบ้านจึงจำเป็นมากที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สำหรับชาวเขาผู้มาใหม่ในศาสนา

- พระพุทธรูปทองเหลือง 1 องค์ ใช้งบในการจัดสร้าง 650 บาท
บริจาคตามกำลังศรัทธา ขออนุโมทนาร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2287นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2286นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2285นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2284นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2283อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2282นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2281นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2280นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2279นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2278นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2277นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2276นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2275นางสาวศรสวรรค์สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2274นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2273อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2272นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2271นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2270นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2269นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2268นางสาวศรสวรรค์สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2267นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2266นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2265นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2264นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2263นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2262นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2261นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2260อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2259นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2258นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2257นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2256รสริน โคตรณรงค์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2255นางสาวศรสวรรค์สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2254นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2253นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2252นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2251นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2250นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2249นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2248นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2247นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2246นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2245อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2244นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2243นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2242นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2241นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2240นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2239นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2238นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2237นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2236นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2235นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2234นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2233นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2232นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2231อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2230นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2229นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2228นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2227นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2226นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2225นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2224นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2223นางสาวศรสวรรค์สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2222นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2221นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2220นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2219สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2218อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2217น.ส.บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2216นางสาวศรสวรรค์สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2215นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2214นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2213นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2212นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2211นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2210นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2209นางสาวศรสวรรค์สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2208จตุทิพย์​ ก๋ายะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2207อัจฉริยารัตน์ พัฒนาภากรณ์59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2206นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2205นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2204นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2203Oo+25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2202นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2201สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2200สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2199นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2198นายเฉลิมพล เลิศธนาทิพย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2197รัชฎาพร บุญมาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2196นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2195นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2194สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2193นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2192นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2191กิตติพันธ์ รัตนมิ่งมงคลกัญญ์ณณัฐ รัตนมิ่งมงคล
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2190สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2189สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2188สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2187นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2186น.ส.บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2185นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2184แพรวพรรณ มุ่งประชาชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2183แพรวพรรณ มุ่งประชาชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2182กัญญ์ณณัฐ รัตนมิ่งมงคล9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2181นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2180Oo+25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2179นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2178นายพรมมินทร์ ถีระแก้วและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2177นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2176นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2175นายโชติวิทย์ ยศศรี และครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2174นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2173นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2172นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2171ครอบครัวจุลวัจน์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2170นางจุฑาทิพย์ ม่วงคำหมื่น100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2169นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2168นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2167สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2166นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2165สุมิตรา ไตรรัตนธาดา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2164นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2163นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2162นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2161นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2160สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2159นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2158นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2157นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2156นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2155นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2154นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2153นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2152นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2151นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2150นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2149นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2148นายนิธิศ ลีตรานนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2147นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2146นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2145นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2144นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2143Yupin Panyawisetpongse1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2142นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2141นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2140นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2139นายนิธิวัฒนท์ วุฒิสิทธิ์ปรีชา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2138นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2137นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2136นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2135นครินทร์ เนตรจรัสแสง3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2134สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2133พูลสุข พันธุ์วิเชียร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2132อรรถพล ปลูกงาม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2131นส.ศิวภรณ์ นภาวรานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2130ภานุวัฒน์ สุขเจริญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2129นางสาวรวิษฎา ดวงจันทา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2128อยู่อี่ แซ่เจา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2127นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2126ศุภกฤต ตันศิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2125สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2124ชม​ภู​นุช​ มุททารัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2123สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2122C650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2121Chani1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2120ศุภกฤต ตันศิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2119สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2118Sansanee Seepimkhut200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2117C1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2116ทินกร ทองดี + วราภรณ์ ชื่นอารมณ์
และ ญาติสนิทมิตรสหายทั้ง 2
ครอบครัว
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2115Chanida c650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2114นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2113วิชชุนี รัตนะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2112Chani650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2111Chanida 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2110Chs650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2109ฝน พรหมบุญ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2108Chanida650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2107ศุภกฤต ตันศิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2106Chani650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2105Chani650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2104น.ส เพ็ญแข อ่อนสุระทุม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2103ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2102Chani100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2101ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2100รุ่งฤดี จุลวัจน์15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2099กนกพร ชนม์วิศิษฎ์38.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2098ยุภาวดี บัวใหญ่ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2097สุณัย รัตนอินทนิล, วีระ รัตนอินทนิล, ฉัตรชัย รัตน
อินทนิล, นพดล จันระวัง, ภัทรพงศ์ อินทร์พิมพ์
65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2096น.ส.อาทิตยา สุดา
และ
นายนิติวัชร์ เรืองเตชะไพศาล
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2095สุรศักดิ์ ชูอ่อน9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2094นายเทอดไทย ไข่มุก และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2093Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2092ภาวนา นันต๊ะ56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2091อัครวุฒิ ปิ่นวิเศษ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2090 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2089นางสาวกฤษฎาพร นันท์บุญส่งและเด็กชายธัชชัย
นันท์บุญส่ง
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2088อาภัสรี ลาภากรณ์ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2087ทินกร ทองดี + วราภรณ์ ชื่นอารมณ์
และ 2 ครอบครัว
25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2086นางสาวพรเพ็ญ มะปรางก่ำเเละนายณัฐ
นนท์ โตงิ้ว
20.29 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2085นายวรัทภพ รชตนามวงษ์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2084ธนวรรธน์ กิ่งคำ90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2083วชิราวัลย์ ยุทธเสรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2082สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2081ครอบครัวเชาว์วัฒนาพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2080ปณดา​ โสภณ​ภัทร​กรณ์​20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2079ปณ​ดา​ แซ่เอี้ยว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2078วิชชุนี รัตนะ และครอบครัว199.09 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2077ณิช​ อมรรัตนา22.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2076นิตยา จันทรโชติ
ชัชวาล จันทรโชติ
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2075จุฑารัตน์ คล้ายมณี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2074สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2073อารยา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2072ศุภกฤต ตันศิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2071ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2070พชร พึ่งทองหล่อ
สุรีย์ สิริกมลศิลป์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2069ปณดา​ แซ่เอี้ยวและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2068รสริน โคตรณรงค์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2067Sathita Joeshep AMLIN
อุทิศให้
Pooky AMLIN
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2066กฤชวรรณ ภัทรธีรกุล9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2065น.ส.ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2064นางกาญจนา เมาลานนท์
นายพิเชษฐ เมาลานนท์
นางสาวญาณี เมาลานนท์
นางอัมพรพิมพ์ เมาลานนท์
นายวิกรม เมาลานนท์
พระเดวิด สุจิตโต
นายนิติ เมาลานนท์
30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2063พัชรภรณ์ เมินดี19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2062คุณเมธินินทร์ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2061กิตติศักดิ์ จารุเอนก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2060คุณเมธินินทร์ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2059ณภัทร บุญแสง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2058สุภาวดี โนระดี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2057นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2056สุพรรณ์รังษี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2055กันต์สิริ ตามพานนท์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2054รวินทร์พร ศิรินาม 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2053อรสา ดาราเย็น120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2052สุพรรณ์รังษี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2051ณิชนันทน์ พัฒนพานิชพงษ์
และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2050รัตติกาล หน่วงกระโทก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2049นส.วิลาวัลย์ วุฒิกรีธาชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2048สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม41.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2047มยุรี ชัยสิทธิกุล5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2046กุลธิดา แซ่ตั้ง146.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2045ปรวิชญ์ กำเนิดบุญ108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2044ครอบครัวธันธนาพรชัย1,000.06 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2043May&family 10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2042เมธินินทร์​ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2041May&family 10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2040ณัฐกร นภาเหมินทร์ และ จันทิมา สมประเสริฐ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2039กุศล ศิริเทพทวี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2038บดินทร์ ตันติโชติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2037เด็กชายเก่ง เหลืองประเสริฐ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2036Miss U. and Family and Friends200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2035คุณวิภาวรรณ พงษ์ประสพ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2034นางสาววิภาวรรณ พงษ์ประสพ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2033เต้500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2032นายณัฐพงษ์ ตรีวิศวกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2031May&family 10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2030ครอบครัวเหลืองธนหิรัณย์380.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2029พิมพากานต์ รีเกล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2028ภาสินีสร เสมคำ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2027สายสวาสดิ์ โชติรสนิรมิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2026พัชนุช คล้ายคลึงและครอบครัว
ลัลน์ณภัทร พุมมาและครอบครัว
20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2025นายเอี๋ยม แซ่หรือ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2024นพ​นัต​ถ​์​ นิ่ม​สา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2023650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2022มัณฑิตา จินดา5,850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2021Cc650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2020เบสท์ วรวิทย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2019ฉัตรธิดา อินทำ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2018กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2017เดวิด ริชาร์ด เฮอร์เบอร์
ณภัชนันท์ เฮอร์เบอร์
ด.ญ. เอมม่า กันตา เฮอร์เบอร์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2016ชุติมา ชยะตังวัฒนะ
ประไพ อุตตมานุรักษ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2015ญาณินท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2014พันธ์ทิพย์ รมเยศ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2013นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2012น.ส.สุภาภรณ์ จูจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2011ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2010คุณพรรณา นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2009ธีรศักดิ์ มงคล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2008ภานุวัฒน์ สุขเจริญ850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2007อัญมณี พฤกษชลธาร และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2006คุณสมเจตต์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2005คุณณชชกร เขียวนุ้ยและครอบครัว
คุณมรกฎ วัฒนสุชาติและครอบครัว
3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2004นพ.เกรียงศักดิ์ นิมมานเทอดวงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2003ครอบครัวพานิชโยทัยและครอบครัวสุขวัฒนา
วิทย์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2002คุณพัชรินทร์ บุญธรรมจิต650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2001น.ส.พันธุ์วดี โมกข์กระแสร์690.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2000อิสริยะ กุลวิทิต650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1999ปภัพ จารุกนกวิชญา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1998พูนศักดิ์ โชคนำชัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1997สาลินี ชื่นชมรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1996พรรณธิภา พิสิฐสุขสิริ
พรรณพิสุทธิ์ พิสิฐสุขสิริ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1995นางวรรณทิพย์ สุธรรมโชติ
พร้อมครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1994ธณัทฐา โตจันทร์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1993ภาสวัฒน์ ณ นคร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1992ด.ช.ติณห์ธัช ด.ญ.เฌออัญชลา มณฑาทองและ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1991สญชัย กาญจนบัตร659.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1990สมพงษ์ - อัจฉรา
ดญ.ณัฏฐนันท์
เลิศติรเกษม
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1989เมธาพร กัลยาลัง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1988ยุพิน+เมธินี+ณัฐพร+ปฐมพน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1987นายณัฐพงศ์ ศรพรหม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1986ปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีปทุมมา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1985พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1984นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1983สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1982จินตนา สว่าง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1981ศิริพร ศรีสุข355.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1980ทิพย์รัตน์ นาคปฐม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1979นายอโณทัย,นางปัญจรัตน์,นายพีรวิ
ชญ์,นายอิทธินันท์ เวทยากร
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1978ดวงมณี เรืองสุข650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1977โสภิต ตันยานนท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1976คุณวนิดา เลิศสุวานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1975นส.บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1974จิราพิชญ์ สายสุวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1973ตปาลิน เจริญสุข650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1972นางสาวฤทัยภัทร ให้ศิริกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1971นางสาวจินดา มากคำ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1970นายคณิศร มงคลสุขเกษม
นางเบญญาภา มงคลสุขเกษม
ด.ญ.รดา มงคลสุขเกษม
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1969ธารณา รุจนาภรณ์
พนิดา รุจนาภรณ์
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1968นางสาววิภาวี เกียรติเสริมขจร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1967จงกล อร่ามเรืองกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1966นายธนากร ศรีแสนใช้650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1965Jindarat Changruksa Walter1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1964ดนัย ทองแสง , พัชรพรรณ ขุมแร่ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1963สุดาทิพย์ อมาตยกุล1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1962โฉมเฉลา อมาตยกุล1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1961นางสาวณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1960นบ ลิ้มประเสริฐ150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1959นางยรรยง ธเนศวิเศษกุล และครอบครัว1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1958จิรายุส สุราสา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1957เนลดา จารุทวิโชติ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1956คุณแม่เพทาย หลงบางพลี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1955สุคนธกานต์ ชาวเมืองและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1954กฤติณภัทร มีเชื้อ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1953สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์
โยคิน ไชยศิริ
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1952นางสาววันวิภา ประชาธนานุกิจ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1951นางบุญตา ครองไตรเวทย์, นายต่อพงศ์
ครองไตรเวทย์ และ นางสาวอนัญญา
ชุติมารัต
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1950ธนสมบัติ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1949อรชภา แวววทัญญูธนา 1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1948คุณฌาณิศาภัทศ์
คุณปุณณา
คุณภรณ์ปิยภัส
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1947เสาวลักษณ์ ชอลค์700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1946Siri Kringsumrit800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1945รัชตวรรณ มลิวัลย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1944นางสาววรณัน วรินทร์ลาภ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1943ชัย คงพัฒนสิริ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1942นางสาวศิริพร ศรีปานเงิน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1941สหพล-ปรียาฉัตร-ติณณวัชร์-ปารณ์ระวี ชุมสายฯ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1940นายอาวุธ ศิริสวัสดิ์ นางอุด ผ่ามถิ และลูกๆหลานๆ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1939พระมหาณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1938นางโชติกา ปุณยธรวณิช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1937ปาริชาติ เตวิชยางกูร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1936พ.ต.ท.จักร ถนัดอักษร และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1935นางสาวณปภัช รมเยศ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1934ศิริวรรณ ปรียาจิตต์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1933ชัชวาล ทองวุฒิศักดิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1932คุณพ่อปราโมช -​ คุณแม่เฉลา รอดเนียม และลูกๆ 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1931ณัฐ มุสิกมาศ777.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1930เมธินี สุวรรณประดิษฐ์150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1929ครอบครัวใจคำ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1928อารีรัตน์ ลวากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1927พรนิภา พูนจันอัด650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1926นายอำไพ คำปลิว จำนวน 1 องค์
น.ส.นภัทร ดิลกธนิตกุล จำนวน 1 องค์
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1925คุณสิริภา แจ้งปิยะรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1924พรรณิสร เอี่ยมเจริญ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1923ด.ญ.ศิรดา ตันสมบูรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1922นายวิวัฒน์-นางยิ้ม ออตยะกุล พร้อมด้วยลูก
หลาน
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1921แสงเดือน จตุรงคสัมฤทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1920วรากร โรจน์จรัสไพศาล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1919ปิยาภรณ์ ศรียาชีพ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1918ภัคไพริน อุทัยรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1917ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1916กองบุญรอบทิศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1915อุทิศส่วนกุศลให้แก่นายทูล-นางศรี
