สร้างกุฏิปฏิบัติธรรมสวนป่าบูรณพุทธ
*ได้เจ้าภาพครบแล้ว


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 440สุนีย์​ โชคพันทาง​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 439เต๋อ และญาติธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 438ณฐดล จิรานุกรม888.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 437พรนภา ศฤงคารรัตนะ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 436ชนิสรา ปรีชา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 435นาวสาววีรดา รักเสนาะ
นางสาวอุษณา จัตุรงค์
นางเสาวลักษณ์ รุ่งเรือง
นายวัชรากร ดีตรุษ
510.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 434กชกร วิสุทธิวสุธารและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 433นางสาวอัญชลิน คูรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 432นพนันท์ ศรีเจริญชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 431-15.34 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 430สวพล สิทธิผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 429สิรภพ เจริญทรัพย์ และ ครอบครัว119.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 428นางสาวศิวพร ศิลปสอน (ร้านค้าบ้าน
ชายคลอง)
520.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 427อัจฉรา ยุทธนารังสรรค์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 426ณัชชา อาภรณ์ศิริ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 425วรนิษฐ์ ตันติสัมฤทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 424นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว691.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 423ศูนย์รัฐ บุณยมณี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 422ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 421นาง วิภาสิริ กัลยาบุตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 420ฐณัปพงภ์ นรชัยศักดิ์พล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 419วีร์สุดา และแมทธิว แม็กเดอร์ม็อทท์40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 418สายสวาสดิ์ โชติรสนิรมิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 417ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 416นางสาววาทินี วศิโนภาส
นางสาวอรทัย วศิโนภาส
นายสมศักดิ์ แซ่กัง
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 415นายธีรภัทร์ แสงทองและ
นางสาวชุลีพร กิติวิริยกุล
3,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 414มลิวัลย์ นพพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 413ปวีณา ปิงคลาศัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 412พนาวัลย์ อยู่สบาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 411นาย ดุสิต เรืองจุติโพธิ์พาน
อุทิศให้แก่
นาย ทองพูล คนงาน
หมู่บ้าน เพลินใจ2 ระยอง
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 410นางพัขรี รักบำรุง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 409คุณสมบัติ คุณวิรัตน์ คุณเชาวนนท์
ทรงพล
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 408ไม่ระบุชื่อ40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 407นางสิรีษกรณ์ อำภา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 406สาคร และ สุวรรณา หิรัญญโชค และ ครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 405ติณณ์ ลีลาวิมลศิลป์ และ นงลักษณ์ อื้อ
เทียน
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 404นภัทวินันท์ ทองบางใบ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 403น.ส. พิลาสินี เทพธาดา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 402นาย อรรถกร แก้ววิชา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 401พ.ท.พิชัย และ ครูปราณี หรรษไพบูลย์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 400สินี จิรเสาวภาคย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 399ครอบครัวไชยสรรกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 398คุณกัลยา วัฒนพานิชและครอบครัว
คุณประพันธ์ โตงามและครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 397วัชรพล ศิริ90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 396นายโบ๊ะโอว แซ่ตัน ,นางติ้วหว่า แซ่อุ่ย, นายธีรวีร์
เศรษฐ์ศุภศิริ, นส.ลดาวัลย์ นส.ลาวัลย์ นส.วิลา
วัลย์ นส.ณัชนันท์ เศรษฐศิริสุขโชติ
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 395กนกวรรณ พิมมานนท์และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 394ศุภลักษณ์ รัตนะเวสสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 393สิริวรรณ นุตมากุลและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 392พีรัช วงศ์วิภาส300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 391ครอบครัวชัยวิทูรไกวัล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 390วรินทร์พร นิจอนันต์
ขวัญใจ ม่วงมีค่า
ปรัชญา โพธิรอด
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 389เตย15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 388ฌณัฐา1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387นายกฤศญภณ โค้งตระกูล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386พงศ์ศิญา คุณแม่สอิ้ง คุณพ่อโสภณ ชัง
พูลสวัสดิ์
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385นายสมศักดิ์ เรือนช้าง และครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384ชนกชน ผลปราชญ์299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383Supaluk Lapanun100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382นางสาวเยาวลักษณ์ คงเจริญ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381มาโนชญ์ ภิรมย์ทอง
วนวุฒิ นาคศรีสุข
1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380นารถชฎา สตาวค์มงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379พัชนีย์ และ ยาซุฮิโร่ โมชิซุกิพร้อมบุตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378น.ส.น้ำฝน นวลสกุลและน.ส.ศันสนีย์ บุศรา400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377เจนจิต มนจักษ์ อีศพรรค์ และ บรรพบุรุษ300,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376สุรางค์รัตน์ พลูสี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375ครอบครัวเลิศศักดิ์เกษตร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374วรางค์รัตน์ ศรีคำ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373Mr Devendra Prasad Shrestha
