บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ
อันได้แก่
- สร้างพระประธาน
- สร้างวัด
- สร้างเมรุ
- สร้างโรงเรียน
- ขุดเจาะน้ำบาดาล
- บวชพระเณร
- สร้างโบสถ์วิหาร


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9368ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9367คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9366โพธิญาณ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9365ศศิธร ลินเดนฮาห์น100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9364ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9363May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9362กรรณิการ์ ยันประเวช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9361-140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9360หลวงพ่อสมพวก อุสโภ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9359ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9358ครอบครัวคชประติยุทธ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9357คณัญญา รัตนหิรัญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9356อุทิศให้นางทองหลอม เกตุเวชสุริยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9355#ทีมสวยสวดมนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9354sirun65และนักอ่าน40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9353หงส์ดรัณย์ และ นักอ่าน 20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9352ย่าม่วย เปรมฤดีชัยศักดิ์ 999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9351May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9350ปาริฉัตร กุลประภา3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9349กันยาภา ศิริพฤกษ์พงษ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9348คมกฤช เสือเอก และครอบครัว
พร้อมด้วยญาติมิตร
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9347นางสาวอัญชิษฐา เรียบร้อย และครอบครัว19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9346ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9345นายรวิศ สุวรรณแสง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9344กองบุญบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก
พระองค์
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9343กฤษฎา คีรีแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9342สุธาดา สี.500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9341นางพัชรี รักบำรุง
นางสาวปรัศนีย์ รักบำรุง
อุทิศแด่นางสาวปริศนา รักบำรุง
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9340May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9339ศุนิษร รักษาริกรณ์ และเพื่อน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9338อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9337May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9336จรณ์ สุวรรณกูฏ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9335May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9334ปิยะนุช แดงมะเริง1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9333May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9332วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9331May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9330Ae100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9329วีระพงศ์ ยศบุญเรือง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9328วิชาณี ฉายรักษา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9327May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9326วิริยา วชิรานุวัฒน์พร้อม
ครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9325อุทิศส่วนกุศลให้ นางโนรี ศิริสุข นายถวิล ชวศิริ1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9324คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9323ณพล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9322ศันสนีย์ บุศรา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9321May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9320อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9319ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9318ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9317ปิยะนุช แดงมะเริง1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9316May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9315Na & Joy Enjoysleeping ❤️999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9314May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9313อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9312พ.ท.ภัทรพล - มธุรส คงสุข100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9311The First Care Clinic 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9310นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9309May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9308นายคมสันต์ ปรมาภูติ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9307ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9306นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9305May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9304คนึงนิจ คล้ายจำแลง
และครอบครัว
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9303จาณีณ ลิโมทัยและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9302ปิยะนุช แดงมะเริง1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9301นส.นิชกานต์ ปัญญากรวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9300ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9299อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9298คุณพ่อสันติ วิไลนำโชคชัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9297May&family 19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9296ปาริฉัตร กุลประภา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9295กมลรัตน์​ กล​จักร​ศรี​บุญ​ดี​250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9294ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9293พงศกร กวีสุนทรเสนาะ และพิรญาณ์ แสง
ปัญญา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9292ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9291May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9290อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9289ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9288May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9287ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9286May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9285คุณรุ่งรุจี พจนารถโกมล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9284ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9283ปรัชญา ไทยแท้
นรวรรณ วงศ์เลิศวิทย์ และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9282บัณฑิต ยังพลขันธ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9281ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9280คนึงนิจ29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9279Oo+25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9278ดาวใจ อยู่ดี และ ภูษิต (จอจี้)5,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9277ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9276May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9275น้ำฝน นวลสกุลและศันสนีย์ บุศรา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9274คมกฤช เสือเอก
และครอบครัวพร้อมญาติมิตร
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9273อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9272ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9271กองบุญบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก
พระองค์
33.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9270คณัญญา รัตนหิรัญ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9269ณฐพร วามตา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9268Thidarat Pauly1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9267กันยาภา ศิริพฤกษ์พงษ์ และครอบครัว​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9266ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9265ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9264อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9263ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9262May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9261นางพัชรี รักบำรุง
นางสาวปรัศนีย์ รักบำรุง
อุทิศแด่นางสาวปริศนา รักบำรุง
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9260ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9259บูรณะหลวงพ่อสิบทัศน์10,888.88 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9258สิดาพร ขำแสน1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9257ปิยะนุช แดงมะเริง1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9256คุณแม่โสภา คงพันธุ์ และครอบครัว0.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9255May&family 19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9254อริสรา นภดลลดสภรณ์108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9253น.ส.สุภัสสร เลิศล้ำสมบัติ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9252ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9251คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9250เรืองบุญ แย้มอ่วม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9249ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9248พิพัฒน์-สุวรรณี ธนกิจโกเศรษฐ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9247หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด,หลวงปู่ดู่
พฺรหฺมปญฺโญ,หลวงพ่อโต พฺรหฺมรํสี,หลวงพ่อ
วีระ ถาวโร,หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต,หลวงพ่อสด
จนฺทสโร,หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล,หลวงปู่สรวง
บายตึ๊กเจีย,หลวงปู่แสง ธรรมเพชร
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9246วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9245นายประสงค์ ธนกิจโกเศรษฐ์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9244ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9243ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9242ณฐพร วามตา22.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9241นาง ฉลอง กำเนิดบุญ108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9240นางสาวเบญจวรรณ กูมมุดดิน59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9239จรณ์ สุวรรณกูฏ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9238สุภาวีร์ อนุกูลอุทัยวงศ์99.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9237อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9236น.ส. วาริชา บรรจงชีพ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9235นางรัสรินทร์ เศรษฐวิบูลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9234นางสาวกนกอร อรรณนพพร188.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9233ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9232วิชาณี ฉายรักษา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9231May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9230ศันสนีย์ บุศรา และน้ำฝน นวลสกุล250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9229อิสรีย์ โลหชิตานนท์599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9228คุณสุภา จั่นทอง400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9227พ.ท. ภัทรพล - มธุรส คงสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9226อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9225นายวฤทธิ์ ลอยวิรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9224ชิดชนก ชยะกุลคีรี10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9223พีรพล บัณฑิตกานต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9222นางสาว นภัสสรณ์ ธัญถิราพิพัฒน์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9221อริสรา นภดลลดาภรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9220ดารินทร์ เมฆบุตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9219ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9218รมิดา นาราวิทย์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9217ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่เทวดาผู้
เคยเป็นบิดามารดา ของ
นายเวชยันต์ อรรณนพพร
นางวรางคณา อรรณนพพร
ให้มาดูแลท่านทั้งคู่ด้วยเทอ๗
108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9216ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9215ธมนต์รัตน์ โลหะวัฒนะกุล1,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9214May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9213ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9212พีรพล บัณฑิตกานต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9211อัจฉนิยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9210สิริโชค200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9209สีไม้ เมจิค มณฑาทอง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9208ชิดชนก ชยะกุลคีรี10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9207ภัทรนิษฐ์ พัฒนไพศาลพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9206May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9205ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9204จักรกฤษณ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9203May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9202นางสมศรี คชเวช110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9201Rungmit
รุ่งมิตร
62.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9200นายตมสันต ปรมาภูติ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9199อริสรา นภดลลดาภรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9198ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9197นางสาว กนกอร อรรณนพพร
และครอบครัว
Mr.Michael Paul McDowell
and Family
9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9196ณฐพร วามตา22.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9195May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9194อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9193ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9192May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9191พี่น้องครอบครัวกิตติยาภิสนธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9190ชาญพล-ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9189บูรณวัดทองธรรมชาติและพระปธวัดสอง
ธรรมาราม

สุภัทรา บุญกระจ่าง และครอบครัว
Melody, NujaHappy
108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9188May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9187คณัญญา รัตนหิรัญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9186พีรพล บัณฑิตกานต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9185สีนะ ไตรแก้ว5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9184ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9183May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9182ปาริฉัตร กุลประภา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9181ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9180May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9179ฐาปณี แซ่เล้า200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9178ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9177ปิยะนุช แดงมะเริง1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9176May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9175พิมกานท์ ลิมปิชาติ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9174ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9173จันทราภรณ์ จูแย้มและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9172มลิวัลย์ นพพร
ขออุทิศบุญนี้ให้คุณแม่นิจ ไพจิต
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9171ณฐพร วามตา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9170อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9169จาตุพล อนันตกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9168อริสรา นภดลลดาภรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9167ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9166อุมาภรณ์ ชัยศรี199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9165พีรพล บัณฑิตกานต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9164พีรพล บัณฑิตกานต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9163May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9162ปิยะนุช แดงมะเริง1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9161สิดาพร ขำแสน1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9160ปุษยา พวงรังษี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9159ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9158May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9157ไพจิตร อยู่หาญ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9156คุณพ่อสมหมาย คุณแม่อำนวย บุญมา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9155ร่วมบุญโครงการบูรณะพระเจ้าสิบทัศน์ วัดทอง
ธรรมชาติ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9154พิพัฒน์ ศิริสุวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9153May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9152อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9151ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9150นางสาว กนกอร อรรณนพพร
และครอบครัว
Mr.Michael Paul McDowell
and Family
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9149May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9148ร่วมบุญทุกโครงการของมูลนิธิ999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9147ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9146Lakkana Keton
Kritsanee Yaowasakunmat
Boonsita Tangsopon
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9145นางสาว กนกอร อรรณนพพร
และครอบครัว
Mr.Michael Paul McDowell
and Family
9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9144May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9143สาวิตรี เฉลิมจิระรัตน์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9142ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9141ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9140คมสันต์-ชนัดดา เตียวศิริชัยสกุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9139กันยา​ภา​ ศิริ​พฤกษ์​พงษ์​และครอบครัว​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9138คมกฤช เสือเอก พร้อมครอบครัวและญาติมิตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9137ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9136Jeff99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9135นวพร นิติธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9134นางสาว กนกอร อรรณนพพร
และครอบครัว
Mr.Michael Paul McDowell
and Family
9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9133ชิดชนก หอธรรมอนันต์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9132ณฐพร วามตา22.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9131ณฐพร วามตา22.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9130นายธวัช-นางอำพัน-น.ส.วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9129นายสาวิช อันยาวาทพานิชย์ และ ครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9128กฤษฎา คีรีแก้ว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9127อริสรา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9126ณัฐกาญ มานะวะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9125ศิริพร ทองผาสุข 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9124แพรวพรรณ มุ่งประชาชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9123ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9122ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9121May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9120พิมาน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9119จุรีพร จงจิตต์เวชกุล และ ครอบครัว499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9118นัยน์ปพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9117อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9116Chan100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9115นารี มหรณพภพพงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9114พีรพล บัณฑิตกานต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9113นางดรัลรัตน์ มีบ่อทรัพย์และลูกชายนาย
ชวัลวิทย์ พฤทธิ์นิมิต
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9112-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9111พิพัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์.
ด.ช.พงศ์วรินทร์ โกสุมวัชราภรณ์.
ด.ช.ยศพนธ์ โกสุมวัชราภรณ์.
วิมลนันท์ ธนัชเจริญวงศ์.
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9110สกุณา ทองชัยศรี119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9109นางสาวกนกอร อรรณรพพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9108May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9107ธีรษญา แพรดำ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9106นางสาวพิมพ์จิตร วัฒนชโนบล และ
ครอบครัว

2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9105เมธิณี กฤษณีไพบูลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9104วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9103ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9102นายล้วน ทัดแช้ม และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9101พิพัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์.
ด.ช.พงศ์วรินทร์ โกสุมวัชราภรณ์.
ด.ช.ยศพนธ์ โกสุมวัชราภรณ์.
วิมลนันท์ ธนัชเจริญวงศ์.
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9100นางสาว กนกอร อรรณนพพร
และครอบครัว
Mr.Michael Paul McDowell
and Family
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9099May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9098วิภาวีร์ อรรถยุกติ 115.96 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9097ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9096สิริยา อรรคลีพันธุ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9095จรณ์ สุวรรณกูฏ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9094สุขฤทัย เชิดชูธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9093พิมพินันท์ ศิริภิญญานนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9092น.ส.จินดา มากคำ551.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9091นางสาว กนกอร อรรณนพพร
และครอบครัว
Mr.Michael Paul McDowell
and Family
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9090พิพัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์.
ด.ช.พงศ์วรินทร์ โกสุมวัชราภรณ์.
ด.ช.ยศพนธ์ โกสุมวัชราภรณ์.
วิมลนันท์ ธนัชเจริญวงศ์.
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9089ปรารภ สินมา และ กัลยาณมิตรบ้านรมย์ธีรา108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9088เพียรศักดิ์ อัศวโภคา
และชาว บ้านรมย์ธีรา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9087พีรพล บัณฑิตกานต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9086พิพัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์.
ด.ช.พงศ์วรินทร์ โกสุมวัชราภรณ์.
ด.ช.ยศพนธ์ โกสุมวัชราภรณ์.
วิมลนันท์ ธนัชเจริญวงศ์.
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9085นางสาวพงษ์ธิดา มั่นสมบูรณ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9084บูรณพระพุทธรูป 10 องค์ พระเจ้าสิบทัศน์111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9083ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9082ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9081นางสาวกนกอร อรรณนพพร
Mr.Michael Paul McDowell
14.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9080ณฐพร วามตา9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9079พิพัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์.
ด.ช.พงศ์วรินทร์ โกสุมวัชราภรณ์.
ด.ช.ยศพนธ์ โกสุมวัชราภรณ์.
วิมลนันท์ ธนัชเจริญวงศ์.
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9078May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9077นางสาว กนกอร อรรณนพพร
และครอบครัว
Mr.Michael Paul McDowell
and Family
109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9076ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9075นายชาตรี ฮาวรังษี และครอบครัว
นายพงษ์เวทย์ ศิริไชย และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9074-5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9073ครอบครัวภวมนตรี และครอบครัวอาลิกซ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9072ฐิติมาพร เสรีมาศพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9071ครอบครัววชิรานุวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9070ภัศรัญธัม ภัทรรักษ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9069กฤษณ์ ศรีวรรณพฤกษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9068สิดาพร ขำแสน4.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9067May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9066นางสาว กนกอร อรรณนพพร
และครอบครัว
Mr.Michael Paul McDowell
and Family
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9065นางสาว พัชร์รุจา กาญจนโกศล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9064คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9063พีรพล บัณฑิตกานต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9062ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9061ดวงฤดี โพธิสาร199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9060อรพรรณ​ ชัยเกษม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9059เอมฐดา ฐาณปนาฐ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9058ชัญญณัท100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9057นางสาว กนกอร อรรณนพพร
และครอบครัว
Mr.Michael Paul McDowell
and Family
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9056May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9055ปิยะนุช แดงมะเริง1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9054บูรณะพระพุทธรูป500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9053นาตยา-ปราการ ชื่นทรวง290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9052-300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9051คนึงนิจ คล้ายจำแลง และครอบครัว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9050จิตราภา กุลจิตติสุธีพร และครอบครัว405.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9049ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9048นางนุจรินทร์ ศรีอังกูร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9047สัจจพร​ แก้วศรีงาม400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9046นันธนิตา ฤกษ์ถนอม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9045ณฐพร วามตา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9044โชติกา ปุณยธรวณิช499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9043ภัทรวดี-ศันสนีย์ บุศรา และน้ำฝน นวลสกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9042อริสรา นภดลลดาภรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9041สิดาพร ขำแสน5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9040อุมาภรณ์ ชัยศรี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9039ธวัช สารผล600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9038เบญจวรรณ ตันกันภัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9037ญาณะ พุทธ กาญจนรุจวิวัฒน์680.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9036นางเอ็นดู แก้ว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9035ณัฐชนน-นันทพร อัครเดชาวุฒิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9034คุณวารี วิรุฬห์พันธ์ปาล และคุณดวงชุดา
วิรุฬห์พันธ์ปาล
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9033วันทนีย์ บรรจงประเสริฐ89.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9032น.ส ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9031อลิสลา ปุ่นอถิรักษ์250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9030May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9029ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9028บูรณพระประธาน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9027นาง สุวนุช วิจิตรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9026สุหัทยา แก้วละเอียด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9025นิษา บุญเสนันท์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9024สทธดา โกมลวิทยาธร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9023พีรพล บัณฑิตกานต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9022พีรพล บัณฑิตกานต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9021ไม่ประสงค์ออกนาม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9020น. ส. นิชสิธิรัสม์ ชานนทิวัตถ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9019อัจฮริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9018May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9017น.ส.ศิลปวรรณา ลิมปโสภณพนิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9016นางสาวภัคชาภา เสรีรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9015รณัชย์ รามเดชะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9014ชุณหกาญจน์ ศรีเจริญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9013ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9012หลวงพ่อสิบทัศน์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9011บูรณะหลวงพ่อสิบทัศน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9010นางอัจฉราพร ดวงมี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9009ปิยะนุช แดงมะเริง1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9008นายมุรธา บุนนาค เพื่อบูรณะ เพราะเจ้า
สิบทัศน์
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9007นาย มุรธา บุนนาค เพื่อบูรณะ พระเจ้าสิบ
ทัศน์ เศียรชำรุด
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9006Book100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9005พิรญาณ์ แสงปัญญา และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9004นฤนีย์ อิทธิชัยมานนท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9003ผกาภรณ์ ยอดปลอบ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9002วิชุดา อุไรรัตน์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9001บูรณะหลวงพ่อสิบทัศน์108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9000ครอบครัวหัตถกรรม พร้อม
ญาติมิตร
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8999May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8998ชัญญ์ดรัญ ธนศุภกฤต และ ภัคศิษฐ์ ธนศุภกฤต10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8997นางสาว กฤตพร วงศ์พยัคฆ์299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8996ชนกานต์97.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8995วริศรา อนันตโท
ธวรรณเทพ มงคลศิริ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8994อัญมณี สุขสมกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8993ครอบครัวพรรณาภพ และ ครอบครัวSanabria
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8992ร่วมบุญบูรณะพระประธาน
ขออนุโมทนาค่า
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8991จิรัชน์ธัญญา โชติธนภิวัฒน์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8990สโรธร ปุษปาคม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8989ปิยะนุช แดงมะเริง1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8988คุณวลัยลักษณ์ เจริญศรี
คุณวรพล เจริญศรี
800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8987นาย อรรถพล กอบกัยกิจ และครอบครัว108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8986สายสุนีย์ มงคลชัย2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8985สุรางค์ ศรีษะ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8984ศศิธร ชาติประสพ และ ครอบครัว1,400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8983นายภูมิพัฒน์ สมวุฒิกรชัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8982อธิศ - วีนาร์ กิตติมานิตกุล และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8981ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8980Ratchanun999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8979ศุภวรรณ รักษาผล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8978ภัทราพร สัจจะมานะชัย99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8977นันทิ​นี​ รัก​รุ่งเรือง​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8976มีชัย พิมพ์กิตติโสภา155.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8975สุติมาวดี จันทเทพ110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8974ปิยรัตน์ วัฒนา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8973นาง พัชนี จันทร์​น้อย199.88 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8972นาง สุรพี ผลพานิช199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8971วรารัตน์ นิยมไทย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8970สรรเพชญ กานต์อติชาติ และครอบครัว
ญาติมิตร บริวาร
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8969พรทิพย์ นุกูลวุฒิโอภาส156.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8968น.ส. กาญจนาภรณ์ โตประเสริฐยิ่งและ
ครอบครัว
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8967นวินดา หัสรังค์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8966วิมลลักษณ์ หัสรังค์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8965ไม่เข้าใจว่าชื่อในระบบเจ้าภาพคืออะไรค่ะ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8964329 หมู่บ้านราชพงษา ถ.ลาดพร้าว
ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 5 แขวงคลอง
เจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
10310
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8963อร กระบี่50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8962วามริน-ศานิต พึ่งอาตม์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8961คุณมนัส บุญมาก1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8960ศรีวิภา บุญมาก1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8959สุภาพร กุลกาญจนาธร888.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8958นายณัฐพงษ์ ใจดวงและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8957นนทวรรณ สิริเรืองอำไพ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8956บูรณะพระเจ้าสิบทัศน์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8955วรวีร์ เชาวน์พิชญ์ชยา2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8954นางจิตราภรณ์ ตระกูลแพทย์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8953สิรวัจน์ สุทธิสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8952วันดี เหลืองวัฒนากิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8951ภาสุชา เวชรัชต์พิมล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8950ลันปภัสร์ กวินธันยพงศ์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8949สรัญญา สมุทรานุภาพและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8948คุณผชาญ-คุณอรอุมา วชิรประดิษฐพร10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8947ภาณินี เทพนรินทร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8946วงศ์วิศว์ ขวัญอ่อน1,110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8945เข้าคก.บูรณะพระประธานในประวัติศาสตร์โบราณ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8944วสุภัทร จิตรักษ์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8943นส วารุณี มนัสเสถียรพงศ์
นส.นฤมล มนัสเสถียรพงศ์และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8942ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8941ศรัณย์ มาสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8940ณัชพิมพ์ ไทยวงศ์​วร​กุล​998.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8939ขวัญใจ ทวีอักษรพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8938นส. วีรวรรณ จิรวิภาพันธุ์ และ ครอบครัว 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8937May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8936นายบุญลอย สุภปุณณาภา
นางพรพิมล สุภปุณณาภา
น.ส. ลักขณา แย้มอ่วม
5,555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8935นางสาว กนกอร อรรณนพพร
และครอบครัว
Mr.Michael Paul McDowell
and Family
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8934ณัฏฐวี แซ่เฮง และ ลลิตา มานะเสน1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8933นายพศิน ศิริกรวิทยา328.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8932ษิญาดา ชาญสิริภาธร20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8931ด.ญ.ชนาภัช ศิริมงคล2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8930นาย วรทัต อิสระนรารักษ์
นาง สิริกร เพิ่มวุฒิวรนันท์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8929บูรณะซ่อมแซมองค์พระ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8928นายคมกฤส มะวิญธร

ร่วมบริจาคเพื่อร่วมบูรณะพระเจ้าสิบทัศน์
วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8927นางสาวจิราพร เนียมหอม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8926ซ่อมพระ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8925พร้อมพร จำนงธนาโชติ1,056.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8924บริษัท มาสเตอร์ฟูด อินกรีเดียนท์
จำกัด
89/2 หมู่ 3 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
เลขที่ผู้เสียภาษี 0125554011194
โทร 02-582-0082
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8923นายบรรเจิด ใจเขียว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8922วารุณี สิทธิรังสรรค์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8921นายสมยศ เรืองสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8920วรินทร ทองพูนกิจ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8919บูรณะพระประธาน หลวงพ่อสิบทัศน์ 10 องค์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8918น.ส. รัตติกาล จุลพันธ์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8917สุนัย สุขเอนก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8916ปิยะพงษ์ รักพงษ์ไทยและครอบครัว108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8915อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8914Siri Kringsumrit100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8913แซลม่อน399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8912น้ำทิพย์ ทับทิมเทศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8911อัครวุฒิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8910กรทิชาต์ วัฒนพันธุ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8909วิมลพักตร์ ดุละลัมพะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8908ซิริน เฮอร์นเดซ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8907คุณแม่มะลิ พัฒนาภิรัส และลูกๆ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8906นางสาวฐิติวรดา ทนทาน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8905ณัฐวัตร ตรีวุฒิ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8904สรณ์ปวีณ์ ตระกูลหวังดี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8903หลวงพ่อธัมมชโย999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8902มยุรี สันธนาภรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8901โครงการบูรณะพระพุทธรูปโบราณ 250 ปี 999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8900สุธาพร นำสุวิมลกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8899นพพร สันธิศิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8898ลักษณี อินทร์อำนวย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8897จงเจตน์ ศิริสุวคนธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8896นางสาวอุษา ปัญญาเฟือง
นางสาวจีราพร ดอกประทุม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8895นส.เสาวลักษณ์ ประสิทธิ์ผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8894สิดาพร ขำแสน2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8893อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8892นายเอนกและนางสุรีรัตน์ ชำนาญโลหะวานิช
พร้อมบุตรธิดา
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8891นางสาวปุณณดา โพธิไสย800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8890นายพลภัทร อุตตมะรูป20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8889บวรพันธ์ หรูจินดาและครอบครัวและเศรษฐพงศ์ วิ
ทิพย์รอด
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8888นางสองเมือง และนางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์สิทธิ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8887ปารณีย์ ศักดิ์วิศวชัยและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8886นางสาวอรชุมา ถียัง
นางสาวขนิษฐา ต๊ะชู้
333.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8885ปกรณ์ นันทวัฒน์ศิริ115.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8884อภิวรรณ คงวิริยะวศิน
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8883ณิชาภา 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8882ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8881สลิลลาวัลย์ คำสิงห์111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8880วรภัทร ศรีสุวรรณ และ ปุณณดา ภูริรัตนากุล237.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8879นส. เอรียา จุฑานุกาล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8878นส. โมรียา จุฑานุกาล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8877พระเจ้า 10 ทัศ วัดทองธรรมชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8876นส. นฤมล ติวัฒนาสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8875จันทรา วงศ์เยาว์ฟ้า137.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8874ญนิณี สายพิน99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8873นางสาว วนัชพร สายศรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8872นัดดาเนตร ศิขรินทร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8871นางสาวกาญจนา จันทร์พราหมณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8870ปิยาพร ศิรถิรกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8869ปกรณ์พันธ์ จันทรวิทูร515.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8868นส.อิษยา เอนกรัชดาพร195.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8867นายวัชรพล คงเสรีดำรง20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8866นางสาวนุสาสนี รัตนดิลก ณ ภูเก็ต300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8865พริมพักตร์ ชุณหพงษ์พิพัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8864อรพรรณ ชุณหพงษ์พิพัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8863นุจรี​ เรืองเดช​108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8862คุณพ่อ เช็งสุ่น แซ่ลิ้ม
คุณแม่ นงนุช แซ่ลิ้ม
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8861ญาณิศา ขอเจริญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8860วิบูลย์ หอธรรมอนันต์
ศศิภา หอธรรมอนันต์
ชิดชนก หอธรรมอนันต์
นลินี หอธรรมอนันต์
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8859ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8858ตรีรัตน์ วงศ์ศรีวัฒนกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8857ณัฐวัฒน์ โสภณธรรมรักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8856คุณปิยนันท์ อำไพพร และครอบครัว111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8855นาย ธนาศักดิ์ แซ่โก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8854รุจิวรรณ ทองศักดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8853รุ่งระวี สุจิตชวานนท์195.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8852พรทิพา รัศมิมานนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8851ชนาธิป ผาริโน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8850ณัฐกฤตา ประภา199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8849พร​ทิ​ภา​ เนติ​โสภา​กุล​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8848ครอบครัววิชชุดากรกุล
20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8847วนาวรรณ ทรงวศิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8846นางภัทรพร ศรีขำ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8845ปิยะนุช แดงมะเริง1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8844วรวุฒิ ธีระธานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8843วรรณพร ชัยวัฒน์สิทธิกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8842นายคุณชิต สุขพัฒนศรีกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8841บูรณะพระเจ้าสิบทัศน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8840วัชระ​ อุทธ​ชัย​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8839ธันย์ชนก เตียวเจริญปัญญา และ
ครอบครัว
99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8838นายนพนัตถ์(ปรีชา) นิ่มสา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8837ปรุงสุคนธ์​ แสงคลัง10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8836กิรณา บุญมาธัญรัตน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8835ร่วมบูรณะวิหารพระพุทธเจ้าสิบทัศน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8834รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8833หทัยรัตน์ อติชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8832เสาวพร ชื่นประภานุสรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8831น.ส.ณัฐภัทร์ ตั้งกิจบำรุง700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8830.790.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8829วัฒนา หล่อวัฒนตระกูล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8828กลุ่มโยนกนาคพันธ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8827อภัสนันท์ ไพบูลย์จิรกร188.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8826ซ่อมแซมพระพุทธรูป1,020.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8825พระเจ้าสิบทัศน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8824นส. ชัญณัชชา วงศ์สัมพันธ์เวช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8823นางสาวมาลิดา ปานทวีเดช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8822พูลศรี อาปตาคม499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8821รวิภัทร ภูศานุวงศ์459.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8820วรรณวิศข์ มโนลีหกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8819ร่วมบุญมูลนิธิกู้ภัย เพื่อซื้อรถพยาบาล และ
อุปกรณ์ จ.สกลนคร
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8818นิติรัตน์​ บุญ​เรือง​119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8817ภาวิตา 519.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8816ศิวพร ภู่สุธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8815ปิยะนุช แดงมะเริง1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8814---

1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8813สุรีรัตน์ โตปรีชา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8812พรทิพย์ คมรัตนปัญญา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8811พีรพล บัณฑิตกานต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8810บูรณะหลวงพ่อสิบทัศน์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8809สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8808กัลฯ สืบสวัสดิ์ - รศ.ดร.จันทร์พิมพ์
สายสมร และ ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8807พันธกมล อมาตยกุล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8806พัชนุช คล้ายคลึง
ลัลน์ณภัทร พุมมา
และครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8805ศักย์หิรัญษ์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8804สิริกร เตชะไตรภพ
มานพ เจริญวงษา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8803ศศิวิวรรณ ราชเพ็ชร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8802นายชัชชาติ สถิตย์สุขเสนาะ15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8801มุฑิตา ยาวะโนภาส
เทพฤทธิ์ ตันติสัตยกุล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8800อริสรา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8799กษมาพร ชัยกิจไทย และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8798ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์และครอบครัว45.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8797ศิริลักษณ์ คำอ้อ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8796น.ส.พันทิวา บุญอิ่ม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8795Austin♡King500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8794ชญาณิศา ชลวาสิน399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8793ซ่อมพระ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8792ระพีพรรณ ปานนิ่ม
จตุพงศ์ ศรีสุข
คุณยายลำจวน ปึกขาว
49.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8791พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8790วีรวรรณ สิงหกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8789อรสา ดาราเย็น และ ครอบครัว140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8788May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8787ดวงใจ ลีฬหารัตน์
มนชัย ลีฬหารัตน์
สุนันทา จันทร์ทวีทรัพย์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8786นิธิมา ภูมิมี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8785Jamie ซ่อมพระสิบทัศน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8784ธชภัฒ วงศ์เกษม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8783มินท์ธิตา วีรฉัตรพรชัย50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8782วัดทองธรรมชาติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8781พีกตพริ้ง เพ็ญผล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8780-1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8779นัฐพล แย้มพิกุลสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8778สุนทร/ยุพร/ศิริชนม์ เสรียิ่งยศ600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8777พรวิภา ทังสุพานิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8776มูลนิธิบูรณพุทธ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8775พญ.กีรติ นิธิประภา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8774บุศรินทร์ คุณดิลกกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8773น.ส.วีรมลล์ เวียงสงค์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8772-159.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8771ธีวรา รัตนวารีกุล255.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8770Noppawan 59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8769นางสาวอัญธิญาน์ บุญอนันต์กิตติ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8768นายนันธนา ปานจอม และ นายอนานันท์ ปันทวธา
นนท์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8767ครอบครัววงศ์ภัทรดี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8766วีรวรรณ วงศ์แจ่มบุญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8765ภิรมณ ชัยพิชิตพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8764ณฐพร วามตา99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8763นายวิสุทธิ์ เหมอิทธิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8762บูรณะพระประธาน ‘พระเจ้าสิบทัศน์’300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8761นางสาวสุจินตนา ปิยธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8760นายสุกิตติ​์ ธรรม​มงคล ​และ​ นาย วิรัช​ ตามธ​ี​ร​นนท์​555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8759นายกิตติพันธุ์ อนุตรานุกุล และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8758ปองวลัย พัวพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8757นาย เกษมชาต ข่ายม่าน และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8756กมลพรรณ หมื่นหอ48.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8755ชลิดา มิตรพันธ์พานิชย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8754กิตติมา มโนรถ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8753นวพร องอาจชัย59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8752จิตติพันธุ์ ยนต์สมบัติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8751ครอบครัวเนตรทิพย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8750วิภาวรรณ กตติชยางกูร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8749ภฤศธร ปาลสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8748กฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์ บริษัทเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8747กานตญา กุลชนะเมธาวี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8746พ.ต.ท.ชยุต นิลประเสริฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8745ศศินา วิเชียร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8744สำนักปฐมโพธิ์900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8743ริณวรา แย้มศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8742พีรญา ลาวัณย์วิสุทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8741สัจจพร แก้วศรีงาม และครอบครัว และ
หมาชื่อคูก้า
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8740นายคมสันต์ ปรมาภูติ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8739ณกานดา กอบกิจวณิชผล39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8738คุณนาถ ลิ่วเจริญ10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8737อาภาพร เอี่ยมอุบล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8736ยศวรรณ อรรถจิตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8735นางสุดกมล เตชะจินดาและครอบครัว10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8734นายธีรธร พิศาล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8733ญาณิศา แก้วมณี และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8732บูรณะพระประธาน ‘ พระเจ้่สิบทัศน์’498.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8731อภิชิต นุตะมาน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8730น.ส.กรจงรักษ์ ชัยแก้ว พร้อมพรอบครัว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8729ปิยะนุช แดงมะเริง1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8728ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8727เทพมณีวรรณ โพธิ์แก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8726เปี่ยมรัตน์ ประวัติศิลป์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8725จิราพร เจตนาภิวัฒน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8724นางสาว สุปราณี แสงทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8723ภิญารัตน์ ธนาดิเรก706.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8722เพ็ญผกา & เศรษฐศิริ
และครอบครัว ^/^
999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8721อรุณรุ่ง ยัญญลักษณ์ ร่วมบุญบูรณะพระเจ้าสิบ
ทัศน์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8720พัฒน์สิน คงพัฒน์ตานนท์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8719Orapan300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8718พัชรินทร์ ครูเจริญกิจ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8717วราภรณ์​ ทับยิ้ม20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8716พัช​ราภรณ์​ ภัทร​วร​คุณ​50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8715นางสาวอภิญญา คงสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8714ศิวพร ขวัญรักษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8713ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8712ดุสิต เนื้อน่วม10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8711สาคร เนื้อน่วม20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8710ตฤณชร จิตอนุตรโชติและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8709DMek500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8708สมใจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8707ฆฏนาวดี ศรีวัฒนไชย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8706ชรินทร์ เหลืองรัตนมาศ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8705Hsun-Chi Chen199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8704สุวิมล ชูนวพันธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8703กรวรรณ ชูนวพันธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8702เขมิกา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8701นายบรรพต สง่ากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8700วรณัน ลัคนาทินวงศ์
วัสนันท์ ลัคนาทินวงศ์
รวิพิชญ์ ลัคนาทินวงศ์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8699ปริญดา ศรีสร้อยแก้ว4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8698น.ส.นวลนภา บรรจงจิตร999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8697น.ส.อัครศรี คูห์รัตนพิศาล111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8696นางสาวอโณทัย อ่อนนางใย145.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8695บรรพบุรุษทหารที่ปกป้องแผ่นดินบริเวณอ.หัวหิน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8694วรินทร เอี่ยมรัตนชัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8693Sittipar Ammaritakul 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8692สุรเชษฐ์ จันทร์ถิระติกุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8691อาจารีย์ โซโต และ คริสโตเฟอร์ โซโต2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8690กัญญนันทน์ นิยมอรรถพงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8689ภัทร ภณวรพัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8688ไม่ประสงค์ออกนาม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8687นายถาวร, นางน้อย และ นางสาว กัญญุมา
กฤตยาวัฒนชัย
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8686บูรณะพระเจ้าสิบทัศน์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8685บุญศิริ กฤตยาวัฒนชัย และ เสาวณีย์ วรสิงห์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8684นส.ธนิดา ชูพงษ์ปภากร1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8683วัชรี วัฒนพรพรหม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8682พรเพ็ญ สิริเรืองอำไพ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8681อารีจิต​ ​ว่องสืบข่าว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8680คุณพรทิพย์ รัตนประภากาศ109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8679น.ส. สุภาพร ครามจันทึก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8678ณัฐนันท์ ติรรักธรรมกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8677ปิยะวรรณ เลิศแสงเพชรและครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8676รัชนี หอมประสิทธิ์ 1000
ประทุมรัตน์ หอมประสิทธิ์ 200
ชุมพล หอมประสิทธิ์ 200
ธีรพงษ์ หอมประสิทธิ์ 20
1,720.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8675นาย ปรเมศวร์ โชติวรารักษ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8674สร้อยดา แซ่เอี้ยว
เต็มสิริ หวังทวีทรัพย์
อรอุมา หวังทวีทรัพย์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8673ร่วมบุญ ซ่อมแซม บูรณะ พระพุทธรูป20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8672นายอัษฎาวุธ จริตรัมย์80.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8671นส.พบสุข ลิ่มวิไลกุล และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8670องอาจ วิสาลพัธน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8669อารยะ ศิรานันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8668ฐิดายุ ศรีวรนารถ10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8667อุลาทิพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8666พิชัย พวงระย้า999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8665รวิปิยา เข็มปัญญา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8664บูรณะพระประธาน พระเจ้าสิบทัศน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8663ร่วมบูรณะพระเจ้าสิบทัศน์
นายฉัตรชัย แสนยานุสิน
นางศศลักษณ์ แสนยานุสิน
นายวรเมธ แสนยานุสิน
นายวุฒิชัย แสนยานุสิน
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8662นางสาวฐิติมา เจรจาศิลป และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8661กนกพร บุญเศรษฐ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8660ดรุณี สินสุริยศักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8659น.ส. อัญชิสา ธนะกุลรังสรรค์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8658Varinporn N 2,499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8657Wanida Hanwaniphatthana1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8656Wanlaya Hanwanitphatthana2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8655ธัญเรจ ตุ้ย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8654ชาญพล-ชิดชนก ชยะกุลคีรี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8653พนมรัตน์ เริ่มกิจการ888.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8652ศิรยาพร กิจเจริญ40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8651บูรณะพระประธาน พระเจ้าสิบทัศน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8650มณีรัตน์ พิพัฒน์อาภรณ์ ร่วมบุญบูรณะหลวงพ่อสิบ
ทัศน์
111.11 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8649ปภาวี คู่ณรงค์นันทกุล และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8648ทิพย์วรรณ วินิจตรงจิตร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8647อาภาพรรณ หัทยาสมบูรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8646ณัฐชา เขียวชะอุ่มและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8645ปิยะพร พรมภักดี99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8644สมพงษ์ พูนลาภทวี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8643น.ส.สมรักษ์ ชาญพิทักษ์สมุทร50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8642น.ส.พัทธมน จันทนมัฎฐะ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8641บูรณะพระประธาน พระเจ้าสิบทัศน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8640ทิพย์รัตน์ แก้วใส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8639บุญรอด บุญญาสุ-ณิชาภัทร บุญญาสุ และ
ครอบครัว
30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8638นิธิชา ชีวนรสุชากุล
ขอร่วมบูรณะพระประธาน “พระเจ้าสิบ
ทัศน์”
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8637ฐิตชนันท์ บวรพิวัฒน์เมธา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8636นภัทร เหล่าฤทธิไกร3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8635นศรินทร์ ยวงยิ้ม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8634ณัฐสุดา สุภาผล107.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8633อธิปัตย์ จิตต์ไชยวัฒน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8632พสิษฐ์ตา พัชรชัยโภคิน115.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8631สุมนาพิส สัจจานิตย์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8630Surgical deewatthananont999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8629ชิษณุกฤต ใจหมั้น300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8628อุบล สังข์ทอง99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8627แพรวีร์ วนิชอาภาพรรณ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8626นส. ปุญศยา ฟูสันติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8625วิรินทร์ญา วรารัฐเรืองวุฒิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8624พัชรา199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8623อรุณี นาคงศรี199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8622พิมพ์ประภา พลพิจิตร์และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8621อ้อยพร จึงวิวัฒนาภรณ์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8620บริจาคบูรณะพระพุทธรูปเก่า1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8619นางสาว กนกอร อรรณนพพร
และครอบครัว
Mr.Michael Paul McDowell
and Family
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8618ทิพย์​สกุล​ สุริยะ​ธ​นวัต​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8617อนันตา ส่งแสงเติม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8616นางสาวอังคณา ฟั่นแจ้ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8615ร่วมบุญบูรณะพระประธานสิบทัศน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8614นางชนั​ญ​ญา​ ประสิทธิ์​พร​พงศ์​109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8613ภัทรวดีมรัชต์ธนาภัค50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8612กัลยกร ดิษยบุตร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8611มะลิวัลย์ แมกซ์599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8610อิสรีย์ อนันตานานนท์599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8609ผณินทร เสนีย์โกศลและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8608Muay300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8607นางสาว คุณากร จิรานุกรสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8606หลวงพ่อสิบทิศน์66.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8605ชลิดา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8604บูรณะพระประธานพระเจ้าสิบ
ทัศน์ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
เขตคลองสาน
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8603บูรณะพระประธานพระเจ้าสิบทัศน์ วัดทอง
ธรรมชาติวรวิหาร เขตคลองสาน
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8602นพวรรณ ธิมาภรณ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8601น.ส. ลภัสรดา จิตรปิติสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8600นางอรณี ชมิต และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8599เกณิกา กรกัญญพัชร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8598ศศิกานต์ หาญนรินทาวุฒิ
20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8597บูรณะพระประธาน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8596Tima Pun50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8595บูรณะพระประธาน ‘พระเจ้าสิบทัศน์’100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8594ภัทราพร พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8593นลิน พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8592ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8591น.ส.ชนิตา ศิลปมงคล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8590จิราพร โสอนุช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8589บูรณะพระสิบทัศน์ วัดทองธรรมชาติ ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8588Kyle Hickey และ ชาญพิชชา กิติหิรัญกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8587วงศ์ดาว แสนภักดี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8586ปภัสนันท์ ราชนาเมือง199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8585นางสาวปาริฉัตร นาเมืองรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8584-400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8583พลอยรัศญ์ พูลศรี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8582ศศิพัทน์ สุวรรณมีระ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8581นางจิณณา อัศวเหม999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8580กองทุนบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อจรัญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8579หลวงพ่อสิบทัศน์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8578นายปาณสาร อารีพงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8577ครอบครัวปิ่นสุวรรณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8576ภัทร เอกกุล
กมลพร โกสียรักษ์วงศ์
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8575สุวัฒน์​ พนา​กุล​วิจิตร​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8574นภารัตน์ ศุภชัยศิริกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8573บูรณะพระประธานพระเจ้าสิบทัศน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8572ไม่ออกนาม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8571กษิรา เขมพิทักษ์และครอบครัว9,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8570น.ส.เบญจพร เอื้อกิจกุลทรัพย์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8569จิราภรณ์ ทองกล่ำ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8568วรัษยา ฉวีวานิชยกุล199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8567ณัฐนันท์ วโรภาษ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8566อริยนนท์​ ธีร​พร​เดโช​วัฒน์​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8565ชลชนิศร์ กาญจนาสน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8564ปภาฎา สุขมานนท์ และสามี ลูก 4 ท่าน800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8563ไพบูลย์ รนิดา พงศ์วิชญ์
จิตราอาภรณ์
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8562บูรณะหลวงพ่อสิบทัศน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8561น.ส.ปานัดดา ปาทานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8560อรนันท์ คอศิริ
จิณตา ศุภผลศิริ
826.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8559ไพศาล กิตติเรืองผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8558นัฌภัทรินทร รักษาวงศ์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8557เขมิการ์ หล่อกิติยะกุล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8556สุดารา ตัณฑโกไศย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8555สินีนาถและครอบครัว (โครงการบูรณะ
หลวงพ่อสิบทัศน์)
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8554นลินพร เตชะหัสดิน25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8553นายมานพ ผู้พัฒน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8552น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8551วรรณา สุขเจริญชัยกุลและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8550บูรณะสะสางซ่อมแซมพระ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8549วรรณศิริ ผลกานนท์700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8548บูรณะพระประธานหลวงพ่อสิบทัศน์900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8547นายภาคิน ภูษณะพงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8546นายจตุมน ชีวะประภานันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8545มลทิชา สกุณา199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8544พิมพ์บุญ ไพบูลย์กรกวี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8543ไม่ประสงค์ออกนาม150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8542กันต์สิริ ตามพานนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8541พรญ์สายฝน หมื่นไธสง99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8540น.ส.ฐิติรัตน์ พรเจริญ250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8539นส. รุ่งทิพย์ เลิศชาญวุฒิ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8538สุภาพร บุรพวัฒนานันท์210.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8537ณกฤชณัฐพล รัชตโกสัยกานนท์299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8536ณัฐวีณ์ กวินธนานันท์222.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8535พีรัช วงศ์วิภาส300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8534ดวงมณี เรืองสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8533สุธาทิพย์ สามเรืองศรี99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8532สมชัย-วัลลีย์ เพียรสถาพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8531สาธิตา แพทย์เจริญ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8530มรุต ชมภูทีป และ ครอบครัว1,870.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8529กรพินธุ์ ศรีศิริ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8528ดิลากา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8527นางกอบัว ทัศนภักดิ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8526สินี วรรณศิริกุล
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8525น.ส มณีรัตน์ พรมวิเศษ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8524ปภาดา ชุณหธนพิมาน555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8523น.ส.ทิพรัตน์ ปราโมช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8522เกศรา บุญสาธิตกิจ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8521ภคกรณ์ สุขเลิศนันทกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8520นายอนันต์สิทธิ์ ธีรธวัชกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8519นายชิชยะ ศรีชัยสวัสดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8518กชนิภา ล้ำเลิศ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8517นายกฤดา ชัยเรืองแสง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8516บูรณะพระประธาน "พระเจ้าสิบทิศน์"500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8515-100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8514บูรณะ​พระประธานในประวัติศาสต​ร์โบราณ
อายุ250ปี
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8513ศันสนีย์ สิริบุญวินิต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8512นายวรภพ สุทธิวาทนฤพุฒิ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8511นายเมธา ชุณหวิกสิตและครอบครัว299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8510วีรวรรณ-วัชรินทร์ ถีนานนท์ และครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8509สาวิตรี เด่นวานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8508นางสาว มัชฌิมา มิตรภูมิวิบูลย์579.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8507อจิรภาส์ พันธัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8506พวงเงิน อิ่มสำราญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8505ศิวพร อิ่มสำราญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8504เมนาถ ธนลัษณมณี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8503พอใจ - มาริษา วิสุทธิ์เสรีวงศ์1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8502ทุกโครงการ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8501บูรณะพระประธานหลวงพ่อสิบทัศน์ 10
องค์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8500นางสาว วิภชา ธีรภัทรรัชท์
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8499บูรณะพระประธาน พระเจ้าสิบทัศน์ ถวายแด่วัด
ทองธรรมชาติ วรวิหาร
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8498นางปิติพร สี่ศิลปชัยและครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8497ทุกโครงการ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8496นางพัฒนา ลิมปเสนีย์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8495เลิศฤทธิ์-ธณัฏฐ์นัน-ภูมิธเนษฐ์ หล่อเกษมศานต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8494ปภิญญา เจริญสุข100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8493น.ส.สุปรียา เสรฐภักดี10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8492วีวิกา เชาวณาพรรณ์444.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8491นางวรรณสโรบล รุจิร์ญานันทว์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8490นางสาวอภิชา เลาหพงศ์ชนะ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8489นางสาวอุบลวรรณ เธียรวรกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8488ศศิกร ตีรสวัสดิชัย
บูรณะหลวงพ่อสิบทัศน์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8487ขอร่วมบริจาคโครงการบูรณะพระสิบทัศน์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8486ประภัสสร มณีสาร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8485ภาณินี ไกรครุฑรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8484ดนยรัตน์ แสงสว่าง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8483คุณพิมพ์สุมน เจียมบุญศรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8482วรวรรณ กฤติกาเมษ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8481จันทิวรรณ สมาธิ359.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8480นายธวัช-นางอำพัน-น.ส.วัชรีพันธุ์ อติพล
รัตน์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8479นางสาว ชุติกาญจน์ เยี่ยงยุกดิ์สากล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8478อารีรัตน์ นิยมทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8477นางสาวเมทิกา ครบุรี278.81 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8476คุณสุขศิริ สมสืบ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8475ภาณวิทย์ เกียรติธนวัชร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8474จักรกฤษ เจริญสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8473นางสาวธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ
อุทิศให้
คุณพ่อศักดิ์ชัย เตโชอภิวัฒนกุล
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8472ณัฏฐกฤติ พงศ์คณาพุฒินาถ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8471น้ำอบ ศีลรักษา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8470กรพิน บุบผาวาณิชย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8469วิภาดา นฤพิพัฒน์45.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8468พิลาสินี เทพธาดา4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8467วิชชุลดา ศรีอ่ำดี บูรณะพระวิหารและ
พระเจ้าสิบทัศน์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8466ครอบครัวพุทธา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8465MAT Global Translations100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8464นส.พิณท์สินี ทิศา
นางวรรณวิมล ทิศา และ ครอบครัว
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8463นางสาวณัฐพร สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8462พรนิชา ภัทรสุทธิผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8461อาทิตย์ ศรีสวัสดิ์599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8460คุณสหรัฐ ชุมเมฆ106.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8459ดาริณ ธุวพงศ์โกวิท100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8458นายบัญชา สุริยะจิตต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8457ขนบพันธุ์ เมืองโสภา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8456ธนภรณ์ พึ่งไทยเจริญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8455จินตนาถ กิติยาโกศัยยากุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8454อรรยา เจริญประเสริฐ900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8453ไม่ประสงค์จะออกนาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8452ณิชาพัฒน์ พรวรลักษณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8451ปรียนิตย์ สิทธิรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8450นส.อัญชลิน คูรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8449Suntaree Jamsakorn100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8448นฤพล​ สิทธิการิยกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8447ร่วมบูรณะหลวงพ่อสิบทัศน์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8446ศิวานินท์ เศรษฐ์ภัคศิริ
และ ภูศิษฐ์ ชมงาม
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8445ญาณิศา ศรีเฟื่องฟุ้ง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8444จิตรา ภานุทัศนาภร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8443น.ส. อลิสา วงค์ษาไทย และ พ.ต. ธนบัตร
คำหา พร้อมด้วยครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8442วรศรี ชยนน10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8441นางสาวนุชกานต์ องค์ศรีตระกูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8440พรรณิสร เอี่ยมเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8439จิตรา หิรัญรัตนากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8438นายอนุชา ภานุทัศนาภร
บริจาคซ่อมแซมองค์พระ พระเจ้าสิบทัศน์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8437สุทธิเกียรติ สินบูรพา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8436วิษุวัต ศตสุข และครอบครัว599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8435บูรณะพระประทานหลวงพ่อสิบ
ทัศน์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8434นายอาภิวัฏฐ์ คงสุวรรณ์และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8433กรกฏ เอกฐานุตต์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8432วรินรัตน์ ภูเต็ม และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8431นางอรพิณ ภานุทัศนาภร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8430เขมรัศมิ์ ไชยสมานพงศ์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8429ชุติมา โล่งจิตร
1,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8428นุสรา สัตย์เพริศพราย599.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8427กฤษณ์-อักษรา-ธัญญา สงวนพงษ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8426นางสาวณัชติกัญญ์ ไกยราช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8425วิรัลพัขร จีระนพสิทธิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8424นายภัทรวิน ภัทรนิธิมา และนางสาวปานวาด
ทวีเศรษฐ์
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8423สุชาดา โชคดีผาสุข100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8422อุทิศแด่ นายไพจิตร, ,นางแววรัตน์, นางนฤมล ธน
สัมฤทธิ์, อากงบักจิ่ง แซ่ลิ้ม, อาม่าบึ่งสี แซ่จึง, อาม่า
บังอร เสรีวัฒน์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8421กนกวรรณ หลายอำนวย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8420สุพัตรา เสถียรมาศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8419พัชรินทร์ ประทีปธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8418Dhan soda puyati200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8417ร่วมบูรณะพระประธาน "พระเจ้าสิบทัศน์"
จากครอบครัวเบญจสุตะณรงค์
356.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8416ณฤดี​ ประสงค์ผล​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8415ร่วมบูรณะ หลวงพ่อสิบทัศน์ โดย เปรม ชินวงศ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8414อัณณ์ณิชา มีโชค200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8413อิทธิพงศ์419.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8412นายตะวัน จึงสมาน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8411กุมุท พุทธานุ999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8410นงนุช หล่อวัฒนตระกูล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8409วรา สงกรานต์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8408เพทาย มณีไพโรจน์5,555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8407วรรณศิริ ผลกานนท์301.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8406M.20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8405ต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ และ ครอบครัว100.87 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8404ธนิกาแก้วเดิม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8403น.ส.อัญภัทร ฐิตินันทกร, นายกมลชนก วันทวี และ
ครอบครัว
110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8402ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8401ตาณ กฤตยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8400ยายนี900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8399สกุลบรรเลง
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8398นายพีรศุษม์ ธีระโกเมน5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8397ปณดา กนกพรวศิน และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8396ร่วมบูรณะพระประธาน พระสิบทัศน์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8395พริมา ธีระโกเมน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8394วิเชียร ภาสกรเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8393ครอบครัวแม่พัณณ์นิภา อนันท์วัฒนาชัย909.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8392นายเทพธนะ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8391สุธาดา สีหลักษณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8390รมิดา วราวีรกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8389ครอบครัว​รัตนสาโรช​ ครอบครัว​เดชสุวรรณ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8388สุกัญญา พุทธศร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8387นส. พิฬดา ศรีพงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8386ภัคธินันท์ วรธนาทวีพัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8385กนกพร จุลพรรณศักดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8384น.ส. ฐิตาภรณ์ แสงศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8383ธีระเชษฐ์ วชิรวัตถานนท์299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8382ศรินรัตน์ รุจิเรืองชัย150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8381กัญญ์พณิช ยินดีอารมณ์ภาดา105.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8380วลัยพันธ์ วงษ์พรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8379Dungtrin300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8378บัณฑูร ไทยะจิตต์วณิชย์และญาติมิตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8377นางสาวกนกรวี มณีไชย599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8376พรพชรนันท์ พฤกษาจารสิริ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8375บูรณะพระประธานหลวงพ่อสิบทัศน์ ๑๐
องค์
599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8374บูรณะพระเจ้าสิบทัศน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8373Thammarat supeephut
Sirirat Chaikhampha
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8372กรณ์สวรรค์ นฤนาทเสนีย์299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8371สุทธินี มาลัยทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8370สมจินต์-ดุษฎี ลีลาเกตุ และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8369ศิริรัตน์ ไทยพิบูลย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8368ปาริมา มีสมบัติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8367วิรุฬห์ โสภณพัฒนา510.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8366กุลธิดา เซี่ยงเห็น1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8365รัตติยา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8364นางธิสารัช จอห์นเซน 2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8363กัญชลี เพิ่มทันจิตต์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8362-100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8361ธีรชัย เซี่ยงเห็น200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8360อารยา ชลสายพันธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8359จิตินันท์ แซ่โง้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8358จินต์ธมน กาวิน 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8357ภูวเสฏฐ์ อดุลยวิทย์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8356นายภาคภูมิ อมรรุจิโรจน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8355สุรชัย ศักดิ์วิเศษชัยกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8354สุพรรณี รัตนะวิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8353ธวัชชัย สุวรรณปทุมเลิศ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8352นางสาวนาราภัทร โคศรีเพชร150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8351ครอบครัว มิลินทประทีป100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8350ณัฐวิทย์ จันท์โอภาสสถิตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8349น.ส.นิสา สุทธิปริญญานนท์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8348นางสาวนิษา สุทธิเบญจชัย55.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8347ชลิตา แสงกิตติกร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8346ละอองศรี สุวงศ์3,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8345กฤศนิน ณ ระนอง499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8344แม่ชีอำภา​วรรณ​99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8343คมกฤช เสือเอก และครอบครัว+ญาติมิตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8342จิตติ จิตวิสุทธิ์วัฒน์128.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8341นางชนยิตรี นายประภากรณ์ น.ส.เมษิยาณี และ
ดช.กฤติธี แสงวิจิตร
919.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8340สกลพัฒน์ ชิ้นประสิทธิ์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8339นายสถาปัตย์ กิลาโสและครอบครัว109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8338คุณแม่อโณทัย และลูกหลาน อุทิศแด่ นายชลิต เต
ชะอำนาจ
3,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8337ดช.อติคุณ กลางกัลยาพร้อมครอบครัวและน้อง
แมวสีส้มเพศผู้ชื่อน้องมีคัมป์

ใส่ชื่อแมวเป็นเจ้าภาพด้วยได้ไม๊ค๊ะ ไม่ได้ไม่เป็นไร
ค่ะให้จนท.ตัดชื่อออกก๊ได้ ขอบพระคุณค่า
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8336พัชรา ดุรงค์พิศิษฏ์กุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8335นางสาวกาญจนา จันทร์พราหมณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8334เตือนใจ พงษ์โต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8333นางสาวปนัดดา อินทาปัจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8332พีรวัส ใจหลัก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8331มิลินทร์ โชคสัมพันธ์590.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8330พรเพ็ญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8329ธนพร มนต์สา555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8328พีรญา พงศ์มรกต99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8327อารมณ์ -สุนทรียา -ศิริลักษณ์ ตามวงศ์
วาน
ธนะกฤต ธนทัตธนากูล
131.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8326อิศราภรณ์ เลิศอัครพิทูร,MR.KIM JIN
HWAN
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8325น.ส.ฐณีญ์นุช ศิริสุข
นายอิ๊ด พันคง
นางกัลยา พันคง
นายชัยนาท ศิริสุข
ด.ช.ประกรรษวัต ศิริสุข
นายเสาร์-นายสมบูรณ์ รุ่งจะเรา
ปู่ผล-ย่าชื่น พันคง

15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8324อรทัย ขาวผ่อง
และครอบครัว
พรทิพย์ อึ้งเจริญทรัพย์
และครอบครัว
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8323ครอบครัวพันปีทิพย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8322ธนาทิพย์ งามดีเลิศวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8321บริษัท พรรณวรรษ เทรดดิ้ง จำกัด300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8320อภิสิทธิ์ จิตรประสงค์144.38 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8319ยุพดี ส่องรอบ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8318ปภัชญา ฉิมพาลี99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8317มลธิดา ดารารัตนสกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8316นายสมัชญ์ นวมเพ็ชร์ น.ส. สรวีย์ นวม
เพ็ชร์ และครอบครัว
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8315นางพรรณรายณ์ เลิศอัครพิทูร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8314นางนลิน เพียรทอง188.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8313จิราพร เกิดนิล และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8312ธีสัข ชินไพโรจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8311ณิชาพร พงษ์โต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8310ณิศรา พงษ์ศักดิ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8309เพ็ญนภัค คำพันธ์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8308บจก.ออล ดิลิเชียส1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8307-2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8306นายรัขกฤต สงวนชีวิน
นางเพียงหทัย เอกสินธุสิทธิ์
599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8305ปรวีร์ ศิริเวชพันธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8304Phatwarin Puttara
Vishal Kumar
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8303วิวรรธน์ กนกชัยพานิชกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8302อนุรักษ์ ศรีสุระ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8301สิริพร แซ่ต่าง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8300พิชา ภักดีกวินการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8299นฤมล พร้อมสันเทียะ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8298พัทธนัณท์ เลิศอัครพิทูร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8297ศศิธร ลินเดนฮาห์น500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8296ติ๊ด จารุวรรณ96.05 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8295จักรพันธ์ สมบัติและครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8294เพ็ญแข เลิศเพียรพิทยกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8293คุณ​อัจฉรี​ ปาทาน
Peter Langara
Emma Langara
คุณวันทนา​ กล่ำช้าง
คุณเล็ก​ ปาทาน
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8292อัญญมณี พุทธาสมศรี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8291นางสรวงสุดา สิทธิจำรูญ
นายกรภาส สิทธิจำรูญ
150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8290น.พ. อรุณ สายเพ็ชร์
นางวิมล สายเพ็ชร์
นางฐิติมา รักเสนาะ
พล.ต.ต. สมชาย รักเสนาะ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8289นายนิธิ ภักดีวงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8288ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุลและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8287นุสรา สุวรรณโชติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8286อิษณี อุลปาธรณ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8285บูรณะพระประธาน พระเจ้าสิบทัศน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8284จิรวัฒน์ ศุภนิมิตวงศ์198.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8283ภัคไพริน อุทัยรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8282ครอบครัวลีวะราปกรณ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8281จิรภา​ พูลศิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8280วันชัย​ ดิเรกรัตน​นันท์​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8279จิรเดช เหล่าวงศ์พานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8278Noppamas Suksai 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8277ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะพระประธาน “พระ
เจ้าสิบทัศน์”
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8276นันทพล พงศ์รัตนามาน9,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8275ไพรจิตร งามสุริยะพงศ์ และครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8274คุณิตา ไกรสิงห์เดชา10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8273ขวัญรัตน์ สังฆ์การีย์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8272Siri Krungsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8271พ.ท. ภัทรพล - มธุรส คงสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8270#ทีมสวยสวดมนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8269ธรรมโรจน์ อักษรานุเคราะห์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8268สมภรณ์ สกุลสุรเอกพงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8267วไลลักษณ์ มลิเครือ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8266วีรกานต์ เบญจกาญจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8265บูรณะพระเจ้าสิบทัศน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8264สุมลรัตน์ ภูติจินดานันท์
พิชญา แดงพิทักษ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8263ธาราวดี ตั้งตรงจิตร588.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8262ธนกร จ๋วงพานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8261ทองพรรณ คุณวิทยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8260Kolf Cartoon Dhamma200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8259ชญาภา ธัญวัฒนยิ่ง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8258นางสาวสุชัชชญา ตรีรัตนประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8257สโรชพันธ์ อิทธิโสภณกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8256ฉัตรสุดาและครอบครัวแก้วขจร155.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8255บูรณะพระประธานพระเจ้าสิบทัศน์299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8254ก่อศักดิ์ เจนวนิชยานนท์89.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8253-1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8252พรรณิภา อำพันธ์เสน99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8251ปทุมมา มุ่งชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8250คุณปิยะภรณ์ นาคอาทิตย์ ไชยสุข และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8249พัทยา เมธางกูร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8248ร่วมบูรณะหลวงพ่อสิบทัศน์ ค่ะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8247อุษากร ลีฬหาสุกิจ
อภิญญา ลีฬหาสุกิจ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8246ยงยุทธ สมพูลสวัสดี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8245หลวงพ่อสิบทัศน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8244ฐิภาภัค บำรุงตระกูล200.36 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8243บูรณะพระพุทธรูปต่างๆวัดทองธรรมชาติ65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8242วิศิษฐ์ แก้วพุด1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8241กิตติพงศ์ แม้นเหมือน20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8240ครอบครัวกาญจนกันทร์ และครอบครัวแดงดีเลิศ
ร่วมบูรณะพระประธาน หลวงพ่อสิบทัศน์ 10 องค์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8239วารุณี ธรรมโสภิต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8238เจนจิรา เปรยเกิด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8237เต็มสิริ พุ่มมะรินทร์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8236นนทกานต์ ศรีเจริญ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8235ฐิติรัตน์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8234สุพรรณี จันทร์ณรงค์และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8233ภัทรพร ชดช้อย และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8232นายภูริณัฐ แหวนบุญกิจ (หลวงพ่อสิบ
ทัศน์)
22,222.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8231นางปิยภัทร์ ทองบุญนุ่ม199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8230ประภาดา แสงแก้วและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8229ชัญญา ร่วมบูรณะพระสิบทัศน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8228Sorn9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8227สุจิตรา เกรัมย์150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8226นางนันทวรรณ อินทเสน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8225ร้านบ้านเคียงเล&ร้าน
เบญจพร
1,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8224พิทธพล พุ่มสุวรรณ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8223น.ส.กมนนุช เพ็ชรรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8222Massaya Buayam200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8221ณปภัช พรมมินทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8220จาณีณ ลิโมทัยและครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8219นิพิฐพนธ์ บุญศิริเศรษฐ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8218คลินิกบ้านเอกชัย40สัตวแพทย์และผู้มีอุปการะคุณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8217วาทินี ตั้งนพคุณ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8216ประมาณ_ศศิมา ศิริญญามาศ
และครอบครัว
1,009.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8215สาวิกา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8214แพร ปิ่นแสง 255.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8213ศิริเพ็ญ อภิรติชน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8212กษริน ศรีประทักษ์ ธีระโกเมน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8211สุเมธ ปัญจปภาวิน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8210อาริยา จันทร์ทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8209นวพร หาญไพบูลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8208ชัชวาลย์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8207บูรณะพระประธานพระเจ้าสิบทัศน์
กอบเดช-ลำดวน แบบประเสริฐ
เคียงศรี ศักดิ์จิรรัตน์
พิสิฐ-วิภาวี-ฉัตรชนก ศักดิ์จิรรัตน์
พินิจ-ขนิษฐ์ชม-พิรญาณ์-ธัญกมล
-สกลภัทร หนูฤทธิ์
4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8206นางสาววิตยา มูลสาร199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8205ไม่ประสงค์ออกนาม199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8204Mr.Daoyuan Lu2,444.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8203ภารดี เจียรนัยกูร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8202ทุกโครงการ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8201ทวี พรสุธารักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8200บูรณะพระประธาน วัดทองธรรมชาติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8199สุภาวดี ดีสุภาพ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8198ณัชชา​ พูลพิชล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8197มนัสดา อยู่สมบูรณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8196กิตติมา จันทร์เด่นดวง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8195ธรินทร์-นวลจิรา-วรันณ์ธร กังสนันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8194ทศธวัช และ จิระณันท์ตา ภาสุรปัญญา199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8193เพิ่มพร จวนชัยภูมิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8192สาธิต เจิมธเนศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8191.8,921.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8190Massupa Nakaprawing & Family100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8189นางวิบูลย์​ลักษณ์​ พึ่งรัศมี​999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8188ครอบครัวสุทธิมาลา900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8187นิภาพรรณ แดงโรจน์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8186เปรมวดี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8185วนัส จำปาพงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8184สุวพัฒน์การณ์ กังวานรุ่งสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8183สุกัญญา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8182นางสาวพัณณ์ชิตา จุฑาสุริยะนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8181ณัฐพัช​ญ์​ โส​พิมพ์​119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8180กมลวัณณ์ เต็มไป299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8179นายสิทธิโชค ธรฤทธิ๋500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8178ไม่ประสงค์ออกนาม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8177มณทิรา แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8176นายจักรพันธ์ ระวีย์วรากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8175นพร วัฒนขจีกุล59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8174สิรินทร์ชล ฉัตรชนมรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8173นายอัตพล ทองอร่าม และครอบครัว600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8172หลวงพ่อสิบทัศน์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8171นายวิชชา เงินพลับพลา
139/74 หมู่ 4 หมู่บ้านเลควิวปาร์ค 2
ถ.เชียงใหม่ -พร้าว
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8170โสภัคค์พงศ์ รัตนสินทวีสุข100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8169น.ส.ธีตา อินทเสน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8168เฟื่องเพชร ปฏิเวธวรรณกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8167นายศุภฤกษ์ แก้วมณีชัย99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8166บูรณะ พระพุทธรูป พระเจ้าสิบทัศน์240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8165พชรพล มณีธนวัฒน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8164ปุณิกา ด่านเมืองเดิม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8163ณภัชชา ธิติกนกพล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8162ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8161วันดี ระวาดชู100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8160พรวสา วงศ์ปัญญา ครอบครัวและกัลยาณมิตร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8159ทิพวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8158วิสาขา วงประเสริฐ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8157นาย จิรพันธ์ ทองทับ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8156บูรณพระประธาน พระเจ้าสิบทัศน์1,008.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8155สุพงษ์ กุลชนะธารา156.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8154วิน ณัฐกิตติ์ เลี่ยวไพรัตน์ และ กุ๊ก อนุตรีย์
วานิชย์หานนท์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8153พหลวุฒิ ภักดิ์เมือง400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8152วรัชญ์ สีบุญเรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8151พรหมพิริยะ คมสัน250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8150บรูณะพระประธานหลวงพ่อสิบ
ทัศน์10องค์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8149ปิโยรส ธีรพงศ์ภักดี และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8148สิริกัญญา อภิจิต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8147ธรณิศร์ เอกวิรุฬห์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8146รุจิพัชญ์ จิรัชธีรโรจน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8145คัชลียา สุขชัย99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8144พร้อมณรงค์ชัย กุลวัฒนาพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8143บุรินทร์ เจริญผลและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8142หงษ์ทอง ณรงค์ชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8141ศิริพร วรคุณพิสิฐ215.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8140ลัดดาวัลย์ ชินวงค์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8139นายอัฒภพ ภาณุคุณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8138ณัฐพงษ์ ตรีวิศวกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8137มุกดา นราพิทยานารถ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8136บูรณพระสิบทัศ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8135กุหลาบ ดำรงเจริญ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8134-199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8133ภัทรพร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8132อานันทกา สังขสุวรรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8131ปทุมรัตน์ อัศวสุดสาคร
ไชยวัฒน์ คล้ายหะนา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8130นางสาวชวนพิศ เปรมกมล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8129ศิขริณ ด้วงเงิน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8128โครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8127นางสาวลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8126ภัทราวดึ550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8125สิริมาส ศรีวัฒนา3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8124ปัทมา สุขสกุลชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8123สาธิต และสุรีย์รัตน์ สุวรรณประทีป1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8122ไม่ทราบ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8121นางสาวอรณี เพ็งจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8120นางธธิรา จันทสระและครอบครัว135.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8119ศรัณภัสร์ เหมมนัสศักดิ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8118นางสาวสุจี ตั้งวิริยะกุลชัย2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8117นางสาวจุฬาพัฒน์ ช่างเกตุ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8116ฐิติมา ปิติฉัตร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8115ชนกพร จารุอารยนันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8114อิศเรศ ทองปัสโณว์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8113ศิรประภา ปรินแคน และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8112อนุตรา บุรินทรามาตย์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8111นายวัชระ สิงห์แก้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8110วิริญจ์พร สิริชาญรัฐกร29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8109บูรณะพระประธาน พระเจ้าสิบทัศน์
โบราณวัตถุในประวัติศาสตร์
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8108ศิริพรรณ สุนันทิยกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8107น.ส.พรทิพย์ อบมา
99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8106นพพร199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8105นางสาวนรางคณา ฮอหรินทร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8104กรณษา นิธิกรวรรณ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8103นายนพดล เข็มเพ็ชร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8102เสาวณีย์ ฮวดวิเศษ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8101ณอรฤดี ธนอธิวรกุล399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8100นางสุภาภรณ์ สุพงษ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8099ภาวนา นันต๊ะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8098บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8097นางสาวอญวดี ศิริโยธา199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8096วลัยลัคณ์ ตระกูลวิวัฒน์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8095นส.นิรมาน อื้อสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8094วสัตน์ คงสมนาม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8093รวม87.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8092สัญลักษณ์ โฉมปราชญ์ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8091อัฌญา กาญจนกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8090พัชรี วิริยะธาดา 119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8089สุดนภา จันทนา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8088บูรณะพระประธานพระสิบทัศน์108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8087นางสาวชวนพิศ เปรมกมล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8086สรินยากร พรหมพฤกษ์และธีรพงษ์ ตา
เจริญเมือง พร้อมครอบครัวญาติมิตรร่วม
บุญเจ้าภาพบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูป
10 พระองค์
1,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8085กุหลาบ ดำรงเจริญ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8084บูรณะพระโบราณ 250 ปี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8083ปวริศร์ เอี่ยมมงคลสกุล199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8082อัณณพ ลีลามณี24.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8081กาญจนา ชั้นสุพัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8080สุณิสา ศิระวัน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8079บูรณะหลวงพ่อสิบทัศน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8078สายใจ สีมาวิจัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8077นางชนิษฎา ชูสุข และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8076Phianporn Riffo100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8075กฤษฎา คีรีแก้ว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8074อณิชา อาศิรอโณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8073อิสรีย์ โรจนภานุกร2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8072วีรมิตร ว่องพรไพศาล99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8071วิสสุตา ศรศุกลรัตน์ และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8070สุรสิทธิ์ ศรัณย์วรนาถ พร้อมครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8069จิรอร เหรียญรุ่งโรจน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8068ศศิสุดา เศรษฐวงศ์สิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8067อุษริญ มณีวุฒิวรสกุล59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8066-99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8065ศรันย์กร ชมพูนุท ณ อยุธยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8064น.ส.ปุณณภา ระวานนท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8063สุภาภรณ์ สมิทธิสถิต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8062นางสาวสลักจิต กุลเตชะมาภรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8061ม.ล. สวัสดิพงษ์ ชมพูนุท1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8060อลิสา อสัมภินชาติ111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8059วีระ สมบูรณ์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8058ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8057ศศิรดาและกีรติ นิวาตวงศ์ คุณแม่วง
เดือน สุทธศิริ และครอบครัว
209.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8056ณัฐสิณี ทรัพย์กรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8055ภัทรวรรณ ประภากรณ์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8054บูรณะปฏิสังขรณ์พระเจ้าสิบทัศน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8053บุณยวีร์ โพธิ์ศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8052วัชรี อัศวยิ่งเจริญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8051สุรีย์ ธีรวณิชพันธุ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8050พิมลาพร วงศ์ชินศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8049ศันสนี งามณรงค์กิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8048ธรรมศักดิ์ เอี่ยมชีรางกูร 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8047สุชิน-ประนอม เผือกบัวขาว และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8046กนกทิพย์ ธีรวณิชพันธุ์540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8045สุรินทร์-สุริยาวดี วงศ์พัฒนสวัสดิ์3,199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8044อภิชัย20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8043นิธิพัส อุดมสิน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8042บูรณะพระประธาน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8041บูรณะพระเจ้าสิบทัศน์ วัดทองธรรมชาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8040อรัญญา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8039นางสาวชุติมันต์ บุญนวล199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8038พัชรีย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8037พัชรี เพ็ชรัตน์89.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8036ก้องภพ เจริญกิจ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8035นางศิริรัตน์ ขันทะมูล และลูกๆ150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8034บูรณะพระในวิหาร
พระเจ้า10ทัศน์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8033มนทชา ปิติวัฒาลัย99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8032น.ส. อนงค์ วิเศษวงค์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8031.1,001.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8030นุชนารถ มาสอาด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8029ช่อผกา 67.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8028ธีระ กุลวงศ์424.24 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8027พุทธิพร ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8026ครอบครัว พ.ท.บุญมา กาสา188.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8025อรอนงค์ เอธัสถาวรีย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8024สะสางมลทินให้พระศักดิ์สิทธิ์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8023สิระ มณฑารพ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8022หลวงพ่อสิบทัศน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8021อัจฉรา แสงเขียว ขอร่วมสะสาง
มลทินให้องค์พระศักดิ์สิทธิ์
หลวงพ่อสิบทัศน์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8020ขวัญพัฒน์ โง้วสุวรรณ์95.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8019ธีรศิริ กำจัดภัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8018นันทนัช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8017สุนีย์ พรวัฒนยิ่งกุล99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8016วชิราภรณ์ พรหมชินวงศ์ โมลาเว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8015นางสาวอภิวรรณ บุญมาชัย2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8014นางกนกวรรณ บุญมี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8013จรรยาศิริ เตชะณรงค์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8012ภูมิปราชญ์-สุธิดา มนัสปิติ1,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8011คุณอดิศร แซ่เบ๊119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8010Aon100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8009ยิ่งกานติ์เกตุ สมบูรณ์666.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8008วรรณวิมล จารุกุลธวัช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8007มลิวัลย์ นพพร99.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8006นางสาวณัฐธยาน์กร โกมุทพุฒิพงศ์
ร่วมทำบุญบูรณะหลวงพ่อสิบทัศน์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8005คุณมาลัย เหงขุนทด119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8004นิชาภา มีสมบัติ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8003นาง วัชรี วงศ์หาญเชาว์
นส. วามริน วงศ์หาญเชาว์
นาย ศานิต พึ่งอาตม์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8002การัณ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8001จุฑามาศ วงศ์ภูมิ108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8000 น.ส.ปานเลขา เจนการ และ ดช.พิพัฒน์ หงษาวงค์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7999ครอบครัวเดชสมบุญและครอบครัวอังคณาวิริยา
รักษ์
199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7998นางสาว ศิริสุดา ชัยแสนสุข300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7997จุฑาทิพย์ ยิ่งเจริญพาสุข2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7996ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7995นางรัชย์สิรีย์ บุญวิจิตร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7994julin1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7993นาง ภัทราพร โถวสมบัติ222.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7992กัญญ์พณิช ยินดีอารมณ์ภาดา108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7991ยอดธง จงกลรอด และครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7990อริณย์ทพัช สงไกรรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7989นายสิทธิพัฒน์ ผึ้งไผ่งาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7988ยศวดี ฮะวังจู200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7987กนกจันทร์ ภัทรวิทย์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7986นส. นวรัตน์ ชูถิ่น200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7985ทัชชนก ศิวสุนทร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7984May&family 97.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7983รัฐภูมิ โทมล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7982วัชราพรรณ สุภัจจาภิชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7981นางสาวธัญกมล ปะทะนมปี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7980ณัฏฐ์ชานันท์ ไวเบิล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7979ปภัสญา ธนชัยอดิรุจ159.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7978ชาลิสา อรรฆยะพิศุทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7977ณัฐวรรณ หงษ์คณานุเคราะห์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7976สสิรัก คุ้มกัน99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7975น.ส.ภาวิณี ศรีวิเศษ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7974ธนา​ เหล่า​ป​ิ​ยะ​สกุล​2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7973นางสาวพัชริดา สอนชม
เด็กชายณัฐพล สอนชม
นายพยุงศักดิ์ โชโตวงษ์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7972ศุภมาศ ธัญญคุณากรสกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7971เกศินี จุลินทร222.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7970น.ส.สุธีรา ทาระพันธ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7969นางสาวกุลย์ชญามาศ คลัายประยูร299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7968ครอบครัวไมตรีจิตต์ ทุ่งสง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7967เผด็จ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7966SUTTHIRA1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7965นางสาวนัฐดา​ บุญมา800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7964ภูริตา -สุรีย์พร จโนภาส และครอบครัว
วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และครอบครัว
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7963ศริญญา​ โร​จน​ภิญโญ​สถิต​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7962บูรณะพระประธานสิบทัศน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7961นายชุติพนธ์ นาคทอง
ร่วมบุญบูรณะพระพุทธรูป หลวงพ่อสิบทัศน์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7960สุวรรณี แทนธานี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7959นางสาวสลิตตา สาริบุตร155.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7958นาย พนิต มนทการติวงค์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7957นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7956น.ส.ธีรภรณ์​ ศาลางาม308.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7955นายธนิน โรจน์สุวณิชกร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7954เยาวลักษณ์ มิยสิทธิ์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7953กานต์ชุดา แซ่โซว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7952นางสาวปภาภัสสร์ วณิชย์จิรศุภากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7951นางสาวกุลนิษฐ์ สถิตย์เสมากุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7950น.ส.รวิพร สุขสุทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7949นายนฤเบศ ประภัสสรวิริยะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7948พิชญ์จิรา หิรัญนุเคราะห์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7947วิชุดา อยู่แสง161.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7946Xxxx200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7945คุณแม่อำพรรณ เจนธนานันท์555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7944ภัศรา บัวแก้ว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7943นายสุประดิษฐ์ แก้วดี18.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7942ปิยะมาศ เปาอินทร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7941ทัตพร แสนเทพ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7940นางสาวพิชญสินี กิจวัฒนาถาวร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7939จำลอง คล้ายจันทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7938มนัสนันท์ แสงชัยทิพย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7937พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7936ว่าที่ ร.ต. หญิง กรุณา เดชชุน198.89 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7935สมใจ พจนอารี
ขนิษฐา พจนอารี
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7934นาย ตุนท์ เอี่ยมทา
นางสาว ภัทริน สงขาว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7933ณัฐนันท์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7932นเรศ เนติรังษีวัชรา35.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7931นางสุนันทา เพิ่มพูนวัฒนาสุข และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7930อัควัฒน์ ชาติศิริเลิศสกุล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7929สุภาพร วิเชียรทอง150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7928มนัสนันท์ ชูกิตติ์พิภัทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7927พระ10ทัศน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7926นงนุช คงทวีฉัตร999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7925ทำบุญซ่อมพระสิบทัศน์ วัดทองธรรมชาติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7924วีรวัฒน์ หีตหนูและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7923นุชนันทน์ โชไชย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7922บูรณะพระประธาน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7921Chan200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7920เพจพี่แหม่มเจ็ดตัวสุริยคติ และครอบครัว 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7919นางสาวรัชนี มิ่งมา150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7918ทัตดา อยู่สวัสดิ์299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7917ภูมิปราชญ์-สุธิดา มนัสปิติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7916ณัฐวีรภัทร เผือกวัฒนะ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7915สิริกาญจน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7914ดาวศิริ บุรินทร์กุล1,000.27 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7913ธัญญรัตน์ จงหอมขจร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7912ตปาลิน เจริญสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7911นิเกต สุขธนตระการ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7910นิษฐานันท์ นระแสน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7909ร่วมบูรณะพระสิบทัศน์ 10 องค์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7908ยุวดี ถาวรโลหะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7907น. ส. สุภาภรณ์ จารุรัตน์

น. ส. พริมา เมืองยศ
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7906นายวัชรพงศ์ รัตนสุพรรณ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7905นางพัชนินทร์ อึ้งอำพร
บูรณะพระพุทธรูปโบราณ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7904คุณกรทอง เอกมหาสวัสดิ์ และครอบครัว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7903พระมหาณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา
นางมณิพัณณ์ บุญพิมพ์ปภา และครอบครัว
999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7902นาง จิราพิชญ์ สายสุวรรณ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7901จ.ส.ต.นวมินทร์ ปราบเขตต์12.05 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7900มธุรส โชติวิจิตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7899สุพัตรา หัทยานานนท์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7898เชาวพร ลีละกุล และ จิณัฐตา จันทร์ดี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7897ชัยยุทธ ลาภธนทรัพย์กุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7896เกรียงไกร พัวตระกูล60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7895กฤตพงศ์ มาสอาด300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7894นายเชิดชัย เสตสุวรรณ และครอบครัว600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7893ชวนิต วิริยะวิสุทธิสกุล และครอบครัว10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7892นายวรชัย ฤทธิเผ่าพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7891ตรรกศาสตร์ ฝอยทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7890รัชธิรวิศว์ วรคุณพิสิฐ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7889POO665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7888ตรรกศาสตร์ ฝอยทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7887พืทยากร ศรีธนาธร และครอบครัว154.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7886เนาวรัตน์ ธนวัฒน์ยรรยง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7885อธิวัฒน์ แก้วมะณี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7884นายวัชรกุล อุบลพวง
นส จิระภาภัจ ด.ญ. วีรดา - สุทัชชา
วัฒนะเกษมนาถ
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7883พงศ์ปณต นฏกร5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7882-199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7881นางสาววริฏฐา ชมดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7880อมรรัตน์ โลหะวานิชบุตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7879จิรฏิกาล
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7878สุวิชา หุตะยานนท์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7877นาฏ ไวยนาคร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7876นภัทร พร้อมมูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7875วิวัสวัน 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7874ธัญญพัทธ์ วงศ์มงคลธรณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7873อิสรี กนกพิทักษ์กุล
อรรถพล กนกพิทักษ์กุล
จตุรพร ธิติโรจนะวัฒน์
1,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7872น.ส.สมใจ ดิถีพรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7871เนตรทราย มีชัย และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7870กมลทรรศน์ 99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7869ธนิสร ทรัพย์เสนาะ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7868นายนัฏฐพร ธีรโรจนวงศ์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7867นางจุไรรัตน์ หมื่นทิพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7866สุวรรณี สิริ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7865วรพล ฮ้อแสงชัย และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7864นางสาวพูลสุข ธนวิบูลย์ชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7863จีราพร คหสุวรรณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7862รังคณา ร้ายกลับดี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7861น.ท.หญิงฐิติพร รุ่งนาวา นายญาณพล อุ่นโอสถ
ด.ญ.ลภัสรดา อุ่นโอสถ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7860ชิดชนก ชยะกุลคีรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7859นายนัฏฐพร ธีรโรจนวงศ์88.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7858ธีริน พัธนาวิน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7857Xx1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7856นางสาวศรินณา เอื้อเจริญ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7855ทรงพล ตระการชาตรี59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7854อัฐสุภา เกิดบารมี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7853กฤติณภัทร มีเชื้อ, วัชรากร พ่อครวงค์ และครอบ
ครับ
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7852จริญญา ยิ้มสง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7851นส.ปริญญา อยู่เป็นแก้วและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7850กัญญ์วรัทย์ ศิริสังข์ไชย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7849สรัณณัฏฐ์ วรีณ์ปรีชาวนา99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7848น.ส.ชลทิชา บุญชู1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7847นางสาวชนิดาภา อธินิรมิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7846บริจาคให้ทุกโครงการฯ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7845ตรรกวิทย์ ทวีลาภาภรณ์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7844ธนิต ภัทรแสงไทย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7843ณชญาดา-เพียงเพ็ญ พานิชพัฒน์
ปัณณ์ มโนรมย์ภัทรสาร
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7842บูรณพระประธาน สิบองค์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7841บริษัท เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 2000
จำกัด เลขที่ 114/34 มบ. เดอะคัลเลอ
ร์สเลชเชอร์ บางนา ม.13 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 TAX
ID : 0-2055-57031-10-1
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7840อุมาพร คล้ายอักษร106.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7839ญาดา เกียรติเฉลิมพร
ภณิชชา หิรัญพฤกษ์
สุประวีณ์ เกียรติเฉลิมพร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7838นายประสงค์ ระวังสำโรง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7837นิพัทธา วินะยานุวัติคุณ และครอบครัว20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7836ครอบครัว พรหมรักษา อารีรัตน์ ชูวังวัด แสงขาว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7835น.ส.ณฐนันธ์ ธนบดีอาภาเศรษฐ์119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7834ทมิตา กิติรัตน์ชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7833นางสาวขวัญเวียง มะโนเครื่องพร้อม
ครอบครัว
199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7832ศรุดา ชินวิริยกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7831มาสสุภา ศิลาสานต์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7830นางสาวฐาปนา แก้วหนูนวล99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7829บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณ
พุทธ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7828อภิสรา ชาชิโย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7827ชลธิชา250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7826จรัณยา จันทกิจ399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7825นางสาวเลิศนุช ตั้งสิน99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7824นางซิ่วกี่ แซ่เตีย และครอบครัว
วรรณฤดี ตัญฑโญภิญ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7823สุรชัย อิทธิอมรกุลชัย-คุณนุชนาถ โอเจริญคุณศักดา ปาสาทิกา คุณเซี่ยมกี แซ่อือพรหมพร-สิริชัย-วงศพัทธ์-ณัฐเสฏฐ ปาสาทิกา509.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7822นางสาวประภาวดี รมณียธรรม และ
ครอบครัว
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7821นัดดาเนตร ศิขรินทร์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7820นางสาวเบญจวรรณ​ วงศ์​ไชย​พร้อมบิดา​ มารดา​ และ
บุตรชาย
444.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7819นพรัตน์ พันธุ์พินิจ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7818พสิษฐ์ จันทรโสภาคย์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7817นิจจรินทร์ จีรอัศวพงศ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7816นส มัทรียา ธาราทรัพย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7815ปัทมาพร ประทุมถิ่น466.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7814ต้องการร่วมบูรณะพระสิบทัศน์ค่ะ แต่ไม่มีให้เลือก
ในโครงการ อนุโมทนาสาธุค่ะ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7813อนัญญา อ่ำเงิน
ติ๋ม บางเกิดเกตุ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7812นายไพรัช อมรชัยเลิศรัตน์ และครอบครัว108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7811ณนิด 199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7810กิติวรรณ ธิเบษณรงค์299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7809อาณดา ประมงทรัพย์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7808ปุญชรัสมิ์ ธนสรรค์นนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7807ฐิติมา​ ชำนาญ
พีรยุทธ์​ ทศ​บุ​ศ​ย์
กนกรส​ ทศบุศย์
รัดนาที​ ทศบุ​ศ​ย์
พัช​ ทศ​บุ​ศ​ย์​
108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7806บูรณะพระประธานในประวัติศาสตร์
โบราณอายุกว่า 250 ปี
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7805ครอบครัวรักแต่งาม1,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7804ครอบครัวว่องเอกลักษณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7803วรยส อนุวัตินุโชติกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7802น.ส กฤษดาพร ทิพย์เนตร199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7801น.ส.ฐานิตา หนูเกตุ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7800บุราณ เวียงสิมมา179.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7799ยุทธนา นาคประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7798บูรณวิหารและพระสิบทัศน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7797รัตนกุล จันทราพาพุทธ60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7796นางกัญญรัตน์ วิสุทธิแพทย์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7795กุลล์รณิสา มิตรสายเครือ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7794น.ส. ชัญญภัทร ชญาสิริณภัทร และ นาย อเล็ก
ซ์ซานเดอร์ คัง และ ครอบครัว ขออทิศแด่เจ้า
กรรมนายเวร, ญาติที่ได้ล่วงลับไปทั้งเอ่ยชื่อ,
ไม่เอ่ยนามก็ตามขอให้ได้รับโดยทั่วกัน, อุทิศ
แด่นาง บุญธรรม กุดั่น
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7793ชวัลพิชญ์ ปรีชาพงค์มิตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7792ธนินทรา แก้วคำแสนและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7791ธวัช เหล่าปิยะสกุล
2154/33 ม.เรืองศิริ สุขุมวิท พระโขนงใต้
พระโขนง กทม.10260
2,019.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7790พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์และ
ครอบครัว
1,000.11 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7789ปิยะนุช แดงมะเริง5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7788จุฑาภรณ์ รัตนรุกข์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7787นางสาวพัชรินทร์ จันทรามิตร และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7786กิตติ​พงศ์​ สังฆ​รักษ์​ และว​ราภรณ์​ ภิญโญ​2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7785นพชณะ พรดิฐธนัง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7784เรืองบุญ แย้มอ่วม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7783พงศ์วรินทร์ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7782ดวงใจ ณิชชา นิธิพัฒน์. หอยสังข์ทอง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7781สุดาภา มหาอิทธิดล และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7780นางสาวชนิสรา ใจแก้ว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7779นางสาววลี ศรีเบญจมาศ และครอบครัว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7778ชัชชญช์ เลี่ยมอยู่300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7777สร้อยดา แซ่เอี้ยว และธิดา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7776ชญาดา​ ชิน​พันธุ์​และ​ครอบครัว​10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7775ไม่ประสงค์ออกนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7774นางสาวจิรายุ เลิศเจริญวนิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7773ญาณี99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7772บรูณะพระสิบทิศ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7771นายรณชัย พลายมณี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7770สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7769นางนภาพร วงค์นาค400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7768ปัณณ์รดา แทนขำ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7767ภาวิณี วิเชียรโรจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7766กันยา​รัตน์​ บุ​ริน​ท​ร​วา​นิช​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7765ทีม P A K 99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7764ธนน ตรียศกล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7763นวพร ชมภูศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7762กฤษดา อารัมภวิโรจน์289.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7761ชุลีพร ป่าไร่ และครอบครัว195.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7760ชื่นทิพย์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7759ณัฐชนน-นันทพร อัครเดชาวุฒิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7758ฌาณิศาภัทศ์ คล้ายสิทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7757ม.ล.เนาวรัตน์ สนองคุณ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7756ปริม จารุสิริกร199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7755คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7754ประภาทิพย์ เสียงหอม99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7753คุณาธิป สุขประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7752บูรณะพระเจ้าสิบทัศน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7751ครอบครัวศรีภิบาล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7750จารุวรรณ/จิรภัทร ศุกระเศรณี199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7749อภิณห์พร159.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7748วรางคณา วรรณวงษ์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7747อัญชลี ผดุงสิทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7746บูรณะพระประธาน "หลวงพ่อสิบทัศน์ ๑๐ องค์"200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7745น.ส. วาริชา บรรจงชีพ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7744นายวิรัตน์ บัวทองและครอบครัว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7743ชลิดา เอกจิรพงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7742นายอภิภู คหินทพงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7741นางสาวสุนิดา บุรินทร์กุล และครอบครัว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7740พิชามญชุ์ บูชาบุญ139.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7739อธิปัตย์ จิตต์ไชยวัฒน์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7738ศุภฤกษ์ เทียนขาว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7737เนทยุ้ยน้องนน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7736นางสุพิมพ์ ธัญสิริวรรธน์509.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7735ชณิกามาศ เลี้ยงถนอม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7734นายวัชรชัย ควรบำรุง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7733ปทิตตา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7732วิเรขา ไตรพิพัฒน์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7731ภัณฑิรา แสนเสริม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7730นางสาวเขมจิรา คุมมณี990.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7729ศรัณย์กร สาวาโย287.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7728น.ส.ปัณณภัสร์ ธันยธนิตศักดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7727โพธิญาณ สองแก้ว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7726นส ธารารัฏฐ์ นวลสนิท และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7725ฉัตรลดา ถิระธนมาศ450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7724ปิยะฉัตรและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7723เบผญญาภา เตชะธนะกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7722นางสาวอุตมะรังษี ช่วงชิต99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7721น.ส.สุภาณี วิไลนำโชชัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7720ธัญญาภรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7719ภัทรฤทัย จันกลิ่น300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7718นาย วาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร
89/65 หมู่บ้านกรูฟวิลล์รามอินทรา
ซ.พระยาสุเรนทร์35 แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา กทม. 10510
โทร 095 356 3979
999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7717Piangjai Rakwotakit200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7716จิรัชยา อุ้มทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7715พัชรนันท์ ศรีพัฒนวัชร์ 389.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7714ธนา ธีระวิทย์299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7713บูรณะพระประธาน หลวงพ่อ 10 ทัศน์ 10
องค์
99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7712หลวงพ่อสิบทัศน์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7711Anan300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7710ฐิติรัตน์ อยู่ยั่งยืน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7709นางสาวปุริดา พระวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7708-50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7707ณัฐพล โลหะกมลชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7706วีรภัทร พรมมีเดช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7705ทัตพงศ์ แสนเทพและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7704บูรณพระประธานในประวัติศาสตร์โบราณ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7703อภิชญา วงศ์เมฆ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7702นวรัตน์​ วิชัยศิริพันธ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7701นางสาวอรุณพร บุญนิล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7700บริษัท วัน ไนน์ วัน อินทีเรีย ดีไซน์ แอนด์
เดคคอร์ จำกัด
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7699สุคนธ์ ประเสริฐวงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7698วิษณุพงศ์ คลื่นแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7697ภุชกร ปัญญาวาทีนันท์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7696ปาริชาติ ชีวาวัฒนนันท์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7695พิชาญ​ พิพัฒน์ธนพงศ์
149/72 ม.2​ รติรมย์พาร์ค ซ.17
ต.มหาสวัสดิ์อ.บางกรวย​
จ.นนทบุรี​ 11130
081-7826382
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7694พรพรรณ ถนอมรัตนา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7693รัตน์รวี เพชรนอก
Piotr Smoliński
Paxton Albert Smoliński
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7692นางรัตติณัฏฐ์ พันธ์ชนะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7691สิริรัตน์ พรหมวัลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7690กฤติกา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7689อุษนา ธนะปฐมชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7688นางสาวอัญพัชญ์ สัตยาพันธุ์59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7687นายกรกฤต สุทธิสุนทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7686ศุภสิทธิ์ สมสาย126.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7685ธนกานต์ โชติพิบูลย์ธรรม299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7684บูรณะพระประธานพระเจ้าสิบทัศน์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7683ชมพูนุท ศฤงคารีกุล และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7682ทัศนี อ่อนโคกสูง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7681นายทรงพล ศรีนวล, นายอาณัฐชัย ม้ายอุ
เทศ และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7680ภัสพรรณพร มณีโชติ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7679ธภัทร เอื่อรักษา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7678นางสาวณวดี หิรัญรัศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7677ณฐพร วามตา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7676เลียบ จันทร์สุขโข55.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7675พิณนิชา อาภาวรรณกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7674ร่วมบุญซ่อมหลวงพ่อสิบทัศน์399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7673ชิติพัทธ์ ชูพานิช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7672นาย จักรกฤษณ์ สิงหะวาระ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7671นางสาวภัสสร์สรัล อยู่เจริญ59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7670พุทธิมา สีหไสยาสิทธิ์208.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7669Watcharee Saeheng 210.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7668กฤติสุดา โภควณิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7667บูรณะหลวงพ่อสิบทัศน์108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7666ธนพนธ์ สุขการค้า97.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7665-125.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7664ภูษณดา บัณฑิตวงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7663นางเซียะไน้และลูกสาว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7662Gavin Loo Hon Cheun265.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7661นส คณัญญา รัตนหิรัญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7660หน่อย70.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7659อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7658สิริกาญจน์ ปรียะพานิชและครอบครัว800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7657นพพร สันธิศิริ60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7656กนกพรรณ แสงจันทร์ฉาย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7655วัลยา รื่นบุตร + นาย Xu Heng และ
ครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7654สุขใจ มั่นคงและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7653อร กระบี่50.65 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7652พืรญาณ์ แสงปัญญา และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7651อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7650ปัญญา ตั้งจิตรขจร
จารุวรรณ จารุกุลธวัช
515.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7649น้ำฝน นวลสกุลและศันสนีย์ บุศรา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7648คมกฤช เสือเอก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7647นางสาว กนกอร อรรณนพพร และ
Mr. Michael Paul McDowell
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7646รัตติยา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7645อัครพงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7644สิดาพร ขำแสน45.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7643นภัทร พร้อมมูล40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7642กฤตพร วงศ์พยัคฆ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7641Tukim200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7640นางสุภาวีร์ อนุกูลอุทัยวงศ์99.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7639อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7638สิดาพร ขำแสน4.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7637นายอภิชาติ กูดน้อยพร้อมครอบครัว 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7636ปิยะนุช แดงมะเริง1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7635ณภัชช์กรณ์​ รุ่งเรืองด้วยบุญ
ณัฐญากรณ์​ ​รุ่งเรืองด้วยบุญ
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7634นางสาวชลทิชา กิตติสิริไพบูลย์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7633วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7632นางจิตร สร้อยจิตรและครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7631พิชัย วงศ์อนุสรณ์220.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7630Darin Mek500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7629Kim Sitthikesorn100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7628ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7627สิดาพร ขำแสน4.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7626นายบัณฑิต ยังพลขันธ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7625อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7624-500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7623วีรภัทร พรมมีเดช50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7622คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7621คุณแม่บานเย็น เพิ่มพานิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7620รดา สมบูรณ์ปัญญากุล
นริศสรณ์ นิติพัฒนพล
และหมู่คณะ
2,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7619สุภา​ ช่างวิชชุการ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7618สาวิตรี ทองเขียว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7617ทัตติยา ไพรัชเวชภัณฑ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7616ณัฐญากรณ์ รุ่งเรืองด้วยบุญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7615สุจิตรา ไข่มุก300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7614คุณบานเย็น เพิ่มพานิช2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7613สาลินี ชื่นชมรัตน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7612บัณฑิตวงศ์ ตรีเกสรนพมาศ
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7611ดังตฤณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7610ไม่200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7609คณิน สีแสงสุวรรณชัย และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7608คณิน สีแสงสุวรรณชัย และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7607ธนกฤต จุฬาบริรักษ์ และครอบครัว999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7606กมลรัตน์​ กลจักรศรีบุญดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7605โอนร่วมบุญพระประธาน วัดสองธรรมาราม อ.สอง
จ.แพร่
ขอความเมตตามูลนิธิใส่ชื่อ ผู้บริจาคเป็นน้องแมว
ชื่อมีคัมป์ สีส้มเพศผู้ อายุ 2 ปีกว่า บ้านเลข
ที่377ม.22ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด น้อง
เพิ่งเสีย 21มีค2567 ขอบคุณมูลนิธิมากๆค่ะ ขอ
บุญนี้ส่งถึงน้อง
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7604ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7603วราลักษณ์ เวชยาพันธุ์ และครอบครัว2,024.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7602บุศรินทร์ กิตติเจริญทรัพย์
ปกรณ์ วาระวรรณ์
3,579.79 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7601ณัฐชานาฏ ฐิติภัค และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7600อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7599วิมลรัตน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7598กิรณา บุญมาธัญรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7597รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7596นายพรสิน จตุรงค์พรเลิศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7595จุฑาทิพย์ ศุภนันทพร599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7594นางสาวดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7593ปิยะนุช แดงมะเริง1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7592สุพัตรา เสถียรมาศ600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7591อนิรุธ ไพศาขมาศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7590พิจคณิต โพธิ์ศรีประเสริฐ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7589ญาณภรณ์ ธรรมวิเศษ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7588รัชต์ นีรพัฒนกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7587บุศรินทร์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7586พรรณี ยอดญาติไทย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7585ชิตณรงค์ พิชิตวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7584ณปภา ดุลยพีรดิส ร่วมสร้างพระประธาน
วัดสองธรรมาราม
112.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7583จิตรา หิรัญรัตนากร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7582คุณแม่ บานเย็น1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7581เศรษฐพงศ์ วัฒนพลาชัยกูร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7580นาย จิรพันธ์ ทองทับ
และ ภรรยา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7579เลิศฤทธิ์-ธณัฏฐ์นัน-ภูมิธเนษฐ์ หล่อเกษมศานต์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7578เพ็ญวิภา คุโรวาท6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7577นายณัฐ พรหมปฏิมา และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7576ลัดดาวรรณ แขมโค้ง
สุบัน ไชยยงค์และครอบครัว
สุดใจ แขมโค้งและครอบครัว
32.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7575ร่วมสมทบเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระประ
ธานถวายแด่ วัดสองธรรมาราม ตัว
เอง.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7574คุณกุลวัชรีญา ทองมาและครอบครัว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7573XX100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7572พชรมน​ ศรีสิริ​สวัสดิ์​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7571ร่วมสมทบเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระ
ประธานสีขาว ถวายแด่วัดสองธรรมาราม
ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7570คุณแม่บานเย็น เพิ่มพานิช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7569ร่วมสร้างประโยชน์ใหญ่ 2 สถาน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7568ไพรจิตร งามสุริยะพงศ์ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7567กฤษชา ประภาพรวรกุล101.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7566Siri Krungsumrit100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7565ชนิกานต์ การวิวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7564ร่วมสร้างพระประธานวัดสองธรรทาราม อ.สอง
จ.แพร่
910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7563ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7562วรินทร์พร สินปัญญาเลิศ299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7561พรรณรายณ์ เลิศอัครพิทูร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7560น.ส. ศศิพินทุ์ พิมโคตร์ , น.ส.มาริสา จุ้ย
ไธสง เเละครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7559ร่วมสร้างพระปางประธานพรสีขาว หน้าตัก 9.5
ถวายแด่วัดสองธรรมสนาม จ.แพร่
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7558นาง นิศาชล จรูญเวชธรรม และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7557วรรณพร ชัยวัฒน์สิทธิกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7556ธนกร วชิราพิภพ3,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7555พัชรินทร์ ประทีปธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7554นางสาวพักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7553เมธิณี กฤษณีไพบูลย์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7552จาณีณ ลิโมทัยและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7551จรรยาภรณ์​ ศิลปานันทกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7550จีรนันท์ โรจน์วงศ์สุริยะ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7549สิระ มณฑารพ2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7548น.ส. สุชาดา แซ่ตั้ง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7547วสา ปุระเตนนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7546เอมฐดา ฐาณปนาฐ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7545เปรมฤดี กังสนารักษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7544มณีรัตน์ สุขะนินทร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7543วันดี เหลืองวัฒนากิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7542วัดธรรมาราม จังหวัดแพร่50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7541นางสาวจีราวรรณ พรมจันทร์ และครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7540จิรวราณิช ภักดีรักษ์พงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7539ภัทรนิษฐ์ พัฒนไพศาลพร50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7538กุลธิดา เซี่ยงเห็น และครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7537วิศรุต วันไชยธนวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7536เอื้อเอ็นดู รัตนพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7535 Mr. Wangyan Zhu
Mrs. Naddapathum Zhu
Master Bryan Zhu
299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7534เอริกา อมรรัตนชัยกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7533Mrs.Naddapathum Zhu399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7532นางชนม์พิชา แสงอรุณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7531อรไพลิน โซลโด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7530ร่วมสร้างองค์พระประทานปางประทานพรสีขาว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7529จอย เพ็ญผกา และ ครอบครัว
นะ เศรษฐศิริ และครอบครัว
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7528ครอบครัววรรณรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7527สบทบทุนร่วมสร้างพระประธาน วัดสองธรรมาราม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7526อิทธิพงศ์ อ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7525ปณิดา พันธุ์โชติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7524ฉัตริน​ พันธุ์​พิทย​แพทย์​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7523สร้างองค์พระประธาน จ.แพร่1,020.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7522พีรัช วงศ์วิภาส300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7521หทัยกานต์ เจริญประเสริฐ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7520โพธิญาณ สองแก้ว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7519พันธ์ุพัฒน์-แพร์ฉายญ์- น้ำปิง-น้ำปาย พร
ประสิทธิ์
ชนม์สุธี จิรกมลสิงห์ จงกล เอี่ยมยิ่งพานิช
ทองฉาน เอี่ยมยิ่งพานิช เบญจ เพทาย
พรรณ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7518สพลพัฒน์ พงศ์วรทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7517รุจิกาญจณ์ วิเชียรชัยยะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7516โครงการบริจาค: ร่วมสร้างพระประธาน
วัดสองธรรมาราม จ.แพร่
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7515นายภาคภูมิ โภคทวี
นางจารุวรรณ โภคทวี
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7514รวิดา พึ่งหิรัญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7513ชลชนิศร์ กาญจนาสน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7512สุภัทรี เปรมจิต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7511น.ส.รวิพร สุขสุทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7510ภาษิณี จุลละศร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7509ชวัลพิชญ์ ปรีชาพงค์มิตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7508อภิญญา-วรพล-เฌอลิน-เบลลิน เศรษฐภัทร และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7507ณภัชชา ธิติกนกพล
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7506พิมพ์ภัทรา พชรบุณยเกียรติ4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7505ภัทรดร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7504จิราพิชญ์ สายสุวรรณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7503ศรัณย์ เลี้ยงศรี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7502อาร์จนา ปานกาญจโนภาส100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7501ร่วมสมทบเจ้าภาพสร้างองค์พระประธาน
วัดสองธรรมาราม จ.แพร่
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7500ธนิดา ชินโนสรวัฒนา5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7499นิทัศน์108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7498ธรรพ์ โสดา ปุยะติ155.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7497ร่วมสร้างศาสนประโยชน์ใหญ่ ๒ สถาน
ครบทั้งศรัทธาและ ปัญญา
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7496วีรภัทร พรมมีเดช50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7495บงกชธร จูมวันทา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7494นัฌภัทรินทร รักษาวงศ์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7493ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูป จ.แพร่100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7492รัตติยา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7491ศาสนประโยชน์ใหญ่ 2 สถาน5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7490วรพล ฮ้อแสงชัย และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7489อัญนริยา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7488นพชณะ พรดิฐธนัง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7487อัปสรา กาญจนกันทร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7486ไม่ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7485อุษริญ มณีวุฒิวรสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7484กนกวรรณ มีศิริ9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7483กนกวรรณ มีศิริ9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7482อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7481อัจฉราภรณ์ พวงทวาย3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7480กนกวรรณ มีศิริ18.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7479อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7478สิดาพร ขำแสน4.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7477ทั้งหมด15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7476มูลนิธิจิตต์วิวัฏฏ์85,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7475มูลนิธิจิตต์วิวัฏฏ์85,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7474อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7473Sony and Family100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7472คมกฤช เสือเอก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7471กองบุญบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก
พระองค์
30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7470อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7469น.ส.จิร​ภิญญา​ พัน​ธ​ไชย​400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7468ปาริฉัตร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7467ณุชรีย์ ทองศรี333.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7466สหธรรมิกวิปัสสนานุบาล5,316.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7465ปุษยา พวงรังษี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7464อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7463ศักดิ์ชัย เตโชอภิวัฒนกุล5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7462วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7461นางสาวสิดาพร ขำแสน4.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7460จรณ์ สุวรรณกูฏ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7459นางพัชรี รักบำรุง อุทิศแด่นางสาวปริศนา รัก
บำรุง
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7458นิรมล แย้มพราย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7457อนรรฆอร แจ้งเอี่ยม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7456นัฐพล แย้มพิกุลสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7455คุณมณีรัตน์ วชิรานุวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7454อัจฉริยารัตน์9.98 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7453คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7452ภัทรวดี-ศันสนีย์ บุศราและน้ำฝน นวลสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7451ภัทรวดี - ศันสนีย์ บุศราและน้ำฝน นวลสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7450น.ส.บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7449อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7448สุภาภรณ์ ชรินทราวุฒิ999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7447ภัทรนิษฐ์ พัฒนไพศาลพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7446ชิสา จันทนาภรณ์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7445อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7444Miss u200.25 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7443นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7442นายณัฐวัตร ตรีวุฒิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7441โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ
ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7440นางสาวกษมา จันทร์มา
นายชาตรี รักษาผล
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7439คมสันต์-ชนัดดา เตียวศิริชัยสกุล ครอบครัว ญาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7438กุสุมา แสวงโภคัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7437น.ส.พิมพ์พิชชาภัส โตศักดิ์ศรี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7436คุณไอรินทร์ รัตนัยยาธิกุล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7435อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7434ภร​ภัทร​์​ วร​พงศ์​400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7433ธีรยุทธ หวังศรีนภาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7432อากงอาม่าเก่งกอล์ฟการ์ดป่านมามิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7431อังคณา ตั้งวรธรรม และครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7430อภิชัย วงศ์จินดาคุณ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7429ນາງມະນີວອນ ເລີດນິຍົມ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7428ปรียานุช นิลนามะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7427สิริพร ศิริหวังสันติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7426ศศิธร โยวะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7425สท้าน โพธิ์อยู่49.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7424_400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7423น.ส.กนกวรรณ ปัญญารังสิมันต์209.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7422ณิชาภัทร บุญญาสุและครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7421รัตนาพร นอนา199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7420จุฑาลักษณ์ ชาพล299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7419-99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7418ศุภศจี เกตุชาติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7417ชยานิษฐ์ อติชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7416อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7415กองบุญบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก
พระองค์
30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7414นายไมเคิล นางชนิดา ด.ญ.เฟร์ วีเมฒธ์
(Michael Chanida and Faye
Ouimette)
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7413น้ำฝน นวลสกุลและศันสนีย์ บุศรา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7412ปรารภ สินมาและกัลยาณมิตร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7411อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7410สายพิณ วิศัลยางกูร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7409นส. ธรรัชดา แสงสว่าง 600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7408-300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7407น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7406#ทีมสวยสวดมนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7405..195.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7404กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7403รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
มลิวัลย์ ตั้งไพบูลย์
ปรีชา ตั้งไพบูลย์
150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7402Manit100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7401บริจาคสร้างพระประธานแห่งสันติ
ที่พักสงฆ์ศิวโมกข์ บุรีรัมย์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7400วรวรรณ เฟื่องขจรศักดิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7399ไกรวุฒิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7398ศิริพร อโนชา250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7397พระประธานแห่งสติ ที่พักสงฆ์ศิวโมกข์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7396ถิรพันธุ์ สรรพกิจ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7395คมกฤช เสือเอก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7394นาง นิศาชล จรูญเวชธรรม และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7393นพ.ปัญญา - พญ.พันธ์ทิพย์ สงวนเชื้อ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7392นายจิรเดช เหล่าวงศ์พานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7391นายกรวิภพ มณฑารพ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7390นายรวิศ สุวรรณแสง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7389คุณรุ่งนภา ลมชิด และ คุณปราณี ธรรมราภา1,018.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7388อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7387ภคมน และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7386วราภรณ์ ชื่นอารมณ์ + ทินกร ทองดี
และ 2 ครอบครัว
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7385Tukim400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7384โสมธิดา ลิขิตเลิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7383เกรียง​ไกร​ ปิยะ​ธำรง​ชัย
มณฑา​ ปิยะ​ธำ​รง​ชัย​
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7382อารมณ์ สุขใจวรเวทย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7381บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7380Arunee Yongnarongdatekul400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7379พิมลพรรณ จุลวัจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7378ปาริชาติ ณ หนองคาย400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7377น.น พิฬดา ศรีพงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7376นุจรี​ เรืองเดช108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7375เปรมฤดี กังสนารักษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7374น.ส วิภาพร รุตท์โชติ
และ นายมังกร สรพล
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7373ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7372ขยันต์ คำบรรลือ
ธันย์นรี พรไพรเพชร
กันต์พิชญ์ คำบรรลือ
วรณัฎฐ์ คำบรรลือ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7371กอบกร แป้นเมือง
note. ขอร่วมสร้างพระประธาน60นิ้วที่บุรีรัมย์ ​แต่
ช่องที่ให้ระบุโครงการข้างบนไม่มีให้เลือก จึงได้
ระบุบริจาคทุกโครงการไปค่ะ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7370หทัยรัตน์ ตั้งตระกูล
ศศิพิมพ์ หมู่วรวิชญ์
พีรพงษ์ หมู่วรวิชญ์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7369สร้างพระประธานแห่งสติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7368มัลลิกา ตัณฑสถิตยานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7367รมิดา วราวีรกุล

(สร้างพระประธานแห่งสติ)
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7366เสกสิทธิ์ ขวัญนาค100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7365ชวัลพิชญ์ ปรีชาพงค์มิตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7364นิวัตน์ บุญญะรัง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7363พัทธนัณท์ เลิศอัครพิทูร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7362ครอบครัวรัตนสาโรช
ครอบครัวเดชสุวรรณ​
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7361ร่วมสร้างพระประธานแห่งสติ ที่พักสงฆ์
ศิวโมกข์ บ้านหนองแสง จังหวัดบุรีรัมย์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7360พัชราภรณ์ เวชวิทยาขลัง2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7359พนิดา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7358ปาริชาต เจียรพินิจนันท์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7357สุกานดา โปรณานันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7356ลภัสรดา จิตรปิติสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7355นิยะดา แก้วนพรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7354นางเฮง แซ่โค้ว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7353จินตนา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7352ปริยนุช ศรัทธาสุข199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7351สมใจ ทิพย์ชัยเชษฐา209.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7350ภัทราภรณ์ ไตรอนุเชษฐ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7349พ.ต.ท.หญิงพรรษรัตน์ จารุรัตนกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7348ปณิชา เจริญวัฒนกิจ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7347นางสาวเมธปิยา เมธีลักษณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7346นายพงษ์เทพ ดีพิจารณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7345ครอบครัวศรีวัฒนพงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7344ส้ม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7343ร่วมสร้างพระประธานแห่งสติ ที่
สำนักสงฆ์ศิวโมกข์ บุรีรัมย์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7342สร้างพระประธานแห่งสติ ที่พักสงฆ์ศิวโมกข์ บ้าน
หนองแสง ต.ไพศาล จ.บุรีรัมย์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7341บัณฑิต ยังพลขันธ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7340นพชณะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7339Chitchanok 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7338ร่วมสร้างพระประทาน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7337ประภาดา แสงแก้วและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7336อารีศม ตุลยาพิศิษฐ์ชัยและครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7335นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ และครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7334อรไพลิน-มารินโค โซลโด140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7333สิริมาส ศรีวัฒนา
เจ้าภาพสร้างพระประธานสำนักสงฆ์จ. บุรีรัมย์
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7332ณัฐพงศ์ ศศิฉาย
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7331พิมพ์ชนก โอสถประสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7330ศศิวิมล ฉัตรเฉลิมพันธุ์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7329พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7328เกสรา มูลสุวรรณ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7327โครงการที่ต้องการบริจาค “ร่วมสร้าง
พระประธานแห่งสติ” (ข้างบนไม่มีรายชื่อ
โครงการนี้ให้เลือกค่ะ)
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7326ร่วมสร้างพระประธานแห่งสติ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7325นายบุญธรรม(ดอก) อินนันชัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7324สร้างพระประธานแห่งสติ แด่พระสงฆ์และชาว
บ้านผู้ไฝ่ใจเจริญสติ
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7323คุณวิศิษฏ์ สุรเมธากุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7322จันทิมา สมประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7321วิสุวัฒน์ ศรีพินิจ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7320นางสาววิสสุตา ศรศุกลรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7319พรรณี เปรมจิต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7318เมทินี ลิ่มวิบูลย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7317กลมกกิ๊กเลยยย656.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7316เกศริน อำพรไพบูลย์399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7315ร่วมสร้างพระประธานแห่งสติ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7314นางสาวสุภาพร ลุสีดา นายพิริยะ ตระกูลสว่าง
และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7313นุสรา บำรุงธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7312วิภาวี ศักดิ์จิรรัตน์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7311ชมพูนุท หรรษวรพงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7310ร่วมสร้างพระประธานแห่งสติ999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7309-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7308ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา265.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7307อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7306ภัทรานิษฐ์ ชัยพรหม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7305น.ส.รวิพร สุขสุทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7304สร้างพระประธานเนื้อทองเหลือง 60 นิ้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7303ฤทธิเดช นิปกะกุล
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7302ธัชพนธ์ โฆษิตบันเทิง
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7301มินตรา ภูริปัญญวานิช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7300ณัฐ มุสิกมาศ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7299สุภัทรี เปรมจิต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7298นายโชคพิพัฒน์ ชัยกิจโกสีย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7297ชวิน พงษ์ผจญ ร่วมสร้าฃพระประธาน
แห่งสติ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7296กิตติวุฒิ ผลีสนธิ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7295ลูกจันและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7294ฐิดา สงวนชีวิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7293วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7292คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7291เพียรศักดิ์ อัศวโภคา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7290อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7289ปุษยา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7288ภูวดล ภูจักงาม499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7287อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7286อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7285นาย ปกรณ์ ชมภูบุบผาและครอบครัว600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7284นางนิรมล แย้มพราย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7283ไพฑูรย์ จันทร์เรือง119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7282อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7281ทำบุญให้คุณยายบุญศรี พันธุ์กิริยา
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7280นายประสงค์ ธนกิจโกเศรษฐ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7279อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7278อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7277รุจิรา ไทยวงศ์วร​กุล​4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7276สิดาพร ขำแสน4.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7275อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7274Chan100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7273คมกฤช เสือเอก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7272กองบุญบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก
พระองค์
30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7271โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ
ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7270กรณ์อภิสรา เรืองสุวรรณ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7269อัจฉริยารัตน?9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7268อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7267น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7266วศินวิจักขณ์ ลีทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7265นายนิวัฒน์ สุกใส9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7264วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7263อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7262ทัชชนก ศิวสุนทร10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7261ทัชชนก ศิวสุนทร69,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7260อัจฮริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7259คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7258ภัทรานิษฐ์ ชัยพรหม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7257คุณพ่อมนัส, คุณแม่นภาพร, เปมิกา ลิ้มวราภัส
พร้อมครอบครัว
119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7256กิตติวุฒิ ผลีสนธิ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7255อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7254นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง121.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7253Oo+25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7252อัจฉริยารัตน์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7251สิดาพร ขำแสน1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7250ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา
นางมณิพัณณ์ บุญพิมพ์ปภา
อุทิศแด่ นายปฐม สุนันท์กิ่งเพชร
56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7249สุภาวีร์ อนุกูลทัยวงศ์444.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7248พิรญาณ์ แสงปัญญา และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7247จิรายุส สุราสา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7246นัฏ เพิ่มภักดีสกุล50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7245ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา
มณิพัณณ์ บุญพิมพ์ปภา
อุทิศแด่ ปฐม สุนันท์กิ่งเพชร
56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7244#กองบุญบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7243น้ำฝน นวลสกุล ภัทรวดี บุศรา และศันสนีย บุศรา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7242คมกฤช เสือเอก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7241นงนุช ปิ่นรารัยนนท์60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7240ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา
มณิพัณณ์ บุญพิมพ์ปภา
อุทิศแด่ ปฐม สุนันท์กิ่งเพชร
56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7239ธัญญรัตน์ จงหอมขจร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7238คณะแอดมิน ศรร.วรการ13,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7237วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7236ปุญญิศา ทองคำใส1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7235ปุญญิศา ทองคำใส1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7234ปุญญิศา ทองคำใส 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7233จรณ์ สุวรรณกูฏ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7232คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7231คมสันต์-ชนัดดา เตียวศิริชัยสกุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7230อุทิศแด่นางสาวปริศนา
รักบำรุง
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7229ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา
มณิพัณณ์ บุญพิมพ์ปภา
อุทิศแด่ ปฐม สุนันท์กิ่งเพชร
56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7228ภัทรวดี บุศรา ศันสนีย์ บุศราและน้ำฝน นวลสกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7227โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ
ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7226กรวุฒิ มาสำราญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7225อัจฉราภรณ์ พวงทวาย3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7224เลี่ยงฮั้ว แซ่แต้200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7223นส พรรณงาม พิริยะกุลชัย5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7222ณัฐิดา แก้วปนทอง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7221สุวารี ขำแสน1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7220ภัสสร รัตนวราหะ1,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7219วันวิสาข์ ฉินนะโสต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7218นิติภรณ์ แสงทวี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7217นางสาวสุนทราพร ฤทธิบูรณ์ และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7216นางอัญชลี โกศลโพธิสกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7215ฐวิกา ทิพย์มณี850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7214อนุชิต อนุชิตานุกูล10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7213ธัชนนท์ ฐานะศิริพงศ์850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7212ด.ญ.ลานา ทิศา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7211พญ.อรเกศ ปัญญาเนตินาถ (หมออู๋)
กัลยาณมิตร และ #ทีมสวยสวดมนต์
850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7210วิว และครอบครัว900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7209ชัยวัฒน์ ชัยวันเพ็ญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7208ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7207Genice 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7206สุทธิดา สุจริตศรีชัยกุล3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7205ศรุดา นิติวรการ850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7204ไม่ประสงค์ออกนาม108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7203ภัทรภณ สุวรรณ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7202อรดี จึงเปรมปรี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7201ยิ้มวันธุ์ แย้มยงค์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7200นาวาโทวิรุฬห์ - นางอนุรัตน์
ดร.ธิปรัชต์ โชติบุตร
2,550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7199นส. กัญญ์ชลา เดชานุภาพฤทธา 1,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7198เด็กชายณัฐปคัลป์ แก่นนาคำ
นายประชา แก่นนาคำ
นางสาวพรรธน์ชญมน แก่นนาคำ
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7197นางสาวราตรี ประทุมพงษ์850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7196นางสาวสุดารัตน์ โซวเกียรติรุ่ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7195นางชไมพร กาใจและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7194คุณจักริน บุญมีสง่า

คุณนนลนีย์ วงศ์วิทูรวัฒนาและ

ครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7193นภัสวรรณ์ สิงห์ทองวรรณ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7192อภิฤดี ศรีธนานุวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7191ณัชชา อาภรณ์ศิริ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7190นายสมศักดิ์ และ นางบุญมีประสิทธิ์นรา
พันธุ์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7189เบญจลักษณ์ พื้นชมภู50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7188#กองบุญบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์
40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7187ณิชารัศม์ รุ่งพีรอภิวัชร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7186ณัฐิดา แก้วปนทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7185ด.ญ.เรนิสา ทิศา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7184คมกฤช เสือเอก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7183นายวรัทภพ รชตนามวงษ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7182พระศตวรรษ แรกชำนาญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7181เกศรา นิภาพัฒนชัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7180พรรณฑิตยา วิจิตรกุลวงศา111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7179วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7178ศิริศักดิ์ อาจแย้มสรวล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7177คุณ พัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7176คุณ กิตติ์ อร่ามวุฒโชค
คุณ ภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช ชยุต อร่ามวุฒิโชค
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7175Angy
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7174นศ.พรทิพย์ ทวีศักดิ์ชิตชัย เเละ
ครอบครัว
109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7173กรรณิการ์ ดวงรัตน์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7172ชนันธร สุเมธาลิขิต999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7171สุดสาคร อินธิเดช99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7170ดวงพร ถิรธรรมสรณ์และครอบครัว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7169อลิษา ศรีอนันต์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7168สินันทะวดี วรเทพนิตินันท์และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7167รุ่งอรุณ รัตนพงศ์ และครอบครัว
1,009.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7166ธนะสิทธิ์ กิตติแสงสุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7165นายปกรณ์กวิน อินทร์สม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7164อุลา นันตาไชยวุฒิ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7163Ms. Chanyaphat Chayasirinaphat 328.98 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7162ธนกร จ๋วงพานิช2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7161นิรมล แย้มพราย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7160มนภรณ์ เผื่อนยิ้ม และครอบครัว และ
เพื่อนฝูง
100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7159ศรีญา ยงสกุล 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7158ส้ม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7157คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7156วริศ ยงสกุล
นฤมล ยงสกุล
มุก ยงสกุล
นริศ ยงสกุล
นมล ยงสกุล
150,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7155ส้ม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7154ศันสนีย์ บุศราและน้ำฝน นวลสกุล250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7153ส้ม1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7152ส้ม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7151ส้ม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7150ส้ม15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7149สุขใจ มั่นคง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7148คุณตาสมพงษ์ พันธุ์กิริยา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7147นฤพนธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7146นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7145ส้ม15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7144น้ำฝน นวลสกุลและศันสนีย์ บุศรา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7143นายนิวัฒน์ สุกใสพร้อมครอบครัว55.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7142Wirot Inkorea 220.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7141#กองทุนบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์
30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7140นายวีร์สภัทร์ เกตุชู277.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7139วราภรณ์ ชื่นอารมณ์ + ทินกร ทองดี
และทั้ง 2 ครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7138นายวรัทภพ รชตนามวงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7137ส้ม15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7136ภูวดล เจียวเจริญพาณิชย์ และครอบครัวอุทิศให้คุณย่า เฉลียว เจียวเจริญ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7135วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7134ส้ม10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7133คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7132อุทิศแด่นางสาวปริศนา รัก
บำรุง
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7131รสริน โคตรณรงค์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7130ส้ม15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7129ชนกพร จารุอารยนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7128นางสาวนรมนต์ ตระการจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7127ศันสนีย์ บุศราและน้ำฝน นวลสกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7126pegolas bilbo caladriel5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7125จันทิภรณ์ คล้ำเหลือ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7124เจริญ วิไลนำโชคชัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7123น.ส. อธิศนันท์ มณีพันธุ์วงศ์127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7122ส้ม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7121ส้ม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7120แคลร์1,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7119พรชมพู ราชธา1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7118วราภรณ์ ชื่นอารมณ์ + ทินกร ทองดี
และครอบครัวทั้ง 2 ฝ่าย
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7117นนท์ ทิศา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7116รุ่งฤดี จุลวัจน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7115 นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายคงภัค สัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
ขออุทิศบุญนี้แด่
แม่จามร พ่อวัชรินทร์ แม่เสาวนีย์ วิบุลศิลป์
109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7114นายกฤษฎา สู่คุณากรวงศ์ โดย
#กองทุนบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์
30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7113ศุนิษร รักษาริกรณ์ และเพื่อน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7112คมกฤช เสือเอก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7111ธนัญชกร นนทภักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7110นายวัชรากร พ่อครวงค์ และ
นายกฤติณภัทร มีเชื้อ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7109นายวัชรากร พ่อครวงค์ และ
นายกฤติณภัทร มีเชื้อ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7108วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7107นายจักรพงศ์ อินทระ19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7106คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7105นุสรา สุวรรณโชติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7104ครอบครัวว่องเอกลักษณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7103 นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นาย คงภัค สัตย์รักษา
นาย ณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
ขออุทิศบุญแด่
แม่จามร พ่อวัชรินทร์ แม่เสาวนีย์ วิบุล
ศิลป์
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7102Pasinee Sombun1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7101นายกิตติศักดิ์ พุ่มเรือง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7100สุมาลัย ตั้งจิตสระธรรม และครอบครัว4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7099Oo+25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7098ด.ช.อคิรา ด.ญ.กิรณา พวงทองและ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7097อุทิศแด่นางสาวปริศนา รักบำรุง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7096ยุพดี กาญจนพัชระ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7095จันทิมา รุ่งเรือง5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7094ครอบครัวกลางบุรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7093นาย หัฏฐะกร เทตินน้ำ130.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7092คุณสุรีย์ บุญปลูก250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7091นพรัตน์ เดชณรงค์ศักดิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7090วศินี เตชาวัฒนวิศาล59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7089พรภัสร์กุล จตุรงค์วราสิริ599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7088
นายคงภัค สัตย์รักษา
ขออนุโมทนาบุญการบวชพระสงฆ์
59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7087 นส พัตร์พิมล ศรีสีตย์รักษา
ขออนุโมทนาบุญการบวชพระสงฆ์
59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7086พรภัสร์กุล จตุรงค์วราสิริ599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7085ณัฏฐ์พร นามพลสันต์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7084จันทิมา รุ่งเรือง5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7083ยงยุทธ สมพูลสวัสดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7082Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7081นางปิย์นัฏ วชิรปการ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7080ครอบครัวศิวะบุตร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7079ณัฐคมน์ - ฐิตาณัฏฐา อรุโณทยานันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7078คมกฤช เสือเอก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7077อรรถพล ปลูกงาม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7076กษิรา หัตถนัตย์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7075นฤมลและปพิชญา ตั้งสกุลไพศาล3,780.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7074สมรภูมิ อ่อนศรี3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7073อัจฉรา จิระสินวิมล 627.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7072น.ส. นวภรณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7071พีรญา อารีย์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7070มณิสรา อิ่มสำราญรัชต์และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7069นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7068จันทิมา รุ่งเรือง5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7067May&family 9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7066นางสาวพร้อมบุญ คุณชัยเกษม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7065นางสาว เพ็ญแข อ่อนสุระทุม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7064วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7063นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7062ติณณภพ แก้วสุขและครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7061จิดาภา จิตรพัฒนพงศ์659.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7060นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7059ครอบครัวเขียวทรัพย์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7058คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7057นางสาวกัลยารัตน์ ทั่งทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7056สุธาริณีย์ เปาอินทร์และครอบครัว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7055นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7054ศันสนีย์ บุศรา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7053ภูษณวัสส์ ธนัตย์ภัครัฐ9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7052มิญช์ณิชา อัสสกรพรรณ์
เสาวลักษณ์ ทุ่งทองสวย
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7051ธัชนนท สุขสวัสดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7050นางสาวศรสวรรค์สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7049คุณ สิฏากร แสนขาว227.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7048ณัฐคมน์ - ฐิตาณัฏฐา อรุโณทยานันท์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7047จันทิมา รุ่งเรือง5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7046ศิรินุช รัศมีทินกรกุล และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7045อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7044อรลดา วุฒิจินดาและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7043ปฐมา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7042สรินนา เดชอิทธิรัตน์200.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7041พระภูริวัจน์ วรรณลือรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7040ดวงหทัย ชมภู500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7039สุดาวรรณ วรรณโก20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7038-499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7037พรทิพา นิยตานนท์ และสุรเชษฐ์ เสริมชีพ

พร้อมครอบครัว
990.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7036อธิคม สัญญฑิตย์ 1,000.70 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7035นางสาวอรทัย ทิศหล้า100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7034ไพฑูรย์-ยุพิน-พิมทิพย์ สังวรินทะ และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7033นางสาวจิราภรณ์ การะเกตุ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7032จันทรัตน์ หิรัญกิจรังษี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7031อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7030ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7029ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา42.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7028จิตโศภิน นิสสัยสุข19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7027จิตโศภิน นิสสัยสุข19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7026เขมรัศมิ์ ไชยสมานพงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7025สงวนชัย สุวรรณชีวะศิริ
สุดใจ สุวรรณชีวะศิริ
1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7024สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7023Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7022อัญชิสา เหรียญทองเลิศ30,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7021นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7020อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7019สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภ้ครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7018กษภพ ประภัสพงษา99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7017ร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรม ครับ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7016ชัยรัตน์ บุญรักษ์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7015อรณิชชา ภัทรชนาธนโชติ16.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7014ศศิธร ทองสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7013โครงการวิเวกสถานทางนฤพาน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7012ปิยวรรณ​ ​วิสาสะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7011กรวิชญ์ สมคิด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7010ณัชปภา ศรีเมืองกลาง
(พร้อมครอบครัว)
99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7009ปุญณิศาและธนพจน์ วิเศษสินธุ์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7008ณิชารัศม์ รุ่งพีรอภิวัชร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7007ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา42.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7006ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7005พิมลพรรณ จุลวัจน์222.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7004วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7003ไม่ประสงค์ออกนาม100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7002ไม่ประสงค์ออกนาม10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7001พิมลพรรณ5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7000ปุษยา พวงรังษี400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6999จาตุรนต์ ต่วนสอาด200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6998ชนกพร จารุอารยนันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6997คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6996Pegolas, Bilbo, Caladriel8.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6995ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6994อัจฉริยารัตน์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6993อักษรา สงวนพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6992ศันสนีย์ บุศรา และน้ำฝน นวลสกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6991สหธรรมิกกลุ่มวิปัสสนานุบาล12,088.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6990นางพูลศิริ สุดใจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6989คุณ กิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
คุณ ภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6988ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6987ดุสิตา บุญมานันท์6,556.65 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6986วศินวิจักขณ์ ลีทอง และน.ส.เบญจลักษณ์ พื้นชม
ภู
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6985เกสรา เติมสินวาณิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6984Bác Nguyễn Thị Chính715.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6983Bác Qua Ký715.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6982Trần Duy Thức115.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6981ชยุต ชำนาญเนาว์, รษา ตระสินธุ์700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6980เกสรา เติมสินวาณิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6979นายธานีนุกูล คณิตวิชากุล 9,436.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6978คุณปุ้ย128.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6977พระมหาธนวัฒน์ โพธิ์ปริสุทธิ์560.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6976รุ่งฤดี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6975อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6974รสริน โคตรณรงค์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6973คุณแม่เพลิน ศิริการญจน์ 388.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6972อุทิศคุณพ่อสันติ วิไลนำโชคชัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6971วิชชยา วรรณแสวง1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6970นายรพีพงษ์ บุญรักษาศิริพงษ์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6969รุ่งฤดี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6968คุณฤชามน ชนาเมธดิสกร540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6967กัณฑ์ณณัฐ899.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6966ฐิติพร รุ่งนาวา640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6965จาตุรนต์ ต่วนสอาด127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6964น.ส.นันทนา บุญสอน 127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6963น.ส.อัญชลี กวาวสุทธิ2,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6962กัลยา​ วัฒนาเศลารัตต์​ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6961ภูวดล177.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6960วราพงษ์​ นิ่มสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6959ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6958นายวรพงษ์ บุดดา 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6957ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6956วัชรินทร์ ประทีปแก้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6955นาราภัทร โคศรีเพชร 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6954ตู้และม้อ100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6953ชนิสรา สุวรรณเนตร924.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6952แสงเทียน นิงสานนท์ 1,077.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6951ระวีวรรณ ตะปานนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6950น.ส ศิริพรรณ ลี้กำจร240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6949ภัสสร รัตนวราหะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6948ปัณนภัสร์ ทวีธนัญกรณ์388.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6947จิรภัทร บริยอง400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6946จิดาภา โพธิดา 2,540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6945น.ส. ธัณศร พลอยพัด2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6944นางสาวปวีณ์พร ใจทน1,432.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6943ธนิศร ภูศรีตระกูล90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6942คุณปิยะวรรณ แจ้งประเสริฐ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6941กมลพร หุ่นเจริญ และ
คุณแม่ ศรีจิตรา ปภาอุไร
1,290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6940นุจรี ยิ่งยงดำรงฤทธิ์ 377.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6939นายศุภณัฐ จุณจันทร์ขาว 227.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6938ปภาวี คู่ณรงค์นันทกุล540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6937นางสาวเบญญาภา คงชุ่มชื่น300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6936มัณฑนา จริยาบูรณ์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6935น.ส. ธนัสสรณ์ สายวานิช240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6934รัฐมล สิทธิธรรมโชติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6933หทัยชนก อินทรกำแหง540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6932วัลลภา จันทรวงศา 540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6931ศรัญญา ตรีฤทธิ์ทวีสิน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6930พรทิพย์ พูนเพิ่มสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6929พรรณราย พูลสวัสดิ์ 190.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6928อัจฉราภรณ์ พวงทวาย2,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6927นางสาวนนท์ขวัญ พันธ์พัฒนะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6926จุฑารัตน์ พุทธา1,314.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6925คุณอรอุไร ณ เชียงใหม่1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6924เปมิกา โลกวิฑูรณ์ 140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6923ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ 127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6922นส.นิธิวดี รัตนพิเชฐกุล 1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6921นภัตสร สินอุดมพร 1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6920กชพร มั่นยืน90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6919จิตระพี บัวผัน314.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6918น.ส. สุภาพร พรมพุทธา 150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6917น.ส.มนัสวี อุดมโชค 790.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6916ตุ้มเม้ง340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6915บุณยวีร์ สุริยะวรรณากูล 250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6914น.ส.จิธมณ สุไมรยา 427.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6913น.ส.ฐิติรัตน์ ช่อรัก 299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6912รรินทร สิทธิแพทย์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6911คุณแม่ลัดดา ฉัตรภิญาคุปต์ และลูกหลาน
อุทิศให้ คุณพ่อทศพล ฉัตรภิญญาคุปต์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6910นายปกรณ์ชัย ลิ้มสมบัติอนันต์440.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6909สิทธิชัย ไชยสมบูรณ์ 227.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6908นางสาว สิริกมล ถิรนันท์รุ่งเรือง1,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6907ฐิติพร รุ่งนาวา2,140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6906นาย รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ970.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6905นางสาว จุฬาภรณ์ อัญชลิสังกาศ1,840.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6904ญาณี ทรงศิลป์1,140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6903น.ส. ภัททิยา ฤกษ์ศิริ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6902คุณพิริยาภรณ์ เผ่าเหลืองทอง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6901ดิษยาภา จามรมาน ศิวะโมกข์ลัคณา 1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6900วรัทยา พุกจินดา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6899สกมล นพดลรัตน์กุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6898พัชร์สิตา อภิเลิศรุ่งฉัตร์327.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6897ณัฏฐ์ชญาดา427.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6896กัญญณัช นิ่มตระกูล 840.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6895พัทธนัณท์ เลิศอัครพิทูร290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6894ศศมล วงษ์วรเทวา 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6893ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6892น.ส.ศศิธร รัฐวร 340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6891น้ำฝน นวลสกุล และศันสนีย์ บุศรา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6890รุ่งฤดี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6889นางเล็ก แซ่อึ้ง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6888ดารินทร์ เมฆบุตร5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6887Pegolas Bilbo Caladriel15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6886ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6885อัจฉริยารัตน์999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6884นางสาวรัฐกฤตา สิงห์รักษ์179.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6883อนัญญา ภัสสรภาคย์ 350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6882น.ส. ณัฏนารี โพธิ์ทอง 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6881พิมพ์ลดา ธีรโชติเลิศสิน1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6880ชลิตตา ประเสริฐวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6879นางสาว ปพิชญา คิวเจริญวงษ์ 1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6878พัชญ์สิตา แก้วอารีย์รัฐ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6877คุณอรธีรา ศิรินาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6876น.ส. ฐิติรัตน์ ช่อรัก299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6875นางณัฐพร รุจิระภูมิ 1,475.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6874คุณณัฐรุจา อ่าวสมบัติกุล290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6873รุ่งฤดี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6872ดาวศิริ บุรินทร์กุล2,050.27 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6871อัฐสาฐญา ประพัฒน์พรกุล 1,140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6870นางสาว ชญาภา อนันต์พรสิริ,
นางสาว อภิมน เดชอนันต์,
นายอาทิตย์ ศรีสวัสดิ์
4,610.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6869ธาริณี คำเงิน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6868ฤทธิเดช ยอแสง1,010.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6867วีรสตรี ไชยนิตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6866น.ส.ดาเรศ สุจริต1,214.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6865นาง นนทรี กอวัฒนสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6864พัชรา อร่ามศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6863วิไลพร ล้ำลักษณไพบูลย์540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6862ชนิดาภา วัฒนสินธุ์450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6861นางสาวศุภรักษ์ พิพัฒพงค์ชัย127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6860วิลาวรรณ แก้วสระศรี 1,140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6859น.ส. วิฐรา อานามนารถ 340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6858ด.ต.หญิง ดนิตา ยุทธ์ธนฤทธิ์‬789.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6857นางอัญธิดา เสงี่ยมเฉย 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6856อธิวัฒน์ แก้วมะณี 1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6855สุจิตรา ในชัยภูมิ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6854นาย วรรณวิศข์ มโนลีหกุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6853ศันสนีย์ บุศราและน้ำฝน นวลสกุล250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6852ภรศศิร์ บุญเถิม800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6851สายวรุณ ถิรนันท์รุ่งเรือง 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6850ธิดารัตน์ ยอดอ่วม 240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6849นางกันต์หทัย มานะงาม 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6848ชัญญณัท จิตประสงค์พาณิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6847ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6846สิริกมล 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6845เบ็ญจภรณ์ เย็นเป็นสุข475.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6844นายวินิทร ไชยวงค์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6843นางสาวอุไรพรรณ บุญกรรเชียง6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6842ทวีทรัพย์ ลีลากิตติวงศ์ 1,090.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6841ศิวพร พัฒนะพิเชฐ1,327.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6840จิตติมา กาสา 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6839นายธนวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6838เล็ก รังสิศิริไพบูลย์1,530.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6837กรุณา เดชขุน700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6836นพมาศ สวัสดี724.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6835จงชนะ สุขเสวก240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6834พอใจ วิสุทธิ์เสรีวงศ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6833บัณฑิตา อัมรามร1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6832อุษนา ธนะปฐมชัย 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6831สุรพิณ ฤกษ์ศิริวรรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6830ลลิดา อำรุงสกุลรัฐ 314.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6829รัตนรัตน์ วัฒนพันธุ์140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6828วีรารักษ์ สุวรรณธนารักษ์627.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6827วนิดา คลังกำแหงเดช540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6826คุณดวงดาว​ จิตราพงษ์150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6825ณัฐวรรณ สุสมาธิยากร 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6824คุณวรพงศ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6823นายกิติชัย ลีกิจจากร 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6822นายปกรณ์กวิน อินทร์สม 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6821อาจารีย์ ผลพูน350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6820นุชนันทน์ โชไชย540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6819ปทุมมา มุ่งชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6818นางสาวศิรินทร์ เลิศภูมิปัญญา 199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6817ธาราวดี ตั้งตรงจิตร 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6816พวงทอง คุณาชีวะ5,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6815นันทยา เลิศคุณากรณ์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6814ราเมศร์ มณีรัตน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6813จุฑาทิพย์ วิจิตรวาทการ 351.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6812วาทินี วณิชเวทิน 1,540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6811นส.เกศริน อำพรไพบูลย์ 910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6810ชลิสา สายสิญจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6809กชกร เอี่ยมภิรมย์ 127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6808สุรียทิพย์ ประยูรพัฒน์ 888.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6807พันธิภา คณาธนสารสกุล2,475.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6806ชลผกา สันติสุข240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6805นายโชติวิทย์ ยศศรี
และ
นางสาวจิตรานนท์ พรมสีดา
514.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6804พรรณวิภา โรจนโรวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6803คุณโส่ย 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6802ณภาภัช สุกัญญาณัฐกฤต 3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6801นายชิชยะ ศรีชัยสวัสดิ์ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6800สุนิษา​ นิติภัทร์227.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6799ดุจดาว พงษ์ประภาส1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6798วารินทร์ ประทุมรังษี540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6797ปิยะพงศ์ สุวรรณสัญญา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6796ธิติมา บุญเจริญ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6795ปนัดดา บุบผามาโล327.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6794วชิรปิลันธน์ พรหมมินทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6793สุรัชชา พิชัยชาญเลิศ 540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6792วัลยา นิยมทรัพย์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6791วิมลรัตน์ หวังซื่อกุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6790คัทรินทร์ ลีเลิศพงษ์ 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6789วิเชียร ศรีพิธานมงคล 230.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6788ฌาณิ ฮุช ( เหมนิธิ)200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6787ณภัทร เกรียงวิภา 340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6786นางสาว วรินทร์จุฑา สวัสดิจีระกูล227.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6785แก้วตา ดีถนอม 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6784ชูวิทย์ ศรีโภคา 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6783นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6782กุณฑล ราญรอน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6781วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6780จุฑาทิพย์ ยิ่งเจริญพาสุข37,440.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6779นายวศิน-นางสาววริยา ปฐมกุลมัย
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6778นส.วรรณรักษ์ เศรษฐวิบูลย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6777ปุษยา พวงรังษี400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6776ธัญญพัทธ์ ณัฐพัชร์วรกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6775คุณวรัญญาภัทร์ วรัญญ์วัฒนชัย540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6774สุภินดา เลิศชูวงศา 199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6773ศศิกาญจนา สุธรรมวิทยา 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6772อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6771ปุษยา พวงรังษี400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6770สุทธิรัศมิ์ ผาสุขคุณารัตน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6769อร่ามศรี อัศวนพเกียรติ 3,370.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6768นส. เพ็ญพรรณ อึ้งประภากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6767คุณบุญญาภา แจ้งสี 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6766พีรยสถ์ อุบลวัตร1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6765
โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ,
ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ
914.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6764คุณ กิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
คุณ ภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6763ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6762ดิษยา โกมินทรชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6761นาฏยา พงษ์พิสุทธินันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6760คุณสิริวรรณ สุคันธปรีย์ 777.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6759นายนิตินัย เทพเทียน 2,627.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6758น.ส. ลลิตา ตันศิริเลิศ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6757น.ส. ลลิตา ตันศิริเลิศ 127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6756คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6755Nicharat200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6754น.ส.ภัค วัชระวรากร 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6753ณภวรรษ อรุณบกสกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6752นายสาธิต พุ่มชูศรี4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6751คงชนก มหาอัฑฒ์สกุล 10,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6750อัจฉรา นิตยานนท์340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6749นางสาวมนัสวี ตลอดไธ790.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6748พัชญ์สิตา1,540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6747ปุญญภัสร์ บวรกีรติขจร 514.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6746จิตติพร วานิชานันต์430.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6745น.ส. สรินทร์พัฒน์ สุวรรณนันท์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6744ภาณินี เทพนรินทร์ 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6743มารีสา ธีรโรจนวงศ์ 345.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6742รินทร์ลิตา ตุลยเสรีภัสร์551.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6741ภรธิดา ยมนัตถ์ 588.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6740กุลวัชรีญา ทองมา265.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6739นาย เกษมพล อำนวยเรืองศรี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6738นางสาวศกุนา เก้านพรัตน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6737ไพศาล​ ตั้งเต็มจิตร2,170.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6736ปาริชาด เวชอุบล220.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6735อรชา เก้าเอี้ยน740.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6734ธนัญชกร นนทภักดิ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6733ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6732น้องนุช ตรีสุพัฒน์ศิลป์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6731กมลพร กิรติพงษ์วุฒิ 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6730ชลลดา พรหมเดชไพบูลย์4,240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6729สุทธิรัศมิ์ ผาสุขคุณารัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6728อัญชลี อุ่นสุข 475.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6727กอบรัตน์ โชติเรืองประเสริฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6726หงสพรรณ สมบูรณ์1,545.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6725น.ส. สรินทร คีรี227.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6724ณิชารัศม์ รุ่งพีรอภิวัชร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6723อารยา แซ่เล้า12,610.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6722วสุภัทร เถื่อนถ้ำ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6721สุวโรจน์ รัตนทองคง588.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6720นาย พิธิณัฎฐ์ มังคลานนทชัย5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6719ณัฐิดา อินทร์โต 540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6718เดือนเพ็ญ ตั้งรัตนาพิบูล140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6717นาง กรรณกรณ์ เสนีย์มโนมัย2,314.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6716หิรัณญา อึ้งอาภรณ์ 388.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6715คุณถาวร ส่งเจริญ 340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6714ณรากาญจน์ ชาวนาผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6713วันวิสาข์ หลิว1,050.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6712อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6711คุณกุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ514.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6710ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6709ศิริวรรณ จารุพงศ์รัตน์ 540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6708กัญ สินเพ็ง230.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6707นุชศุภางค์ มณีขาว 127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6706ดวงทิพย์ วันทยะกุล614.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6705ธีรภัทร์ แสงทอง540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6704นันทยา ถิ่นตองโขบ 130.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6703พลภัทร คุระจอก 5,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6702นส นลินพร เตชะหัสดิน999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6701อลิสา แซ่เฮ้า1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6700ธนภร ซื่อสัตย์ชัยชนะ414.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6699สุนารี จำเริญรัตนากร600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6698ภัทรา เบญจสุตะณรงค์ และครอบครัว327.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6697หทัยรัตน์ อติชาติ 475.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6696สรินนา เดชอิทธิรัตน์1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6695คุณอาณัติ สืบสายเชื้อ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6694จารุวรรณ มณีวรรณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6693พิไล วิทยเศรษฐ 677.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6692อิศนันทินิ์ เทียนทองดี1,290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6691น.ส.ภัค วัชรวรากร 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6690นายทศพิธ วรธรรมพิทักษ์1,450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6689จารุมน ตั้งสถาพรพาณิชย์ 1,540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6688นิตยา ศรีมี1,599.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6687ณรงค์ชัย จรูญพิพัฒน์กุล999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6686ณสิภัสร์ บวรอริยะวิชญ์ 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6685นาย ณธกร บรรยาย377.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6684ณัฏฐ์ทิตา เกสตรีธวัฒน์ 401.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6683นส นลินพร เตชะหัสดิน 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6682วิลาวัลย์ นามวิชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6681ไม่ประสงค์ออกนาม121.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6680วิภาวรรณ สรรเพชุดาญาณ340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6679คุณณัชชา สาระวัลย์401.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6678ศิพิมพ์ ลีลาวดี1,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6677นุสาสนีย์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6676Hoài Thu1,400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6675นวรัตน์​ วิชัยศิริพันธ์​ 1,464.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6674นาย อภิชา สุดประเสริฐ 900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6673น.ส. กุลธิภัสร์ จิตอารยะวัฒน์774.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6672น.ส. อัญธิญาน์ ธันยธนิตเวทย์811.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6671น.ส. ณิรินทร์ญา ธันยธนิตเวทย์
และ
นาย ธนริศย์ ธันยธนิตเวทย์
865.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6670สุรัสวดี ตั้งจิตรักธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6669เพลิน นวกิจวัฒนา 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6668สุดารัตน์ มั่นประสงค์340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6667ยุพาวดี ศิริกุลทอง909.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6666ชไมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ 3,150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6665กัญญาภัค​ ศรีอ่อนคง 414.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6664ปฐมา งาเนียม340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6663วริศรา คูสกุลรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6662วินิตา​ วรรณะ140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6661นางพัชรนันท์ ชังเรือง 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6660นายทศพิธ วรธรรมพิทักษ์601.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6659กิตติพงศ์ แม้นเหมือน 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6658สุภัสสร เผ่าภิญโญ127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6657น.ส.เพียงใจ รักษ์วรกิจ840.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6656ชาญ เชาว์ปฏิภาณ 1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6655พิยดา รามสมภพ 440.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6654อรณี พจน์ชพรกุล500.11 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6653ชุติญาณ์ คริสซีลิวสกี้1,000.59 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6652ภัคลัลน์พร ใช้ริ้วเจริญ714.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6651นวลรัตน์ แซ่โอ๊ว 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6650นายอาคม พ่วงโสม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6649ปานจิต วัฒนสารัช340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6648มณฑิรา สิริวุฒิจรุงจิตต์459.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6647สุพัตรา สินธวัชต์5,599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6646กันนิกา พาขุนทด840.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6645กัญฐณา​ ภัคนรารัชต์​ 277.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6644อัญชลี จุลละศร และครอบครัว540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6643คุณแม่เหมียว450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6642ศศิโศภิต สวนยิ้ม2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6641แม้นมาศ โชคสุวัฒนสกุล 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6640ชาตรี เทศกูล 638.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6639คงชนก มหาอัฑฒ์สกุล 9,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6638นางสาว ภัทรมล ไชยหงษา และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6637อาจารีย์ ผลพูน550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6636อคัมย์สิริ ผลารักษ์90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6635วชิรา อยู่สุนทร 600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6634ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์ 577.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6633นายสาละวิน สุคำภิรักษ์ 999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6632ณัฐพร บุญญาสัย2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6631เกสรา เติมสินวาณิช999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6630ณัฐพร บุญญาสัย2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6629ด.ญ.สมัชญา วงษ์ถนอม20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6628นันท์นิชา ผลโพธิ์640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6627ชุติพร ชินประดิษฐ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6626กัณฐภัสส์ ชูทอง 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6625คมสัน​ สมศรีเงา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6624กานต์ตะวัน714.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6623คุณพัทธมน จันทนมัฎฐะ240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6622จรณ์ สุวรรณกูฏ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6621หิรัญ พันขุนทด 440.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6620นฤทัย สิทธิ์ภานุวงค์1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6619คุณตรียานุช เหล่าเขตกิจ140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6618คุณวิลาวรรณ สังขเสนากุล640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6617คุณนันท์ปภัทร์ เลิศอริยเศวต140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6616คุณดวงนภา ลอบงาม90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6615คุณเอกนรี แรงสูงเนิน177.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6614ขนิษฐา แก้วกาญจนา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6613ละไมพร ธีรธํารง1,980.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6612กรณัฐ หน่อแก้ว614.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6611ลดาวดี วาทยะกร627.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6610กชกร กันศิริ 90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6609ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6608กษิรา ชาญชนิตนันท์ 3,054.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6607สุรีพร วิชา 540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6606สยุมพร กู้ชวโรจน์ 250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6605ชนิกานต์ โพธิ์เงิน5,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6604น.ส.ธนวรินทร์ วรรณะ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6603ชิดชนก มาคงกุล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6602นาง ณัฏฐาปนา อินตาคำ240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6601วราพงษ์​ นิ่มสุวรรณ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6600ณิชารัศม์ รุ่งพีรอภิวัชร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6599ภรภัทร เตชะวิเชียร 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6598ณฐมน มั่งสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6597เมขลา พานพัฒนา 350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6596ฐิติมาพร เสรีมาศพันธุ์127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6595นายยศธนา โอสถเจริญผล925.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6594วัลลภา จันทรวงศา1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6593Oo+20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6592อรรถพล ปลูกงาม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6591นายเลี้ยงฮั้ว แซ่แต้200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6590นางเฮง แซ่โค้ว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6589อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6588กัญญา บุหงาเกษมสุข 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6587วินท์วิจักษ์ อมรประดับกุล ครอบครัวและ
กัลยาณมิตร
ก้องเกียรติ ตันติสุวรรณนา ครอบครัวและ
กัลยาณมิตร
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6586นายอรรถพร จันทิมางกูร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6585อลงกรณ์ วีรวงศ์ 499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6584คุณสัจจพร590.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6583นาง วันวิสา สุทธิโชติกุล1,540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6582มณีรัตน์4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6581ยุวดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6580สุกัญญา เผยกลิ่น1,087.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6579กุลยากรณ์ สุขศิริ 240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6578รัตนพล มนต์มหาจินดา 6,410.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6577นาย สุกิจ เจริญธินิบุญญา1,410.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6576คุณพิชญาภัฏฑ์ วัฒวรพันธุ์90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6575กิติพัฒน์ ชลวุฒิ10,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6574กฤชมน ธนธรศิริ540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6573ฌาณิ ฮุช (เหมนิธิ)200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6572Busarin Kitticharoensub9,863.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6571ณัชนพ ลิ้มประยูรวงศ์6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6570ภัทรนิษฐ์ มิตรสูงเนิน 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6569น.ส. รัชฎา บัวทนงค์1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6568น.ส.ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6567วันวิสาข์ ปลาบู่ทอง 540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6566ปัทมา เล็กอวยชัยสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6565พ.อ.หญิง อโณทัย สินธุวงศานนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6564บุษกร บุณยโยธิน964.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6563จุรี กั้งแฮ และครอบครัว 4,377.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6562ปิติพงษ์ ภัทรวรกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6561ปัทมนันท์ ผางศรี 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6560พชรมน ศรีสิริสวัสดิ์ 540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6559นางสาวนพรัตน์ ทองเต็มดวง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6558กรวิทย์ เนื่องสิกขาเพียร 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6557อริยคุณ พุทธะธรรม
(โจโฉ ชมรมผลดี)
27,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6556จิรภิญญา พันธไชย 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6555นางพลอยสีรุ้ง คิงส์ตั้น500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6554นาย ชินดนัย ซื่อธานุวงศ์1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6553น.ส. ศันสนีย์ สมพงษ์240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6552จุลลดา เปี่ยมวงศ์จิตต์40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6551สุวิตตรา แช่มชื่น1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6550กมลนันท์ วิริยะประจักรกุล190.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6549พรรัมภา กาญจนสิงห์ 340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6548อาร์จนา ปานกาญจโนภาส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6547ฐิติมา ปุรธร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6546คุณเสาวภา เติมธีรพรพิมล1,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6545พิศมัย วิเรขรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6544My family99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6543เสฏฐธนัท,รดาวรินทร์ จุลแก้ว/ จิรวรรณ
ทองศรี
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6542กฤษฎา คีรีแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6541ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6540พรรณี เปรมจิต540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6539พาชัย เล็กเนตรทิพย์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6538น.ส. สาริสา สุทธิวงศ์ 250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6537นาย ยุทธนา อ่ำใจ1,062.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6536น.ส.นาฏนิภา ชูจิตารมย์ 1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6535พนิตา เดือนจำรูญ540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6534นางภริตพร ทรงศิลป์40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6533ร่มฉัตร​714.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6532นายรุ่งธรรม ชูตระกูล 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6531ปริยวดี สงวนเชื้อ 2,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6530คุณแม่ประกายรัตน์ รัตนกังวานวงศ์127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6529สาวิตรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6528หทัยทิพย์ เนตรสว่าง910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6527นริศ บงกชพิสุทธิ์ 1,131.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6526พวงเพชร ชัยรัตน์ 870.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6525กรรณพร รื่นพานิช 1,240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6524อัจฉริยารัตน์ พัฒนาภากรณ์910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6523นางสาว ชาญธาดา ธรรมวิจิตเดช564.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6522ยลดา หงษ์ทอง 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6521นิภาพรรณ แดงโรจน์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6520ฐิดา สงวนชีวิน1,214.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6519กิตยาภรณ์ ชัยถาวรสถียร20,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6518อังคณา มณฑาทิพย์กุล 551.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6517นลินพรรณ ทวีกฤดาการ 788.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6516นงพงา น้อยสอน 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6515อำไพ ศุกลรัตน์1,780.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6514ปรียกมล บัวบาน 1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6513เพียรศักดิ์ อัศวโภคา910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6512วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6511ปิยะภรณ์ นาคอาทิตย์ ไชยสุข1,225.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6510นางสาวกรองแก้ว แย้มทอง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6509กันยารัตน์ นีพลกรัง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6508นางสาวน้องนุช เฉลิมชัยรัตนกุล1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6507สุนทรี ธวัชพล และ Richard Lavis 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6506กวีคม ธวัชพล และฐิติรัตน์ ผางผา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6505สัณห์กมล ศิริโรจนนานนท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6504นส.ภัทรา ธวัชพลและ Helgi Petursson890.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6503นาง สิริใจ สุธิธรรมกร 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6502นารีรัตน์ เตชะจินดารัตน์477.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6501อรัญ อรัญมาตย์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6500พณิชา อัศวเรืองเดช2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6499นายบรรพต สง่ากร และ
น.ส.เอมอร อัคควุฒิไกร
2,780.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6498ทวีศักดิ์ พัชรี จิราวรรณ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6497สมใจ ทิพย์ชัยเชษฐา640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6496อุไรวรรณ ใจเรือนสูง614.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6495นายชูเกียรติ เหมือนชู 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6494ณภัทร บุญแสง1,190.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6493กษริน ศรีประทักษ์ ธีระโกเมน3,520.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6492มณีรัตน์ จิระเดชประไพ 901.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6491บุศราทิพย์ ไกรศักดาวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6490ขัตติยา หล่อกิติยะกุล 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6489วิรินทร์ญา วรารัฐเรืองวุฒิ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6488เขมิการ์ หล่อกิติยะกุล 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6487สุวารี ลิมป์ชัยโรจน์ 477.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6486กิตติมา จันทร์เด่นดวง 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6485นาย วราธัช สุทธิรัตน์ 714.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6484คุณรนิดา จิตราอาภรณ์ 20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6483ศิวพร อิ่มสำราญ340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6482พุทธชาติ แหลมทอง 1,214.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6481นางศุภิดา ศรีศุภอรรถ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6480ประเสริฐ ไกรสิงห์เดชา 1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6479นางสาว ภัทรมล ไชยหงษา1,514.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6478นาย ธนเดช วรสาธิต2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6477สมพร540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6476นางพวงเพชร สิงห์สมบุญ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6475Miss U. P.400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6474นายวัชรพงศ์ ทองรุต 150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6473พีรพรรณ เบลมอนท์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6472คุณมุกดา สุธีรวิทยวนิช 1,410.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6471วริศรา ธนะสมานโชค 290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6470ศรัณภัสร์ เหมมนัสศักดิ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6469โชติกา ดอนอินไชย 250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6468Angie 240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6467วิรัช ตามธีรนนท์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6466คุณฉัตรฤดี คุณปิติลักษณ์ 2,714.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6465อภิชัย ไผ่สุวัฒน์720.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6464นิธิมา ภูมิมี327.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6463นิภา อัครพงศ์127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6462นายเสรีรัฐพล คำหว่าง 1,780.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6461ธิติมา127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6460อิงอร วีระวงษ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6459สุนันทา มงคลธนิต1,075.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6458จันทนี ทวีโชติภัทร์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6457ปรเมศวร์ โชติวรารักษ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6456กัญญิกา สูงสว่าง 627.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6455คุณพัทธนันท์ ชัยสุริยเทพกุล5,540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6454มิรานิษฐ์ ธิติธนาวิชญ์ 227.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6453มนตรี ทับทิมทอง 190.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6452นางสาวสิริพันธุ์ เจวะ427.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6451เสาวภา ปาอินทร์ 677.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6450ชัยรัตน์ นภาศักดิ์ศรี320.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6449วัชรี บรรณหิรัญ5,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6448วรายุส เอกฤทธิ์วรกุล475.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6447น.ส.​ เยาวเรศ​ น้อยศักดิ์1,345.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6446ธนชัย กระต่ายทอง 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6445พญ. สุชีวา ราชูโส1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6444สมถวิล อุบลครุฑ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6443เบญจมินทร์ วิชัยรัตน์299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6442อัครวุฒิ ทองดีเลิศ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6441กัญญาณัฐ ภควัตมงคล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6440น.ส. วันใหม่ โมฬีพันธ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6439อภิษฎา ชาญวัฒนโชติ 214.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6438ภูริตา จโนภาส1,301.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6437จันจิรา วิหาร1,301.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6436กรณ์บดินทร์ พรหมพงษ์301.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6435คุณสุวรรณ เทียนหิรัญ 910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6434ลภัสรดา สุภาพรรณ 910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6433แพทย์หญิงพเยีย ฉันทาดิสัย3,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6432ดารารัตน์ ลักษณ์ศิริ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6431กรองกาญจน์ 340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6430นายอรรถพจน์ รัตนสุมาวงศ์2,127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6429นายปาลิสร์ บูรณะเหตุ 1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6428บุญเกียรติ​ เดชะวรานนท์​ 800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6427รัสรินทร์ พัฒน์นิธิธรรม 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6426นายเกรียงไกร แสงไข่265.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6425อุฬาลักษณ์ เบ็ดเสร็จ540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6424นายธีรพัฒน์ เลิศผดุงธรรม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6423ภิญญดา​ เมธีพลกุล​514.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6422นางสาวประภัสสร สมาน127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6421น.ส. รวิสรา แสงทรัพย์ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6420น.ส.นิชารีย์ เจียรจิตเลิศ910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6419กรรณิการ์ สุขนุ่ม250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6418พิมพ์สาย น้ำทิพย์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6417อภิรมณ์ สกุลวัฒนะ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6416ศรีวิไล ตรีวิศวเวทย์ 2,540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6415นฤชล พีระวัฒนชาติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6414กมล ไม้กร่าง 614.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6413นางบุญทอง รักษาผล790.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6412นายรัชกฤต สงวนชีวิน
นางเพียงหทัย เอกสินธุสิทธิ์
1,984.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6411จันทรรัตน์ อารีราษฎร์40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6410ปรียานุช บุญเฉย140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6409ชณสา หิรัญคชภัค301.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6408ธัญพัฒน์ ไชยวังราษฎร์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6407สรณ์ศิริ ดาราเย็น 174.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6406เกษมณี สุนันตา714.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6405น.ส.เพ็ญนภา ขันผง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6404กุลฤดี ภาสุรกุล540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6403น.ส. เกสรา ชมพิพัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6402พลัฎฐ์ ตั้งศรีวรนันท์ 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6401นายวีรวิชญ์ ปราบริปู910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6400หทัยกานต์ เจริญประเสริฐ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6399ณัฏฐวี ภูสมปอง400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6398นางสาววิชชุตา จีระเสมานนท์910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6397ศิริชัย คุ้มอยู่ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6396ฐิณารา หนูอ่อน400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6395​คุณกรรณิการ์​ ยามาฮาร่า 227.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6394น.ส. นวพร เทียมรัตนานนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6393ปลายฟ้า พีระริน 1,160.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6392เมธาวี เฮียงราช2,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6391นายชัยรัตน์ พวงหอม 700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6390ภาณุพงศ์ เลิศรัศมีจิต 1,290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6389พุทธพร ชินสถิต และครอบครัว5,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6388พิราภา ศิรวุฒินานนท์ 700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6387วิรชาม์ กุลเพิ่มทวีรัชต์540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6386นางสาว ลลิตา เวชบรรยงรัตน์2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6385นางสาวพนิตา เขียวขำ 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6384นางสาวพรอุมา ศรีเพียงจันทร์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6383ครอบครัว คุณแม่ทองใบ เกตุอ่อน
พร้อมลูกๆหลานๆ
และ
คุณอังคณา จารุกิจพิพัฒน์
คุณนุชยา อึ่งวชิรา
5,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6382นายรุจิเศรษฐ์ ภาคำ150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6381สุธิรา คงสอาด 1,087.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6380ศิระการย์ สิริอัครพงศ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6379บุษบา พึ่งพวก627.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6378สุภาภรณ์ สมิทธิสถิต
สิรีรัศมิ์ น้อยบุญสุก
นฤทัย งามขำ
2,071.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6377นางกนกอร ลิ้มสุวัฒน์801.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6376นาย กฤตยศ สหัสทัศ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6375จิรภัทร 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6374กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6373วรรณวิสา ตาทอง 414.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6372วินดา วชิระสมบูรณ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6371คุณอภิณห์พร พหลชัยชูพงศ์1,909.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6370วิลาวรรณ ไครพ์3,780.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6369มรกฎ วัฒนสุชาติ และ ณชชกร เขียวนุ้ย3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6368รัตนพร อักษรกุล240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6367นส.ชินาลัย​ พริ้งเพราะ​ 4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6366นางอารมณ์ จรรยาวิศุทธ
นายนรรัตน์ จรรยาวิศุทธ
นางสาวอาศิรา จรรยาวิศุทธ
277.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6365สรวิศ เดชคุณากร และครอบครัว3,356.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6364คนึงนิตย์ ชาญธนเวทย์350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6363Mr. Somnuc280.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6362อันนาวัน ฉัตรวัฒนลักษณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6361จิราพร พงษ์พานิชนุกูล340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6360ปุษยา พวงรังษี400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6359ปิติพร สี่ศิลปชัย2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6358น.ส. กิติยา บริพนธ์กิจ538.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6357นายปรเมษฐ์ ห้อยสังวาลย์10,525.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6356คุณอรวรรณ พงษ์ทองเจริญ2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6355ดิลก มานู1,540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6354ภิญญาดา ธัมมิกะกุล 255.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6353ดวงพร สาระมาศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6352กมลมาศ เจริญสุข 4,390.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6351ศศิพักตร์ สุวรรณพิบูลย์ 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6350อภิสัณห์-กรรณิการ์-นภัสสร เชื้อวงษ์1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6349ปาณิสรา ยูเวซ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6348พลภัทร คุระจอก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6347น.ส. มลทิชา สกุณา
น.ส. กันต์สิริ ตามพานนท์
540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6346นพวรรณ ธิมาภรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6345สรรค์พร อนุจารีรัตน์1,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6344รวยบุญ นรวรคุณ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6343ฐิตินันท์ ชัยพัฒนาการ 2,540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6342ศุภาพร สุวรรณเทศ685.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6341ธีรรัฐ เชี่ยวสกุล1,464.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6340น.ส.ปิยภา สอนชม240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6339นายสุพจน์ อิ่มจิตรจรัส 1,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6338นางสาวสุภาวดี พรหมมา590.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6337พิไลวรรณ ดิตถ์ภัทรไพศาล 124.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6336สุกัญญา พุทธศร240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6335ธชภัฒ วงศ์เกษม 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6334นางสาวอัญชลี ศาลางาม240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6333นายธเนศ สิริวัฒน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6332นส.วิมลลักษณ์ ชัยพิพรรธ 630.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6331ศุทธา หาดแก้ว 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6330กุลนิษฐ์ สถิตย์เสมากุล 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6329อาภาพิม บุญช่วย490.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6328นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6327นันทิยา โรจน์วชิรนนท์3,660.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6326รัฐพงษ์ นาคปฐม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6325กฤติยาณี พานพิศุทธ์ 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6324จักรพงษ์ พยนต์รัตน์90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6323นายปริวรรตน์ เมธีทัศนโรจน์1,114.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6322มีนา กิจปรีชาวนิช2,215.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6321ศรัณย์ธร ฉันทะกุลชัย1,388.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6320กรกฎ ดำรงกิจชัยพร 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6319ฌาณิศาภัทศ์ คล้ายสิทธิ์520.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6318ฉันทิตา ภาสะประหาสและครอบครัว 519.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6317คุณเสาวนุช ชูช่วย190.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6316นายศุภพล อ่อนละออ150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6315ธิดา ขาวสำอาง959.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6314วินิดา แก้วฉวี427.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6313นางรณิดา อยู่ปาน190.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6312นส. กนกธร สิริวัฒนชัยกุล2,137.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6311นาย ภรินท์ อยู่ภิรมย์214.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6310พญ.ทิปภา อัศดามงคล5,555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6309ศุภานี อรุณสิริ910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6308วิลัยวรรณ ทุนกาศ540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6307ณัฐฐิญา ศังขจันทรนันท์377.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6306ภัคษิญา สินสถิตพร และ เพื่อนๆ7,544.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6305จุไรรัตน์ พูลสวัสดิ์1,114.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6304กาลัญญุตา ศรีสมุทร 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6303นางสาวสุดารัตน์ เขียวเรือง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6302นางภริตพร ทรงศิลป์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6301ปภัสรินทร์ บริบูลณ์ลักษณ์ 15,555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6300ภนิตา กองจันทร์ดี327.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6299อนิวรรต ดำฉวาง 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6298ธันย์นลิน อัฑฒ์ธนนารา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6297กัญญานาฏ ศิริปัญญา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6296ธฤตา กิติศรีปัญญา590.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6295วรนุช กิจสุขจิต2,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6294ชนาทิพย์ ประดิษฐวณิช 1,411.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6293บัวบุษยา ดีชู288.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6292ผุสดี เพิ่มธรรมสิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6291สุจิรา แซ่เตื้อง 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6290นายวัชรินทร์ หริณะรักษ์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6289วริสนันท์1,127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6288นส.อลิสา วงค์ษาไทย736.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6287สมจิตต์ ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6286รุ่งฟ้า เอกภพวศิน177.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6285นายณัฐคมน์ อรุโณทยานันท์1,736.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6284นายณัฐคมน์ อรุโณทยานันท์1,736.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6283อรรถพล ปลูกงาม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6282สิริรัตน์ เรืองศิริไพศาล814.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6281 คุณกนกวรรณ จงเทพ และครอบครัว 500.19 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6280น.ส.เสาวนีย์ โพธิพงค์ 177.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6279Chalinee Tangtaweetum500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6278วิภา ตั้งไพศาลกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6277พรทิวา190.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6276พนิตธิชา กาญจนศิริ 1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6275นส นุชนาฎ ขจรแสง และ นส สิริศา เยื้องบน227.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6274รณชัย แช่มชื่น 250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6273น.ส. กุลภัสสรณ์ อริยจินดานนท์1,240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6272ดนยา ทรัพย์จำรูญ1,551.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6271เพียงโสม บุนนาค240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6270ภูมิพัฒน์-ภาวิรัศม์-ด.ช.อธิดิษฐ์ วิศิษฏ์นนท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6269นาย​ จักรภพ​ ศุภกร​ 910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6268นางสาวปัณวรันทณ์ เขมสิทธิธนบูรณ์540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6267รุจิรัตน์ สุนทรนาค446.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6266วิมลรัตน์ สวนชาวไร่เงิน600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6265นายจีรชัย สุภาสุทธากูล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6264นาย พงษ์ศิริ เพ็ชรนิล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6263ตันติกร โคตรชารี1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6262ศุภนิดา ปั้นน้อย 350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6261นาย นิรชา โพธิ์ประสระ999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6260ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6259น.ส.รวิษฎา ดวงจันทา214.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6258พิศสมัย บูรณเจริญกิจ540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6257พรเพ็ญ เม่งช่วย999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6256ภัทรพร สุดลาภา478.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6255นายนภ พิศุทธิ์ธราภัตร 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6254ภาวิดา สันตวิชัย700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6253วนิชชา พิพัฒน์เยาว์กุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6252จุลลดา เปี่ยมวงศ์จิตต์ 2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6251อรุณี ซีตันติเวช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6250สมศิริ สุวรรณทศ2,780.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6249Michael, Chanida and Faye Ouimette1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6248ศศิธร ม่วงทอง277.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6247สุภารัตน์ ผงสีนวล 700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6246น.ส. กวิสรา โสภา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6245ศุภกัณญา จันทคาม 290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6244นาง เหมือนจันทร์ จุติธรรมสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6243กิติกร โชคพันทาง 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6242น.ส.ลี่ชิง ไกรวีระเดชาชัย540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6241วิภาวี บืนขุนทด519.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6240อรชุมา เพชรเจริญ 477.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6239ปิยะนุช ปิยะตระกูล 640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6238มาริษา1,286.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6237พัชรนันท์ ศรีพัฒนวัชร์ 928.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6236อุราณี ทับทอง 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6235สายสุดา สุพรรณทอง 540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6234พิมลาพร วงศ์ชินศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6233ภาคภูมิ พรมสิทธิ์801.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6232สุเมธ ประเวศวรารัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6231ปัณณวัชร์ เลิศโกมลวิทย์ 177.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6230ธัญญนันท์ จรัญฤกษ์ถวิล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6229ณัชชา ดัมพ์ธนสาร250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6228ญาบุญดา บ้านใหม่ 577.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6227พิรญาณ์ นาคฤทธิ์ 290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6226สิรภัทร​ 277.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6225นายโชคชัย เตรยาวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6224นภัทรธมณฑ์ แซ่พาน 5,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6223สุวโรจน์ รัตนทองคง1,127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6222พีรภาว์ ปริสุทธิจิต540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6221ศิริธร ร่มโพธิ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6220สมศรี ตรียานุวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6219น.ส. ธิดารัตน์ ศรัรัตนมงคล 888.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6218จารุณี จีระออน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6217อัญรัตน์ บุญตา 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6216อรณิชชา จันดี310.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6215ดรัลรัตน์ มีบ่อทรัพย์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6214กุลวัฒน์อร วงษ์พิมลกิจ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6213สรรเพชญ กานต์อติชาติ440.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6212ณัฐพร ล่องชุม577.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6211กิตติพงศ์ สังฆรักษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6210อัจจนา โชติกุล 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6209นางเอื้ออังกูร ตันวิสุทธิ์ 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6208ณัฐหทัย โสดาศรี40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6207นางสาวกุลนาถ บุญทา600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6206น้ำเพชร ศรีวิจิตรโชค2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6205ตรีทิพย์นิภา ศักดิ์หงษ์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6204พรรณชนก รัตนช่วง590.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6203คุณ ศิริพร สัมพันธ์ธนรักษ์ 540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6202นางสาวณัฐหทัย โสดาศรี
และ
นางวราภรณ์ เจริญไชยพงศ์
11,850.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6201ประภาพรรณ แสงวิรุฬห์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6200กิ่งกาญจน์1,111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6199คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6198พัชราภรณ์ พิมละมาศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6197 ฐิดายุ ศรีวรนารถ 2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6196หัทยา มุ่งมานะกิจ677.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6195นางสาว สุภานัน วงศ์สูกัลป์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6194พิมพ์สุชา บุญพิมพ์ปภา 290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6193ดารา โค้วคชาภรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6192นุชนาถ เพ็งมาก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6191ธนพงศ์พันธ์ นราธนฐานันตร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6190 นางสาวพรพรรณ มงคลคำนวณเขตต์ 1,127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6189ธัญลักษณ์ สุรินแก้ว 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6188นางสาววิภาดา นฤพิพัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6187น.ส. สุดคนึง บุญรอด 314.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6186น.ส.วันวิสาข์ สบายใจ 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6185นาย ธนภพ กลางสวัสดิ์ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6184ธิดาพร ศิริถาพร2,110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6183นางสาวนาฅรีทิพย์ สุทธิสารรณกร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6182นาถลีลา สุทธิสารรณกร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6181ลัสกร สงวนดีกุล1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6180คุณกัลย์ณภัสณริน เขมธนวาณิช 377.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6179เบญญาภา สินทรัพย์1,219.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6178นิพิฐพนธ์ บุญศิริเศรษฐ 230.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6177พิศลย์ บัวหล้า 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6176นายวรพัทธ์ อดิเทพสถิตย์340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6175นางสาว อาภา พงษ์หาญยุทธ1,975.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6174สุภัทรี เปรมจิต1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6173นุชรี ภู่หอม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6172รุจิพัชญ์ จิรัชธีรโรจน์130.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6171จารุวรรณ อาสาเสนีย์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6170วรวิชญ์ จิรพณิช3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6169น.ส.อริศรา ตระหง่านกิจ964.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6168นางสาวมนัสนันท์ เผ่าไทยเจริญสุข1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6167รัตตาทิพย์ ด้วงมาก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6166นางสาวธีร์วรา เลี้ยงเสริมสุข และ
นางสาวปัณฑิตา รัตนจำนงค์
540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6165กชมน พรมเมือง 540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6164พิมพ์ชนา ดาราธวัช127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6163วัฒนาวดี เอื้ออารักษ์340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6162ปรารถนา โกเศยะโยธิน485.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6161วุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์ 1,127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6160สุมณฑ์กาญจน์ มีความดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6159ณัฐทยา ขวัญรักษ์ 11,214.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6158วิบูลย์พงศ์ วรนิษฐาธร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6157ฉันทนัทธ์ สมบูรณ์ศิลป์340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6156นางสาวแพรวพรรณ ทองทับ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6155อธิชานันท์ พรโชติทวีรัตน์4,188.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6154กันตา สังขวิสิทธิ์ 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6153นส.จิราภา คมขำ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6152นายประสงค์ ระวังสำโรง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6151ธฤษณุ บุญนิตย์2,413.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6150ภูเมศร์ เตชะบรรเจิด1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6149น.ส.ปนัชยา เหลือเพิ่มพร140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6148โสภัคค์พงศ์ รัตนสินทวีสุข 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6147นายปิยศักดิ์ ทาทอง และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6146ทศพล ติปยานนท์ 2,410.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6145มัชฌิมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6144ภาวิณี ชัยพุฒิ5,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6143นางสาวพลอยนิตา ธีระอชิระกัมพล319.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6142น.ส.จารุณี ชีวินเจริญรุ่ง327.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6141วิทวัส บุญชูกุศล1,314.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6140นางสาวสุดา แซ่เตียว 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6139นางขจีนาฏ โพธิเวชกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6138นางกัลยา เชียงคำ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6137พัชรี ภาคาสัตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6136 ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ1,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6135สุธาทิพย์ แอน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6134สาวิตรี ใกล้บุญเลี้ยง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6133สำคัญ - เยาวลักษณ์ วิเชียรไชย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6132สุดา ธูปทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6131กมล - ขวัญใจ ตันติวรถาวร1,410.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6130ธัญญมัย ธูปทอง (ข้าวเจ้า)500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6129ปัญจวิทย์ - ดวงใจ ธูปทอง540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6128พรรัชต์ ชาติปรีชากุล (เอ้) 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6127ศิริรัฐ โชคสัมพันธ์ 1,414.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6126นางอุราวรรณ ต่อนิมิตรกุล1,470.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6125นายปิยะพงศ์ ต่อนิมิตรกุล1,470.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6124นาย ภมิธ สุธรรมวงศ์640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6123กนิษฐา ดาษดา 140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6122ศรินทร์ ศิริมงคลเกษม1,910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6121เจษฎ์ศีดา เลิศศักดิ์เสรีกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6120ทัชชนก ศิวสุนทร1,118.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6119อุรุรัตน์ กล้าขยัน627.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6118รินทร์ลิตา/ดุสิต 910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6117จารุวรรณ ไกรสมจิตร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6116นางสาวจริยา พิพัฒนรังคะ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6115ศรณุวัชร์ อนุสรณ์ดุสดี - สุวิมล ตันวิไลศิริ999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6114วริศร ดิสรานนท์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6113ชัชชญา ตั้งธีรภัทร 588.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6112นายวีรชาติ เต้าสุวรรณ์ 514.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6111ภคมน สมิธ1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6110เอรวดี ชิตยานันท์ 190.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6109น.ส.ละอองดาว ว่องเอกลักษณ์และครอบครัว 900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6108นางสาวกรวิภา ทะจีน340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6107นางสาวอรุณพร บุญนิล 600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6106เขมัจฉรา ภวมนตรี อาลิกซ์1,910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6105อรรณพ-วรรณา-โอบขวัญ แห่งวงศ์งาม340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6104ศศิวิวรรณ ราชเพ็ชร540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6103นายวิรุฬและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6102นางภัทรวดี อินทะโมและธีรเดช อินทะโม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6101นางจันทนา เชื้องวงทองและลูกหลาน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6100นางสาวกมลรัตน์240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6099วัชราภรณ์ รุ่งจิรธนานนท์ 2,110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6098ธีรพัฒน์ เอี่ยมศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6097นายณัฐพงศ์ งามประดิษฐ์ 577.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6096สิริพร พรหโมปการ1,214.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6095โสฬส วรรณสาร1,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6094พัชรา ดุรงค์ 2,451.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6093สุภาพร วรกิตสิทธิสาธร 477.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6092อภิญญา คงสกุล656.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6091วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์ 40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6090น.ส. ญาณีรัตน์ เดชกูลพรศิริ1,410.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6089วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์ 600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6088พริ้มเพรา ลิขิตเจษฎา
วีราพัชร์ จิรเทียนธรรม
2,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6087พริ้มเพรา ลิขิตเจษฎา
วีราพัชร์ จิรเทียนธรรม
2,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6086นายรัฐพล ธัญชวนิช 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6085นายวรัชญ์ อาภรณ์วิรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6084วนิตา ดีสุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6083อดิสัย อัชแมนมิตร240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6082ณภัทร ไวชนะ 5,114.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6081นางสาว ลิลวีร์ รัศมีกุลวิทย์ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6080นางสาวสุรางค์ ศรีษะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6079สาโรช คงคาประเสริฐสิน327.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6078ธัญธร โง้วเจริญสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6077นางสาวชัญณพักญ์ นวคุณไพสิฐ540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6076นายณัฐฏิ์กณิษ หวงโภคาภัณฑ์13,050.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6075อิศรัช เทวะวโรดม 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6074วรชา ธนศักย์เมธา 2,975.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6073รมิดา ชนฐานิตเมธา1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6072มินต์ษาภัฎ แก้วบุตรดี140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6071พนิตธิชา กาญจนศิริ3,164.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6070ชัญญา ธีระโชติ600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6069ศิรินันท์ เจียรสมบูรณ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6068เมธาวี แคล้วโยธา 1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6067ปิยะนารถ ลิมปะพันธุ์ 179.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6066นางขนิษฐา เทียบจริยาวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6065รฐา ป้อมเกษตร์337.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6064นัฏภรณ์424.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6063pegolas, belrond, caladriel19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6062K.กาญ130.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6061คุณบุษกร เรืองเดช195.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6060ศิรินันท์ นิลรุ่งรัตนา1,910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6059ธนจุฑา540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6058บัญญวัต อริยวงศ์240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6057กฤษฎา คีรีแก้ว562.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6056นางสาวพิชานี ศักดิ์ศรีศิริสกุล240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6055จีรนันท์​ จันทร์ทองอ่อน​300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6054รุจรี ยังเจริญ 1,480.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6053นางรุ่งรัตน์ ศรีชวาลา1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6052สาวิตรี จั่นนาค 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6051ปรียาพร บำรุงธนกิจ1,495.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6050กิตติพิชญ์​ สุทธิเกษม250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6049สุธิดา เตชะวิจิตร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6048ชญาน์นันท์ ชินันท์ธนาศิริ และครอบครัว1,540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6047ธัญญพัทธ์ สิริกัลยรัตน์2,910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6046วรินทร ญารุจนนทน์ 501.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6045รับพร คล้ายเชื้อวงษ์2,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6044อัณมุ์ฬิกา วัฒนศันสนีภ์1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6043จุฑามาศ ใจต๊ะมา910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6042ไอริณ พฤฒิเสถียร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6041จารุณี เนติวิเชียร 1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6040นางสาววิลาสิรินทร์ หาญสุจินต์333.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6039นายอภิชาติ จึงวิวัฒนวงศ์2,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6038นายฐานิสร์ ฟอลเล็ต 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6037ภูมิกิตติ์ รักแต่งาม 3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6036ณัฐพงศ์ พึ่งทำ1,140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6035นางสาวกชกร ศิริประกอบ 3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6034จิตรลดา สวาทยานนท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6033ธัญญรัตน์ จงหอมขจร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6032พรทิพย์ วงศ์มโนธรรม 1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6031ชฎาธาร โอษธีศ 540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6030เนตรทิพย์ หมาดนุ้ย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6029น.ส. เพ็ญภัสสร์ ธนัชทัศน์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6028ศุภณัฐ รัตนละออ376.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6027พงศธรณ สันติไชยกุล540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6026คุณไพรัตน์​ สุรกุล​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6025คุณณัฐยาพัชญ์ ภาวนาวิวัฒน์419.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6024สุวรีย์ บุญวงษ์เศรษฐ์1,301.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6023กันยาภา ศิริพฤกษ์พงษ์540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6022Ben 451.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6021วารุณี ตันติวงศ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6020คุณสมฤดี วัลมาลี 290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6019นส. ณัฐณิชา2,121.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6018นายวชิระ จินดานุช301.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6017อุษณีย์ มีมุตติ 1,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6016คุณปภัคอร ศุกระมงคล 1,975.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6015ปทิตตา บรรทัดจัน177.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6014เจษฎาภร พันปีทิพย์ 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6013จิราพร โสอนุช 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6012ริศา เมเยอร์ 550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6011นายตรีรุตม์ สกลสัตยาโสภณ1,475.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6010ปัทมา ทิพย์วงค์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6009นายสืบศักดิ์ ตาสว่าง 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6008น.ส.กูลณัฏฐ์ วิสุทธีวงศ์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6007ปุณย์วิสาข์ สรรพันล้าน 190.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6006ทิตยา พงษธา1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6005ศันสนีย์ ลีลาจริยกุล1,290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6004อลิสา 199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6003นางอรุณี ยงณรงค์เดชกุล
นายธวัชชัย จงรักษ์ลิขิต
910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6002นส.ญาณิ เขตนิมิตร199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6001สรุจ ศรีชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6000สุธาดา สีหลักษณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5999ลัคนา คุณณะรักษ์ไทย1,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5998วีร์วรินทร์ เกิดผล 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5997ธัญญ์ฐิตา 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5996เกวลิน โรจน์ศรีไพบูลย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5995คุณวรรณวิษา แสวงผล 629.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5994ปรียาภา มั่นจิตร 240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5993นางสาวอินธิรา คิดโสดา399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5992มนทกานติ์ หาญสุรนันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5991นาย ศรุต วิจิตรานนท์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5990นายณัฐพงษ์ บัวคำ540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5989กษิรา เขมพิทักษ์10,390.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5988สุดารัตน์ สายยืนยงค์290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5987รวิศสกุล วงศ์ตั้งถิ่นฐาน540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5986ชัชชไม มากกมลธรรม1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5985อนัญญา ฐานะวุฑฒ์540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5984เวธนี ตั้งสินมั่นคง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5983น.ส.อัจจิมา จิรมงคลพร
นายนำพล จิรมงคลพร
ด.ช.อชิตพล จิรมงคลพร
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5982คุณิตา ไกรสิงห์เดชา 3,085.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5981วราลักษณ์ เวชยาพันธุ์2,910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5980น.ส. ณัฏฐิกา บุญวิภาส1,114.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5979Wiraporn K.1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5978นาย ภัทรวิน ภัทรนิธิมา2,171.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5977น.ส.สุพรรณิการ์ นามวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5976รัฐกานต์ ขจีกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5975จุรีพร มิลเลอร์ 820.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5974นางประไพ เพ็ชรจักร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5973นางสาว ชลรัศมี งาทวีสุข5,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5972น.ส. สรินทร์พัฒน์ สุวรรณนันท์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5971ชนิสรา สุวรรณเนตร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5970ปัญจรัตน์ เวทยากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5969คุณปวีย์ธิดา อมรอรรถวิทย์1,190.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5968อาวีนาฎ ช่างประดิษฐ์588.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5967นางสาวปิยธิดา เลิศช่ำชองกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5966สุกานดา โปรณานันท์ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5965จันทร์จิรา ศรีรักษาสินธุ์ 640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5964นางสาวกิตติยา อินสว่าง190.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5963ยุพาวรรณ วรพงษ์สุคนธ์ 477.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5962น.ส.ชุรีย์ วรกุล490.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5961นาย อัครพล มณฑาทอง870.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5960ศันสนีย์ บุศรา และน้ำฝน นวลสกุล250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5959นายคณาธิป ภัทรชลิต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5958นายชวลิต สุขยิ่ง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5957มาตาภัสสร์ จินต์มณีวิภพ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5956อัณซ์ญา อัครวิพัฒน์เดชา 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5955นางสาวรติรส ทองคำ 1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5954พรรณลักษณ์ อุดมพิพัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5953นางสาวดุษยา สินธ์ุชัย327.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5952เรือเอกหญิง สริญญาภา สุดจิตร627.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5951นางสวัสสิญา ทรัพย์สินสุขใส200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5950นาวาเอก อมร สุดจิตร 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5949น.อ. ผศ.ดร.ศักดา นฤนิรนาท50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5948น.อ.อภิวัฒน์ นวลรัตนตระกูล50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5947น.ส.ณัฏฐณิชา เข็มกลาง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5946ศักดิ์นรินทร์ ปาลี340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5945นางสาว ณัฐพัชร์ สกลวรวลัญช์190.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5944นางสาวจิรัชน์ธัญญา โชติธนภิวัฒน์950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5943ภูสิทธิ์ ไพศาลเสถียรวงศ์240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5942เนตรพิรุฬห์ ทองวงศ์ลาภ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5941รวิพรรณ​ เกษดี​ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5940รวิพรรณ​ เกษดี​ 640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5939นุชนาฏ สมรรถการอักษรกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5938สุภาวิดา วิลัยรัก 179.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5937น.ส. ดวงกมล เปลื้องเจริญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5936สาธินี ม่วงศรี340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5935นาย ญาณพัทธ์ เฉลิมลักษณ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5934จันทร์รัตน์ เถื่อนวงศ์ 190.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5933น.ส.อรกานต์ อนุสสรราชกิจ และ
นายเรืองศักดิ์ แซ่ซือ
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5932ธนัท ทองมาก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5931ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5930สุปราณี แสงประทีป250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5929อรชร แตงน้อย2,975.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5928พัชธรกรณ์ เอื้อจิตรเมศ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5927วรารัตน์ มานะศิลป์
ไพจิตร มานะศิลป์
ณกฤต มานะศิลป์
ณภัทร มานะศิลป์
9,390.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5926ปิยะณัฐ ทองมูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5925สุธาพร นำสุวิมลกุล725.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5924นายลือชัย วิเศษสม540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5923ยินดี ตัณฑ์พะลัง540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5922สุนี ฉัตรนิเทศตระกูล725.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5921นางณัฐนันท์ คำเหล็ก400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5920นายสุชาติ ชีวสาธน์ 627.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5919นายศรากร หนูเอก910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5918นางสายสุนี ชัยมงคล 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5917นางสายหยุด วิศัลยางกูร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5916นางสาวสายฝน วิศัลยางกูร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5915นางสาวสายพิณ วิศัลยางกูร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5914นางสุพรรณี วิศัลยางกูร540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5913นางชนัญญา ประสิทธิ์พรพงศ์440.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5912จุฑารัตน์ มุสิแก้ว525.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5911นันทิดา ศรีสุวรรณไพศาล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5910นางสาวนัฐดา​ บุญมา340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5909ทวีวงศ์ วิสุทธิ์อัมพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5908กรองใจ เหล็กเพชร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5907สุธารทิพย์ ยิ่งสกุล3,910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5906นางสาว บุญลักษณ์ กิตติวิโรจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5905คุณอรภัสร์ พัฒนสิน 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5904คุณจิตรสิริ พัฒนสิน 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5903คุณบุศรินทร์ บุญก่อ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5902คุณสิริพร พัฒนสิน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5901น.ส.มยุรา วิไลนำโชคชัย 677.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5900คุณศุภรัตน์ พลเธียร1,127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5899วรัญญา สุรินทร์ศิริรัฐ 388.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5898นาย ภูมิรัตน์ กุลชัยธนโรจน์ 2,980.44 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5897สิรินพร แสนพลชัยสิทธิ์612.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5896พัศธรกร คืนดี900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5895มุฑิตา ยาวะโนภาส 2,930.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5894วัชรี เยี่ยมรักชาติ174.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5893กุลธิดา เซี่ยงเห็น1,400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5892นางสาว ธิดารัตน์ ประภากร790.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5891น.ส.รวิพร สุขสุทธิ์277.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5890ชนิสรา อุ่มเจริญ3,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5889กุลวดี สาระพร590.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5888ศุภลักษณ์ ตงศิริ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5887กิตติภัฏ คำภา30,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5886เกศรา วัดอักษร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5885ชนฤดี ปลื้มปวารณ์2,845.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5884นรมน ฉัตราภรณ์1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5883นางสาวพรนิภา พูนจันอัด1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5882pukky340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5881 จิราพร วงษ์วรรณา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5880เกศรา บุญสาธิตกิจ 501.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5879นางสาวพัชรพร วงศ์อดุลวิทย์ และครอบครัว1,140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5878นาง นฤพร เจริญนิตินันท์390.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5877น.สพ.วิทยา ทะสุยะ550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5876นายอนันต์ โชติประวิทย์11,410.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5875นางสาวสุภาวดี ผนึกทอง 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5874คุณณรงค์ศักดิ์ วัชวงษ์877.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5873ขวัญจิรา ถนอมวงศ์ทัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5872คุณนิษณา มณีจุฑากร751.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5871ษิญาดา ชาญสิริภาธร250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5870นางสาวนิภาพร เหลืองวงศ์งาม1,127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5869เอื้อชัชญา กาลสัมฤทธิ์ 740.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5868นฤมล จริยโสธร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5867สาสิริยา พสุวีปรีชาชัย1,562.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5866นวินดา นึสเลอร์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5865ศิริพร พูพวก150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5864กรวรรณ ชูนวพันธ์340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5863ปิยวดี หงษ์ภักดี2,324.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5862นายอติชาต ถ้วยทอง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5861ปุณฑริกา สุริยแสง3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5860ศรีสุดา วิสุทธิ์อัมพร5,940.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5859ธนพร ปัตวงษ์340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5858ศรัณย์ เลี้ยงศรี2,301.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5857พัชริดา คำปัง750.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5856เบญญาภา ทวีผล1,290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5855วธิดา ดวงทองดี514.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5854ปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5853นางสาว วลวลัญช์ ทรายคำ 1,179.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5852วรเศรษฐ์ เมธาอัครพัฒน์40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5851บริษัท แซดทูเอช อินเทค2,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5850พีรพรรณ เวชแพทย์ 240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5849ชัชวาล พุทธชาติ9,175.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5848คุณฉัตรชัย บูรพาเดชะ1,314.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5847ภัทร์จิระฐ์ ลัคนาทินวงศ์
กวินสิทธิ์ ลัคนาทินวงศ์
วรณัน ลัคนาทินวงศ์
วัสนันท์ ลัคนาทินวงศ์
รวิพิชญ์ ลัคนาทินวงศ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5846ทวิกานต์ จิรบวรพงศา40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5845ภัทราภรณ์ ทะนันชัย1,464.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5844คุณ อรุณรัตน์ ตั้งกิจงามวงศ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5843กาญจน์ วงศ์กวินวุฒิ1,136.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5842วงศ์วริศ อดิโรจกิตตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5841อภิญญา ถมประเสริฐ499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5840กัลยานิษฐ์ ทวีทรัพย์ 290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5839นางสาวปาริมา บุญมั่ง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5838นางสาวณัฐพร สุวรรณประดิษฐ์340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5837จิริยา เตชสิทธิ์บุญรัตน์1,084.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5836ธัญญา สงวนพงษ์ 240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5835คุณสมสกุล รักษ์มณี 390.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5834นายวุฑฒิ์ ผลเพิ่ม999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5833ปวราย์ ปาจิตร์290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5832อภิรุจี ปัญจะเทวคุปต์ 414.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5831นาย ธนิน อปริมาณ1,199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5830ศุภากร สุวรรณสิทธิ์140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5829อารีจิต ว่องสืบข่าว 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5828กชมน ศรีเทเวศน์377.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5827กรปภา โอประเสริฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5826นายธนสรรค์ สีสม600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5825​อุไร​ ทรัพยากร 1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5824ณัฐนันท์ สันติโยธิน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5823น.ส.พรจิรา ปัญญาสกุลชัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5822ณัฎฐ์ณัณญา จิณณนันท์ธัมมา 1,090.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5821สุชีรา ว่องสุร540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5820พรจิรา ปัญญาสกุลชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5819นุชจรี ดีประหลาด777.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5818น้ำทิพย์ กำเนิดเกียรติศักดิ์127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5817ภิรญา พวงทอง 630.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5816ธัญญพัทธ์ พลังธนสวรรค์540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5815สุพิชฌาย์ เกตุโต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5814ชิษณุกฤต ใจหมั้น1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5813คุณชินินธร ก้อนคำ3,540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5812นางกรรณิการ์ สุระเสียง พรนิคม290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5811ชมพูนุท พิมพ์ช่างทอง350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5810สุวรรณา กุลวิไลย์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5809อนงค์ วรนิจ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5808พัชรา ศรีพิพัฒน์227.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5807นัจธิร์ยา ปัญญาพยัตจาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5806นวินดา หัสรังค์690.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5805ธิดารัตน์ สุตะโคตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5804วรรณพร พันธุ์พิศุทธิ์ชัย1,410.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5803ธีระศักดิ์ อุ่นอารีย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5802เกวลิน บัวสีดวงรักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5801Oraphan Buamuang2,475.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5800นางขนิษฐา เกิดพงศ์วณิช1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5799ธมนวรรณ เหมินทคุณ214.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5798หงสพรรณ สมบูรณ์501.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5797นางพัชราภรณ์ จำนงค์วงศ์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5796สุรเดช พานิช1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5795จันทร์เพ็ญ ชวศิริ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5794ปิยนันท์ มั่นคง240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5793นางสาวธีรญา เหมชินะกูล700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5792อ้อยพร จึงวิวัฒนาภรณ์22,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5791สุนิสา เอื้อวงศ์อภิชาติ1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5790นายอริยศักดิ์ เทพชาตรี5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5789ธนสิษฐ์ เนาว์อยู่คุ้มแก้ว540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5788นันท์นภัส ศรัณศิวพงศ์290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5787น.ส.ธนียา ผาณิตพิเชฐวงศ์340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5786จิรานุช ผ่องวิริยะกุล960.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5785นิชาภา ชุ่มชัยรัตน์177.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5784คุณไชยเวช โปร่งเจริญ2,780.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5783เสาวลักษณ์ เพ็งประพันธ์540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5782ครอบครัวลีพิศุทธิ์ และ
คุณธัญญารัตน์ ขันเพ็ชร และครอบครัว
2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5781ชฎาณัศ บุตรภูธร527.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5780สุรีรัตน์ อินทนากรวิวัฒน์ 1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5779นางอุ้ยจู วันสุทันต์7,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5778อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5777นายสุพริศร์ สุวรรณิก800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5776ปุณยวัจน์ จินดารัตน์435.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5775พิมพสิริ อัคราวรรธน์5,177.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5774อุดมลักษณ์ แสงสุขอนันท์177.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5773น.ส.อรกัญญา สุขศีล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5772ญาณิศา สาธิตวณิชวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5771เอกอนงค์ โพธิสมบัติ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5770คุณปราณิศา หวังรุ่งกิจ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5769นายธรรมนูญ หัทยานันท์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5768นส ศรุดา โภคบูรณ์562.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5767นายพรชัย วิรุฬห์บรรเทิง910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5766เสาวนีย์ ลีลาวรเศรษฐ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5765ภูวดิท ศุภชิตเมธี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5764ธัญญพัทธ์ อาดีกือเซล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5763ชุติมา หลวงเทพ527.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5762ธันยชนก ใอจ้อย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5761ปัทมาพร แซ่ตั้ง2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5760ธนกร ศรีสมวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5759ธนโชติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5758ชณิฏา จันทรโชติ227.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5757ชัญญานุช บินกำมาลี 140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5756น.ส.ณัฐพร ทรงศิลป์ 2,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5755มนสิริ สุริยภาณุมาศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5754จันทรรัตน์ อารีราษฎร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5753ปัญจรีย์ ศิวพรอนันต์ 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5752พัฒนรัตน์ ตันติเอกอนันต์290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5751ปริยาพร เทพประสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5750สุพัตรา เสถียรมาศ890.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5749ศิริรัตน์​ สาระกูล640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5748เบญจวรรณ วังกะธาตุ127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5747นายกรทอง เอกมหาสวัสดิ์4,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5746ธนวรรณ คุณาธินันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5745นครินทร์ ศรีภวพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5744นส.สุพัตรา สายจำปา,
นส.เยาวนาถ สุขหมื่นไวย
614.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5743นายวราวุฒิ ฐิติวร340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5742กฤติน กฤษณจินดา227.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5741พูนทรัพย์ อุดมเวศย์1,240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5740ณภัชช์กรณ์​ รุ่งเรืองด้วยบุญ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5739มาศิริ วชิรศิริ7,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5738นส.ปฐมวรรณ อธิมุตติธรรม327.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5737ว่าที่ ร.ต.หญิงหนึ่งฤทัย แสงทอง400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5736หัทยา สืบสุขปีติกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5735น.ส. อนิล พลศรีสุทธิกุล290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5734พุทธพร ชินสถิต13,745.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5733ภัทรนิษฐ์ พัฒนไพศาลพร287.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5732น.ส.จิรวรรณ สิทธิชัย677.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5731น.ส.ณิชชาวีณ์ สุชัยคณารักษ์290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5730จีรนันท์ โรจน์วงศ์สุริยะ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5729อุษณีย์6,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5728น.ส.อุทัยวรรณ วิมลจิตร340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5727สุธิดา มันยานนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5726คุณจิราภรณ์ แก้วน้ำ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5725นางสาวณัฐธยาน์ จินดาพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5724วุฒิชัยย์ สันติธรารักษ์910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5723นายธำรง ภู่พงศ์พัฒนา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5722สมใจ ธวัชผ่องศรี714.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5721ปัณณ์ณัช จงภักดิ์ไพศาล377.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5720ทวิชา ชื่นกองแก้ว390.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5719รุ่งนภา ลมชิด และ
Daniel ดีเซ็น
4,390.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5718นางกัญญ์วรัญ อุราพรรณอนันต์514.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5717วรวรรณ5,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5716นางสาววิชชุดา ปิติวราภรณ์1,910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5715น.ส. อธิพรรณ ผลพิสิษฐ์ และครอบครัว1,964.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5714นางสาวเทียนทอง เฉียวเฉ่ง377.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5713ศิริพร อึ้งปกรณ์แก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5712คุณธัญญ์นลิน ประทีปหิรัณย์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5711สวรรฆ์ยา งามประเสริฐชัย 5,087.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5710นายสุจินดา สนธิญาติ340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5709มนัสนันท์ จันคะณา227.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5708รุ่งฤดี444.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5707Vongvarit A.700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5706คุณอาทิตยา สุดา 714.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5705นางสาวสุภาพร พงศ์ปูชนีย์กุล4,880.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5704ธภัทร ชัยยศชลธร359.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5703นางสาวชญาภ์เกธ เขมเทเวศน์1,090.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5702นาง วสุ บุญทวีวุฒิ และ Mr. Devendra Prasad
Shrestha
2,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5701นางสาวพิมพ์สุมน เจียมบุญศรี 3,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5700นางสาวณัฐธยาน์ ลอยสมบัติ700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5699นายมงคล วัฒนกุล1,149.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5698ชนิสรา ผนึกทอง374.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5697แม่ชีศศกรณ์ สารโสภณ314.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5696กชพร อุราโรจน์627.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5695นางจิรนันท์ พันธุ์บุตร499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5694นางสาวพิชญ์พิไล ขุนพรรณราย240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5693ศุกร์สิริ ศักดิ์พรทรัพย์3,725.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5692วิชุดา อยู่แสง340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5691พัชรา โพธิ์ศรี1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5690ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล
ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5689ภีรดา อินทรพิทักษ์277.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5688นายชาตโยดม ขันตี พร้อมทั้ง
นายณรงค์-นางสุภาพ ขันตี
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5687วรางคณา แก้วพรหม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5686นางสมหญิง วงษ์วิจิตสุขและครอบครัว
นางสุดารัตน์ สังข์ศักดาและครอบครัว
นางบุญนาค ลีลัครานนท์และครอบครัว
นางสร้อยสุดา ราชกิจและครอบครัว
2,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5685เมทิกา พูสุนทร910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5684พรสวรรค์540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5683ประภัทร์ ศิริสารสุนทร540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5682มณีนิล มณีนิล540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5681ปิติพัฒน์ เฉลิมพรพัฒน์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5680นันท์ฤพร ไกรขจรกิตติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5679สมบูรณ์ กิตติสาเรศ1,910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5678ภูริณัฐ มโนพงศ์วัฒนา400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5677ประภัสสร เดวิดสัน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5676วริทธิ์ ลีลากุลเวชช์7,910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5675นายทรงพล ศรีนวล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5674ใบไม้500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5673ภรัณยู พึ่งกันไทย927.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5672ณปภัส ใจบาล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5671นางวิไลวรรณ สาระการ340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5670นาง สายสวาสดิ์ โชติรสนิรมิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5669ญาณภัค ทองไสว540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5668ภัทริยา ตันวรเศรษฐี400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5667นางอภิญญา เงินงามเลิศ301.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5666โสภา หาญเกียรติกล้า 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5665คุณจักษ์นภา ตั้งตรงวิศลกิจ877.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5664รัตนาภรณ์ บุญจรัส300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5663นางสาววราภรณ์ ตันติพรวนิชกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5662พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5661ณัฐนันท์ ตวงวิเศษวีระกุล90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5660นางสาวจุรีภรณ์ จันทร์เพ็ชร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5659ชญาภา อุบลชลเขตต์628.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5658ทิพวรรณ แก้วสุกข์340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5657รัตธิรา อ่อนศรี327.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5656คคนันต์ ผลฟักแฟง150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5655แพรววริญญ์ วีรกุลวัฒนา550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5654ธนกานต์ สวัสดี675.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5653วงศ์วริศ อดิโรจกิตตน์40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5652รวิภัทร ภูศานุวงศ์640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5651วงศ์วริศ อดิโรจกิตตน์3,872.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5650ทองทิพย์ พูลลาภ20,910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5649ธัญญา ลัญฉประสิทธิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5648นส สุพร วิศิษฎ์วรณัฐ377.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5647ปัณณทัต โตพัญญสกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5646คุณชัย ชาญชัยสมสมภพ
และคุณชาลิสา อดุลชีวะ
1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5645พิมลศรี ชีช้าง340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5644ปรารภ สินมา และ สุดารัตน์ โซวเกียรติรุ่ง1,140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5643มนษา ณ พัทลุง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5642นายวิวรรธน์ กนกชัยพานิชกุล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5641ภัคจิรา แทนคุณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5640ลัดดาวัลย์ มีทรัพย์วัฒนา440.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5639นางมณีวรรณ บุญครอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5638อรรถพล ปลูกงาม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5637พัฒนศักดิ์ เลิศสุรนนท์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5636น.ส.วิมล อ้นเรือนจันทร์
และ นายนิวัฒน์ วงษ์จ๋า,
นางลอม วงษ์จ๋า และ
นายไพรัตน์ วงษ์จ๋า
940.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5635กรณษา นิธิกรวรรณ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5634นาย มังกร สรพล และ น.ส. วิภาพร รุตท์โชติ529.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5633นางสาวอัญมณี พฤกษชลธาร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5632กมลพร หุ่นเจริญ และคุณแม่ ศรีจิตราปภาอุไร1,714.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5631คุณสายฝน แก้วศรีงาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5630ธงชัย อยู่อย่างดี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5629ณัฐชมกร ไตรสรณกุลชัย1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5628อาภัสรา เรืองเจริญ490.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5627ทิพย์วรรณ ศิลป์สกุลสุข300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5626อสิตา วงศ์ไพรกรณ์4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5625อัจฉริยาพร ทิมกระจ่าง464.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5624ศรินรัตน์ รุจิเรืองชัย540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5623พรทิพย์ กลิ่นทิพย์5,400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5622นส.อริณย์ทพัช สงไกรรัตน์1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5621คุณภัทรา ศรีศิริวงศ์ชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5620นายอภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล1,540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5619น.ส.ศิริกัญญา ไชยมาตย์159.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5618นัทนรรฐ์ ประจักษ์รัตน์377.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5617สุวลักษณ์ แซ่ตั้ง540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5616มานิดา ฉวีวงษ์401.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5615หทัยณัฐ รังสีธรรม 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5614อมลยา วิเรขรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5613นันทพร อัครเดชาวุฒิ677.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5612มนทิพย์ ดิษยมาลย์424.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5611บุณยวีร์ สุริยะวรรณากูล750.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5610วิภาภรณ์ แซ่ก๊ก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5609สมชัย หอมพรมมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5608นาย สิริศักดิ์ เทพหน่อ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5607ณกมล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5606น.ส.เพ็ชรรัตน์ กนิษฐานนท์140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5605ชวันรัตน์ จันทกล440.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5604พรพิมล นาคพงศ์พันธุ์700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5603ปวีณา สมิตกาญจน์9,390.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5602น.ส. ณปภัช ธนินท์วรโชติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5601มานะชัย 5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5600วิจิตรา เกษโกมล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5599ธัญษรัศม์ ธัญธรรมพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5598ปิยะพร อังอุบลกุล1,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5597วิมลรัตน์ คัมภิรานนท์2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5596นางสาวดวงสุดา แพงสา90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5595ชลดา ตันติวรวงศ์562.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5594วรักศธร เลิศธนมงคล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5593อิสรีย์ โรจนภานุกร1,140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5592นางสาวดวงจิตร์ งามสังวร740.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5591ประภาพร กวีกิจอนันต์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5590กานดา เลิศลดาลักษณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5589ขวัญเทียน เจียวรัมย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5588ทวีศักดิ์ อรุณแสงสุรีย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5587นภาพร บัวน้อย301.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5586ธัญญาณี ตั้งยืนยง290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5585รุ่งทิพย์ นิ่มมณี140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5584นพดล บุตรจินดา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5583คุณจริยา ศรีแพรศรี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5582ณัฏฐภัค สว่างวงษ์627.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5581ธวัลภัสร์ ศรีจารุพัฒน์1,540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5580นางสาว แสงเพชร งามพฤกษ์วานิชย์ 540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5579ชิสา รัตตนิทัศน์714.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5578ปิยวรรณ​ วิสาสะ240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5577วิดาภรณ์ จิรางกูลวัฒนา910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5576อำนวยพร ลัดดากรพันธุ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5575ช่อทิพย์ สิงหฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5574ณภัค มยุเรศสกุล90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5573นายบารมี ตั้งกีรติ1,410.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5572คุณอวยพร กาญจนสุระกิจ527.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5571ช้องพุฒิ เจียงวรีวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5570นางสุวลักษณ์ อ้วนสอาด277.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5569ชนกนาถ ตรีธนวัต540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5568นางชัญญา สุวรรณเสาร์514.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5567ธรรมนูญ ด่านวิรุฬหวณิช140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5566ชยานันท์ ไวท์ยางกูร640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5565กฤติกา ศักดิ์ทวีกุลกิจ140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5564พิมพ์พิชชา อุ่นอารมณ์2,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5563พัชรินทร์ หิรัญญาพรพงศ์3,845.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5562วิลาวัณย์ ลักษณะเบญจรงค์1,464.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5561นายไชยา พัฒนพฤกษ์1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5560บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด7,650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5559บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด7,650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5558ณุภัทรณีย์ จันทร์ทองรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5557นวลจิรา กังสนันท์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5556สมคิด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5555สุภาวดี วิริยะนันทวนิช2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5554บุษกร เคียงกุล, ณภัทร พรมพันธ์ใจ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5553ฐิติกา มั่นสมบูรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5552จิราพร เรืองรัตนโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5551นส.กิ่งกาญจน์ รังสิมันต์กมล1,240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5550นาย กรภาส สิทธิจำรูญ
/ นาง สรวงสุดา สิทธิจำรูญ
290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5549ธนัชพร เที่ยงสู่สุข390.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5548นางจุไรรัตน์ รัตนหาญเวทย์5,997.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5547ศราวุธ ตั้งมานะกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5546ปัญชลีย์ อัครวัฒน์โฆษิต1,630.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5545ปาณนภา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5544ศิริพร เจนกิจตระกูลชัย และครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5543ศิริพร เจนกิจตระกูลชัย และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5542นางสาวสุจินตนา ปิยธรรม677.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5541อโนชา ต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5540เกศินี จุลินทร577.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5539นัจนันท์ ทองลอย501.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5538นางวัณณะพร นิยาโส540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5537ถนอมนวล ผิวผ่อง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5536ธนิสรา ภูศรี314.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5535จุฬาลักษณ์ ชีวรัตนาพันธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5534Orawan Theanphong100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5533พัชรกันย์ ภัทรอนันต์กุล627.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5532รวินลนลิน อนันตเศษธนธัท1,051.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5531อุษณีย์ เอมศิรานันท์640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5530น.ส.ฐิปริดิยาธร พรหมธนะนนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5529ณัฐพร พรพุทธศรี5,740.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5528ธญา ชินนนท์อังกูร2,095.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5527พิมพา ชิวโชควัฒนา227.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5526น.ส.เจกฤตา พวาภิรมย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5525น.ส.จินตนา ปาลจาเร150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5524ฐิติพงศ์ วัฒนะลาภา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5523สร้อยเศก เหลืองสด390.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5522ศุภรัสมิ์ พิทยอภิพล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5521บดินทร์ จิ๋วแย้ม627.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5520ณิชาภัทร คุ้มสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5519ภัสมน สง่าเมือง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5518ชนกพร จารุอารยนันท์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5517คุณนรภัทร สิริรัชชยนนท์127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5516นรภัทรและกัลยาณมิตร137.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5515นายณัฐพงศ์ ศศิฉาย2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5514นางสาว จินต์จุฑา ปรมศิริ1,160.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5513นางสาวปวีณา หวั่งวงศ์สถาพร904.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5512ณิชนันทน์ พงศ์นิพัทธ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5511ปารณีย์ ศักดิ์วิศวชัย700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5510นางสาวธัญสิริ ปารินทร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5509ปภัสสร สิโยพุทธวงศ์1,606.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5508เอมปวีร์ เลิศธรรมสิงห์240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5507สายสุนี กันคำ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5506จีรภรณ์ ปักปิ่นเพชร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5505สุพัตรา หัทยานานนท์2,845.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5504ณัฏฐิณี ชินะจิตพันธุ์2,131.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5503Phatthirawan Phateepavanit 150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5502ดารินทร์ เมฆบุตร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5501นาย ณัฐพร ขันทเขตต์8,840.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5500อรณิชชา ภัทรชนาธนโชติ140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5499นางจันทิมา ทิมอิ่ม3,677.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5498พ.อ.หญิง อังคณา โหตรภวานนท์140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5497สกาวเดือน สายวิวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5496วิโรจน์ สะพานทอง677.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5495จิรพร พงศ์นิพัทธ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5494ด.ช.อคิรา พวงทอง, ด.ญ.กิรณา พวงทอง764.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5493นางกันยาวีร์ กีรติปัญญาวงษ์577.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5492นาย สุรเชษฐ์ ดาบพิมพ์ศรี700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5491ฐิติรัตน์ ถึกอ่ำ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5490นายพศิน ศิริกรวิทยา910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5489คุณ พรพรหม พรัดมะลิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5488นางสาววรณัฐนัน จิรทีปต์ณิชกุล614.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5487นายสิทธิศักดิ์ เชยประเสริฐ600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5486ศศิธร ลินเดนฮาห์น500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5485เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์5,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5484น.ส.สุภาภัค พฤทธิเทพ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5483นาง กิตติมา มโนรถ590.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5482ชุติมา โล่งจิตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5481อุไรวรรณ เอื้อกุลอติชาต501.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5480น.ส.กนิษฐา ภาคพูล240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5479นายดนุ สายสุทธิชัย2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5478พรนภา วิจิตรวรานนท์2,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5477คุณ พชมน หริกุลรักษ์540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5476ศุภมณี สงวนแสง250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5475มนัญญา องค์ประเสริฐ777.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5474นางสาว ลภัสรดา จิตรปิติสุขและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5473Hubby Mee500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5472นส. วรวรรณ กิตติศักดิ์ชนะ540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5471ปนิตา ธนาบุญประกอบ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5470พิศิฐพงศ์ พิมราช314.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5469ภาวิณี จิระธนะวัฒน์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5468นันทิยา เพียรชนะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5467พัชรียาพรรณ377.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5466พัชรียา บุตรศรีผา และ
ปพนสรรค กิตติฐิรทรัพย์
พร้อมครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5465ศศิธร จันทรทิณ1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5464คุณพ่ออนุชา และคุณแม่อรพิณ ภานุทัศนาภร 10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5463สรรณจ์สิริ3,979.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5462สาวิกา เถื่อนเกิดพันธุ์1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5461อดิศักดิ์ ประสมสิงห์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5460น.ต.หญิง วรรณรัชต์ภัสสร วงศ์กาไสย2,356.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5459นางสาวณัฏฐิริณีย์ นัดดาศรี1,290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5458ภัทรวดี กลิ่นกล้า300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5457ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5456ภัทรวรรณ ประภากรณ์664.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5455จันทร์จิรา นิ่มพิทักษ์พงศ์540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5454ตปาลิน เจริญสุข3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5453นางสาว กันทิมา เฮงสวัสดิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5452อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5451ชุติมา สุวรรณไตรอมร250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5450ธมนภัทร อนันตศรี240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5449ดวงใจ ธนสถิตย์1,127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5448Nissara P.3,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5447น.ส. รัตติยา อ่ำวงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5446ณัฐปภัสร์ เวชวัฒนกิจสกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5445นายนฤเบศ ประภัสสรวิริยะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5444นายธานินทร์ เกษตรธนสาร1,214.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5443น.ส. ภัทรสุดา ประดิษฐอาชีพ714.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5442ปาริชาต เจียรพินิจนันท์2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5441วรัญญ์ภัคว์ เกียรติอมรเวช242.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5440ดารารัตน์ ศิริ490.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5439พศิน​ เอื้อจิรกุล990.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5438นายปรีชา จันทะจร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5437อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5436นางสาว รมนปวีร์ บุญใหญ่714.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5435คุณพรสวรรค์ ล.1,225.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5434สุดาวรรณ แพรสี177.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5433น.ส.นิตยา จิณะเสน199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5432ชัชภัสสร บุญให้1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5431ฉัฐบุตร ชยอมร
ฑิตยา คุ้มไพโรจน์
ชุมภูนุท ชยอมร
นิโลบล ชยอมร
6,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5430วิลาสินี ศรีพิชัย640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5429ภูวดล เจียวเจริญพาณิชย์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5428คุณณัฐพินี ประภากาศ540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5427นางกุมุทินี วรสุวรรณ440.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5426ปุณณรัตน์ กิติกุศล564.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5425ระพีพงศ์ บุ่งศรี140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5424วรรวนัช รังสิกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5423พลอยปภัส​ กีรติพัฒนนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5422ปาณสิริ รุ่งเรือง290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5421ภัทรวลัญช์ แสงงดงาม401.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5420ปิยาพร ศิรถิรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5419พัชรียา แถลงกิจ2,540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5418พฤฒิพล กลัดพันธุ์1,451.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5417วัทธิกร ตันเจริญ427.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5416ชวนพ วิทยาภิรักษ์640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5415นส. ชลธิชา ชัยเจริญพรกุล2,910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5414สาทิสรัตน์ พั่ววงษ์แพทย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5413ชวนิต วิริยะวิสุทธิสกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5412น้องนุช ชาญวิจิตร540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5411ศรีวรางห์ เทพวุฒิสถาพร975.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5410เมญ์ริสา เมฆวัฒนา1,490.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5409ชุตินันท์ อังสุภานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5408สุดาพร ตงศิริ800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5407แกมมณี ใหม่เจริญนุกูล1,001.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5406ติณณ์ ลีลาวิมลศิลป์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5405ทวิกานต์ จิรบวรพงศา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5404กมลวรรณ ยวงใย2,215.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5403ศศิภา เตชะบูรณ์ 150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5402โศภชา3,684.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5401ไปรยา รุจิโรจน์จินดากุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5400ภัครวี อนันตธนนิษฐ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5399นส แสงนภา เชิดชิด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5398ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊640.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5397นายเกียรติไกร ไกรแก้ว910.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5396สมจันทร์ อภิพรสกุล540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5395สุเมธ วุฒิพาณิชย์ทวี600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5394บุญจันทร์ บุญเลี้ยง240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5393นางสาวไพลิน ศรีปัด200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5392ปรัชญาณี พราหมพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5391สาธนี มุสิกนวบุตร577.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5390จิราภัทร เบญจาพุทธารักษ์240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5389ลักษมี กิตติพัฒน์ไพบูลย์870.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5388นายบัณฑิต ยังพลขันธ์870.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5387สวนีย์ มะลิสุวรรณ677.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5386หทัยทิพย์ แซ่ย่าง180.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5385ภัคไพริน อุทัยรัตน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5384นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณหงษ์1,410.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5383ปูนเทพ ศิรินุพงศ์377.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5382นาย เศรษฐพงศ์ พันธุ์ผึ้ง และ
นาย ภานุรุจน์ บุญจรัส
311.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5381อลิศ เลิศฤทธิ์เรืองสิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5380Sirinthip W.200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5379พร้อมณรงค์ชัย กุลวัฒนาพันธ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5378ญดา ทองผดุงโรจน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5377นันท์นภัส ตันเรืองวงษ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5376Yada Laowattanachai500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5375จิณหธาน์ คำตั๋น500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5374ดวงมณี เรืองสุข287.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5373เปี่ยมรัตน์ ประวัติศิลป์40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5372นางสาวนัฐสุดา ช่วยรัตน์330.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5371เปี่ยมรัตน์ ประวัติศิลป์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5370พิทักษ์ สุวรรณพล127.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5369พราวฟอง จามรจันทร์997.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5368รวิสุดา ชนาเมธรติรส240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5367รังสิยา รุจิรวณิช240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5366นางจิราภรณ์ พันธุ์เพชราวุธ140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5365อุทุมพร ณ เชียงใหม่540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5364นาย ปดินันท์ วรรณสุริยะ540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5363นางสาวอนามาส วิริยะไพบูลย์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5362พชิรารัชต์ สมิทธ์ธรานันท์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5361ทัศนีย์วรรณ แผ้วสูงเนิน340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5360นางพรนรินทร์ มะโนคำ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5359นางสาวสุธัญญา พิเศษตระกูล514.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5358จ.ส.อ.คมฤทธิ์ ศิริรัตน์240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5357น.ส.เปรมวดี วชิระนภศูล 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5356พรินทร์ สุทธิวรรณ3,500.09 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5355นางสิราวรรณ เสนาะวาที1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5354น.ส.จุฑาภรณ์ ธรรมสุนทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5353อุษณีย์ ฉัตรโชติธรรม16,088.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5352ปิยะวรรณ แป้งสิริสวัสดิ์590.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5351คุณยิ่งเด่น แสงชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5350เอกรัตน์ นิภานันท์714.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5349นวินดา ภู่วุฒิกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5348ตาล-ณัฏฐิรา ดันบาร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5347ศุภิสรา อักษรสุวรรณ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5346ปภัพ จารุกนกวิชญา1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5345นาย นท วงค์ประดิษฐ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5344ธนพล เจริญไทย1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5343วีระนัท ณ น่าน290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5342ศิริภร ระบือนาม540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5341นัจภัค วริทธิ์ธาร540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5340ปุญศิญาญ์ เบญจพรธนภัทร์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5339นาย นภสร จริงจิตร1,108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5338ณัฐชนัญ กุลวงศ์350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5337พิมพ์บุญ ไพบูลย์กรกวี390.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5336ดุจลดา คำบุปผา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5335ศิริรัช ไชยรัตน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5334บุษย์ ภัทรพิชยะ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5333พนัชกร บุญยิ่งสถิตย์1,410.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5332พรทิพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5331จันทนา แย้มไสว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5330โสรยา อูแด็ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5329เตือนใจ อินทรหนองไผ่1,040.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5328นางสาวศรีวรินทร์ พัวพันธ์327.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5327น.ส. ปิยวรรณ ศรีแก้วประพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5326ปณิชา ทัศนภักดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5325นางสาวดวงพร จิตใจมั่น290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5324วิไลลักษณ์ รอดกนก900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5323สุพรทิพย์ ภูวรุจานันท์514.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5322นายเฉลิมศักดิ์ ลินสิงห์250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5321อุบลทิพย์ จางวิบูลย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5320นุชจรินทร์​ ตั้งอาวัชนาการ700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5319นางสาวศุภญา อ่ำเอี่ยม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5318ดช. สิระ มณฑารพ/นายประสิทธิ์-นางพนิดา-
นายกรวิภพ-นายปพน-นส.เมลดา มณฑารพ/
นส.สุวพรรณ วัธนเวคิน(ผู้วายชนม์)/
บุพการีผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวร
731.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5317นายอาวุธ ไม้สนธิ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5316อมรรัตน์ ชมภู540.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5315คุณจินตนา รมณียางกูร520.00 บาทภาพที่ระลึก