สุวรรณ จันทร์แดง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1914นางสาวนริศรา ธนสัมฤทธิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1913อารีรัตน์ ลวากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1912ลัลนาปวีร์ ทวีสัตย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1911นายวีระพงศ์ ยศบุญเรืองและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1910ดลนภัส ชลวาสิน และครอบครัว246.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1909Chani 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1908ไม่ระบุชื่อ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1907ครอบครัวพิพัฒนศิริกุล900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1906ผลิตโชค อายนบุตรและแฟนคลับ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1905ประยูร เขียวเปลื้อง
อารยา นนทรีย์ และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1904อินทิพร คุณมาศ
มาลินี วีรวิชย์ พิมพ์ชนก-สุวรรณพงศ์
ดช.แสนดี
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1903อินทิพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1902hajiwon100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1901Suphaphak100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1900ธัญยธรณ์ อรัญชลาลัย40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1899นส.สุวัฒน์ทนี​ คณะวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1898นายโชติและนางเลี่ยน เชิดชูจึง พร้อมครอบครัว99.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1897อสมา จันทร์หอม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1896สิริพจน์ รักเจริญ155.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1895คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัวของเรา
1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1894Cf100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1893คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1892เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1891คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1890ยุพิน อึ้งสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1889ไม่ระบุชื่อ4.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1888Chanida 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1887ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1886พรรณธิภา พิสิฐสุขสิริ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1885นางสมใจ ทองเดิมรักษา
นายพงศกร ทองเดิมรักษา
นางสาวสวรส ทองเดิมรักษา
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1884Chani100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1883อานนท์ ค้าสบาย20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1882นางตวงฐรัตน์ เกษมทวีทรัพย์1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1881นายจีรพงษ์ เกษมทวีทรัพย์
และ
นางสาวน้ำฝน บังเกิดฤทธิ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1880นางธัญรัศม์ มหันตพิสิทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1879นางสุขสม บังเกิดฤทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1878นายเอกชัย บังเกิดฤทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1877ครอบครัว ตันติโชติ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1876กองบุญเทรดเดอร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1875นายกิติกร โชคพันทาง
นางสุนีย์ โชคพันทาง
นายธนโชติ โชคพันทาง
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1874ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1873นายศักดิ์ชัย เตโชอภิวัฒนกุล
นางจันทร์เพ็ญ เตโชอภิวัฒนกุล
นายคลี่ แก้วมรกต
นายภูมิพัฒน์ แก้วมรกต
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1872พีรวัชร์ เหราบัตย์35,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1871ครอบครัวเชาว์วัฒนาพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1870ลิลินดา แสนคำ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1869ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1868ch49.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1867กฤษณพน​ ปฏิมาวิรุจน์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1866สุทิน คณะวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1865เจริญศรี คณะวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1864ส​ราวุธ​ คณะ​วรรณ​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1863นางอรวรรณ เหลืองประเสริฐ และ ครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1862กฤษณพน​ ปฏิมาวิรุจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1861นายนฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
นางสาวนิธิวดี ไทยเจริญ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1860สราวุธ​ คณะ​วรรณ​99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1859ไม่ประสงค์ออกนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1858ละออง รุจิธิ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1857สุรวีย์ นาวินปกาสิตย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1856สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1855ฉัททวุฒิ พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1854Fanpage : จอม สิง3ขวัญ ต้นบุญ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1853สาริสา มณีฉาย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1852Chanida10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1851ธนเดช วรสาธิต650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1850Chani100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1849สัญชัย - พิมพ์ชยา และครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1848นายสราวุธ หมื่นจี๋650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1847นางสาวพัชรพร ใหม่หลวงกาศ และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1846อนุชา จิตจาตุรันต์และครอบครัว6,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1845นายเกรียงศักดิ์ โรจนศักดิ์โสธร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1844ไม่ระบุชื่อ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1843กุลวรรณ สิงห์ชวาลา 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1842ประมวญ - นงนุช ปราบเขตต์
ส.ต.อ.นวมินทร์ - จารุวรรณ ปราบเขตต์
น.ส.ธัญญลักษณ์ ปราบเขตต์
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1841ชนิดา ชูธนัง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1840ศนิ จ.650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1839รังสิมันตุ์ อาริยะมงคล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1838นายบุญยังนางบุปผา อินมั่น
สร้างอุทิศให้
คุณแม่ทองอู่ เถื่อนวงศ์
คุณแม่ฝนทอง นาคนาม
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1837นายบุญยัง-นางบุปผา อิ่นมั่น
สร้างอุทิศให้
คุณพ่อยงค์-คุณแม่เย็น อิ่นมั่น
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1836นลินี​ ศฤงคาร​ชย​ธวัชและครอบครัว​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1835วราศรี จุลอักษร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1834วราภรณ์ อนุรักษ์ศรีชาติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1833ศรีสุดา ปานะบุตร และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1832ปรไพศรี ศรีภูสิตโต และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1831นางสุนีย์ โชคพันทาง และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1830สมคิด และครอบครัวศรีสุขภิญโญ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1829อัญชลินท์ พร้อมด้วยกัลยาณมิตร และน้องๆ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1828ณฐอร เตชสง่าวงศ์1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1827คุณฐปรัตน์ หันทิพย์และคุณอุไรวรรณ แซ่ตัน400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1826ไม่ระบุชื่อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1825ณปภัชและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1824นางสาว ชัชจิราพร สูตรสน และ ครอบครัว 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1823จิศ์รัชยา นิตย์ผลประเสริฐ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1822ลดารัตน์ สุพรรณเภสัช1,001.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1821ศุภิกา กมลนาวิน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1820สุมลรัตน์​ มานะอริยะทรัพย์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1819บุณณดา เขียวแก้ว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1818ธนพินท์ รุ่งเรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1817ปวีณา ศรีมโนทิพย์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1816Lilly200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1815นส.ศฤนลักษณ์ ยิ้มจันทร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1814ธัชพรรณ ฟักทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18131.นันทิยา เพียรชนะ
2.อานันท์ แจ่มจิราศัย
3.ลีลาวดี นามวงษไชย
4.อดิศักดิ์ แจ่มจิราศัย
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1812วัฒนา + ดาวศิริ+ ณวัฒน์ สันนิธิลาวัณย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1811มนต์ศักดิ์ บารมีรัตนชัย และครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1810ไม่ระบุชื่อ70.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1809ครอบครัว อนุวรรตน์วร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1808ธิติ พิสูจน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1807ณัฐกฤต สุนทรีรัตน์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1806อาม่าซาเซียง แซ่เจี่ย และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1805อารีย์ เชาวลิตสกุลชัยและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1804ลักค์ ธนพาณิชย์วัฒนา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1803เฉลิมพล พูลสวัสดิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1802ภัทรา คนึงทรัพย์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1801ภัทรา คนึงทรัพย์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1800ณัฏฐา น้อยถนอม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1799นางสาวสุกัญญา อุ่นยานโกวิท500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1798นางสาวณฐพรสิริภัคชรัสมิ์
นางพะเยาว์ เสมรส
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1797ภูเบศ ยินดีเหมาะ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1796จินต์ ดิลกวรโชติ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1795สุทธิพงษ์ ลิ้มไชยาวัฒน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1794พนิตพรญ์, ชัชพร, และนิรชร เลิศนิลกาญจน์1,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1793สัญติญา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1792นางกลื้ม แซ่ฮอ(มณีโชติ)1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1791ปราณี ชาญพานิช119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1790ภิรญา พวงทอง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1789สมณจา โตรักษา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1788กิตติพงษ์ ปิ่นคง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1787คุณย่าฝนทอง นาคนาม
และลูกหลาน (เพิ่มเติม)
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1786คุณย่าฝนทอง นาคนาม
และลูกหลาน
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1785คุณย่าฝนทอง นาคนาม และลูกหลาน7,599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1784กนกพรรณ เม่งกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1783ไม่ระบุชื่อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1782 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1781อัญอริญชย์ วงษ์อำมาตย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1780กัญญ์วรา ฝ่ายจำปา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1779ปรารภ สินมา-สุดารัตน์ โซวเกียรติรุ่ง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1778นายอนันท์ นางวรรณี จันทรไกรโรจน์และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1777ปัญจมินทร์ ไชยรักษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1776อรณัฏฐา ศุปธรรม และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1775นายวิจัย ภารการ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1774ครอบครัวธัญญคุณากรสกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1773อัมพิกา นาลินธมากร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1772นายวิจิตร​ ณ​ ​ระนอง​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1771นพรัตน์​ เจริญ​ยืนยาว​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1770ไม่ระบุชื่อ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1769ปิยรัตน์ เลิศอัศววิวัฒน์325.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1768ครอบครัววิเลปนานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1767มาริษา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1766กษณะ​ กังวโรวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1765คนึงนิจ แซ่หลี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1764ชนกพร จารุอารยนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1763กฤษฎา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1762เจน แซ่จิว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1761นางรัชนี ศรีหมอกอุ่น650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1760คุณมัญฑิตา จินดาและครอบครัว6,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1759ขวัญตา นุชประเสริฐ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1758คุณรัตนโฉมฉาย และครอบครัวสกุลละออศรี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1757พรปวีณ์ อนันต์โชคหิรัญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1756พัชนี ทิตอร่าม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1755คุณประภัสสร แก้วมุงคุณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1754คุณไฟโรจน์ อุทยานสุทธิ และครอบครัว6,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1753ศุภฤกษ์ โรจน์วงศ์สุริยะ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1752วินิตรา บุญวานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1751ไม่ประสงค์ออกนาม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1750ถิรภร โชติวิจิตร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1749นายพงษ์จักร กีรติเปี่ยมโชค 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1748นายณัฐนนท์ กีรติเปี่ยมโชค650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1747นายภุชงค์ จงวิไลเกษม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1746น.ส.พรทิพย์ กุลโนนแดง เเละครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1745นางเกิดมณี ศรีนันทา นางธันย์นภัทร ศรีนันทา
พร้อมครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1744นวลจิรา-ธรินทร์ กังสนันท์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1743กัญญาพร เหล่าสุวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1742นางอองอีเอีย แซ่ออง และนายลิ่มเท่งโฮ้ แซ่ลิ่ม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1741กนกพร ปิยปัญญาพงศ์
ธนวรรณ คุณาธินันท์
และครอบครัว
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1740สมัญชา คล้ายเคลื่อน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1739น.ส ศศธร คล้ายมณี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1738น.ส.จิตติกานต์ ชาญวัฒนศิลป์
นายวงศกร ศรีคำมี
น.ส.รัศม์ริศา จิรมนตรีวงษ์
น.ส.วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1737-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1736ศรีอัมพร พิมลนาถเกษรา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1735นางสาวพัณณ์ชิตา จุฑาสุริยะนันท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1734สลักจิต. กุลเตชะมาภรณ์ , โยคิน ไชยศิริ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1733นภัสสร ตื่มสูงเนิน
รัชพล ตื่มสูงเนิน
ณัฐิยา ตื่มสูงเนิน
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1732นายสนั่น-นางละเอียด ตื่มสูงเนิน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1731นส.อารยา ลิมาภรณ์วณิชย์ และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1730วรภพ-พญ.ฐิติพร-ดช.วรนน ธาวงค์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1729นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
นางสมพร ธรรมาพิทักษ์กุล
นางสาวพิชญา ธรรมาพิทักษ์กุล
นายพารณ ธรรมาพิทักษ์กุล
นายณพล ธรรมาพิทักษ์กุล
9,750.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1728ปิยนาถ ถือธงชัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1727แม่ปวยกิ้ม รุจิรัตน์ ปิยนุช ครอบครัวเธียรประดับ
โชค ชุณหคล้าย
650.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1726คุณปู คุณโฟ และคุณแฟ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1725วัชราพรรณ สุภัจจาภิชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1724ช่อทิพย์ ลิปิเวชกุลกิจและครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1723นางสาว อรอุมา แซ่ตั้น และ ครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1722สมพัตสร วงษ์ศรีวิชัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1721สุพรรณบุล สุวรรณกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1720ครอบครัวสันธิศิริ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1719สุธามาศ ศิริกุล1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1718ณรงค์ ศรีวัลลภานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1717ธนวดี ศรีสวัสดิ์ศักดิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1716คุณอรพินท์ เมนส์-ธนิตย์ธีรพันธ์1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1715นส ทิพวัลย์ มณีโชติวงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1714ศิรินภรณ์ ศรีนวลและครอบครัว
อรวรรณ ช่วยแดงและครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1713อนุตรา อมรเดชากุล1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1712นางษมาชนม์ คุปต์ถาวรฤกษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1711นายนพคุณ คุปต์ถาวรฤกษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1710นาย วีระวัฒน์ ลาตีฟีและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1709ประมัยพร อิศรางกูร ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1708กิตติพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1707จุฑามาศ เสาเอกวณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1706คุณชุนเกียว ไชยสูรยกานต์ และครอบครัว
คุณวัลยา ไชยสูรยกานต์
คุณศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์
น้องตะไคร้
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1705พัชรวิภา ใจจักรคำ150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1704จินตนา เติมสินวาณิช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1703สุกาญดา ศิริสุขชัยวุฒิ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1702เมธินินทร์ ภิณญูชน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1701ครอบครัวรติกุลธนทรัพย์450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1700ไอลดา บุญอารีย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1699ครอบครัวโห้ไม้พุ่ม
ครอบครัวภัทรธนจินดา
ครอบครัวเชียงน้อย
และเจ้าหน้าที่ FDQ, TRU,BRC
1,648.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1698อรเนตร จารุวิทย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1697จุฑากานต์ เตชะธนาเลิศ 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1696พิมพ์รัตน์ วศินชัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1695พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขาในถิ่นทุรกันดาร
นางสาวอัญชลิน คูรัตน์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1694นางภาวนา และนายธนกฤต โกมลรุจิ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1693ครอบครัว ไกรสกุลวงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1692รพีโพธ-ยอดทิวา​ คำพิทักษ์150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1691สมศรี ปานพูนทรัพย์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1690สิริลักษณ์ ภควิโรจน์กุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1689อาชาธรรมโภคินทีม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1688รุจาภา เหมนิลรัตน์​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1687Mrs. Chrissana Sisavath and family650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1686ครอบครัวรติกุลธนทรัพย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1685สลีลา อุบลฉาย และครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1684น.ส.จริยาภรณ์ วงศ์จันทร์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1683อัฐมา พึ่งจะงาม และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1682นางสาวฐาปะนีย์ ชูเหลือ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1681จันทรา จินาวงศ์
นิกุล วงศ์ธีรทรัพย์
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1680นางผกากรอง ศุภนิทัศนาภร1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1679นางสาวนพวรรณ เฟื่องฟูวงศ์รัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1678นางจินตนา จิตต์โสภณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1677นางภรณีย์ ขอจิตต์เมตต์750.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1676 นางกัญญาณี ขันทอง 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1675สมศักดิ์ ตันตินิพันธุ์กุล1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1674พญ.มณฤนัญ-คุณพรพิมล ยุทธสุนทร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1673วารุณี สลัดโท และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1672นางสาวธัญญาภัค จันทร์ดาประดิษฐ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1671นายพิทักษ์ - นางธิดา ชินบุตร และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1670Paworawan and Jason Giannini และ
ครอบครัว.
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1669ชาญชัย สมานพิบูรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1668นายกิตติพัทธ์และนางสาวจีรวรรณ ทิมกระจ่าง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1667คุณสุดาวดี ทิมกระจ่าง และ นายภัทรพงษ์พันธ์
เป็นธรรม
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1666คุณตาอัคราช ทิมกระจ่าง และคุณยายนารี ศรี
ตระกูล
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1665นางสาวจงรักษ์ ศรีตระกูล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1664คุณตาเย็นจิตและคุณยายขวัญใจ ศรีตระกูล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1663นัชธพร ดวงสกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1662นางสาว มลิวัลย์ ศรีบ้านไผ่650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1661นางสาว จันทนา บุญอยู่650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1660นายฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1659Yi (Nick) Or

650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1658กณิยา บุญธกานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1657-300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1656อรพินท์ เมนส์-ธนิตย์ธีรพันธ์1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1655น.ส.จิรชยา บุญญฤทธิ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1654นางอัสนา ปางพุฒิพงษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1653นายมณฑล ปางพุฒิพงษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1652นางสาวพสุศรณ์ เหมชัยพิสิฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1651นางสาวเฌณิศา ศิขรินวรานนท์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1650ดร. ชลจิต วรวังโส วีรกุลและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1649ธนันทน์ธร อัครธนาพันธุ์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1648ปารณีย์ มงคลเนื่องณิช1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1647กัญญา ม่วงแก้ว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1646กันตวิท อมรมงคลทอง และ กฤชทัต ชัย
ปะปา
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1645น.ส.คณิสร พัชรพันธกานต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1644นางพัชรินทร์ พูลหวัง
นางสาวพุฒนันท์ วัฒนา
นางสาวเพ็ญประภา คชสิงห์
นายณัฐศิลป์ วัฒนา
นายศุภกร คงวิเศษ
นางสาวปิยรัตน์ วัฒนา
นายชยุตพงศ์ วงศ์สถิตวิไลรุ่ง
3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1643พรพงษ์ ทักษฤทธิ์
เคลื่อน ทักษฤทธิ์
วิชาญ ทักษฤทธิ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1642น.ส.อัญชลี ศรีบุญเรือง และ ครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1641องค์ที่ 1
คุณอิสรีย์ ภักดีเมฆานนท์
คุณครรชิต-กานต์ธิดา-ณัฐภัทร ศุภ
ศรี
องค์ที่ 2 คุณแม่พวงทิพย์-คุณอิสรีย์-
คุณทิพย์วัลย์ ภักดีเมฆานนท์
องค์ที่ 3 คุณเอ-คุณบี ศุภศรี
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1640นายศิริ-นางสาวลำยงค์-เด็กหญิงสุชาวดี
พันธุ์พญา
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1639ศิริรัตน์ ปิ่นรอด650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1638นส ปิยวรรณ ภูมมะภูติ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1637แม่ง่อ แซ่ตั้ง, อรุณวดี วสุมดี
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16361.นางอชิดา. แจนส์สัน และครอบครัว
2. น.ส. นิชารีย์ เจียรจิตเลิศ และ
ครอบครัว
3. นายนัทธาพงศ์ เจียรจิตเลิศและ
ครอบครัว
1,959.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1635น้องหญิง พัฒนวัชรกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1634นันท์​นภัส​ ณ​นครและครอบครัว600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1633วันทนีย์ วัฒนะ1,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1632นางศรีสุดา สิอุก และ นางสาววิลาสินี คำภู5,850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1631ภารดี จันทะพันธ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1630นายชูศักดิ์ อมรชัยยาพิทักษ์
นางกานดา อมรชัยยาพิทักษ์
นส. ชลดา อมรชัยยาพิทักษ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1629จาวิกรณ์ ตังนู 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1628ชาญวิทย์ -ประคองสิน ยงต้นสกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1627ศิวะดล ปุณณะรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1626นายฉัตรชัย สงวนพ้นธุ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1625นงลักษณ์ ปิ่นตุรงค์และญาติธรรม1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1624ไม่ประสงค์ออกนาม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1623คุณอรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1622เจนจิรา เชี่ยวรุ่งโรจน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1621สุจิตราภรณ์ เหลืองงามละออ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1620ชนิดา ชูธนัง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1619นางสาวปภัสสร ตันเฮงและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1618คุณอดิศักดิ์ คุณโสภา อินต๊ะวงค์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1617bew_wa650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1616คุณมาลัย บุญเลิศ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1615Wari Wari Bird 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1614May & Belle1,500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1613ศุภเศรษฐ วิบุลสันติ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1612ภาวิณี​ พิทักษ์​ และ​ ครอบครัว​3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1611นางวรรณี โกเมนทักษิณและบุตรหลาน1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1610นางสาว​นุชจรีย์​ ผล​พร​พิเชฐ​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1609พิชญาภา มูลมณี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1608นางสมจิตต์ แสงจันทร์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1607วิมล พลังรัตนกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1606นวรัตน์ เตชะวิวรรธน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1605น.ส.กมลวรรณ บุญรอด650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1604นางชลรส ศรีขวา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1603อภิสิทธิ์ สุธาประดิษฐ์ และมนสิชา ยกศิริ 1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1602ชวัลพิชญ์ ปรีชาพงค์มิตรและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1601นางสุภารัตน์ ปรีชาพงค์มิตร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1600นางพรสิริภัสร์ พึ่งไทย
นางลำใย ยศอินทร์
น.ส.อำไพ พึ่งไทย
ด.ญ.ชญานุตม์ พึ่งไทย
ด.ญ.ปุณณ์ปวีย์ ทองเปลว
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1599วันดี กนกธรรม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1598พิมพ์ลดา มิลินธนาลักษณ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1597นางสาวเนตรนภา ทองผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1596ชนิดา ชูธนัง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15951. Mr. Jürgen Kreipl & Mrs. Vilawan