นาง วสุ บุญทวีวุฒิ
825.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372รัชพงศ์ ตันติภัณฑรักษ์ และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371สุพรทิพย์ ภูวรุจานันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370Chanida100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369ธนิสสรา พินิจมนตรี999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368รัชนี พิทันโชติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367นางยุพิน, นางสาวณัฐพร สุวรรณประดิษฐ์ และ
นายปฐมพนธ์ ฐิติปฐมพนธ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366อรอุษา คำสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365อภิรดา ศรีเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364นางประยงค์ แซ่เล้ส4,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363ชาริณี และ นพรัตน์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362พรวสา วงศ์ปัญญา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361ปุณยชา เตพละกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360วรางคณา เหล่าเลิศวรกุล และ เนตรนภา
ภูษิตตานนท์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359เป้ เกต ก้อย600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358สุธิดา มันยานนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357นางสาวอรณัฏฐา ศุปธรรม และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356ณัชชา ศรหิรัญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355พรรณพิสุทธิ์ พิสิฐสุขสิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354นางสาวธัญลักษณ์ หงษ์ลัดดาพรและ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353ปิยวนิตย์ วรเชษฐ์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352กรรณิการ์ สุขนุ่ม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351เกศรี ขจรเกียรติคุณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350พรรณราย สุตวัฒนคุณและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349ครอบครัวปฐมอนันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348รัตนรัฐ อินทรัตน์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347ภวิศา สันตสว่าง
ทยาวิชญ์ สันตสว่าง
วิภาวดี สันตสว่าง
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346วิเชียร อินทรัตน์
จิตติมา อินทรัตน์
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345นางกรรศ์ฉัตร ฟูพร้อมวงศ์และครอบครัว4,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344จิรัฎฐ์ เสถียรพัฒนากูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343รังคณา ร้ายกลับดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342 ปภัพ จารุกนกวิชญา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341วีรวรรณ สำรวย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340ธนภร อำนวยกิจ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339พันธุดา จิวะวิศิษฎ์นนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338ui_sutta1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337นายสิทธิศักดิ์ เชยประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336นพรัตน์​ เจริญ​ยืนยาว​ และ​ วิจิตร​ ณ​ ระนอง​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335นางหวน เนตรสว่างและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334นางสาววิไลพร รอดเจริญและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333วิไลพรรณ เกษร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332ชุติณัชชา หิรัญธนาบุตรและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331บริจาคสร้างกฏิปฏิบัติธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330นายพัฒนพงษ์-นางศิริรัตน์ วรอุไรและ
ครอบครัว
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329น.ส.ยุวธิดา ภูพันหงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328ไม่ต้องใส่ก็ได้คะ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327น.ส.สุชีรา อมรมหพรรณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326วีรกานต์ เบญจกาญจน์ 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325ณภัทร-วราภรณ์ บุญแสง3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324สุรางค์ วีรชาติธรรมและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323กรัณฑรัตน์ ผดุงมณีทรัพย์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322นมน ฉัตรประเทืองกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321ดร.ปภัสสร กิมสุวรรณวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320ครอบครัวลักษณ์ศิริ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319เดชาพล ลิ้มลาภผลและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318เนตรชนก มาลัยเวชและครอบครัว888.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317บุญทิพย์ ฟุ้งทวีทรัพย์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316สถิตย์ แก้วมาลา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315จุฑามาศ อนันตยศสกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314ธนา วิไลเลิศและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313เลิศฤทธิ์ และธณัฏฐ์นัน หล่อเกษมศานต์800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312นัยนา วชิรพงศ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311นายธนาเดช ขุนจารย์
น.ส.หนึ่งฤทัย กิ่งจักร์
200.11 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310นายนิรันดร์ พรมละ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309น.ส. ศศิธร สติใหม่50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308กวีพงศ์ วินัยธรรม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307อภิชญา สมศรีและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306นางศุกัญญา แสงเพชร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305พัชรวิภา ใจจักรคำ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304ยศวดี ชวกิจโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303ไม่ประสงค์จะออกนาม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302ไม่ประสงค์จะออกนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301พรรณอนงค์ สิทธิ์สมจินต์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300นางสาวศุภานัน ผึ้งถนอม และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299น.ส.ปาณิสรา อังกาบูรณะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298นายอานพ สินธพานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297Mr. George J. & Mrs. Salakjit