Kreipl
2. Mr. Walter Alois Kreipl & Mrs.
Edith Kreipl
3. นาง ฐิติรัตน์ มีมา
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1594นาวสาวพัชรพร จันทร์ทรง -Mr.Angelo Verzi100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1593Napatr109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1592กาญจนา ธรรมนันทพร และครอบครัว6,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1591นายสมศักดิ์ มหิทธาฤทธิกร และ
ครอบครัว
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1590นายโอภาส ขุลี และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1589นางสาวอรุณี รุ่งเรือง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1588ฉัตรสุดา แก้วขจร และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1587นางสาว เพชรรัตน์ ลีลายนะและครอบครัว ขอ
ร่วมสร้างพระพุทธรูปให้ชาวเขา 2 องค์
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1586เขมชาติ โสตถิวัตน์และครอบครัวโสตถิ
วัตน์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1585ปวีณ์ริศา หอมประเสริฐ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1584สุทัศน์​ แซ่​ลิ่ม​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1583นางจอมใจ เจนรุ่งโรจน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1582คุณกัลยา วัฒนพานิชและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1581สุกัญญา นฤมล สรัณกานต์ ผลิตกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1580We are family650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1579สุพรรณี รัตนะวิศ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1578นายสุพจน์ ตั้งจิตสระธรรม และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1577คุณแม่ลี่ฮวง / สุวรรณี / สุวภา / ศกรชล
เจริญทวีโชค
2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1576มุทิตา หลักชัยวิบูลย์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1575สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1574กรแก้ว เชาวนะโรจนารุจิและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1573นายชินาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1572พลอย​ ธนิกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1571จิตญา ประกอบกิจ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1570นายสรรสุภัทร ชาญค้า650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1569นายเลิศศักดิ์ นุตะมาน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1568สุพัตรา ลีลาบันจง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1567กิ่งกาญจน์ รังสิมันต์กมล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1566อุษา ปัญญาเฟือง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1565ดช. เบญจ์ สุธรรมรติ3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1564มณีรัตน์ อลงกรณ์ประดับ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1563นาย เฉลิมพล อลงกรณ์ประดับ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1562นางสาวภารดี มั่นภัทรพงศ์
เด็กหญิง พชรพร ผาสุข
เด็กชาย พชรพล ผาสุข
นางสาวณัฐพร แก่นสาร
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1561ชนิดา ชูธนัง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1560นางสาวปัณณ์ธารี สุชาติกุลวิทย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1559นภา ตรีรัตน์สกุลชัย และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1558นางณัฏฐินี จำปาและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1557นายประสิทธิ์ เมืองมาเครือ (ช่างนึก)650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1556สุมาลัย ตั้งจิตสระธรรม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1555ธรรศ คงศิริวัฒนา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1554อนันต์ คงศิริวัฒนา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1553ฐิติกา เทือกประเสริฐ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1552อารีย์-อุดม คงศิริวัฒนา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1551วราลักษณ์ เวชยาพันธุ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1550Mr. Laszlo Jakab และ สุธีรา ฤทธีราวี1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1549น.ส.สุจิตรา แก้วบ้านฝายและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1548น.ส.จิรชยา ชัยสุโรจน์
นางจินตนา ชัยสุโรจน์
นายบุญยืน ชัยสุโรจน์
นายปราการ ธานี
2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1547นางสาวภาณิกา ไกรรินทร์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1546กลุ่มว้อดก้าไลน์ (#2)400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1545สุพิสัณห์ เขียวเครือ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1544น.ส.วินัดดา พุทธิสาชล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1543อรอนงค์ ศิริภิญโญภาพ และครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1542น.ส ณัฐชยา บุญปลอด และครอบครัว
(ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระแก้ว
มรกต ปางฤดูร้อน หน้าตัก 60 นิ้ว น้อม
ถวายแด่ หลวงปู่แสง ญาณวโร วัดพุทธ
รัตนวนาราม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่)
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1541นางจำนงจิต ยะโสธร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1540นางสาวนิภาพัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1539กนกอร โรจน์พจนารัช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1538น.ส. เธียรจุฑาณ์ รุกขวิบูลย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1537ปรีดี อัศวพานิชพันธ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1536โพธิน-พวงศรี แสงสว่าง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1535นางศรันย์ธร พรจันทร์ทอง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1534นางสาวพิมอร สุทธิวารี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1533พนา พิไลพันธ์
ฉวีวรรณ พิไลพันธ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1532นางสาวสุกัญญา เอกรุ่งเรืองชัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1531พท.นพ.รวิศ สุวรรรณแสง3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1530นายเชาวลิต ชัชวรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1529ดุจนภา สุทธิกาญจนพันธุ์
สิตมน อังศธรรมรัตน์
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1528นายมนัสชัย วัฒนกุล 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1527สุชาดา สุสุทธิ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1526นางสุวรรณา และ น.ส.พนิตตา น้ำดอกไม้650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15251.บุญจู แซ่ตั้ง
2.นวรัตน์ ลิมปิวรรณ
3.อัญชลี ลิมปิวรรณและบุตร ธิดา
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1524นางอมร ใหญ่สูงเนินและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1523สกุลรัตน์ เลาหเพียงศักดิ์1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1522ขนิษฐา มณีสอดแสงและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1521นพดล-ชูขวัญ เลิศอัศววิวัฒน์ และบุตรธิดา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1520นายสมบูรณ์-นางภัสราภรณ์ สุรพันธ์
ไพโรจน์ และครอบครัว
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1519เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์
บุศรินทร์ เล้าสุทธิพงษ์
จุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์
อุทิศให้สุชาติ เล้าสุทธิพงษ์และวัชรินทร์ ปวง
วัฒนา
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1518ปรันตป์ ธารณเจษฎา1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1517พิศลยา เกษสุวรรณ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1516ชนิดา ชูธนัง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1515ครอบครัวอุณหไพบูลย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1514กลุ่มว้อดก้าไลน์ (#1)650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1513นายธวัชชัย ชิดชมศรีจันทรา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1512นางวิมล วงษ์เกษม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1511นางสาว ประไพศรี พลพวก650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1510ณัฎยา ชัยชโลทรกุล
สมศรี บุญส่ง
สมบัติ บุญส่ง
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1509เบญจวรรณ สนิชจิวพันธ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15081. นางจรัญญา
สินประสิทธิ์กุล
ร่วมทำบุญ 1 องค์ 650 บ
2. นางตวงมณี แซ่ฉั่ว
ร่วมทำบุญ 1 องค์ 650 บ
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1507นางสาวรุ่งรัตน์ ไมตรีจิตถาวร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1506ศุภมาศ499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1505ไม่ประสงค์ออกนาม1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1504นางสาวกุลพร สุมานนท์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1503พันเอก ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1502ครอบครัวคีรีคชและครอบครัวอ่อนประเสริฐ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1501ธีรพล ลำใยสถิต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1500ดร.อัษฎารัตน์ คูรัตน์
และ นางสาวธนียา ลอยสุวรรณ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1499นส.วิไลลักษณ์ วุฒิคงสมบัติ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1498นางมาลี แซ่ลิ้ม1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1497ธนกร ชูศรีจรรยา5,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1496ครอบครัว พิบูลศุภพิสิฐ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1495กิษรา คุโด700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1494นางจอมใจ เจนรุ่งโรจน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1493นายรณรงค์ ช้างแก้วมณี และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1492นางสาวศิริพร วงค์สามารถ พร้อมครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1491ปุญชรัสมิ์ สาตสุข650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1490คุณบุษยมาศ ยิ่งแจ่มศิริ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1489มุทิตา ไทยวงศ์ 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1488ปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1487ชนกานต์ สมบัติศิริ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1486นางสาวจิตตยาค์ มณีชูเกตุ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1485จุฑามาศ เอี่ยมสระศรี และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1484พรทิพย์ บุญญานุวัตร1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1483ยศวริศ พันธุ์เสนีย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1482ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1481น.ส.กชณิชา คงวิชาการ3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1480บริษัท แสงปัญญา พาณิชย์ จำกัด 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1479นางเตียง-นายประสิทธิ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1478นายนิพล อมรเทพรักษ์ 1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1477น.ส.วลัยพัชร รวมพรรณพงศ์ และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1476พัฒน์ณรี สนธิ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1475มณีรัตน์ อุ่นจิตต์วรรธนะ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1474หทัยกาญจน์ พรานเจริญ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1473ชนิดา ชูธนัง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1472วีณา เอี่ยมวัฒนไพสิน1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1471ธณัชช์พัฒน์ พยุงวงษ์
พร้อมครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1470ภัทรลดา​ ปุราสะเก และ ปริษา พยุงวงษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1469นิรุธ แสงหนุ่ม และครอบครัว2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1468ชมกมล ชัยเจริญสวัสดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1467นายวีรบุณ จิตต์รำพึง และ
นส.อังคณา โกแมนพิชัย
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1466Brandon Pinyo Cho650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1465Henry Cho650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1464Neda Plyjit Cho650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1463นางปราณี ตั้งจักรกระชัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1462นายตรีรัตน์ อินทรวิเชียร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1461นวลปรางค์ ชาวสวนกล้วย
สมศรี สวัสดิ์พานิช
ศิลป์ชัย แจ่มดาว
ชำนาญ งามสอาด
นันทวัน กิจเพ็ชร
วิจิตรศิลป์ สุขเลิศตระกูล
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1460ปรีชญา ฤทธิ์พันธ์ม่วง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1459บจก.ปุณนิตานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1458นางสาวโสรวีร์ ยันตะ และ นายวุฒิชาติ
แสวงผล
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1457นางเง็กฮุ้ง ชัยนภาเวทย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1456ฐิติ​รัตน์​ ถึก​อ่ำ​ และครอบครัว​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1455คุณชัย แซ่ลิ้ม และ นางมาลัย บุญเลิศ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1454คุณปมุข ศิริอังกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1453คุณธีมาพร ศิริอังกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1452คุณสุวารี บุญเลิศ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1451ครอบครัวศฤงคารีกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1450สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1449Bee-ing Sae-ang200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1448นายฐากร นางพธูทิพย์ ด.ช.สุนาถ อักขระ
(ร่วมด้วย 1 องค์ ครับ)
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1447นางสาวสยามล เจริญผล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1446ศรีรัตนา รัตนประสิทธิ์
129ถ บางแสนล่าง ต แสนสุข
อ เมือง จ ชลบุรี 20130
3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1445นางบ่วย-นส.ศุภจิต สระเพชร และ ครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1444สุภินดา เลิศชูวงศา และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1443นางสาวรัตน์วรางค์ สินสุริยะ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1442นางสุวณีย์ ดวงดี และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14411) เปมิกา พิบูลย์อนันต์ และครอบครัว
1) ชนิตา ขนาน และครอบครัว
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1440ศรีพร รัตนฤดีรมณ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1439นายกฤษณ์ - นางพเยาว์ บัวจันทร์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1438ศรีสุดา ภูริโภไคยกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1437คณิศร์ณิชา ทัศโนทัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1436น.ส.ศรุตยา ทรัพย์มาก650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1435วลัยภรณ์ ธีรเจริญทรัพย์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1434นางจิตรา อินทรวิเชียร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1433พญ.วิมลรัตน์ ศรีราชและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1432ครอบครัววรภากร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1431อุดม จริเกษม และ อมรรัตน์ สินธุพันธ์
เดชา
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1430ประพันธ์ สินธุพันธ์เดชา และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1429ศิรณัฎฐ์. ชัยชนะวัฒนา
สุชัย อภิภู อภิวัฒน์ นันทไพฑูรย์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1428นางวรนิษฐ์ จิระพิชญาศักดิ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1427นางสาวณิชพัณณ์ อารีโชติอนันต์และ
ครอบครัว

650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1426อาริยา​ เกียรติ​วิภา​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1425บุญมา & ดวงใจ เฮงสุนทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1424นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริมงคลภาวงศ์ และ
บิดามารดา ส่งถึงเจ้ากรรม นายเวรทั้ง
หลายและผู้ที่ข้าพเจ้าเคยทำให้ทุกข์ด้วย
ตั้งใจ รึมิได้ตั้งใจก็ ขอให้รับบุญกุศลใน
ครั้งนี้ด้วยเทอญ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1423นายจักรวาล และนางศิริวรรณ กัลหดุลย์
ขออุทิศ ให้เจ้ากรรนายเวรทุกผู้นาม
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1422มาวิน เอี่ยมทา
ภัทริน สงขาว
102.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1421น.ส. นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1420ฐปนีย์-ไพศาล ศรีนวลและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1419ครอบครัว สุวรรณวิจิตร
และครอบครัว เอื้อรักวงศ์ชัย
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1418จุฑารัตน์ ตรีแสน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1417นางสาวดวงพร สนิทไชย และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1416คุณดุสิต-ระวีวรรณ5,850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1415ชัย แซ่ลิ้ม / มาลัย บุญเลิศ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1414ธฤติ โรจนชัยชนินทร
ก่อพงษ์ โรจนชัยชนินทร
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1413ธนิยา ฉันทวิกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1412น.ส.วราภรณ์ จันทร์ทองโชติ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1411กนกนาฎ เกษนัส และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1410วันวิสา พันธุวรกุล
ศิริรัตน์ พันธุวรกุล
คมสัน พันธุวรกุล
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1409นัฐยา พันธุวรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1408คุณ วิรงรอง นกแก้ว และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1407ยงยุทธ อัศวศรีวรนันท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1406ชลาทิพย์ อยู่สุข1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1405สมพร-ปวันรัตน์ เกิดประกอบและ
ครอบครัวสืบดี
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1404นางศศิชา สิงหะพันธุ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1403นางสาวจิตราวดี จิตจันทร์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1402นางสาวสุรภี มโนกิจ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1401---199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1400รัตนโฉมฉาย ละออศรี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1399สุนารี จำเริญรัตนกร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1398นางอี่ แซ่โค้ว 1องค์
นส.ศรัญญา ศรีสุวัฒน์ 1 องค์
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1397น.ส. เตือนใจ พงษ์โต650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1396คุณ​พ่อพิศิษฐ์ คุณแม่​สุ​พรรณี​ เต​ชะ​เมลือง​กุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1395น.ส.กาญจนา บุญวรเศรษฐ
นายรัฐพงศ์ กฤษณะกลัศ
ด.ญ.พุฒิชาดา กฤษณะกลัศ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1394อุทิศให้คุณแม่พัชนี เตรียมใจดี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1393ภาวิณี เพ็งเพชร และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1392ครอบครัววุฒิภดาดร5,850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1391นางพัชราภรณ์ สฤษดิ์อภิรักษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1390นายโสภณ ชลภูมิ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1389ด.ญ.ชญาดา สาริการณ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1388ด.ช.พีรพล สาริการณ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1387นายถาวร อ่อนประไพ
นางจุฑามาศ อ่อนประไพ
นายศิรวิชญ์ อ่อนประไพ
นายศิรวุฒิ อ่อนประไพ
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1386อิ่มใจ วงษ์ภักดี และ สุธี นิคม 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1385น.ส.ฑคภรณ์ แซ่เต็ง พร้อมครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1384นายสิทธิเศรษฐ์ สิริเตชาดิวัฒน์และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1383หทัยรัตน์ อติชาติ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1382นางสาวเยาวรินทร์ รอดมณี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1381นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1380มัทนา วานิชย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1379พงศกร แท่นประยุทธ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1378นายเลี่ยงจิ้ง แซ่แต้ นางกิมหงษ์ แซ่โค้ว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1377วาสนา สาสะกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1376นางสาวปิยธิดา ชูนิตย์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1375จิรพร พงศ์นิพัทธ และครอบครัว2,350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1374Mr. Hanno Soth650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1373คุณธัญญามาศ ไชยโย3,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1372ครอบครัวชลพิวัฒน์ภูวดล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1371พิมพศิ บุณย์สมรักษ์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1370ชนิดา ชูธนัง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1369เลิศสุวรรณ จิตต์รุ่งเรืองสุขและครอบครัว2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1368ครอบครัวผดุงสิทธิ์
ครอบครัวพิริยะกุลชัย
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1367นางกวีศรี สถานดีและ น.ส.จตุพร ทองปลาด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1366พีรายุ, กนกกร, กรฉัตร, รวิศุทธ์, มนิสา, ณภัทร -
สุวัฒนศิลป์
2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1365นายกิตติ ตันพรหม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1364ปนัดดา สุวรรณวัฒนกิจ
ปราณี สุวรรณวัฒนกิจ
และครอบครัวทรัพย์อุดมผล
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1363Cheng Chieh-Yu650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1362นานาพร โกสินทรเสนีย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1361บุญครอง เฮงสุนทรและครอบครัว150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1360คุณแม่ สนสิริ สนธิสินธิ์วงชัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1359สรัลรัสย์ เชื้อเมืองพานกุล , ศักนรินทร์
ใหม่เฟย
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1358นางสาววิฬาร์ศนี ขำเจริญ
นางสกุณี ขำเจริญ , นายยืนยง ขำเจริญ
ครอบครัวขำเจริญ และครอบครัวเกิดผล
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1357อนุขิต สมานพิบูรณ์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1356วุฒิชัย บุญประคม และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1355วาริส ลาวัณย์เสถียรและศันสนีย์ เรืองกรี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1354ธัญญพัทธ์ วีระพัฒนพรรณและครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1353นางปทุมมา กำลาภอนันต์ และครอบครัว, นายธง
ชัย สิทธิประจักษ์ และครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1352รพีพร​ เพ็ญ​เจริญ​กิจ
จันทร์​เพ็ญ​ เพ็ญ​เจริญ​กิจ​
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1351อิษฏพร ศรีสุขวัฒนา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1350นายณัฐวุฒิ บัวสาคร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1349ญาณิศา นาคถั่ว และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1348นายเจริญ บูรณะจิตปกรณ์659.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1347เขมจิรา และ โชติรส พันธุ์โภคา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1346นางสาวดรุณี บุญจริง นายธวัช เกตุอยู่ ด.ช.ดิษ
กร เกตุอยู่ และครอบครัว
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1345นางวิราวรรณ ฉายรัศมีกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1344นายสุรพล อังคีรีรัตน์
นางขนิษฐา อังคีรีรัตน์
นายอำพล อังคีรีรัตน์
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1343นายจักรพงษ์ หัตถการุณย์
นางไข่มุข หัตถการุณย์
นางสาวสริตา หัตถการุณย์
นายสลิล หัตถการุณย์
เด็กชายคณิน หัตถการุณย์
3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1342ปิยะนุช ชนาธรเจริญและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1341ปภาวดี โสธรรมและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1340นางสาวกรกมล วัฒนเสริมกิจ2,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1339นายจักรพงษ์ หัตถการุณย์2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1338นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1337ปารณีย์ ไชยมนตรี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1336น.ส.สิริรัตน์ วิไลแก้ว นายวัฒนา ชำนาญ
ช่าง พร้อมครอบครัววิไลแก้ว
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1335ภาวิตา แมคคัฟฟรีย์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1334อิษฎาอร​ คง​สม​พจน์​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1333รัตนา เติมวรสิน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1332ณภัทรพีรดา ศรีดาพันธ์ - จอง ดอกฮี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1331นายวิวัฒน์ อภิวัฒนลังการ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1330คุณยายศรีพระจันทร์ อนุสินธุ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1329นายนาวิน-นางวิไลรัตน์ ชัยปราการ พร้อม
ครอบครัว
3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1328นส.เกษร ตันเจริญ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1327ศุภิกา เตชะอำนาจ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13261. นายเสริมศักดิ์ พันธุมสินชัย
2. นางวนิดา พันธุมสินชัย
3. นางสาวญาดา พันธุมสินชัย
4. นายภาณุ พันธุมสินชัย
5. นางสาวญานันต์ พันธุมสินชัย
6. อุทิศให้คุณบัวน้อย
รวม 6 องค์
3,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1325พิชาญ ตามธีรนนท์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1324พิศุทธ์ เกิดปัญญา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1323จตุพร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1322 พจนีย์ พันธ์วร 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1321ผศ.ด​ร.ไพเลิศ​ สุมานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1320น.ส.วิภา ทรัพย์อดุลย์กุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1319นางฉันทนา มาเนตร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1318อรพรรณ ติณสุรวัฒนาและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1317เพ็ญแข เอี่ยมวงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1316สมศรี, สิริวรรณ ดุสิตสถิตไกวัล
ศิญารัตน์, ภัควรินทร์ วัชรีวุฒิศักดิ์
สุนทรี, ทัศนัย สุขสุคนธ์
2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1315นางรัศมี พลสยมพร้อมครอบครัว6,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1314นายเตชพัทธ์ กลกานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1313นางบุปผา. คำน้อย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1312กิติมา กลกานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1311ธีระนุช เอี่ยมวงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1310เพียงใจ โรจนสโรจน์700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1309นส.ณัฐพร เสียงอ่อน และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1308วิรุณและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1307นางพรพิไล วนนุรักษ์สกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1306วิทย์ ลายสนิทเสรีกุล
ไพลิน ภูมิรุจา
และครอบครัว
2,000.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1305น.ส.เกศภัทรา. วิฒิรณประเสริฐ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1304ชุติมา ไกรฤกษ์โอฬาร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1303ฐิยาภา วีรยาชาญกูล
วัฒนะ เปี่ยมทอง
อัมพิกา เกษรสิทธิ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1302ธนภูมิ วรรณสุทธิ์650.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1301ชื่อในเฟสบุ้ค Poomjai Proud650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1300เลิศสุวรรณ จิตต์รุ่งเรืองสุขและครอบครัว2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1299สุรี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1298กิรตี​ ตั้งอิทธิศักดิ์​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1297ติพราทร ซาดาโอกะ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1296น.ส.กชพร ลักษณะประภา
ยกบุญให้เบอร์มังกร
062-4297899
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1295ชนิดา ชูธนัง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1294นายเชษฐา เชื่อมบุญ
นางสาวจินตนา ม่วงกรุง
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1293นายดุลศิลป์ ลีลาพตะ
ร้านยุทธกลการ
และ บุตรหลาน
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1292นายสุชาติ ชีวสาธน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1291พ่อเพียง สระทองเทียน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1290นางกอบแก้ว แซ่ด่าน
นายนิทัศน์,นางสุภา,น.ส.กันติยา,นายธีรภัทร
จินดาจอมทอง
นายสมชาย,นางภัณฑิรา,นายภูมิรพี แสนเสริม
นายก๊กจิ่น แซ่ซื้อ, นายประพัฒน์ จินดาจอมทอง
2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12891. วังหลัง แสนไพร
2. นัทธวัตร แสนไพร , สาวิตตรี ธนโชติสุนทร
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1288เช็ง แซ่เบ๊650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1287ภารดา สระบัวบาน1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1286นางสาววาทินี วศิโนภาส
นางอรทัย วศิโนภาส
นายสมศักดิ์ แซ่กัง
15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1285นางสาวมิลินท์ ธิดาเมือง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1284สุทธิดา1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1283แก้วตา ลีลาตระการกุล และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1282มูลนิธิธรรมห่มดอย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1281นภัสวรรณ กวางทอง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1280ปิญาภรณ์ สดศรีวิบูลย์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1279พระเด็ดดวง กนฺตวัณโณ
นายแพทย์ปรเมศวร์ ขอขจายเกียรติ
นางจิรประภา นิใจ พร้อมครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1278วิกานดา วงศ์สุข, จันทร์เพ็ญ คำมุก650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1277คุณ กิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
คุณ ภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
คุณ พัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1276จิรา เมฆสวัสดิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1275ธิติมา วงศ์ไวโรจน์ และครอบครัว659.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1274พระมหาวิชัย สิริจันโท650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1273มยุรา พิทักษ์สุขสันติ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1272นายญาณวุฒิ-นางภัทรนันท์-ด.ญ.ภัทรฤทัย สุดรุ่ง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1271ชิตเดือน นวรัตน์ ณ อยุธยา และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1270อนัตต์,อนีฆา มณีเสาวภาคย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1269นวพร หาญไพบูลย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1268นายกฤศณัฏฐ์ วิทย์วศิน
นางสาวกัญฐพัชญ์ วิทย์วศิน
นายเอกณัฏฐ์ วิทย์วศิน
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1267นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล
นางเอื้อมเดือน. รัตนปราสาทกุล
นายพริษฐ์. รัตนปราสาทกุล
นายพีรดิษฐ์. รัตนปราสาทกุล
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1266ธันยภักดิ์ กันตธรรมวงศ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1265ศศพร สุนทรพาณิชย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1264นส รัศมี จงวณิชพรรค1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1263วิไลรัตน์ - เอียน แพรทท์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1262น.ส. อัญญ์พัศศา จันทร์ชลอ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1261ศิรดา ศรีสกุลอนุสรณ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1260อัญชลี ตรีทิพไกวัลพร1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1259ชญาดา สุวรรณเอี่ยม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1258นาง นลิน วุฒิปวัฒน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1257นายประพัฒน์ เธียไพรัตน์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12561. นางกาญจน์วลัย อ่ำกลาง
2. นายอุดม อ่ำกลาง
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1255สุภาพร ศรีสัตตรัตน์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1254วิชาฎา​ จรูญสมิทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1253นาย อุดม รัตนะเวสสุวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1252นาง นงเยาว์ รัตนะเวสสุวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1251บุฬารัตน์ หม้อทรัพย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1250น.ส.ศุภลักษณ์ รัตนะเวสสุวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1249ประภาพร ศศิประภา และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1248ปัณฑิตา เจริญสุข650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1247นฤมล ชัยสวัสดิ์อารี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1246นาง เกษิณี กีรติเตชากร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1245นางธัญญพัทธ์ กิตติวงศ์ภักดี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1244นางวินัสดา แสงวณิช อุทิศให้ นายจินดา
กิขนิชี
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1243นางเพ็ญศิริ เอกรุ่งเรืองชัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1242นายพงศ์พัฒน์ เอกรุ่งเรืองชัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1241ณิชาพร พงษ์โต 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1240น.ส.วัลยพิลา กิตติวงศ์ภักดี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1239อานนท์ วุฒิจินดาและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1238นวัช​ มานะพันธานนท์1,365.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1237นันทา เพ็ตมาน1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1236ภัทราภรณ์ ทะนันชัย
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1235บุญสุข​ ศิริวาโภ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1234ครอบครัว พรบุญเรือง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1233พ.ท.ชวาเจต อุดมพันธุ์ และ ครอบครัวอุดมพันธุ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1232ธีราวุธ มาเนตร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1231นางสาวผ่องศรี ภัทรพิมลธรรม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1230ยุวนุช​ วทานยกุล​ และครอบคร้ว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1229คุณผ่องพรรณ อระสุขศรี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1228ศิริรัตน์ รุ่งเรืองอาภรณ์ และครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1227พระพุทธรูป 5 นิ้ว ให้แก่ชาวเขา1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1226ฟาริดา ธนอรุณโรจน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1225นายเอกพล​ จีรังสุวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1224คชพงศ์​ สุมานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1223น.ส.พจมาล ผิวขาว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1222นางศิริกานต์ เรืองอ่อง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1221พาฝัน-แณนน์ ดูฮาเมลน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1220คุณแม่สุพร ตรงมหวิเศษและลูกหลาน
คุณวรรณา ตรงมหวิเศษ
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1219นางวารุณี จิตรรุ่งเรืองและครอบครัว950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1218นายธนชัย ลิ่มวิไล
นางนงชยา ลิ่มวิไล
นายสิรภูมิ ลิ่มวิไล
นางสาวพิมพกานต์ ลิ่มวิไล
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1217คุณจิรพร ศรีบุญลือ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1216สุรภี แสงทอง2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1215นายวิฑูรย์ สนองอุทัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1214ชนิดา ชูธนัง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1213นายโกวิทย์ สุขขำและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1212ชนิดา ชูธนัง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1211บุศรินทร์ พรหมสัจจา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1210นางสาวจีรฉัตร ยุทธณรงค์ศิลป์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1209กาญจนาภรร์ กิมิฟาร์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1208ดุสิตา บุญมานันท์3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1207อิศเรส5,850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1206นางสนสิริ. สนธิสินธิ์วรชัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1205นายนิธิธัช หิรัณยปรีชากุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1204น.ส. แคทริน จรุณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1203ครอบครัวคล่องสั่งสอน และ ครอบครัวธนาธัญ
ธรนันท์
5,850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1202นาง สุนิสา รักกมล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1201นางวรรณา ธนะโสธร
นางสาวกชกร มณีกุล
นางธีรารัตน์ เลิศหิรัญธนาโชติ
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1200น.ส.มาลี แซ่เจี่ยพร้อมครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1199เยาวลักษณ์ พิณบรรเลง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1198น.ส.ฐิติมา คุ้มคำแหง
อุทิศให้
มาเฟีย คุ้มคำแหง
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1197นิลวรรณ สุขแสนไกรศร และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1196นางสาวทยุตา สว่างเนตรนิล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1195ประนอม ปิ่นแก้ว และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1194กุศล ศิริวาลย์
โกศล ศิริวาลย์
ไกรศล ศิริวาลย์
กมลพร ศิริวาลย์
วัลลภา อุปรไมยมาศและลูกๆหลานๆทุก
คน
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1193สิริกาญจน์ ปรียะพานิชและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1192คุณพ่อทองดี​ คุณแม่สุพรรณี​ ยิ่งสกุล
คุณสุธารทิพย์​ ยิ่งสกุลและคุณไมเคิล​ แอดวูด
คุณสุภาพร แวนเดอร์ฮาร์เวนพร้อมครอบครัว
คุณสุธิศักดิ์​ ยิ่งสกุล
คุณจิม คุณสาลี่​ แอดวูด
2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1191นายสนธยา ทรัพย์วรพล
นางมณเฑียรทอง ทรัพย์วรพล
นายภัทรชัย ทรัพย์วรพล
น.ส.กานต์พิชชา ทรัพย์วรพล
คุณภสร คุณพระศรีหกุลและครอบครัว
คุณลาวณี เรียวโชติสกุลและครอบครัว
อุทิศให้นายยวง นางเสงี่ยม กอหญ้า
กลาง อุทิศให้นางลั่นเฮียง แซ่โล่
5,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1190กนกณภา โล่วิทูร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1189วรรณิศา ธเนศบูรพาทรัพย์1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1188ภัทร์จิระฐ์ ลัคนาทิวงศ์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1187ชิญญา อาสนมณีและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1186นายสุรวุฒิ กาญจนพันธุ์
นายน้อม สวัสดิ์สุข
นายสว่าง เพ็ชรกาศ
699.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1185นายเฉลิมชัย คชพันธ์
นางพรพิมล คชพันธ์
เด็กชายอัศวิน คชพันธ์
700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1184ด.ญ.สายฝน หลูไพบูลย์
ครอบครัว หลูไพบูลย์
ครอบครัว เครือโสภณ
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1183ณภัทร์ รัดรอดกิจ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1182คมกริช ภาพแก้ว1,323.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1181บุญช่วย ตรีสังข์และครอบครัว 2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1180นางสุภาภรณ์ นราธัศจรรย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1179พีระยุทธ วีรศิริกุล & ชนิกา หนุนภักดี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1178ชุลิดา วัฒนาธิษฐานและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1177นาย ทวีศักดิ์ จุลแก้ว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1176สุมล ว่องทวีวัฒน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1175 พิจิตรา วิมลวัตรเวทีและครอบครัว
สันติภัฎ พาสุกผูนพลและครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1174นส. นฤมล เกษบำรุง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1173นายพรมมินทร์ ถีระแก้ว
นางชัญญาภัค ถีระแก้ว
เด็กหญิงลภัสรดา ถีระแก้ว
เด็กชายภาคิณ ถีระแก้ว
2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1172พัชรี อัตถนันท์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1171พัชรั อัตถนันท์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1170รัฎถิกา องควานิชและครอบครัว 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1169เขมณัฏฐ์​ ซื่อสัตย์​ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1168พาณี สิมากร
สุชาดา สิมากร
ธนวรรณ์ สิมากร
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1167สุดา มูลสันเทียะ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1166นางสาว น้องนาง อิณร์อริยะ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1165ปัทมา ทวีวิโรจน์สกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1164ชุติมา​ ศิริอังคาวุธ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1163นางสาวศิริวรรณ ปรียา
จิตต์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1162ช่อผกา แซ่โค้วและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1161-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1160นางสาวพนัชกร ภัยนิราศ 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1159นายนฤดล เจริญไพบูลย์สิน
นายวัลลภ ไวยวาสนา
นายชัยโรจน์ ศตพิมลพันธ์
น.ส. ธนภรณ์ โพธิ์สามต้น
น.ส. รทินี กั้นปลูก
น.ส. ศิริรัตน์ แก้วแพร่ พร้อมครอบครัว
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1158กมลวรรณ​ ทศานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1157ชุณหกาญจน์ ส.650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1156อรพันธ์​ สุวรรณชุ่มเอม​ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1155ณรงค์​ สังฆกิจ​ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1154ณัฐพร อัศวธรรมรัตน์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1153กุลศิริ ตาฬวณิช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1152นางสาวปุณยวัจน์ ชินรัตนมงคล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1151-650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1150ธัญญพัทธ์ โฆษิตไชยศักดิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1149น.ส.พัทธรินทร์ แก้วกำ
พร้อมครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1148นางสาว มาสศุภางค์ เพียรหาผล และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1147สุวิสา​ สัตยะวิบูล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1146ประศาธน์​ สุนทรเดชา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1145นางสาววีรนุช โกสิยานุรักษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1144วราภรณ์​ ไหลสกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1143นันทยา บุนนาค
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1142อรพลิกา ทีปะปาล125.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1141ณัฐวรินทร์ จงมนรุ่งโรจน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1140นายอภิเชตุ ทีปะปาล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1139กรกฏ สุพรรณทัสน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1138นางประชิต ทีปะปาล850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1137นางเฉิดพร ชินรัตนมงคล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1136รุ่งศรี​ ตั้งไมตรีจิต650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1135นางชวนพิศ คลี่ดี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1134ธารทิพย์ หล้าบา1,350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1133ณัฐิกา เผ่าพหล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1132ทัศนีย์​ วรรธนะโกวินท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1131สมฤทัย คอวณิชกิจ
สมเกียรติ คอวณิชกิจ
สิทธิกร คอวณิชกิจ
กนกพร พิภพโสภณชัย
สมชาย พิภพโสภณชัย
กุ้ยเชียง แซ่โค้ว
เซี้ยมเตียง แซ่แต้
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1130กชนันท์ ศรีทอง
วิภาดา ศรีทอง
เอกศิลป์ ศรีทอง และ ครอบครัว
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1129ยุพยง พรหมพันธุ์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1128คณะพุทธภูมิ7,150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1127อนินทยา เอื้อมอารีวงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1126พัทร์ศรัณย์​ สกุลสุวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1125อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1124สมบูรณ์ เอื้อมอารีวงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1123นงลักษณ์ บูรณวิเศษกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1122ลัทธนันท์ เดชหาญสถิต2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1121จรีย์ลักษณ์ วงษ์โกวิท1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1120นางสาวกรรณิการ์ มาลัยและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1119พงษ์พนัส เหล่าธนากิจ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1118คุณธัญญามาศ ไชยโย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1117คุณธัญญามาศ ไชยโย1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1116เขมจิรา บุญทรัพย์, จิรวัฒน์ คัมภีรัญย์
พร้อมครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1115พัชดา​ เดชวรสิทธิ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1114น.ส.กนกนุช วงษ์วานิช1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1113ฉันทนา เนติบัณฑิต650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1112ภูพัท พงศานนท์ + โยธกานต์ แซ่ลี้ และ
ครอบครัว
700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1111พวงเพ็ญ​ เปี่ยมทิพย์มนัส650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1110นางมณี จิตสามารถ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1109คุณภัทรพล เอี่ยมรัตนเมธีกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1108อาทิตยา ใจยา
กิตติเชษฐ์ สิริศรีพรชัย
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1107อิศรา รัชกุล1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1106นางทิพย์ยุพา จันทร์เจริญ
และครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1105จิรอร เหรียญรุ่งโรจน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1104นรีรัตน์ อ้วนสกุลเสรี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1103สุภาวดี สุกใส พร้อมครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1102เพชรไพลิน วิรยศิริ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1101ทิพย์จุฑา เข็มทอง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1100นางสาวสุพัตรา มะโนรา ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
นี้ให้แด่ คุณพ่อปลั่ง มะโนรา
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1099จารุนันท์ วรรณะศิริสุข
พุฒิพงค์ วงค์นุกูล
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1098นางสำเริง คุ้มมา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1097น.ส.บัณฑรีย์ โล่วิทยานนท์ และครอบครัว700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1096นางสายพิณ น้อยหมอ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1095น.ส.ศิริโสภา อนันตบุรี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1094คลีนิคในเครือวังหิน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1093คลีนิคในเครือลาดพร้าว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1092คลีนิคในเครือสายสัมพันธ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1091คลีนิคในเครือมีนบุรี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1090คลีนิคในเครือนวลจันทร์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1089คลีนิคในเครือตลาดบัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1088อุทิศให้ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1087อุทิศให้คุณแม่สมถวิล วัฒนวิทย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1086อุทิศให้คุณพ่อสุวรรณ พานิช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1085อุทิศให้ น.ส.อลิสา จิรกิจอนุสรณ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1084นางมาเรีย จิรกิจอนุสรณ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1083นายคมกฤช จิรกิจอนุสรณ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1082ตวงชล พาณิชย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1081วรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1080เพ็ญชุลี หนูแก้ว


1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1079สุภาภรณ์ บูรณะวิเชษฐกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1078ณิชนันทน์ ปอวงศ์สว่างและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1077สุนันท์ พงศ์สุริยนันท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1076นายสมใจ ภัทโรภาส