Saperstein
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296นัทธมน บัวหล้า และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295เจนจิรา โรจนโรวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294อัญชีรา เลิศธนะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293นายวิรัตน์นามสกุลอภิวัฒนเสวี2,000.55 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292ปัญจมินทร์ ไชยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291คัทรียา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290จิรอร เหรียญรุ่งโรจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289อิสรีย์ พรจิรวิทยากุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288สุภาพร ยุวชิต300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287นาย ดุสิต นาง วิภาพร
และ นาย ภาวัติ
เรืองจุติโพธิ์พาน
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286ศศิณา สถิรตระกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285นายสุชาติ ชีวสาธน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284นางสาวนิตยา กังบุญมา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283กฤษณ์-อักษรา-ธัญญา สงวนพงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282นาย นภดล พุ่มจุ่น299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281สรัญญา อมรสมบูรณ์ศักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280น.ส. ดารณี อรวรรณชัยกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279นายยุทธนา สินธุประพันธ์ และครอบครัว 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278ฐนพงษ์ จันทรภัทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277เมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276ตปาลิน เจริญสุขและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275ภาวิดา ลิ้มตระกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274สุพัตรา ใจคง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273นางสาวกนิฎฐา เลิศดำรงค์ลักษณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272นาง นิตยา จันทรโชติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271ภาวิณี เบญจประภัส1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270นางสาววรณัน วรินทร์ลาภและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269จันทรัตน์ สถาพรนานนท์900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268พัชรพงษ์ สุขเกษมและตวงพร ดวงส่าน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267สร้างกุฏิ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266ศิริวรรณ ปรียาจิตต์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265นายปรเมษฐ์ นางจุฑามาศ ยอดเครือวัลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264อัญมณี พฤกษชลธาร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263วนัสนันท์ ไตรสุวรรณ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262นส.ศฤนลักษณ์ ยิ้มจันทร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261นางนวลศิริ ประมวลทรัพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260บุญศิริ พรยศไกร พร้อมด้วยครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259นายสมศักดิ์ วงศ์ไวทยากูร เเละครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258นฤดี รงค์ธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257รุจิรา ลีวาณิชยกูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256ไอรินทร์ เศรษฐาเมธรัตน์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255ชญาณิศา ชลวาสิน
ดลนภัส ชลวาสิน
กฤติน ชลวาสิน
คณิต ชลวาสิน
360.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254นาย อนุชา ราญรอน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253นายสุราชัย รุ่งรัศมีพัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252ธนัญญา วสุศรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251เพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249ตั้งกิติภานุสวัสดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248น.ส.อารีรัตน์ ทองสุทธิ และครอบครัว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247มาลินี อนันตสุฒิ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246นส.จิดาภา ยอดสง่า พร้อมครอบครัว10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245ณัศวีร์ วัฒนา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243จิดาภา ยอดสว่าพร้อมครอบครัว10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242นภัสพร ณ นครพนม และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241ณัฐิยา ตื่มสูงเนิน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240ลิขิต ปัญญาโกญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239นาย สิงห์พงศ์ รัชนิพนธ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237นภัส กิตติวัณณะกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236นส.อนรรฆวรรณ อิงประสาร10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235ธัญญ์ฐิตา บริบูรณ์พันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234จีรวัสส์ พนมธารีรักษ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233อนันดา​ ภู่ระ​หงษ์​ และครอบครัว​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232ปริวรรต คมทัศนีย์108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231จารุภา อัศวปิติชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230พ.ต.ต.ณัฐพัชร์ สิรินันท์ภูชิต
นางวัชราภรณ์ สิรินันท์ภูชิต
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229วิชญ์จินต์จุฑา ลู่ชัยชนะ2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228ยุพิน ศรีกลชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227ภัทรา กล่ำแสง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226ณัทกาญจน์ วงศ์กระจ่าง และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225-100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224กมลวรรณ ศรีประเสริฐ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223Pongthep sutthianan1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222อรพิมพ์ เหลืองอ่อน108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221เชษฐศิต มหาทัพภ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220ปาริฉัตร กุลประภา5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219มิตธิดา ทัพพวิบูล, พรนภา นาคพลังกูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218ณัฐพินี ประภากาศ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217ลัดดา-สิทธิชัย ฉันทสิทธิพร
ธเนศ ฉันทสิทธิพร
1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216น.อ.หญิง กมลธร ธรรมลิขิต599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215นางสาวภัทรภร จิตต์แก้ว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214นายบุญกอบ อนันตพงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213ศิริกาญจน์ ทวีเดช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212วิยดา วงศ์อนุสรณ์3,333.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211นางสาว นุจรินทร์ ลาจ้อย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210ธัญญพัทธ์ และ นวลปราง2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209ฮุ่ยลั้ง แซ่อึ้ง2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208.1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207มูลนิธิ พุทธบูรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206พรปวีณ์ อนันต์โชคหิรัญ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205อภิรมณ์ สกุลวัฒนะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204อินท์ชลิตา พงศ์ธนศิริกูล และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203มยุรา ดวงจันทร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202กมลนิตย์ จึงเรืองสิทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201กรกฏ สุพรรณทัสน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200วราพร ปั้นเพ็ชร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199สุกฤตา นาคปฐมกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198ระบบบังคับให้ใส่200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197วรางคณา ทองคำใส1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196น.ส. กรษิวรรณ์ เครือพลัง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195นาย​อภิรมย์​ บัวตูม​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194นางสาวณัฐกฤตา กองชุมพลและ
ครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193วลัยภรณ์ ธีรเจริญทรัพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192นางสาวนวพร เทียมรัตนานนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191บงกช สังคเลิศ800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190อรไพลิน บุญ​เรือน​ยาและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189วราพงษ์ แข้โส
สุนารี พลเสน
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188ร่วมทำบุญค่ะ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187นายฤๅชา รัศมีโชติ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186จรณ์ สุวรรณกูฏ1,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185อัจฉริยา เเละครอบครัว300,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184กมลรัตน์ รัตนพงษ์วณิช และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183กริษฐา ช่วงชัย
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182สุภาภรณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181กุณฑล ราญรอน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180โสมธิดา ลิขิตเลิศ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179สุประวีณ์ เหมทานนท์และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178อรอุมา ภูธา
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177รวิดา พึ่งหิรัญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176พานิภา เล่าทรัพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175ภัทรา 50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174ชนาภา ศิริสุทธากร109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173วรัญญา วีรโชติสกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172มนัสนันท์ แสงชัยทิพย์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171กัญสุชญา บุญฤทธิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170นางสาวณัฐนันท์ ภวภูตานนท์และครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169ภูริชญา เภามา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168-100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167ดนยา ขวัญไตรรัตน์
ขวนขวาย ขวัญไตรรัตน์
อานนท์ ขวัญไตรรัตน์​
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166จารึกข้อความว่า
"สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอ
จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด"
300,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165จารึกข้อความว่า
"สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอ
จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด"
30,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164นายณัฐจักรธร มีมากบาง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163ธนนริศร์ มีธนสิริการย์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162กมลวรรณ พารันนิตย์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161จิติมา กรป้องกัน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160นางสาวณัฏฐินี เอี่ยมเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159นางสาววัชราภรณ์ ยลสุริยันวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158เกษศิรินทร์ วิเศษโวหาร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157จิราพร จงศุจิพันธ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155ภคภรณ์ ศรีธัญญธาดา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154ภัสสร ไทยธานี และครอบครัว 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153สุริศา เตชะสุข480.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152วิรัญญา​ คงคนึง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151ณพล ลาภพรศิริกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150พล.ต.ต อิทธิพล-วีรปริยา อัจฉริยะ