นางนพวรรณ ภัทโรภาส
นายสาธิต ภัทโรภาส
นายสินธุ ภัทโรภาส
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1075ด. ต. วนัส หนูน้อย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1074คุณวรรณทิพย์ สงัดสัพท์ พร้อมครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1073นรินธร ชัยชนะวิจิตร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1072นงนภัส ถาวร และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1071ปทุมรัตน์ อัศวสุดสาคร1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1070คุณทิพยา ดิฐพงศ์ภักดี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1069นางเสงี่ยม ทองเต็มดวง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1068เอกรัตน์ วสุเพ็ญ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1067สุจารี เหมาะประสิทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1066พ.ต.อ.ธเนศ-พญ.อัจฉราภรณ์ สุขชัย2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1065นางสาวภัทราพร อรัญมาลา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1064มยุรี เอกธรรมกิจ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1063กนกวรรณ แสงเจริญ
47/2ม.3 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1062พ.อ.หญิง ต้องใจ. ชาญชยศึก. 650 บ
นาง วรนันท์. ฉกามานนท์. 650 บ
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1061พิมพ์กมล ดุละลัมพะ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1060นางสาวตวงพร ดวงส่าน1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1059นาง ประมวล ไลออน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1058อังคณา วัชรตั้งตระกูล3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1057นางสุมณฑา สุขเกษม1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1056นางอรวรรณ บุนนาค
นาวาเอกสราวิษณ์ บุนนาค
น.ส.ชลธิชา บุนนาค
น.ส.สิริธนา บุนนาค
นายสุธัช บุนนาค
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1055วีรพงษ์ สิทธิจินดาวงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1054พีรัช วงศ์วิภาส350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1053ภูริชญา เภามา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1052รัตนา ปกรณ์เลิศตระกูล
อชิรญาณ์ สฤษดิพันธุ์
พรศิษย์ สฤษดิพันธุ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1051ทิวัตถ์ ศิริพจนากุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1050เมธาพร พุทธชัยกุล
ปรียาภา พุทธชัยกุล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1049นางสาววรัญญากรณ์ สุขหวานอารมณ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1048สมหมาย พุ่มจำปา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1047นางทองศรี วิสูตรตระการและครอบครัว
น.ส.ณิชารัศม์ ลิ้มเจริญศักดิ์และครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1046นายสมชัย ชินรัตนมงคล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1045นางสาวปุณยนุช ชินรัตนมงคล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1044คุณ กนกรัตน์ คูรัตน์ชัชวาล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1043คุณชวน ลดาวัลย์ ลาวัลย์ วิลาวัลย์ ณัชนันท์
ตระกูลเศรษฐศิริสุขโชติ

นางติ้วหว่า แซ่อุ่ย
นายธีรวีร์ เศรษฐ์ศุภศิริ
4,550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1042นางสาวอภิญญา คงสกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1041ศุลีกร ไกรลาศศิริ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1040พ.อ.อ. วชิรศักดิ์ - สุจิตร์ตรา เย็น
สรงและครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1039ไม่ประสงค์ออกนาม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1038สำเนียง​ อิ่มอก650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1037ครอบครัวสุทธิลออ750.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1036นาย ดาเวนดร้า ปราสาด ซาเร็สตร้า
นาง วสุ บุญทวีวุฒิ
1,301.12 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1035นายปกป้อง วงษ์วิจารณ์
นางปาณิศา วงษ์วิจารณ์
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1034ครอบครัวสันธิศิริ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1033สุรักษ์-สุพร พานิชย์เจริญและครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1032ชาตรี , ชาญวิทย์ ,วนิดา ก้องกอบสกุล และปัทมา
พงษ์เกษมวิวัฒน์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1031นางปราณี. สังวาลเพ็ชร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1030พิราสินี นาคสกุล
มัลลิกา นาคสกุล
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1029ดาวใจ อยู่ดี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1028เอมอร กิ่งคาน และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1027ฐานิต ตั้งศรีเจริญศิลและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1026สาลินี ชื่นชมรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1025น.ส.ชลียา ปุณยาพงศ์แพทย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1024น.ส.ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1023รัฐชนพร ทองสลับและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1022นางสาวจิตสุภา หลาวทอง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1021หัทยา เทียมเพ็ชร1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1020ปาริชาติ เตวิชยางกูร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1019ศศิธร แซ่เตีย
นันทจิตต์ พรหมเมฆประธาน
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1018ข้าพเจ้านางสาวทิพยสุดา อภัยบุรี
นายพลกิตติ์ ใจเย็น
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1017อัปสรศรี รังรองธานินทร์
สุรีรัตน์ ไชยรัตนพฤกษ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1016นาง สมพร ฉัตรภิญญาคุปต์
นาย อรรถพร ชาญประโคน
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1015ขนิษฐา มีเดช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1014ทัตติยา ชมะรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1013นิศากร​ สมเศรษฐ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1012วิศิษฐ์ ศิริเวช
อรพรรณ ศิริเวช
ธนา ศิริเวช
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1011นางสาวชุติมา - นางสาวพันธิภา ทองสลับและ
ครอบครัว
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1010นายไพโรจน์ สาโหมด650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1009จิตรานุช พิลึก650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10081.กลุ่มดวงธรรมสรณ์
2.สุรชัย ชัยศรีสุขวัฒนา
3 บุษกร ชัยศรีสุขวัฒนา
4 กาญจนาพร ชัยศรีสุขวัฒนา
5 วิไลลักษณ์ ชัยศรีสุขวัฒนา
3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1007สนามรัฐ ธรรมโชติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1006นางวรางคณา เอกภพณรงค์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1005นางสาวมนสิการ สุดใจ
นายรัตนะกูล เห็นประเสริฐ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1004นายเอกกมล เหลืองทวีทอง
นางสาวณัฐสุรีย์ เหลืองทวีทอง
นางสาวกัลยกร เหลืองทวีทอง
นางสาวอรวินท์ เหลืองทวีทอง
นายอธิป นิลเพชรรัตน์
ด.ญ.ปภาพัส นิลเพชรรัตน์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1003ทักษิณา อุดมปณิธ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1002น.ส.พัฒนะธรรม พูลสวัสดิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1001ทวีศักดิ์ วนัสบดี666.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1000นางสาว ฉัตรฤดี แก้วกระแส650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 999ครอบครัวเดชส่งจรัส650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9981.ครอบครัว ณภัทร ชิฟเล่ย์
2.ครอบครัวแนนซี่ มาร์โก้ ลีน่า
3.ครอบครัวกลิ่นเพียร
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 997เอื้อมพร อัศวสัตตวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 996สมฤดี เตชเรืองธรรม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 995ภัคพรรณ พานิช และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 994น.ส.สุพิชฌาย์​ และ​ สุนิสา​ ฤกษะสุต
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 993น.ส.สุพิชฌาย์​ และ​ สุนิสา​ ฤกษะสุต
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 992นางอรณิชชา ฟ้าร่วมปัญญา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 991ร้านเจียมซุ่นหลี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 990เอชญา ศศิชญาช์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 989ครอบครัว งามเมฆินทร์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 988Hoongz niyalin 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 987คุณช่วย-คุณบุญทา ศรีคำ พร้อมบุตร
หลาน
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 986อำพร แก้วกัน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 985มันทิรา นิติสถาพงพงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 984นายกฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 983ดร.ไพโรจน์ ศุภทีปมงคล
คุณสรานันท์ เดชะทรัพย์กวิน
คุณอารยา ศุภสัญญา
7,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 982นางอัญชลีย์ กองสมิง700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 981สมฤดี วัฒนาวงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 980นายสมเกียรติ โกสิยานุรักษ์ และครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 979นางสาว อรพิน ไชยปราการ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 978นายรักชาติ ควรหาและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 977ครรชิต โตนิติ และครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 976สุพศิณ วสุธรธนโรจน์
ศรัณญ์พร วสุธรธนโรจน์
กัณล์ญารัตน์ วสุธรธนโรจน์
กิตติศักดิ์ ราชวงศ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 975ฉวีวรรณ แก้วเที่ยง
อำนาจ. แก้วเที่ยง
หริกานต์ แก้วเที่ยง
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 974ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรม
น.ส.ชญาพัสว์ สกุลชัยสิทฐิ์
น.ส.รัตชมลพัฐ มั่นมะโนธรรม
ด.ช.วีรพัฒน์ มั่นมะโนธรรม
ด.ช.เชฏฐ์กริน มั่นมะโนธรรม
ร.ต.จุลศักดิ์ สกุลชัย
นางพรชนก สกุลชัย
น.ส.ณิชกุล สกุลชัย
5,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 973ครอบครัวสมิท ครอบครัวแสงใส
คอบครัวพุ่มศิริ ครอบครัวบุญชอบ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 972ผาณิต กิตติธีรนันท์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 971นาย เอกรัตน์ อุปเสน และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 970นางสาวสมจิต คมวิลาศ
นางสาวสุภารัตน์ คมวิลาศ
นายกอบศักดิ์ บุญช่วย
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 969รักษ์พล กังน้อยและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 968ศิริจันทร์ จันทร์วิเศษ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 967กิตติยา ไทยอัฐวิถี และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 966ครอบครัว วงศ์จริยกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 965น.ส.กัญจนพร หรูอนันต์
นายอนุสรณ์ รัตนสุวรรณ
นางนิภา หรูอนันต์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 964นันทพัทธ์ ขันธะบรรดิษฐ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 963น.ส.วิรามร สพานทองและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 962อมรศรี ลีวะราปกรณ์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 961อุชาติ เธียรพรานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 960สุนีพร พฤฒิสาร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 959รพีโพธ​-ยอดทิวา​ คำ​พิทักษ์​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 958ภาวิดา​ ธาร​สิทธิ์​พงษ์​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 957ชัยพัฒน์​ หล่อ​ศิริ​รัตน์​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 956พนิตนาฎ เตียวเจริญโสภา
สุพัฒน์ เตียวเจริญโสภา
สุพิน เตียวเจริญโสภา
3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 955นางลลนา ชัชวาลย์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 954วรดาภา สุขพิมลกุล และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 953นาย อีวอง-นาง ธัญญรัตน์ เมตซ์ และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 952ภาคภูมิ พฤฒิศาสตร์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 951นายภัทรวัชร มุกต์มณีกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 950นายธนัสม์ ฐิติพิทยา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 949นางรุ่งวรา ฐิติพิทยา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 948วนิดา คงคาโชติ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 947สุกัลยา โภคสิริวัฒน์ และ จารุวรรณ ลุ
สัมฤทธิ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 946ธณเดช พฤกษาสุวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 945นายชัยวัฒน์ สารวานิชพิทักษ์
น.ส.ธัญสุตา ดิสสะมาน
2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 944คุณแม่ประยูร ทองผาสุข
คุณนาฏยา ทองผาสุข
และญาติพี่น้อง
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 943สุเมธ​ อัศว​วิไล​รัตน์​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 942Thuchanok PZ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 941อริศรา ประสงค์ และ มัทรีพร รักษารักษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 940จิรันดร-ฉันธนา-วริทธิ์ ยูวะนิยม และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 939นายทรง-นางเฉลา-นายพงศรัณญ์ ฉิมศิริ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 938นางอุสา​ บัวเจริญ250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 937นางอุสา​ บัวเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 936เกศิรินทร์ ว่องวัจนะ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 935นายรพีพงค์ ยังวราสวัสดิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 934สุฐิดา​ วิลาส​ทรัพย์​3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 933นางอุสา​ บัวเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 932นายชวลิต องควานิช
นางจันทิมา บุญมานันท์
นายธีรวุฒิ องควานิช
นางสาวฐานิตา องควานิช
2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 931ทัศสิน บัวชื่น และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 930เนตรนภา โฆษพณิชการ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 929นสงสาววัลลภา ไทยานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 928ณัฐจิต โกสิยานุรักษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 927ปณิดา พันธุ์โชติ (sweetie rain)650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 926ไผททิพย์ สุวรรณทัต650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 925พงศ์พันธุ์ ฤทธิกำกับการ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 924ธนัญญา เกียรติสุรนนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 923เอกประวัติ พงศ์อาจารย์ และ ครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 922สุฑามาศ สิทธิยานันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 921นางสาววลัยพร หวังเลิศพาณิชย์ และเพื่อนๆ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 920นางรัชนี หาญวงษ์ และครอบครัว650.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 919คุณแอนดรูว์-สิริมา-เยาว์ เยาฮ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 918นางสาวมาลัย ปากหวาน และพี่ๆ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 917เอรวดี ชิตยานันท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 916ลัดดา ราศีแสนสุข และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 915สิบโทหญิง ออมสิน เครือวัลย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 914ถนอมนวล พิสุทธิชินวงศ์
อาภาพิชญ์ พิสุทธิชินวงศ์
ครรชิด พิสุทธิชินวงศ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 913มานะชัย ตันติกาญจนากุล1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 912ฐานิสร์ ฟอลเล็ต650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 911นางสาว ดลพร ลิขิตรัตนพิศาล
นางสาว กิรณา เพ็ญธนาลัย
13,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 910นางนวลศิริ ประมวลทรัพย์
นายศิรชัช ประมวลทรัพย์
นางสาวณิชารีย์ ประมวลทรัพย์
นางจิรา แซ่พั่ง
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 909นายฉัตรชัย พิริยะประกาศ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 908กัญญาวีร์ ทั่งแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 907นายประทีป อุดมสินศิริกุล พร้อมลูกหลาน
นส.อรุณี แซ่ลิ้ม
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 906วิชุดา ด่านชลวิจิตร
และครอบครัวพร้อมญาติมิตร
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 905ปราณี กลิ่นสุคนธ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 904บจก.เคแอล ยูนิ อินเตอร์เทรดดิ้ง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 903คุณจงสวัสดิ์ เลิศธนสาร
นางณธร ฉัตรรัตนเวช
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 902ภาณุวัฒน์ บุญเรือง659.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 901พรเทพ และ นาฏยา พันธ์โยธาชาติ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 900คุณมารียา เอี่ยมลออสุข
คุณเบ็ญจวรรณ์ ลิขิตยิ่งวรา
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 899นางสาว วรกัลยา อภิญญาเวศพร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 898ไพศาล ชาติพิทักษ์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 897มาลี -​สุวิมล โรจน์กังสดาล1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 896นายดำรงศักดิ์ อังคะสุวพลาและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 895น.ส. ชลิดา ขวัญพรายและบุตร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 894โกวิท เสนาหาญ1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 893นายอัครัช สิทธิแก้ว และครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 892นางไล้ ทองยืน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 891ครอบครัวพรหมบุตร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 890นาย สัมมน โฉมฉาย3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 889นายอัจฉริยะ ชัยมนตรี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 888นางปานิศา ธัชนันท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 887จินดา มากคำ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 886พรทิพย์ คทาวุธพูนพันธ์ และ ครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 885ภัคไพริน อุทัยรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 884สาธินี จันทศาศวัต650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 883นส.มณฑาทิพ อัคควุฒิไกร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 882สุพรรณี สฤษดิ์อภิรักษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 881นันทนา อุตมเพทาย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 880สุชาติ-สิริวรรณ-เพียงขวัญ สีสุทธิโพธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 879นางสาวนีรนุช อรุณสิทธิ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 878แสนดี สีสุทธิโพธิ์ และ Ten Yi Lung1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 877นายณธกร สงวนพรหม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 876วราพงษ์ นิ่มสุวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 875คุณแม่เช้า เหล็กสูงเนิน
นางสาวรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 874สุรีรัตน์ ธีระภาพ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 873นางสาวรัชนิดา รอดอิ้ว
นางสาวชุติภา ทองวาสนาส่ง
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 872จิดาภา ประรักกะโม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 871ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ และมาลิดา ปานทวีเดช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 870Ratcharin Lakananan650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 869น.ส. เอมอร อัคควุฒิไกร1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 868นายบรรพต สง่ากร1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 867นายศุภระกิจ นางกาญจนจิตต์ และนส.พิมพ์มาดา
พงศ์สุทธินันท์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 866กิติพร ทวีผลสมเกียรติ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 865สรวิชญ์
ปฏิมาพร
วัลรภ
แก้วกัลยา
ตะกูลอร่ามวาณิชย์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 864นางสุนันทา ปริษาวงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 863เดือนเพ็ญ พงษ์ประเสริฐ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 862นันทนัช อณิสันฑ์ 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 861ณัฐฐ์ พัฒนาอนุสรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 860เฉลิมพร ทิพโสภา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 859นายศรุติ จิโนวัฒน์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 858สุดจิต ทวีกุลกิจชัย5,850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 857สุชัญญา ลิมป์กุลวัฒนพร1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 856ปริญญา วัฒนภิญโญ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 855ชนิดา พงษ์พานารัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 854ณัฐวัฒน์ โสภณธรรมรักษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 853นางสาวประไพทิพย์ ตั้งตรงวานิช และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 852น.ส. เจนจิต สาลิโย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 851ดวงกมล​ เรืองดีและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 850คุณลาวัลย์​ แซ่ตั้ง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 849อมรเทพ วังวิวัฒน์ขจร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 848ไอรินทร์ บุญกาญจน์วิสิฐ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 847นางสาวภาพิมน พุ่มพวง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 846นายศราวุฒิ สายรอด
นางปณิตา สายรอด
2 องค์
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 845นางสาวนันทนัช บุญขวัญและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 844นลินรัตน์ ภัทราสิริสกุล1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 843พัชรี ลี้วัฒณากุล และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 842นายมนตรี นางสาวกุสุมา นายอาณัติ และ
ครอบครัวสกุลทรัพย์ศิริ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 841วรางคณา ทองคำใส
ปุญญิศา ทองคำใส
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 840ธนัช จันทรไพร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 839ณัฏฐนันท์ ก้าวเกรียงไกร1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 838ศิริลักษณ์-อังกฤษ-ไอรัก นันทยาภิรมย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 837นางสาวกนิษฐา จินดาภู และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 836กมลนิตย์ จึงเรืองสิทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 835นายพิพัฒน์ กิจเสถียรพงษ์ และครอบครัว3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 834อมรรัตน์ พิทักษ์วงศ์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 833คุณอุบลรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
คุณพชรภรณ์ ยงค์ประดิษฐ์
คุณกชกร ยงค์ประดิษฐ์
และครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 832เด็กชายเอกชนก แต่สุขะวัฒน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 831ธีรวัฒน์ โตสิริวัฒนพงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 830นางสาวสมานศรี คำสมาน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 829นางปราณี สระทองโนและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 828นางวราทิพย์ ธนะชัยพรเพ็ชรและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 827คมกฤช เสือเอก650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 826ศศิณา สถิรตระกูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 825นายพอใจ วิสุทธิ์เสรีวงศ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 824เสาวลักษณ์ มงคลชัยอรัญญา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 823Sek Smile
นายศุภณัฐ บุญนำชัย
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 822คุณอุบลรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
คุณสถาพร ยงค์ประดิษฐ์
และครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 821นส.ลัคนา คุณณะรักษ์ไทย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 820คุณภิญญดา เอี่ยมใหญ่ คุณกรรณญากร ทองขาว
คุณสาวิตรี พรชัยภูมิ คุณครรชิต ชมภูศรี
คุณเสาวลักษณ์ ยงค์ประดิษฐ์
บ. Project Lui 168 จก.
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 819ฐิดายุ ศรีวรนารถ2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 818นางวิรัตน์ ก้อนพงษ์และบุตร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 817ยุรมาศ สามัคคีนิชย์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 816วรกาญจน์ ไม้คตและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 815นายจิตตะวัน มณีชูเกตุ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 814นางศิริพร มณีชูเกตุ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 813จุฬาวรรณ และ สตีเวน วินเทอซ์
ครอบครัว กาญจนนทีรัตน์
5,850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 812นายธงชัย มณีชูเกตุ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 811เสาวรส ภคอัครเลิศ​กุล​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 810อภิพร-อรณิชา-กฤษณา หาสาสน์ศรี700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 809ธัญญ์ธิชา วันหลุมข้าวและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 808น ส.จารุรินทร์ เผ่าผาง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 807คุณยายอนงค์ ทองเจริญ600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 806คุณวรารัตน์ มานะศิลป์
คุณไพจิตร มานะศิลป์
คุณณกฤต มานะศิลป์
คุณณภัทร มานะศิลป์
2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 805นรินทร์ นราธัศจรรย์เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าที่
ร้านเอส.วี. จิวเวลรี่ 1254 ถนนเจริญกรุง บางรัก
กทม. 10500
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 804เกรียงศักดิ์ ธเนศปราโมทย์
อรวรรณ สมบัติไพบูลย์ชัย
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 803น.ส. มลิวัลย์ นพพร และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 802นิโลบล เรืองเต็มและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 801ปสฎา ยี่สุ่นแซม1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 800คุณ สมาน นาคเสน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 799นางประไพ จิระสิงห์
นางสาวสุนิสา จิระสิงห์
นายวิทยาวุธ จิระสิงห์
นางสาวณิชาภา จิระสิงห์
บริจาคพระพุทธรูป 5 นิ้ว 5 องค์
3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 798ปิยะนุช แต้มศิริชัย และครอบครัว3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 797คุณสุจินดา สุกสวรรณวิทย์ และกลุ่มทริปเฉพาะกิจ700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 796ธัญยธรณ์ อัครภูววิจิตร์
สุทธภา วัชรนันทกร
ชวัลลักษณ์ ดีไชโย
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 795นายประเสริฐ. ปทุมบาล
นส.บษบง. อินทรกำเเหง
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 794นางสาววรกัลยา นาถพรายพันธุ์ พร้อม
ครอบครัวนาถพรายพันธุ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 793ปัทมา ศิริเวช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 792นายเพิ่มศักดิ์ จันทนมัฎฐะ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 791ภุชงค์ วีนัส มนัสวี บุณยรัตนสุนทร
จิตติ์พิสุทธิ์ พิพัฒน์
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 790วิศนัย ล้วนรัตน์ 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 789สุธิดา มันยานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 788ณัฐินี ไทรงาม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 787อุทิศให้คุณแม่ วรรณพร อัศวสุวรรณกิจ2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 786นางสาวชุติกาญจน์ ตรีนวภัทร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 785นายฉัตรชัย เงินแสนพาณิชย์และครอบครัว
น.ส เยาวรัตน์ ปราโมทย์มุกดาและครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 784นางสาวจรัญญา อัศวสุวรรณกิจ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 783ภทรมน แววสวัสดิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 782ครอบครัว ธันธนาพรชัย650.06 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 781นางภานิชา ศรีอรุโณทัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 780คุณกมล+คุณนทีทิพย์ ตีระนทีกุลชัยและ
ครอบครัว
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 779ร.ต.ฤทธิ์ ไชยรักษ์และครอบครัว
นางพันธ์ฤทัย พลฤทธิ์และครอบครัว
นางาสาวศรีสุรัฐ ดวงใสและครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 778นางอักษร ก่อสินเจริญ2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 777นางสาวสุธิดา ธนูธรรม6,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 776อรัญญา ศรีถวิล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 775น.ส.ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 774ฤตธวัช - สุพิชฌาย์ สาริกัลยะ และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 773กนกวรรณ พิมมานนท์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 772นายชัยวัฒน์ ปิยะทัศน์ศรี1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 771ณัฐฐินันท์ ทวีไพศาลและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 770น.ส.มณนิภา สมทรัพย์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 769นายวิชัย เสรีฉันทฤกษ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 768ไม่ออกนาม299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 767ภัทริณี โตทับเที่ยง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 766พงศ์ศิญา ชังพูลสวัสดิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 765วนิดา ธรรมจง
รัชนี แซ่เจียว
ศิริภา ศรีฉ่ำพันธุ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 764นายชาญวิทย์ ชัยพิทักษ์กุล และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 763น.ต.หญิง กชมน เพลิงพิชญ์
ร.น.
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 762ปราณี ธรรมจง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 761นางสาว ณภาภัช ช่องสิริโชค5,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 760อภิชัย โพธิ์ตั้งธรรม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 759บุญทอง แซ่ลิ่ม, พรศรี แซ่อ่อง และลูกหลาน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 758นางรุจิเรข นางแล พร้อมนายภูมิธัช นาง
สาวพิชญา นางแล
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 757แลบ แซ่คิว, หน่ำเหลียง แซ่คิว และลูกหลาน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 756นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเชิดเกียรติ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 755ปาณิศา​-ปรีชา​ จารุสวัสดิ์
อุสา​ บัวเจริญ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 754น.ส.สุพรรษา พุ่มโฮก และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 753นางสาวจิดายุทธ์ นพเกตุและครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 752พรเทพ ธานินทร์สุรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 751ศิริมาส วิศวชิตมัน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 750นางสาวจรัสพรรณ ขจรศักดิ์ชัย1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 749น.ส. ปิลันธนา ไตรทิพพิสมัย1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 748น.ส.ทิพาพร เชิงสุขศิริกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 747อุทิศให้ น.ส.อลิสา จิรกิจอนุสรณ์
อุทิศให้ คุณพ่อสุวรรณ พานิช
อุทิศให้ คุณแม่สมถวิล วัฒนวิทย์
อุทิศให้ ปู่-ย่า-ตา-ยาย
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
อุทิศให้ คุณเชาว์ วัฒนวิทย์
3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 746เมียวจวง. แซ่จึง
เพชรรัตน กัลยาพงศักดิ์
ไพโรจน์. ไชยภัทรคุณเจริญ
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 745อุทิศแด่ นายดำรงค์ เบญจปิยะพร ผู้เป็นบิดา1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 744จันทนา ทองเข้ม
ปัณณพร ถิรวายามกุล
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 743นางเพ็ญ ถกลสุเวช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 742อิฐนิจศา เรืองกิจโชติเศวต1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 741นางอารีย์ เจริญโชคสถาพรและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 740นางสาวภัสรา อรุณมีศรี6,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 739ผกามาศ เหลืองไพบูลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 738นางศิริอร อาษาสุจริต650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 737นายอารีย์ รัศมิมานนท์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 736นางเฟื่องฟ้า ภูมิมาลา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 735พระพุทธรูป 5นิ้ว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 734นางสาวรำพัน ราชปันดิ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 733คุณวาสนา กริตาคม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 732ประวิทย์ กาญจนาปิ่นโชติ
ศิริวรรณ อัศวอารักษ์วงศ์
ญาณินท์ กาญจนาปิ่นโชติ
วีรภัทร กาญจนาปิ่นโชติ
จิตตินันท์ กาญจนาปิ่นโชติ
3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 731ครอบครัวถกลสุเวช 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 730จินดารัตน์ ช้างรักษา2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 729นางนัญญ์ทิญา ทองธรรม์วงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 728นางนารีรัตน์ สวนสุวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 727คุณธัญลักษณ์ กริตาคม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 726นางสาวปาริฉัตร รัตนากาญจน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 725น.ส. พิลาสินี เทพธาดา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 724นายนิรชา โพธิ์ประสระ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 723นางสาวสมาพร สวนสุวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 722พรพรรณ ปั้นเงิน
จอห์น+วาเนสซา+เลลานี มาร์เคิ้ล
นางประภา+นายเสกสรรค์ ลาภประเสริฐพร
รินปวีร์+ยุวรินทร์+ไอรินทร์+ภาคิน+นภัสสร โร
จน์ปัณณสิริ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 721นาง นภัทร โรเมย์น และ
Mr. Alexander Romeyn
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 720หรรษา เรืองสุวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 719นิภา สกลไชยและครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 718นายชูชีพ ไกรรักษ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 717พรทิพา รัศมิมานนท์ และ อัคคธนณัฏฐ
เสมสันทัด
ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูป 2 องค์
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 716อาทร - มยุรี พิทันโชติ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 715นางสาว นิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 714ดร.แพรวพริชชา หรูเจริญพรพานิช1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 713ประยูร ศรีคำ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 712นางพรเพ็ญ โลหะกิจสงคราม32,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 711นายรัฐนันท์ เตชะธิติธนวงศ์ และ ครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 710จิราพร ธารแผ้ว และ อนงค์ ตังสุหน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 709นางศิริพร​ บุญดาว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 708น.ส.ขวัญจิต ฟูวุฒิ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 707คุณปิยนุช สถาวร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 706นางทิพย์วดี สินประเสริฐ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 705นายไชยวัฒน์ อ่อนอภัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 704วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ6,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 703นายสุธน จอกลอย และ
ครอบครัว
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 702นางชนัญชิดา วัฒนาพงษากุลและ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 701เจษฎา มาเอม และครอบครัว ร่วมบุญพระพุทธรูป
5 นิ้วจำนวน 3 องค์เป็นเงิน 1,950.- บาท
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 700ทักษิณา เพิ่มผล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 699นางทวินันท์ จาดเลนและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 698ฉัตรชัย ฉัตราภรณ์โสภณ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 697ณัฐรดา โนตานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 696นายนรัตน์ จิรัจฉริยากูล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 695Herbert Hu650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 694ZIN MYINT NWE650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 693ชนิดา ชูธนัง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 692นางสาวศิริลักษณ์ เรียนใสและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 691วรพจน์ เอี่ยมสุวรรณ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 690ประไพ สื่อตระกูล
ชุ้น นัดพบสุข
เดชดนัย สื่อตระกูล
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 689ศิริรัตน์ มานัสสถิตย์
เลท์ตัน วิทเลค
1,350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 688ครอบครัวรัตนปรมากุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 687เจริญศรี ขวัญวงศ์ 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 686ธัญญาภัทร์ เสนจันทร์ฒิไชย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 685ชุติญาณ์ ศิริสมบูรณ์ และ Tonni
Schmucker
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 684ปุษยา​ พวงรังษี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 683ธีรภัทร์ วิลาลัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 682ศูนย์รัฐ บุณยมณี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 681นางอริยา (โพธิเวชกุล) พุทธวงค์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 680นายธงชัย นุชหรั่งและครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 679พรวสา วงศ์ปัญญา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 678นางศิรดา ออร์ซีนี่และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 677มาลินี ภักมี5,850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 676ชัญญา พันธจารุนิธิ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 675สิร์รินญา ไกรเกรียงศรี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 674คุณภณิดา สีลารักษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 673คุณพรรณรายณ์ เลิศอัครพิทูรและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 672ธภัทร รัตนวรรณชัย
รตภัช กองธนวราสิา
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 671พัทธวรรณ กลกานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 670ร้านโอ-โฟล เฮ้าส์และร้านเมดาด้า650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 669สุทิพา วรรณศักดิ์วงศ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 668แก้วใจ เจริญลิ้ม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 667คุณสร้อยพิรุณ ชาญชัยวานิช และ ครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 666น.ส.กนกรัตน์ กองทอง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 665--3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 664นางสาวสุธามาศ ศิริกุล
นายประสาน ศิริกุล
นางมาลี ศิริกุล
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 663วามริน วงศ์หาญเชาว์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 662นายเกียรติศักดิ์ วอนวัฒนา
น.ส.พรรษา ตระกูลบางคล้า
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 661นายสราวุธ ภัทรประภากุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 660ศานิต พึ่งอาตม์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 659นางซิ้วเฮียง แซ่เตียและครอบครัว
น.ส.ปฐมมพรรณ เอื้อพรเจริญกุล
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 658นางอุดมสุข โฉมทองดี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 657นางสาวรุ่งนภา สุทธิศักดิ์ภักดี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 656กมลภัทร ภัทรดิลก และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 655นายประเสริฐ สี่ศิลปชัย
นางปิติพร สี่ศิลปชัย
นายนิธิวัต สี่ศิลปชัย
นางสาวฐิติรัตน์ สี่ศิลปชัย
นางยุพา สี่ศิลปชัย
3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 654ปิยวนิตย์ วรเชษฐ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 653คุณเตียง- ขวัญชนก สร้างสกุลชัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 652นางสาววรรณวิภา แซ่แต้
นายวัตรพร จิระวิทิตชัย
และครอบครัว
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 651นายวิทวัส กิตติคุณานันท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 650น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี นายพัฒนพงศ์ วงษ์
สามารถและครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 649คุณแม่ประมวล ไลออน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 648พัณณ์ชิตา ลี้เลิศรัชบดี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 647นิรัชรา พัฒน์ศุภากร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 646ลักขณา มหานุภาพ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 645นายอภิสัณห์ เชื้อวงษ์
นางกรรณิการ์ เชื้อวงษ์
นางสาวนภัสสร เชื้อวงษ์
นางนิ่มนวล ศิริบุญ
นางทองอินทร์ โอภาโส
รวมทำ 5 องค์
3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 644ประสิทธิ์ สมานวรกิจ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 643นภนฤตย์ อภิวงศวณิชย์
ปัณณิภัสร์ ใต้ธงชัย
สิริการย์ ชยากรเลิศวิทย์

**ชื่อละ ๑ องค์**
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 642นายมนต์ชัย กิจดำเนิน
นางภูริตา กิจดำเนิน
เด็กชายแดนตะวัน กิจดำเนิน
ร่วมทำ 3 องค์ค่ะ
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 641ปิยะรัตน์ สินเจริญ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 640สุทิพาและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 639นายโกวิทย์ ,นางวัชรีกร ,นส.ญาดา ,นส.ปณิดา
,ดญ.ณิชดา จารุวิทยโกวิท
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 638นาวาอากาศเอกอลงกต ปุนนจิตและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 637สุรวีย์ นาวินปกาสิตย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 636พวงพรรณ ขวัญขจรวงศ์ และ ครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 635นางจิรนาถ ประชุมรัตน์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 634Pakwipa Suksawat650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 633นายไพฑูรย์ เลิศเกียรติภูมิ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 632Kultida pasurakul650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 631นางสาวกิรณา อภิภัทรยศ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 630นางศรีนวล จิตบรรจงจักร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 629คุณสุจิตรา คุณประทีป, พร้อมครอบครัว และ
ญาติมิตร
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 628คุณเอกมล วุฒิเกรียงไกรผล
คุณปานจิตต์ ภาคฐิน
คุณปิติพร ภาคฐิน
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 627นายวิเศษ อภิชนบุตรและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 626น.ส.พีรญา พรเอนกสกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 625นาวี ปฐมอนันท์ แบะครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 624ธนิษฐา​ สีต​วาริน​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 623ชนันท์สุภา ศรีเศรษฐนิล1,500.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6221. สร้อยดา แซ่เอี้ยว
2. เต็มสิริ หวังทวีทรัพย์
3. อรอุมา หวังทวีทรัพย์
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 621วาสนา กุลพิสิทธิเจริญ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 620นาย สมเกียรติ ชื่นพิริยานนท์ และ ครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 619นายอัษฎา วิชชิจันทกรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 618นวลบวร ขำเจริญ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 617นางสาวสุรัชชา พิชัยชาญเลิศและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 616สมใจ กิจกุศลเจริญสุข650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 615อินท์ชลิตา พงศ์ธนศิริกูล640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 614นส.ศิริสุดา ชัยแสนสุข650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 613พัณณนีย์ ศุภมงคล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 612ลัทธนันท์ เดชหาญสถิต650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 611น.ส. พัชวิภา พรรณเชษฐ์ และครอบครัว
น.ส. ณฐมน สะสมสิน และครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 610โรงเรียนสอนภาษาเอ๋ดูเคชั่น1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 609ศิริหญิง กิตติมานะกุล และครอบครัว3,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 608น.ส. ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 607เมทินี สุ่มมาตย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 606ครอบครัว ธเนศวิเศษกุล
ครอบครัว ผลนิวาศ
ครอบครัว บัวสด
6,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 605นายจักราวุธ พรหมเพ็ญและครอบครัว1,999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 604ศศิมา ลิ้มชัยชะนะ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 603นาย วุฒิชัย มานิตย์โชติพิสิฐ
นาง พรรณทิพา มานิตย์โชติพิสิฐ
ด.ช. ธีภพ มานิตย์โชติพิสิฐ
พร้อมครอบครัว
3,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 602ระพีพรรณ แสงวัฒนะ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 601อัยรัตน์ อร่ามพิบูลย์ผลเเละครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 600นายธำรงค์สิน สิริพงษ์สกุล และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 599ฐิติมา เดียวสุรินทร์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 598น.ส.ภัทธิยา ศิริปัญญา และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 597สุวรรณา ธนาวิวัชชัย และครอบครัว3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 596เต้ และครอบครัว5,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 595วาสนา เลิศจารุวงศ์2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 594นางสาว เขมิสรา สาถีระเนตร และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 593จุฑามณี โลหารชุน และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 592น.ส. กัญญาภัค ฉิมพลีมาลีหอม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 591ธัญณัฐช์ ธนวงษ์สุดีกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 590จิระภาคย์ อธิพัฒน์ธนเมธ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 589สุนันทา หวังพิชิต และครอบครัว650.12 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 588คุณ นพดล ศัตรูลี้650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 587โชติธนินท์ อุดมวริยาวัฒน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 586นางภัทร์สุภา เรืองบุญส่ง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 585วิดาภรณ์ จิรางกูลวัฒนา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 584นางเพ็ญ จีนเกิด650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 583ว่าที่ร้อยตรี เทพฤทธิ์ เลิศชาญชัยกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 582ครอบครัวจามรจันทร์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 581สุจิตรา จีนเกิด650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 580นิตยา ฟูตระกูล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 579จิราพิชญ์ สายสุวรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 578นางวรรณชีวิน ประเสริฐสัมพันธุ์
นายสุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์
ด.ญ.พรรณวร ประเสริฐสัมพันธุ์
ด.ช.กฤตนัย ประเสริฐสัมพันธุ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 577Chachada Rangsit650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 576นายอดิเทพ ลีลาพีรพงศ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 575นางสาวอรัฐา บุญวัฒนสุนทร และครอบครัว
นายศกลวัสส์ วชิรเสรีชัย และครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 574ดวงสุดา คงเสรีกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 573รังสิมันตุ์ อาริยะมงคล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 572นายเฉลิมพันธ์ โภคาประกรณ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 571พ.ต.อ.นิรันดร ศิรสังข์ไชย
นส.กัญญ์วรัทย์ วุฒิขจรยศ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 570วัฒนา เอกวัฒนกิจ
เกษราภรณ์ อาษาสุจริต
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 569คุณชินณปพัทน์ ภิญโญธนวงศ์
คุณมณีณัฐฐา ภิญโญธนวงศ์
ด.ญ.นวพรภัคร์ ด.ญ.กัญฐิญาพัชร
ด.ญ.กชยารัศมิ์ ด.ช.พุทธางกูร
3,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 568เพียงรมณ พิสิฐรัศมีและครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 567พิมลมาศ มณีสุวรรณสิน และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 566นางสาวณพิชญา พุทธโอวาทและ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 565นุศรา ธวัชวิบูลย์ผล
กัญญภา ธวัชวิบูล
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 564ธนิศรา ขันนาค650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 563กิ่งปรางค์ อิศวพรชัยและครอบครัว
ศิริสุชา อิศวพรชัย
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 562ธวัช หิรัณจารุกร วิมลรัตน์ ศีลธรรม
พิทักษ์และครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 561นิธินันท์ ภัทรฐานพัฒน์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 560ลดาพร ลิมปการณ์
สาระวารี สิงหะคเชนทร์ และครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 559นางสาวธีรัตน์กัญ เดชฟุ้ง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5581. บริษัท นำสินสปริง จำกัด

2. พิมพ์ภา+อนันต์ ใจจิตร์มั่น

3. กุลภัสสรณ์ อริยจินดานนท์
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 557นายธีรศักดิ์ ธรสินธุ์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 556สิรินทรา วัฒนถาวร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 555รัชนีย์ จันทร์หอม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 554อธิวัตร จิรจริยาเวช อิสรี จิรจริยาเวช และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 553พรรณราย สุตวัฒนคุณและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 552สาโรจน์ จงวิวัฒน์ถาวร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 551ไม่ระบุครับ3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 550นัยนปพร ฐิติจงรักษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 549กิตติพงษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 548นางสาวรัชณีวรรณ สีตลาภินันท์และครอบครัว
นายภัทรพงศ์ ฤทธิรงค์และครอบครัว
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 547อรญา แซ่เตียว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 546บจก.ระเบียบกิจรุ่งเรือง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 545พัชรี กิติกังสดาร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 544ครอบครัวราชรักษา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 543นส.สยุมพร ฉันทสิทธิพร
นส.สิริพร ฉันทสิทธิพร
นายธเนศ ฉันทสิทธิพร
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 542นางสาวสุกัญญา จีนเกิด650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 541นายณัฐพงศ์ ศรพรหม และครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 540นายชินนีแซ่ฮอและ นางสาวขวัญชื่น แซ่ฮอ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 539นายเกริก​ เจษฎา​นุวัฒน์​และ​ครอบครัว​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 538นายหมิงโถ ฉี น.ส.ศิรพร สมพลาสิน และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 537นส.ณัฐภาส์ แจ้งสนิท และครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 536นายชุณพัชร์ ตงศิริ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 535ลักษณ์ธาดา หฤษฎ์กุลวัฒน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 534ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 533สุวิมล ชินกังสดาร560.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 532คุณณัฏฐาภรณ์ บุญจังหุนและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 531นางสาวสุขศิริ พานิกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 530กชพร สิงหะหล้า650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 529Mr. Joshua d saint cyr และ นายธนกฤต แก้ว
กลิ่นและครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 528Watcharin tieo650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 527สุขุมาลย์ ไชยสวัสดิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 526พิพัฒน์ ศิริธานันท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 525นส.อุรชา กาญจนวิทย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 524Pattareeya Ramekers
Twan Ramaekers
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 523อรุณรัตน์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 522ดรณีกร สุปันตี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 521สิริกานต์ เทียนศิริ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 520กัญพัจน์ สิทธิคุณกิตติ์2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 519-650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 518อัครพล มณฑาทอง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 517เหมือนฝัน สุทธิผุย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 516น.ส.ยลดา ดาวตาล และครอบครัวดาวตาล
นายธีรเจต จำรูญวรเกียรติ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 515นายจรัล ชนะนันทศักดิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 514วิโรจน์ ปัญญาชาติรีกษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 513พัชรนันท์ ฉัตรธรรมวิทย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 512โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 511พัชรนันท์ ฉัตรธรรมวิทย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 510พันเอกณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 509ธัญญา สงวนพงษ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 508กัลยาณี หาญสุธีรากุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 507พรชนก - กชพร ศรีสวัสดิ์ พร้อม
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 506ธงชัย - ธนวรรณ ทวีชัยบัญชาเจริญ
พร้อมครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 505ครอบครัวพิพัฒนศิริกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 504นัทริน นิลรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 503น.ส.สวิตตา มุสิกธรรม
นาย วิทย์ธยา อ้นน้อย
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 502Mr. Djordje Stojanovic และครอบครัว
สโตยาโนวิช - ลีวะราปกรณ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 501มุฑิตา ยาวะโนภาส
เทพฤทธิ์ ตันติสัตยกุล
2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 500สุทธิเกียรติ สินบูรพา
หทัยทิพย์ เผ่าศรีเจริญ
สิริกาญจน์ เผ่าศรีเจริญ
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 499คุณอริญชย์ตรา จิรัชชยาทิวัตถ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 498น.ส.นันทเดือน สุเมธประดิษฐ์และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 497นาง อรวรรณ นายชวัลลักษณ์ นส.อรวรร
ยา นาย ชุมศักดิ์ วิชัยลักษณ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 496น.ส.มาลัย ศรีเดช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 495น.ส.กฤตยา ปานหมั่น และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 494กิตติพงษ์ ชินกุลวงษ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 493ปรียานันท์ ธีร์ธวัชสมบัติ 1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 492หทัยกานต์ เจริญประเสริฐ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 491นางสาวอรัญญา สหายา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 490ชนกกาน นิติจันญาและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 489เอื้อง แวววทัญญู
อภิชัย แวววทัญญู
อรชภา แวววทัญญูธนา
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 488อโนชา ศรีโรจนันท์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 487นายจิระพันธ์ น้อยจันทร์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 486นส.จิรดา ศิริพรอดุลศิลป์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 485สุริวัสสา ดาวสุขชัยพันธุ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 484นายวัชร ดิสสะมาน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 483เพียงพิศ สุวรรณโครธ, ครอบครัว และญาติทั้ง
หลาย
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 482นางสาวสุภาณี ตั้งสิริโรจน์สกุล150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 481นางพันทิพา ดิสสะมาน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 480นางสาวสุภาณี ตั้งสิริโรจน์สกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 479สิทธิชัย เติมวิวัฒน์และครอบครัว2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 478อัจฉรา วรศิลป์ชัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 477ธันยาสินี สุพรรณรัตน์ ,ธันยาภรณ์
สุพรรณรัตน์ และ ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 476รักวรินทร์ ศิระวัชรีพรรณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 475นส. ภัทราพร พิลาโสภา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 474นายกฤษณ์ นางพัชรนันท์ สวรรค์พรเพ็ญ
และครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 473ธนาภรณ์ สีจง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 472รัตนา อุฬารวิริโย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 471เอกสิทธิ์-เสาวนีย์ เจนดิษฐการ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 470สุมาลี สุขแสง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 469อรุณรัตน์ เตชะเลิศอำไพ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 468ครอบครัววชิรานุวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 467Chapor chalinee
ชาลินี ฉ่ำชื่นและครอบครัวฉ่ำชื่น
ศุภกร เสนาะล้ำและครอบครัวเสนาะล้ำ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 466นางจิราภร โพธากาญ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 465ฑิตยา วงศ์ประเทศและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 464น.ส ธัญพร เมฆมังกรทอง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 463นางมาลี ไพบูลย์ นายปริญญา ไพบูลย์
น.ส. รัตนา ไพบูลย์ น.ส. อัญชลี ไพบูลย์
นายไพรัตน์ ไพบูลย์ นายพรชัย ไพบูลย์
น.ส. พัชรี ไพบูลย์
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 462ศิรินุช จันทรวัฒนะ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 461นางอุษา เตชะสมบูรณ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 460นายเมธี เลิศสุวรรณโรจน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 459สุรเชษฐ์ ศรีภูริรักษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 458พรรณี ชื่นนคร และครอบครัว​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 457นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 456นายสุรพันธุ์ เลิศสุวรรณโรจน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 455ปราณี เสาวรส150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 454วรรณวิไล วิวัฒนธีรกุล3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 453ศุทธินี สุขอยู่และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 452นายอธิพัฒน์ เลิศสุวรรณโจน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 451รัชพงศ์ ตันติภัณฑรักษ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 450นลินรัตน์ วัฒนถาวร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 449เบลล์ + ครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 448ไชยรัตน์ สงไกรรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 447เกษม กิตติเกษมคุณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 446คุณแม่รัตนา-น.ส. ภาริษา มธุรพงศากุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 445สุภีพันธุ์ บุณยรัตนสุนทร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 444น.ส.จันธิภา รัชตวงศ์พิพัฒน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 443ครอบครัวประกอบกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 442ชิตภณ ตันติวิชาญ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 441นางสาวกนกวรรณ เจียรสุราวุธ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 440ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 439นัดดาว เหลืองบริบูรณ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 438พงศ์ภัค ชวลิตอนันตกิจ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 437อุบลรัตน์ ขวัญเรือง650.09 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 436เมนกา จิววิรันต์และครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 435นางสาวยอดขวัญ คูวัชระเจริญ
นายภิสิฐ์ โสภณฐิติศักดิ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 434สุนันทา ธรรมวิริยะศิริ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 433โกวิท ซีตันติเวช1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 432นางสาว จิตรลดา กิลี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 431พรสิรินทร์ พูนพิทยะ
ชุติมา พูนพิทยะและครอบครัว
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 430ภาวิดา ลิ้มตระกูลและครอบครัว 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 429รัฐภูมิ ตู้จินดา และ ครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 428นภัทร ดิลกธนิตกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 427น.ส อรพิมพ์ เหลืองอ่อน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 426นาย กัมพล ลีโกมล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 425พรเพ็ญ สุนทรเวชพงษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 424ปาณวัฒน์ ปานผดุง และ ธันย์วรัชญ์ เฉลิมชัย
อุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 423ศรีสมพร พลบุบผา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 422นางพันธ์ทิพย์ วงษ์วรสันต์
วริศรา นันทนาพรชัย
ชนินทร์ บุญศรี
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 421นางสาวรังคณา ร้ายกลับดี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4201. ครอบครัวศิลปพันธุ์
2. นางบุศรา ควบพิมายและบุตร
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 419ร.ต.อ.สาโรจณ์พงค์ วงศ์กรรุ่งเรือง
นางปัทมพร วงศ์กรรุ่งเรือง
พ.ต.หญิง กนิษฐา คำเปียง
พ.ท.หญิง พิชญา ม่วงมณี
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 418ธัญญาภรณ์. เหมือนใจ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 417นางสุธิสา ชูเชิด และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 416นายเกียรติก้อง กังวานวงษ์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 415ปภากร วงศ์หาริมาตร1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 414นายอภิสฤษฎิ์ อภิวิชญ์ชลชาติ
นางกุลสรัลพร อภิวิชญ์ชลชาติ
นางสาวมนัสนันท์ อภิวิชญ์ชลชาติ
นายธัชพันธุ์ อภิวิชญ์ชลชาติ
2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 413ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ 1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 412จันทร์เพ็ญ-พรชาย พิริยบรรเจิด และบุตร3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 411ธฤษิดา ก่อก้องวิศรุต650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 410น.ส.สุกัญญา ภูริพัฒนาวงษ์และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 409นายชุติพนธ์ นาคทอง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 408ขจร สัยวัตร์
จินตนา สัยวัตร์
จิตตระการ สัยวัตร์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 407นางสาวศศิรินทร์ สิริเลิศรวี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 406นางสาวจิราวดี รัตนไพฑูรย์ชัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 405น.ส.อาภรณ์ ชูศรีและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 404พิญญรักษ์ และ รัฐธีร์ นิติสถาพรพงศ์ และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 403นางสาวชาดา จองจิตบริสุทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 402คุณสุวัลลีย์ เพ็ญเขตรวิทย์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 401ธรรมโรจน์ อักษรานุเคราะห์2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 400นางสาวศิราณี ปวงมณีและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 399นุชจรีย์ ศรีวิเศษ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 398นงนภา กรธีระภัทร์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 397ณัฐิดา โชว์วิวัฒนา และ กมลทิพย์ เอ่งฉ้
วน
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 396คุณปนัดดา อินทราวุธ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 395พล.ตรีเจริญ นางเฉลิมศรี สรศักดิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 394กันต์สรวีย์ ลู่ชัยชนะ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 393เดือนฉาย จันนะ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 392ธรรมะพัฒน์ ซื่อวิริยพันธุ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 391ปทิตตา จรรยาภรณ์พงษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 390ลัลน์นิชา นิติสถาพรพงศ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 389วิมลรัตน์ พัวประเสริฐ1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 388คุณแม่ถมยาและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387นางอภิรดี คำสุดแสง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386ธัญญ์นรี จรรยาภรณ์พงษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385นวภล สรศักดิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384นางสาวจารุมา มีชัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383ธัญชพร ฉิมพลอย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382นุสรา บำรุงธรรม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์
6,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380นางศรีประภา สถิตธนาวุฒิและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379นางลักษณ์ อินทร์นุ่น650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378นิธิวดี และนันทพัทธ์. 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377บริษัทสุวรรณสลิลจำกัด1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376กิตติพงษ์ ชัยสุริยะพันธ์
อัมพร ชัยสุริยะพันธ์
จิรัชญา ชัยสุริยะพันธ์
ธรรศ ชัยสุริยะพันธ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375นายสราชัย-นางศิริพร วรคุณพิสิฐ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374ทิพวรรณ เล้ารุ่งเรืองและครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373นางสาวธัญสุชา ดิสสะมาน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372นายจวน บุญแขม และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371พ.ต.ท.ประสิทธิ์ วิรัตยาภรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370ณัฐวุฒิ จรรยาภรณ์พงษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369นายเฉลิมเกียรติ ขวัญกิจประณิธิ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368นางสาวสุกัญญา มาน้อย และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367มณีรัตน์ ตั้งจิตบำเพ็ญบุญ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366ถวิล คณินวรพันธุ์1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364ดุจฤดี ชำนาญไพร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363หยาดทิพย์และครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362นายไสว ประสมศรี และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361รวิภัทร ภูศานุวงศ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360นันทรัตน์ พรหมเมฆประธาน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359นายไพจิตร-เพิ่มพร-มลฤทัย ธนสัมฤทธิ์ และ
ครอบครัว
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358น.ส.ศุภรา ไชยหาญและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357เอื้ออารีย์ จันทรนิมะ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356ณัฐพร กิจสืบและครอบครัว800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355นางสาวนันทพร สิงห์เสถียรและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354เป้ เกต ก้อย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353นส.อรไท ชั้นแก้วและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352บวรนุช อุดมผล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351รุ่งนภา นิลยาน และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350น.ส.ยุพิน​ ศรีกลชีพ​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349นายยุทธนา อัครชัยยันต์ และครอบครัว
นางสาวนวรัตน์ ฮึงวัฒนา และครอบครัว
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348นายสมชาย แสงสัมฤทธิ์ชัยเเละ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347คุณพนิดา อรุณพูลทรัพย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346นายปรีชา วีรกุลวัฒนา และครอบครัว1,009.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345สุนันทา มงคลธนิต650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344ปิยะณัฐ ยองสาร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343รักษิณา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342นางสาวนิตยา จ้อยพุฒ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341นางสาวณัฏฐ์นันธ์ ก้อนเพชร1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340ณัฐฐพัชร์ กรประภาสิทธิ์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339นายวราวิช เมฆโสภณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338วิศรุดา ศุภรังสรรค์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337คุณสุวรีย์ ปุณยนิธิปรีดา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336ชินนรี จริยธรรมวัติ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335อัมพร ว่องตระกูล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334นายวัชระ และนางรังสิมา ลีลาพฤทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333สินธร สุดงาม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332Ple​ Apples650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331เทพปกรณ์ เซี่ยงฉี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330นส.เสาวลักษณ์ ภู่จันทร์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329น.ท.กนกนารถ จงกลรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328น.อ.ถกล - เพิ่มศรี ฟักอังกูร1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327นางสาวดวงจิตร์ งามสังวร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326นางนวรัตน์ ตันติจินดา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325นายพินิจ- นางขนิษฐ์ชม หนูฤทธิ์และ
ครอบครัว
นายกอบเดช - นางลำดวน แบบประเสริฐ
นายพิสิฏฐ์- นางวิภาวี ศักดิ์จิรรัตน์
3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324สุกิจ ทวีทรัพย์ - นิ่มนวล เรืองฤทธิ์ - โอม
ทวีทรัพย์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323นายจิราวัชร์ จิรวัชรกรวีน์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322ชนกพร อินเที่ยง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321กัลยาณี สุดงาม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320นายวุฒิชัย วงษ์วานิช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319พรทิพย์ อาจวิเชียรและครอบครัว
กฤติยาพร กระทู้และครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318นางพลอยปภัส ครุณาสวัสดิ์ และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317น.ส.พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316พูนพิลาศ ลีละยูวะ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315ครอบครัวว่องเอกลักษณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314นางสาวณัฐธิตา คงศิริ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313จํานวน 4 องค์ ชื่อดังนี้
1: นายพิเชฐ/2: นางปิ่นทิพย์/
3: นส ศัษยา/4: นส จารุภัทร
นามสกุล : บูรณสถิตย์พร
2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312นางกรรณิการ์ ซีกเลอร์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310จิตสุภา เกตุแก้ว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309ด.ช.วรมัน อังคุระษี 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308ภัทรนิษฐ์ ศศิธนวิจิตร์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307น.ส.ธัญดา มานอริยกุล และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306ชรีพร จารุธนกิจพานิชย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305ณัฐพินี ประภากาศ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304ณัชชา พระคุณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303ณัฐิกานต์ อุบลสัคคะ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302น.ส.ลัดดาวรรณ คุปติพงศ์กุล และ
ด.ญ.ภรภัทร คุปติพงศ์กุล
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301โพธิญาณ สองแก้ว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300คุณเยาวลักษณ์ จันทนนท์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299นางสาวสุวรรณา ธัญบวรรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298วัฒกร สันตมนัส650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297ครอบครัวว่องเอกลักษณ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296พรทิพย์ นุกูลวุฒิโอภาส650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295ปนัดดา เทพเกษตรกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294นางศรีนวล วงษ์วานิช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293ครอบครัวเกษขันและภูตาเพิศ1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292น.ส. พลอยชมพู อุดมวิทยาไกร1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291พระพุทธรูป 5 นิ้วให้แก่ชาวเขา665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290คุณแม่สำราญ หมู่โสภิญ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289นส.ณิกศา ศิลปวัฒนานันท์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288ณัฐยา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287นายณัฏฐกฤติ พงศ์คณาพุฒินาถ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286ศศิรุจิ สุรวิชัย650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285ท่านที่ 1 อธิปัตน์ จิตต์ไชยวัฒน์
ท่านที่ 2 ประพัฒน์ จิตต์ไชยวัฒน์
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284แสงเดือน ธีระเวชชโรกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283นางสาวปฐาภรณ์ คูกิติรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282สุรสิทธิ์ นิลาวรรณ ณัฐพัชร
สิรภพ พชร ศรัณย์วรนาถ
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281ณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท และ ปรียาภา สังขโพธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280ณัฐยา ไกรวงษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279น.ส.อภิญญา บุรีศรีตานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278นนทกานต์ ศรีเจริญ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277ปุญย์วารี ปรัชญ์วรโรจน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276นางธัญชริดา ดวงประภา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275ณัฐชมธร ประกายวรกิจ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274ครอบครัวประสานทอง7,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273ชูเกียรติ จิตติไมตรีสกุล และครอบครัว1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272ภูวิช บุญนาคกัลยกร และ ครอบครัว150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271นางศศิธร ชาติประสพ และ ครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270ฉันทนา พิสูจน์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269พ.อ.ไชยศิริ วิบูลมงคล และครบครัว5,850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268น.ส.ฐิติรัตน์ พรเจริญ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267ภูวิช บุญนาคกัลยกร และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266ปาณิสรา อังกาบูรณะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265นายพิษณุพงษ์ ถิรโชติภูวนันท์
นางสาวจารุวรรณ จินตชาติ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264ปัญจรัตน์ คงสวัสดิ์วาจา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263น.ส.กานต์สินี บุญธนกุลพัทธ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262นาย​ สมโภช​ ศรี​สโมสร
น.ส​ รัมภา​ภ​ั​ค​ ศรี​ทอง​
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261คุณแม่เหรียญทอง - ศาสนวดี สุปรีย์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260สมพงษ์ ดรียา ขุนเณร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259อัจฉริยา เเละครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258นางกนกทิพย์ ร่มเย็น1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257วิลาสลักษณ์ นิธิประภา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256นายธนอนันต์ วัดแก้ว และ มารดา บิดา
บุตร ธิดา ภรรยา
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255ชาติญา อธิชลินทร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254นางญภา. ธีรธำรง และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253นางสาวกรวรรณ สัณหอุไร และ นางสาวดนุ
ลักษณ์ ศรีสำเริง
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252นางสาว มนัสนันท์ แสงชัยทิพย์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251นพวรรณ เสริมดำรงศักดิ์ 1 องค์
ภัทร พรหมพันธ์ใจ 1 องค์
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250เบญญาภา ไพศาลกูล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249ปารมิตา นิสสะ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248นราธิป อ้วนดำ1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247นายสุรินทร์ ธัญบวรรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246สุวภัทร - ภูษณิศา หอมเกษร 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245พงษ์สัญ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244ชยันต์ ชัยพฤกษยะนนท์ และโชติมา ครบตระกูล
ชัย
850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2431. นางเง็กยิ้ม กุลพิสิทธิเจริญ 1300 บ. (เจ้าภาพ
สร้างพระพุทธรูป 2 องค์)
2. น.ส วัชรีพร กุลพิสิทเจริญ 650 บ.(เจ้าภาพ
สร้างพระพุทธรูป 1 องค์)
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242สุเทพิน พุทธิจิตรลักษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241นางสาวปัญญกัญญ์ นาคเดช และ
ครอบครัว
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240นางสาวลดารัตน์ ตาลไทสงค์(บช.โอนเงิน)
นางสาววรรณา ปุมสันเทียะ (แจ้งใต้โฟส)
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239นายละม้าย ภู่คำ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238นางสาวศากุน กิตติกุล และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237นางสาวพรนิภา พูนจันอัด650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236จุฑามาศ ยอดเครือวัลย์ และ วรพล ผ่อง
โต
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235พันธบูรณ์ หวังภัทราวานิชและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234สุทธินี 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233ปราโมทย์-สมบูรณ์ คล้ายหะนา และ
ครอบครัว
1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232สมบัติ-อุไรพร​ นาคะเสถียร​และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231ชวนพ วิทยาภิรักษ์ และญาติธรรม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230นางวิชภา จันทรมณี พร้อมครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229น.ส.ชุติมา แสงทอง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228สุชาดา รัตนานุรักษ์ และครอบครัว2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227ชม กลางบุรี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226นพพล แสงดำ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225นางณัฏฐ์ภคนันท์ สุริฉาย
นางสาว อภิญดา ชาญทะเล
นางสังเวียน มีสมบัติ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224ศิริพร ชูวงศ์โกมล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223Mam Chayaakornluck Bhornprinya
(Facebook)
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222ฉัตรชัย แม้นจำรัส650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221คุณศุภรัตน์ พลเธียร และคุณชมพูนุท
ปิยพิพัฒนมงคล
5,850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220วาสินี ตั้งประกอบ อุทิศให้คุณพ่อวัฒนา
ตั้งประกอบ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219ครอบครัวภวมนตรีและครอบครัวอาลิกซ์3,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218กฤษชา ประภาพรวรกุล และ ครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217แก้วลดา ยุพกรณ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216นางสาวเสาวนีย ไม้พานิชและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215ไพลิน พรหมเนตร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214น.ส.จรีรัตน์ พานทอง
น.ส.กนกรัตน์ พานทอง
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213สุทธิเกษม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยาและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211นางธันย์จิรา สกุลศิรสิทธิ์
นส.จิรัชต์ธยา สกุลศิรสิทธิ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210นายธรรมรัตน์ รุ่งสกุล และ ครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209นางสาวจันทร์ฉวี วรอัฐสิน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208ไพลิน พรหมเนตร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207Katie Sergiel560.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206นางสาวอัจฉราพักตร์ กฤษวัฒนากรณฑ์
และ ด.ญ.Ilina Soosay
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205อนุชา อินทรพิทักษ์
ทิวาพร บุญส่งสุขเจริญ
กรภัค อินทรพิทักษ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204น.ส.วรารัตน์ สามกองงาม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203น.ส.ธัญชนก แจ้งถิ่นป่า และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202นก1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201นางประยูร ก๋าเครือคำ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200ไชยวัฒน์ คล้ายหะนา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199น.ส.พรทิพ์ วันศุกร์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198คุณแม่จุ้ยลั้ง แซ่โง้ว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197นาย สุริยันต์ ตันตะโยธิน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195พิมพศิ บุณย์สมรักษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194อโนชา. วงศ์ทวิชาติ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193อรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์
โสภิต ตันยานนท์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192ครอบครัวภัทรานนท์อุทัย1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191อัจฉรา อังกาบและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190ปุณณพจน์ จรภักดี และ นิภาภรณ์ นางาม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189ส.อ.หญิง ธัญษาชม จิตบรรจง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188นายธนทัต อุ้ยเอ้ง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187สินธร เตชิษฐพงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186สมคะเน ยอดพราหมณ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184ปุณยชา เตพละกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183นางสาวอัมพร สิริกุลนฤมิตร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182นายยศกร จั่นเผือกและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181นพดล อุทธิยา650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180จิราพร สมนึก และครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179คุณเดช แก้วมาและครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178อาภา พูนศรีรัตน์1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177สุนี1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176วิตสุดา มหามนตรี และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175น.ส กนกวรรณ บุญธรรม และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174นางสาวชลนิชา ทองขลิบ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173นางสาววารี นนท์นคร และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172สินีรัตน์ อุสุมา สิริอิทธิวงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171นางสุภาพร เทียมบุญประเสริฐ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170รัมพาวรรณ ธนเสฎฐ์ หลิมเจริญสิริ และ
ครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169นาย อรรถพล ศิริมงคล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168Kolf Kanokrekha & Family650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167กิจชัย ศรีสาโรช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166ณัฐชา ชัยธีระสุเวท1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165ทรงพันธ์​ เจิมประยงค์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163นายประพัฒน์ เธียไพรัตน์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162อภิเชษฐ์ สุนทรารชุน - คัทลียา โรจน์
วัฒนะ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161นางสาวกรรณิกา สังข์ฉิมพลี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160นางสาวสุกัญญา สุดารารัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159นุชจรินทร์ นิรนาทกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158นริศรา เผ่าวณิช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157ปัทมา สุขสกุลชัย2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156สิริโชค วงศ์ศรีไพศาล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155อัศวภัทร์ อัศวบุญญะวัชร์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154น.ส.ธนิดา วัชรอภิธาร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153ภัคไพริน อุทัยรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152น.ส.ปวรวรรณ วรมงคลสถิตย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151ศิริพร สุขเกษม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150นายฉัตรชัย แสนยานุสิน
นางศศลักษณ์แสนยานุสิน
นายวรเมธ แสนยานุสิน
นายวุฒิขัย แสนยานุสิน
2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149พุทธิมา-ศศิพร สีหไสยาสิทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148น.ส.สุดารัตน์ สุพรรณคง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147ดวงสมร จันทราวิภาต
ภัสสรา จันทราวิภาต
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146ครอบครัว โรจน์จรัสไพศาล 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145ภูษณิศา เต๋งเจริญสุข650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144วิภาวี สิทธิแพทย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143วรรณวิมล จารุกุลธวัช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142กัลยา145.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141ปูเป้และครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140คุณมณฑล​   หลายศิริเรืองไร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139สุขสันต์ มั่นคง และ จิราภรณ์ มั่นคง1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138นางสาวรัชนีย์ โคตรทัศน์พร้อมครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137ครอบครัวรัตนสาโรช , อุปละ , มนูญชัย , เดช
สุวรรณ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136ชไมพร โสดาวิชิต1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134ธฤษณุ บุญนิตย์650.39 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133น.ส. ศรันย์ภัธร ศรีสัจจัง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132มนัสดา อยู่สมบูรณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131ณพล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130นายอมร ตั้งจิตเพียรพงศ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129นางสาวชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128สิริภา แจ้งปิยะรัตน์ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127ภูเบศ ยินดีเหมาะ 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126จารุรัตน์ อาภรณ์ศิริและ
ครอบครัวนางเอี่ยมลออ จรัสจินดานุกูล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125น.ส.กัลยาณี ไพรบึง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124นางอภิญญา เงินงามเลิศ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123จักรพันธ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122ภูเบศ ยินดีเหใาะ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121ครอบครัวนรินทร์สรศักดิ์ เชียงใหม่100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120ชนม์นัฐฌา เจริญผล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118ญาณินท์ พิเชียรสุนทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117ญาณินท์ พิเชียรสุนทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116chanthana berglyd300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115จินดารัตน์ ช้างรักษา3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114พรรณา ปรัศวิญญ์ นันทพานิช3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113นายอโณทัย,นางปัญจรัตน์,
นายพีรวิชญ์,นายอิทธินันท์ เวทยากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112สมมน เตชวรรณสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111ครอบครัววชิรานุวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110นางสาวสิรญา สาครินทราชัย
ด.ช.สิรภพ นิลเพชร์พลอย
ด.ช.ธนัท นิลเพชร์พลอย
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109ณฐมน น้อยจีน และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108นายกษณะ โอภาสธนากูร
อุทิศให้คุณพ่อธนกร โอภาสธนากูร
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107นางสาวณัฏฐารมย์ สนิทจันทร์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106ลักค์ ธนพาณิชย์วัฒนา79.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105ณัฐวุฒิ สุขพหล329.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104นายอโณทัย,นางปัญจรัตน์,
นายพีรวิชญ์,นายอิทธินันท์ เวทยากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103วีรยา สุวรรณโสภี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102สุนิสา เอื้อวงศ์อภิชาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101นภัคมน ทองเฝือ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100อนุภาพ​ สถิรพันธุ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99จรัสรัสมิ์ ธัญสิริภักดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98สุทธาวรรณ ศิริวราศิลป์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97กมลวรรณ ศรีประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96บุษราคัม ธำรงดิเรกฤทธิ์
Avishek Gurung
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95ร.ต.อ.หญิง โชติมา แอกทอง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94น.ส.นลิน พฤฒิมงคล
นาย พีรวัฒน์ สุภอมรพันธุ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93วโรดม สุขสุคนธ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92น.ส พรพรรณ รัตนะ
พร้อมทั้งทุกท่านในครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91นาย ชนะวาทิกฐิ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90นส.วนิดา บุญรอดและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89นายเมธิกุล บุญแย้ม 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88ปนัดดา สุวรรณศรี และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87ชุติมา วงศ์เบญจทรัพย์และบุตร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86นายไพบูลย์ ปักษาษิณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85เทพินทร์,สุภัทรา บุญกระจ่าง และ
ครอบครัว หนูจ๋า,แฮปปี้,เมโลดี้ และเด็กๆ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84เกษราภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้าและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83เกียรติบดินทร์ ศรีสุกิจจา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82นางสาวกฤษณา กุลปภาวิชญ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81ฐานิยา ป.200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์
รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
กิรณา บุญมาธัญรัตน์
950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79ธงชัย-สุเพ็ญพร-มาคุณ เกษมสุขสกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78เอี๋ยม แซ่หรือ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77หทัยรัตน์ อติชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76นาย จิรยุทธ์ ภาสุรปัญญา

เด็กหญิง นีรนารา ภาสุรปัญญา
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75นางสาวนวพร เทียมรัตนานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74นายสมบูรณ์ - นางวันเพ็ญ เทียมรัตนานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73ปุญณิศาและธนพจน์ วิเศษสินธุ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72ธรรมวรรณ รุกขชาติ59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71นิมล อุสุนทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70นายสุชัย พฤกษวิวัฒน์และครอบครัว2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69ดุสิตา พึ่งสำราญ และครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68ฐิราณี พิมลอัศวคุณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67ฐิราณี พิมลอัศวคุณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66MS. Sunida Tumsuwan
MR. Douglas Tumsuwan
MR. Mikael Haugen
MR. Mats Rehnstrom
2,750.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65คุณมรุเศรษฐ์ เตชัสพัชรพงษ์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64มาติก ตั้งตรงจิตร และครอบครัว2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62ฉัตรมงคล หวายสุด และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61กนกพรรณ ศรีวนาภิรมย์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60นางสิริพิมล เหลืองวารินกุล10,000.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59พรชัยและรัถยา คุณาเทียน3,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58คุณพ่อพิชัย-คุณแม่อรวรรณ ปฐมอนันท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57นาวี ปฐมอนันท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56สิรินดา บางสมบูรณ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55ปัญญรศี ชื่นชม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54พิพัฒน์+ปัทมา พุทธานนท์3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53นายณัฐดนัย ศรีสุขคำ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52นายวรปรัชญ์ ศรีสุขคำ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51อลิสา โชติทวีชัย1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50กฤติณภัทร มีเชื้อ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49นงนภัส อัคคพงศ์พันธ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48คุณฌาณิศาภัทค์ คล้ายสิทธิ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47จิตรลดา กิลี และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46รวีวรรณ์ วรนิติกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45พิสินี วรนิติกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44ธนิยะ เกวลี
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43นีรนาท เกวลี
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42พิริยะ เกวลี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41เพ็ญพร บุญตันรัตน์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40ณัฐกานต์ ไพรรัชต
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39ผาวรีย์ ไพรรัชต
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38คุณแม่ลีสี แซ่ลิ้ม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37พญ.ชูวรรษา ชุณหโรจน์ฤทธิ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36ยุวนาถ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35สุรกิจ ชุณหโรจน์ฤทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34สรรผกา ชุณหโรจน์ฤทธิ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33สารัช ชุณหโรจน์ฤทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32รัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31พ.อ.ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30ตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29พ.อ.อัครภณ ทองสุทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28เกรียงศักดิ์​ ดีอุดม​ธ​นา​ชัย​ และ​ ครอบครัว​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27นาย วรพจน์ จำเริญรัตนากร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26น.ท.หญิง ณัทภัสสร์พร นิลพยัคฆ์ ร.น.650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว675.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24คุณสุภาสิตา วัฒนรัตน์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23คุณปิยนุช เฉลิมวัฒน์และคุณวิชัย เอกบุญ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ดารินทร์ เมฆบุตร1,400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21เกศชญา ปรัชญะโอภาคย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20คุณสุภาสิตา วัฒนรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19กนกรัตน์ พูลสรรพสิทธิ์1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18นายอมร ตั้งจิตเพียรพงศ์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17คุณสุวัจนา บุญรักษาสุข และ
คุณพันธ์ทิพย์ สุขไพบูลย์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16นางสาวสุพรรณวดี ศิริโตและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15น.ส.อัญชลี ศรีบุญเรืองและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14สรินนา เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว2,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13ธนกฤต+รสกร ตั้งวินิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12พันเอก ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11หจก. มีดี ครีเอทีฟ สเตชั่น500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10ครอบครัว ทวีผล สุรินทร์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9นางรติรมย์ชวิตรานุรักษ์150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8นางสาวรวิจิต ชวิตรานุรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7นายฉัฐพัชญ์ บุญยวรรณ
นางสาวอนุตรา มหัทธนารักษ์
เด็กหญิงพิชญ์สิณี บุญยวรรณ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6อุทิศให้คุณกอร์ท เฮอเบริท วิทเลค3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5ไม่ประสงค์ออกนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4นุจรีย์ บุณยมานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3วนิดา ชูสังข์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2นางจิตราวดี เหมมณฑารพ35,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1นางสาวนลินา อดุลยานุโกศล14,000.00 บาทภาพที่ระลึก