ประดิษฐ์
6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149ณิษา นาสอนใจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148จักราวุธ พรหมเพ็ญและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147นายไพรัชณ์ ตั้งจารุพงศ์สกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146ธนพร ไตรรัตนานนท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145ฐิติรัตน์ ไชยาวรรณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144ลภัสรดา คุณภัทรวงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143นางสาวรัชต์รวีย์ มณีวงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142บริษัท ไม้รุ่ง พาราวู้ด จำกัด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141ปรีชา กุสุวิมล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140ณฐกร วิเศษ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139พัชรี รักการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138ภัทรวัชร มุกต์มณีกุล346.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137น.ส.ฤทัยรัตน์ ชูทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136อุมาพร หงสวัฒนานนท์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135นางสาวสุกัญญา สุดารารัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134ณษภร วัฒนอนัน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133น.ส.นันธิดา สว่างรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132กมลวรรณ โง้วเชียง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130 อรนุช ทองสกูล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129น.ส.อุรารัตน์ สายใจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128นายอโณทัย,นางปัญจรัตน์,นายพีรวิชญ์,
นายอิทธินันท์ เวทยากร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127ชนกพร จารุอารยนันท์ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126สร้างกุฏิปฏิบัตธรรม สวนป่าบูรณพุทธ665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125กรรณิการ์ สุธีรารักษ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124นางนาตยา ชิดชอบ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123อรอนงค์ โนนจุ้ย5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122นางสาววีณา แซ่ลี้500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121ขวัญหทัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120เบส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119นายจิระภาคย์ อธิพัฒน์ธนเมธ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118นาง สมพร ฉัตรภิญญาคุปต์
นาย อรรถพร ชาญประโคน
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117นุชชนก ประทุมศิริ
พีรัชต์ ไตรปิ่น
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116จิตรลดา กิตติเลิศเสถียร และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115เบ็ญจวรรณ์ ลิขิตยิ่งวรา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114วิภาพร สงวนดี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113นส.เกศริน อำพรไพบูลย์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112นางสาวณภัทร พรหมอยู่200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111น.ส. รดามนี เดชาวรารัตน์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110อวัสดา เมาะราษี, สมคิด พันธ์โชติ พร้อม
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109น.ส.จอย ชายแสน2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108น.ส.ธชษร จันทมิตร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107วราภรณ์ สุนทรินคะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106รัสย์สิริ รวีสิริรัชย์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105สันติ พฤทธิประเสริฐ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104นางสาวสุมลฑา นวลศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103รมิดา วัฒนธานีและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102ทยา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101จิตติมา จิระภาพันธ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100กุมผกา ณ แก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99ครอบครัวค้ำชูทรัพย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98หาญ-พรเพ็ญ วงษ์โคเมท และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97บุษบง อ้นเอี่ยม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96มลฤดี อิศรภักดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95พรสิริภัสร์. พึ่งไทย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94น.ส.ณัฐพร กิจสืบ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93ชลิดา400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91ไชยรัตน์ กรุดภู่และครอบครัว299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90สุรัชชา พิชัยชาญเลิศและครอบครัว ร่วมทำบุญ
ค่ะ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89บุศรินทร์ คุณดิลกกร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88อุบลวลี กำเนิดพลอย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86ฐิติ​รัตน์​ ถึก​อ่ำ​ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85สาริสา มณีฉาย
รุ่งนภา บรมสุข
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84นางสาวมนัสนันท์ เทียนวัฒนะ + นายจุรินทร์ แสง
เกิด และ ครอบครัว
90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83กู้ สิงห์อุต
อำพล สิงห์อุต
สมบัติ สิงห์อุตและครอบครัว
ณัชชา สิงห์อุต
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82นายคุณัญญา แช่มช้อย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81นางนวลฉวี ไพศาขมาศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80นายศานติ ภัทรวิทย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79น.ส.สุดารัตน์ สุวรรณศรี และครอบครัว186.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78พัชรินทร์ ประไพศิลป์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77มัทนา วานิชย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76ศรันย์ภัธร ศรีสัจจัง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75ศิรธันย์ ธัญญพัทธ์กิตยา188.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74ปารณีย์ รัตนกิตติเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73-300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72รุ่งจิตต์ เหล่าชวลิตกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71นายจอมกล้า อิ่มทองใบ, ด.ญ.ฟุ้งฟ้า อิ่ม
ทองใบ, น.ส.ณัฐติกานต์ จันทร์ไทย และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70กฤติมา สลัดทุกข์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69ธัญญพัทธ์ - ธนัชพงศ์ - อธิวัฒน์ เมธีปิยะวัฒน์1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68ธัญมาศ จารุบุษปายน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67รุจิรัชต์ อุทัยเสน เเละครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66นางเสงี่ยม ทองเต็มดวง600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65โสมวรรณ ธิรศริโชติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64นางสำรวย ห้วยหงษ์ทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63ชลธร สุนทรวรรณ และ ครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62เกรียงศักดิ์ ประภัสสร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61ศุษมา ทวีสิน และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60ปิยนันท์ เพียรพยุห์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59ณัฐนี ตามไท3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58แก้วลดา ยุพกรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57ภูมิรัตน์ กุลชัยธนโรจน์5,000.22 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56บุญฑริกา แก้วสว่าง346.09 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55ณัชชา บุญเกิด
นิธิศ ศิริกำจร
คมเดช ศิริกำจร
เดชาธร ศิริกำจร
วราลี อยู่สุข
3,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54-300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53ชัดชารี รุจคุณานนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52ปัทมา วงษ์ช่างหล่อ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51ประพจน์ บำรุงพืช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50น.ส.ศิริรัตน์ เพ่งบุญ และ LS และ BP100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49ภัคไพริน อุทัยรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48ปรารภ สินมา-สุดารัตน์ โซวเกียรติรุ่ง700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47น.ส.มธาพร กัลยาลัง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46Jeab Nareerat 150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45ตามผู้จัดสร้าง748.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44ร่วมทำบุญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43นาง จรรยาภรณ์ ศิลปานันทกุลและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42ชุติณัชชา วรธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40เพิ่มพร จวนชัยภูมิ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39นุชจรินทร์ นิรนาทกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38จิรณัฏฐ์ ชาติเชิดศักดิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37ภริษา ธนภรณ์ธรากุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36ธมกฤต พงษ์ธะนะ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35สุธาดา สีหลักษณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34เมทินี สุ่มมาตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33นิชชิมา สุนทรรังสรร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32อภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31วีรพงษ์ สิทธิจินดาวงศ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30นางสาวดวงพร สนิทไชยและครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29กนิษฐา คำเปียง พร้อมครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28คุณธันย์นรี พรไพรเพชร
และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27Xxx32.17 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26นาย ภัทรพล เกียรติภิญโญพร459.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25รณชัย พรมในเมือง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24หทัยกาญจน์ พรานเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23นางสาว วรางคณา เกตุถนอม80.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22นางสาวฐาปะนีย์ ชูเหลือ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21ฌร​ แก้ว​สุร​ลิขิต​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20วรรณวิไล วิวัฒนธีรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19นางกรรณิการ์ นายสันติชัย และลูกๆทุกคน399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18นางสาว พรทิพย์ นุกูลวุฒิโอภาส459.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17น.ส.ท​วิชา​กร​ ทะสีและครอบครัว​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16นภัสวรรณ ภูมิธนาศิตชัย199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15นางศิริพร นุกูลวุฒิโอภาส999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14จตุพล เกษมสานต์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13นาย ธนกฤต แก้วกลิ่น และ
ครอบครัว
333.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12นางสาวกนกพร อารีวงศ์และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11พราวฟอง จามรจันทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10เกษตร กัญญาณัฐ นารีรัตน์ มหัทธนะ
เกียรติ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9นางณัฏฐ์ภคนันท์ สุริฉาย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8ปิติพร ปริษาวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7สุภาพร เพ็งสุมา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6ดนุพล ศิริตรานนท์6.38 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5มูลนิธิโพธิอริยกุล99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4ชนาเมธ จันพรม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3สุเมธ วุฒิพาณิชย์ทวี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2รัตติฌา​ วนัสบดีวงศ์​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก