ร่วมเป็นเจ้าภาพพระประธาน
ถวายไปยังวัดที่ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1ปนัดดา สุวรรณศรี1,080.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2พี่อ๋อ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3Suthepin Pudthijitluk Lee 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4ไชยวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5ภวัต ศีลวัตกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6ขอร่วมบริจาคสร้างพระแก้วมรกต ปางฤดูร้อน
ถวายหลวงปู่แสง นะคะ ขอบคุณค่ะ
5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7ชนิษฐา ศรีมหาทรัพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8กฤติกา ศักดิ์ทวีกุลกิจ600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9นางจิรนาถ ประชุมรัตน์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10นายรัชกฤต สงวนชีวิน
นางเพียงหทัย เอกสินธุสิทธิ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12เต็มสิริ หวังทวีทรัพย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13ศิริกาญจน์ ภวัครานนท์ และ อัศวิน มนัสสิรินันท์
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14วัฒนา เอกวัฒนกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15ณัฐคมน์ - ฐิตาณัฏฐา อรุโณทยานันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16นางกรรศ์ฉัตร ฟูพร้อมวงศ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17เอื้ออารีย์ จันทรนิมะ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18พระแก้วมรกต หน้าตัก60นิ้ว ถวาย หลวง
ปู่แสง ญาณวโร (บริจาคโดย ดุสิต ศรี
จินดา)
1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19สมพงษ์-อัจฉรา- ด.ญ.ณัฏฐนันท์ เลิศจิรเกษม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20มาวิน เอี่ยมทา
ภัทริน สงขาว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21น.ส.ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ครอบครัวอัครกิตติ์อรนิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23ดิศรณ์ เกษมเศรษฐ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24พิศลยา เกษสุวรรณ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25Rungmit Tai200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26ณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท และ ปรียาภา สังขโพธิ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27ณัฐนี ตามไท5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28สกุลไทย เลาหเพียงศักดิ์ 3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29ปัญจพร สมพูลสวัสดี1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30น.ส.มลิวัลย์ นพพร
อุทิศให้คุณแม่นิจ ไพจิต และ คุณย่าเจียม นพพร
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31ณัฐสินี วิภูมิตสิตสกุล
ณัฐพร เกียรติคุณรัตน์
ธิดารัตน์ เกียรติคุณรัตน์
700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32สร้างพระแก้วมรกต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34คุณ กิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
คุณ ภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
คุณ พัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35ไม่ระบุชื่อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36ดาวใจ90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37อรพิมพ์ เหลืองอ่อน108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38พี่มาร์ค-พี่จอย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39พีรัช วงศ์วิภาส300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40คุณ จิตรา วิทยาถาวร
คุณ กจร ลัทธศักดิ์ศิริ
ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลัทธศักดิ์ศิริ
ด.ญ.ฐิตารีย์ ลัทธศักดิ์ศิริ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41สุคนธ์ - รินทร์ลภัส - กิรณา บุญมาธัญรัตน์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42คุณอ๋อและญาติธรรม35,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43เอี่ยมสิริ ร่มไทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46นายวิจัย ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47นาวี ปฐมอนันท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48เทพปกรณ์ เซี่ยงฉี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49น.ส.สุคนธกานต์ ชาวเมือง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50ภูริชญา เภามา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51ร่วมโสมนัสสร้างพระแก้วถวายหลวงปู่แสง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52ครอบครัว โรจน์จรัสไพศาล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53สุวรรณา ธนาวิวัชชัย และปวรรุจณ์ สุรนาทยุทธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54ธีรภัทร์ แสงทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55นาบปกป้อง วงษ์วิจารณ์
นางปาณิศา วงษ์วิจารณ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56หนุ่มและก้อย
ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการสร้างพระแก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57ครอบครัวจามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58ฐิดายุ ศรีวรนารถ10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59อัจฉริยา เเละครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60โอภาส มิตรนรากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61พลพร​ อภิวัฒ​น​เสวี​1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63ชัชวาลินทร์-มาลิน-มัณศิกาญจน์-ปริชญ์ศักดิ์
เดชอิทธิรัตน์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64นางสาวจารุณี จีระออน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65คุณเง็กลั้ง บุญรักษาสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66คุณสู บุญรักษาสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67คุณสุวัจนา บุญรักษาสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68คุณพันธ์ทิพย์ สุขไพบูลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69วลัยภรณ์ ธีรเจริญทรัพย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70หง่า รัตนูปการ250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71จิรันดร-ฉันธนา-วริทธิ์ ยูวะนิยม และครอบครัว
(สร้างพระแก้ว​มรกต เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่
แสง ญาณวโร ไม่แน่ใจว่าต้องเลือกโครงการ
ไหนครับ)
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72วิรัญญา​ คงคนึง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73ณัฐพินี ประภากาศ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74อุบลรัตน์ วรวงศ์วสุ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75รัชณีวรรณ. สีตลาภินันท์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76ชาติญา อธิชลินทร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77ครอบครัวผดุงสิทธิ์ และ ครอบครัวพิริยะ
กุลชัย
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78มาลินี อนันตวุฒิและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79กฤษณ์-อักษรา-ธัญญา สงวนพงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80ณฐลิตา แก้วนพรัตน์
(ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการสร้างพระแก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร)
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ138.77 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82วันดี เหลืองวัฒนากิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83คมสันต์-ชนัดดา เตียวศิริชัยสกุล และ
ครอบครัว ญาติ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84ร่วมสร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85เมทินี สุ่มมาตย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86ร่วมสร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน ถวายแด่
หลวงปู่แสง ญาณวโร
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87ฉัตรสุดา แก้วขจร และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88สร้างพระแก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก 60 นิ้ว
น้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89สร้อยทิพย์ อนุวารีพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90อุบลรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
พชรภรณ์ ยงค์ประดิษฐ์ // บจก.ไอดี โซลูเทค
ครรชิต ชมภูศรี // บจก.โปรเจคลุย168
เสาวลักษณ์ ยงค์ประดิษฐ์
และครอบครัว
ร่วมสร้างพระแก้วมรกต ปางฤดูร้อน หลวงปู่แสง
1,199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91กนกนิษก์ แซ่ลิ่ม230.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92ธีระวรรธน์ เหล่าวรวิโรจน์ และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93สิริภัทรา จรูญชาติ
ภามีนา จันทวีกูล
บุญล้อม จันทวีกูล
900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94พันธุมวดี จิระชุติโรจน์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95ณัฐิณี มีกุล900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96ธนพร พานิชการ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97ศรีสมพร พลบุบผา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98นวลบวร ขำเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99ชนกกาน นิติจันญา และครอบครัว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100นางสาว เพชรรัตน์ ลีลายนะและครอบครัว
เจ้าภาพร่วมสร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน
ถวายหลวงปู่แสง วัดพุทธรัตนวนาราม อำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101พัชรินทร์ วัชรสรรค์
(ร่วมสร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน
ถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร)
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102พัชรา ศรีพิพัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103ไม่ประสงค์ออกนาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104วันดี ใยอ่อน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105นางสาวเสาวนีย ไม้พานิช และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106นางวันเพ็ญ มหิทธาฤทธิกรและครอบครัว1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107ถวายพระแก้วมรกตถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณว
โร วัดพุทธรัตนวนาราม
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109พุทธิมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110สุธาสินี
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111คุณยุพิน-คุณเมธินี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112หทัยรัตน์ อติชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113ร่วมบริจาคสร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน หน้า
ตัก 60 นิ้ว ประดิษฐาน ณ วัดพุทธรัตนวราราม วัน
ที่ 2 มี.ค.2562 เวลา 13.00 น. ต.ปิ้งโค้ง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
80.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114เจ้าภาพสร้างพระแก้วมรกต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115โสภิดา สูริประเสริฐ และครอบครัว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116คุณพัชราภรณ์ ก้อนไพบูลย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117เป้ เกต ก้อย
(ร่วมสร้างพระแก้วมรกต)
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118ร่วมสร้างพระแก้วมรกต เชียงใหม่200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119ธัญญารัตน์ สิงห์ประเสริฐ40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120มาลัย ปากหวาน และ ธัญลักษณ์ รัตนานุรักษ์150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121Thunchanok PZ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122นางชั้น ชำนาญเพชร
พร้อมครอบครัว
199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123นวพร หาญไพบูลย์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124นางสาวพักตร์พริ้ง ธนาทวีวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125ครอบครัวศฤงคารีกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126เอกฤทธิ์ - แสงเดือน จตุรงคสัมฤทธิ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127จิตราวดี จิตจันทร์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128พรรณา นันทพานิช1,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129นางสมจิตต์ แสงจันทร์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130Pattareeya Ramaekers
Twan Ramaekers
250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131พัชรากร ศรีอาจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132นางบ่วย สระเพชร- นางณัฎฐินี จำปา-
ปิยะนุช-พิชชาภัทร์-เพียงตะวัน-ศุภจิต-
ณัฏยา-กัลยานี-นวรัตน์-โชติรส
1,460.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133ศศิณา สถิรตระกูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134ชมพูนุท ธรรมรักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135ถวายพระประธานแด่หลวงปู่แสง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136พิรุณ กมลแสน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137ศศิรดา นิวาวงศ์ และครอบครัว สร้างพระแก้ว
มรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ประดิษฐาน ณ วัดพุทธรัตนวราราม
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138ธันยาภรณ์ นุชรินทร์
ศิริรัตน์ อัศวมงคลพันธุ์
พีรพงษ์ รุจิระนนทพัฒน์
1,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139น.ส. ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140นายศุภชัย แสงเพชร์ และครอบครัว900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141ภารดา สระบัวบาน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142นาย อัครพล มณฑาทอง
ดช. ติณห์ธัช มณฑาทอง
ดญ. เฌออัญชลา มณฑาทอง
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143วรรณภัสสร พงศ์ศรีเอี่ยม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144น.ส.นพรัตน์ กองศิลป์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145นายธเนศ นัยน์พาณิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146พันโทพิชัย-อาจารย์ปราณี หรรษไพบูลย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147สร้างพระแก้วมรกต หน้าตัก 60 นิ้ว
อ.เชียงดาว เชียงใหม่
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148นางสาวนิชานันท์ ทับทิมเทพย์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149ภัทรวีร์ จรัสสุขสวัสดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150จารุวรรณ ลุสัมฤทธิ์ และ สุกัลยา โภคสิริ
วัฒน?
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151วีรบูลย์ เรืองศรีมั่น และครอบครัว1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152ปลื้มใจ ไชยวัฒนาสราญสุข1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153พรทิพา รัศมิมานนท์ และ อัคคธนณัฏฐ
เสมสันทัด
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154อุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อประณีต โตจิรกุล3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155ลิสา ปัทมินทรวิภาส และครอบครัว4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156สุรชัย อุลัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157สิทธิพล. สถิธางกูร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158ปุณยชาเตพละกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159ดอกรัก. วงศ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160นภนต์ คุ้มวงศ์ดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161อรพินท์ เมนส์ ธนิตย์ธีรพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162น.ส.ไพรินทร์ ศรีไชยและ
น.ส.ปิยวรรณ อิ่มนิรันดร์
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163อำนวยพร ลัดดากรพันธุ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164อำนวยพร ลัดดากรพันธุ์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165อัมพร ลัดดากรพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166อัมพร ลัดดากรพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167ศิริมาส วิศวชิตมัน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168นส กอบพร แซ่จึง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169นายไพจิตร - นางเพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์ และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170สุรีย์พร คุณาธเนศ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171พี่พลอย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172พี่แมว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174นายสมศักดิ์ นนท์นรเศรษฐ์และครอบครัว399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175กิษรา คุโด 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176ขวัญธาวัลย์ ธีววิทย์ธาดา
อภิชาต จักรเพ็ชรวรญาณและครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177รัชพงศ์ ตันติภัณฑรักษ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178วรลักษณ์ ชาติประสพ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179ณัชชา ธนวัชรดุลย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180ครอบครัวภวมนตรี และครอบครัวอาลิกซ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181พระ มงคล ฤทธิ์ภักดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182ด.ญ ฮารุกะ-นางสุภา ไซโต /
น.ส ธัญญรัตน์ ยั่งยืน
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183เมนาถ ธนลัษณมณี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184น.ส.ชวิสา ตั้งจิตติพร และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186ศศิธร พงษ์อำไพ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187ไพโรจน์​ สุโพธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188คุณมยุรา อนุสินธ์ุ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189นางสาวตวงพร ดวงส่าน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190คุณย่าศรีพระจันทร์ อนุสินธ์ุ
คุณมณีจันทร์ อนุสินธุ์
คุณจันที อนุสินธุ์
พร้อมครอบครัว และญาติธรรม
700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191มยุรี คลังเจริญ, ปทุมมา มุ่งชัย และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192คุณศรีสกุล ศรีศุภชัยยา และ คุณณัฐพล เตโช
พิชญ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193นางเต็มสิริ และนายดณ พุ่มมะรินทร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194จารุวรรณ ครุสาตะ
ร่วมสร้างพระแก้วมรกต
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195คุณสิริภา แจ้งปิยะรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196คุณสิริภา แจ้งปิยะรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197วันทนา และครอบครัว สร้างพระแก้ว
มรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198สร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน หน้าตัก 60 นิ้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199นายสมหวัง ทิพยเทอดธนา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200กณิยา บุญธกานนท์ และ Yi (Nick) Or 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201คุณสุวรรณา บุญธกานนท์ และ
คุณสวีณา บุญธกานนท์
700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202คุณสว่าง บุญธกานนท์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203คุณรจเลข บุญธกานนท์ และ
ด.ญ. ซัมเมอร์ เอ็มมิลี ยง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205สร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน ณ วัดป่าพุทธ
รัตนวราราม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ น้อมถวาย
แด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206นายวิทยา วงศ์ชนะกุล และบุตรสาว น.ส. ชุ
ดาณัฏฐ์ กชพัฒนพงษ์โชติ ขอร่วมสร้างพระ
แก้วมรกต ถวายหลวงปู่แสง ญาณวโร
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207พี่หมู พี่แอ๋ว และครอบครัว150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208อ้ายตุ๋ย - พี่หน่อย พร้อมครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209ลุงใจ๋-ป้านิต พร้อมครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210พ่อเลิศ-แม่สุรีย์ พร้อมครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211คุณพ่อสุพล คุณแม่นกเล็ก สืบดี
ปวันรัตน์ ปวรวรรณ ชนวีร์ สืบดี
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212รัตนา ชุมแก้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213กรกนก ชุมแก้ว - อานนท์ วานลังเคิน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215นางสาว ปุณพิมพ์ นิลผายธนรัชต์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216ชิตญา สมโภชน์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217ชิตญา สมโภชน์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218ชิตญา สมโภชน์ศรี159.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221สอิ้ง โสภณ ชังพูลสวัสดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222เมธี วินิชบุตร100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223วศิน วินิชบุตร100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224สร้างพระแก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก 60 นิ้ว
น้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225คุณติ่ง และคณะ2,500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226พิมพ์รัตน์ ตั้งเผ่าศักดิ์ และครอบครัว4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228นายวรกิจ-นางธัญรดี อภิชัชชัยกุลและครอบครัว/
นส.ญาธิดา อภิชัชชัยกุล/นส.เขมจิรา อภิชัชชัย
กุล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ114.14 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230ชาญชัย สมานพิบูรณ์
(ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการสร้างพระแก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร)
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231ทวิชา ชื่นกองแก้ว และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232ชัญญา พันธจารุนิธิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233น.ส.ธนารัตน์ ชมเนตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234น.ส.ลัมภางค์ เต็มสวัสดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235ครูบาศรีวิชัย9,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236เชษฐศิต มหาทัพภ์7,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237จินตนา เติมสินวาณิช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238นส.ศิรยา คำพานิช
นาย ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ
นส เอมิกา สันติสำราญวิไล
9,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239คุณดุสิต-ระวีวรรณ และครอบครัว70,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240สร้างพระแก้ว หลวงปู่แสง วัดพุทธรัตนว
ราราม
2,000.24 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241ปภัพ จารุกนกวิชญา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242ประมัยพร อิศรางกูร ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243น.ส. ฐาปนี จิระฐิตภา 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244คุณอรพินท์ เมนส์-ธนิตย์ธีรพันธ์1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245จิระศักดิ์ เสริมกิจการ
วิชุดา สุทธิศักดิ์ภักดี
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246พระประธานทั่วหล้า1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247อำนวยพร ลัดดากรพันธุ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248โรจนา สุทธิศักดิ์ภักดี โคดาอิระ
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249วัชราพรรณ สุภัจจาภิชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250ธนันท์ธรณ์ ผู้พัฒนพงษ์147,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251สุรเชษฐ์ สุนี
ฉวี ปริยา
สมเจตน์ มาลินี
ฤทธา เอญาดา
ตระกูล ศฤงคารรัตนะ
147,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252คุณพ่อนิพนธ์ กรกีรติ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253นางอรพินธ์ กรกุมราศี และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254นส.อารยา ลิมาภรณ์วณิชย์ เพื่อคุณแม่
นวลรักษ์ ลิมาภรณ์วณิชย์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255อัมพร ลัดดากรพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256ທ້າວພິດສະນຸກອນ ຊົມຊື່ນ
(คุณพิษณุกร ชมชื่น)
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257ไม่ระบุ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258คุณชลวิภา สิงหลกะ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259บริษัท แกลด ทู มีท ยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)
9 ซ.นวมินทร์ 74 แยก 3-8-2 ถ.นวมินทร์ แขวง
รามอินทรา เขตคันนยาว กรุงเทพฯ 10230
เลขที่กำกับภาษี 0105558174497
681.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261นภา-ชูศักดิ์ เกษมสินทรัพย์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262นางสาววิภาวรรณ พงษ์ประสพ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263 นันทรัตน์ ใจคำฟู
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264กลุ่มเพื่อนธรรม 2562147,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265ลัดดา ทัศโนทัย
ทวี ทัศโนทัย
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266ชาญศักดิ์ และ เจษฎา วาจาสิทธิศิลป์109,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267อมรรัตน์ ชมภู200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268นางสาวกฤติยาณี พานพิศุทธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269ด.ช.ธีร์รัฐ เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว9,500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270น.ส.กัญจน์ชญา กุลฉัตรวิวัชร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้ แม่ชู-พ่อเสน่ห์ ไชยโย
ยายมี-ตาเท่ง จิตใจ
ปู่ผาด-ย่าปาย ไชยโย
และเจ้ากรรมนายเวร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์
รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
กิรณา บุญมาธัญรัตน์
1,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273มัญฑิตา จินดา และครอบครัว9,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274รอบทิศ ไวยสุศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277สหพัฒน์ เต็งวงษ์วัฒนะ3,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278ศรุดา ประเสริฐผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279เทพินทร์-สุภัทรา บุญกระจ่าง และ
ครอบครัว หนูจ๋า,แฮปปี้,เมโลดี้
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280ธีราสิทธิ์-นลินภัสร์ บุญมาธัญรัตน์
ด.ช.พัชรเมศร์-ด.ญ.นิชาภา บุญมาธัญรัตน์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281จินตนา เติมสินวาณิช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ และครอบครัว9,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283อาคม พจน์ชพรกุล และครอบครัว308.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ40.63 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286กิตติพงษ์ ปิ่นคง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288หทัยรัตน์ อติชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289น.ส. บุศรินทร์ คุณดิลกกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290วรัสยาพร ธนโชติกันตินันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291อุทิศแด่ นายวสันต์ จันทร์ฟุ้งและทุกชีวิตทั้งที่มี
ชีวิตและไม่มีชีวิต
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292นายประดิษฐ์-นางวนิดา​ สุวรรณศรี​ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293คุณมาลัย​ เหงขุนทด​ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294พราวฟอง จามรจันทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296เอื้ออารีย์ จันทรนิมะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298นางสาวเสาวนีย ไม้พานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299น.ส.เมตตา หล่อหิรัญถาวร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300ร่วมบุญเจ้าภาพสร้างพระแก้วมรกต ปางฤดูฝน
หน้าตัก 60 นิ้ว จ . เพชรบูรณ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301ร่วมถวายพระแก้วมรกต ปางฤดูฝน จังหวัด
เพชรบูรณ์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302น.ส.พรทิพย์ กุลโนนเเดง เเละครอบครัว290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303กองทุนบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304เมธินินทร์ ภิณญูชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305ครอบครัววุฒิภดาดร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306พี่พลอย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307พี่พลอย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308พี่แมว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309สมจิตร์ สุขชนะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310นางสมจิตต์ ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311ครอบครัวปฐมอนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313สมพิศ วีระธำรงค์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314นิตยา ศรีมี400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315เมธินินทร์ ภิณญูชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316วิยะดา วริยานันทกุล1,499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317นาย ธนกฤต แก้วกลิ่น และ
ครอบครัว
111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318สโรชิน มีพงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319ณัฏฐินี เอี่ยมเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320ณัฐจักรธร มีมากบาง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321นางสาวอรวี สถาพรจตุรวิทย์800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322คุณพ่อนิพนธ์ ดวงจันทร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323ลดารัตน์ สุพรรณเภสัช1,007.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324กิตติมา นพเก้ารัตนมณี
จุฑารัช นพเก้ารัตนมณี
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325นิชานันท์ ทับทิมเทพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326อุทิศให้นายณัฏฐพล ตันชัยเอกกุล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327เมทินี ลิ่มวิบูลย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328พี่แมว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330คุณสุภาพร บุญเลิศ
คุณสรสิช แสงคำ
คุณสหรัฐ แสงคำ

อุทิศผลบุญให้นายสมชาย แสงคำ
200.04 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331เจ้าภาพร่วมพิธีเททองสร้างพระพุทธรูปสัมฤทธิ์
ปางปฐมเทศนา ณสำนักสงฆ์ถ่ำขาวผาคีรีวงกลด
อ.เมือง จ.กระบี่
665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332ศรีสุดา ปานะบตร และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333ส.ต.อ.นวมินทร์ ปราบเขตต์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334นางสาว ธัญญลักษณ์ ปราบเขตต์49.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335ปิยะวรา ภักดีพล999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336อภิรัตน์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337นางสาวกาญจนา กิ่งมะลิ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338ปทิดา สิทธิโชติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340ชนิดา ชูธนัง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341นาง จารุวรรณ ปราบเขตต์49.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342นาย แคล้ว รอดบุตร20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว โครงการพระ
ประธานทั่วหล้า
365.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344ณฐลิตา แก้วนพรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345พัชรินทร์ วัชรสรรค์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346เจริญ - พัชรี จินตสถาพร และ ครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347กุลยา ทองสอาด และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348นางสาวลัมภางค์ เต็มสวัสดิ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349นางสาวลัมภางค์ วรรธนะภูติ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350Chanida Choothanang300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351นางลัมภางค์ วรรธนะภูติ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353อรณี อินทร์นุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์
กิรณา บุญมาธัญรัตน์
700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355พระประธานทั่วหล้า
วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว
199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357สุณีย์ ดินแดง และ ธวัชชัย มิตรปล้อง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358อุทิศบุญกุศลแด่ มณี พจน์ชพรกุลและบุตร 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359ครอบครัวตันวีระชัยสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361นางอุไร พละพล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364ปฐวี. ราชายนต์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366ธนากร รัตนภิภพ6,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369Fanpage : จ้าวจอม Master10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375นายนิวัฒน์ ทองคำ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379นายวิษุวัต ศตสุข อุไรวรรณ์ ชาว
เมืองทอง สุพจน์ และสุดารัตน์ ชาว
เมืองทอง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381เกษร รอดอยู่689.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382อุทิศแด่ มณี พจน์ชพรกุลและบุตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385คมศร วิพุธอมร1,000.59 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 388ลิลินดา แสนคำ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 389Bring15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 390เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 391นางสาวนภัสธนันท์ ดินแดง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 392กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 393เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 394Chanida 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 395เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 396น.ส.ณภษร บุญหงษ์ทอง และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 397เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 398เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 399จักราธร เขมะวุฒิไกร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 400เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพn200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 401นางสาวพนิดา ปลื้มจิตต์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 402เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 403นางสาวสมกุลวีร์ โพธินาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 404เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 405นางสาว สุนีย์ แซ่เจี่ย
นางสาว ปราณี แซ่เจี่ย
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 406นางสาว นภัสธนันท์ ดินแดงและ นายธวัชชัย มิตร
ปล้อง
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 407นายวิจัย​ ภารการ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 408ยุพดี ส่องรอบ จรูญ ส่องรอบ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 409ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 410ครอบครัวปฐมอนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 411ธนารัตน์ ชมเนตร900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 412ชื่อผู้รับ รณชัย พรมในเมือง
รพ.พระทองคำ​ ต.พังเทียม อ.พระทองคำ
จ.นครราชสีมา 30220
Tel 0955369519​
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 413 คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 414เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 415คุณบุญชนิต ตันติวุฒิ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 416คุณเบญจวรรณ เอี่ยมวัชรินทร์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 417วิกานดา วงศ์สุข300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 418ชนิกานต์ เกิดทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 419เชษฐ์ธิดา400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 420ภูริชญา เภามา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 421เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 422กนกวรรณ ภู่เงิน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 423ปิยาภรณ์ ศรียาชีพ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 424คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้เเม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 425มลรวี คงชุ่ม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 426Chani1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 427เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 428เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 429เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 430Ch10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 431เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 432เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 433จักราธร เขมะวุฒิไกรและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 434ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 435เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 436เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 437พระประธานทั่วหล้า500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 438นางสาววรณัน วรินทร์ลาภ429.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 439เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 440ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 441ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 442พระประธานทั่ัวหล้า665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 443คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 444ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 445พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 446คุณเล็ก118.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 447กฤติกา ศักดิ์ทวีกุลกิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 448ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 449นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 450พรรณา นันทพานืช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 451นายวิจัย​ ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 452ศราภา ศุทรินทร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 453ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 454Khemsiri200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 455นส.กรณัท แจ่มสุวรรณ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 456นางสาวศิริสุดา ชัยแสนสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 457เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 458วันเพ็ญ นนท์นรเศรษฐ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 459นิธิ กาญจนสิงห์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 460นายพินิจ-นางขนิษฐ์ชม หนูฤทธิ์และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 461เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 462Jirawat Jankan400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 463ภานุวัฒน์ สุขเจริญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 464เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 465คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้เเม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆและเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 466นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 467พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 468ส.ต.อ.นวมินทร์ - จารุวรรณ ปราบเขตต์3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 469นายวิจัย​ ภาร​การ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 470ชนิกานต์ เกิดทรัพย์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 471เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 472ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 473สุนันทา มงคลธนิต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 474นันทินี รักรุ่งเรือง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 475น.ส.นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 476เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ, ไซ้
เอ็ง แซ่เล้า
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 477สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 478ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 479เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 480พิชิต สถิตย์มั่น599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 481วริษฐา สนธิจิรวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 482เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 483กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 484ศิริกาญจน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 485ชัชวาลย์ ลีลาสินเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 486กุลธิดา พานิชกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 487พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 488บุษราคัม ธำรงดิเรกฤทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 489Siri Kringsumrit300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 490ชมชนัช เพื่อนรักษ์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 491พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 492คุณสุธี อมรกุลพิทยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 493Miss u Family Friends202.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 494เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 495จิราพร คุณากรรังสิมันต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 496ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 497พระประธานทั่วหล้า665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 498ด.ญ.อภิชภา เจริญวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 499คุณฉัททวุฒิ พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 500คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 501คุณภัทราพร พีชผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 502เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 503แพรวพรรณ มุ่งประชาชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 504ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 505เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 506พรชัย ลีลานิพนธ์ -
สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์
270.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 507ธีรศักดิ์ มงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 508เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 509เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 510เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 511ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 512พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 513Chanida650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 514เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 515ครอบครัวปฐมอนันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 516วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 517เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 518อารีรัตน์ ลวากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 519เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 520น.ส.ภาพพิมพ์ บุญธรรม 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 521พิมพ์ลดา เรืองฤติทรัพย์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 522เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 523ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 524ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 525บัณฑิตา อรัญยาวรรณ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 526ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์255.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 527คมศร วิพุธอมร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 528เมธินี สุวรรณประดิษฐ์101.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 529ยุพิน อึ้งสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 530นายรัฐนันท์ เตชะธิติธนวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 531พิศลยา เกษสุวรรณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 532ดช.ติณห์ธัช และดญ.เฌออัญชลา มณฑาทอง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 533เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 534วรณัน วรินทร์ลาภและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 535วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 536ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 537หทัยกาญจน์ พรานเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 538เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 539นายอดิศร​ แซ่เบ๊500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 540Ronan Cozic100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 541ไม่ประสงค์จะออกนาม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 542วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 543อารีรัตน์ ลวากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 544ดลนภัส ชลวาสิน และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 545วุฒิเมศร์ ธีระศุภวาณิชย์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 546สุดาพร ตรงวินิจฉัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 547นายวิจัย​ ภารการ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 548กนกวรรณ แก้วงาม30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 549เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 550พระพุทธชินชัยยะมังคละจันทระธีรวีร์990.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 551พรรณา นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 552สาวิช วราภรณ์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 553ณัชยา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 554วรินทิรา เกษมราษฎร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 555คุณกฤษดา ตียากุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 556พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 557วรินทิรา เกษมราษฎร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 558ปฐวี ราชายนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 559ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 560จิตติมา ฉายเหมือนวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 561เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 562วันดี เหลืองสัฒนากิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 563นางมยุเรศ ผลประเสริฐ และครอบครัว800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 564วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 565บุญญาดา99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 566เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 567เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 568นายภูรีรัตน์ รัตนวานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 569นายวิโรจน์ นฤดมกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 570สมพงษ์ - อัจฉรา - ดญ.ณัฏฐนันท์
เลิศจิรเกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 571นลินี-พสธร-พัทธ์ธีรา มานะสะสม20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 572ณัฐกมล ไพบูลย์รัตนกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 573เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 574สุดาพร ตรงวินิจฉัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 575ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 576ภัคไพริน อุทัยรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 577ภิรญา พวงทอง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 578ชนิกานต์ เกิดทรัพย์2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 579ร่วมถวายพระแก้วมรกต สำนักสงฆ์ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ โดยคุณแม่จุรีรัตน์ เจียรพินิจนันท์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 580Pitiphorn Parisawong100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 581ธนา ธีระวิทย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 582พีรัช วงศ์วิภาส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 583ภูริชญา เภามา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 584ณัฐคมน์ - ฐิตาณัฏฐา อรุโณทยานันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 585ภารดี จันทะพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 586ชุติพร ฮุ่นตระกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 587ชุลีกร รักชาติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 588วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 589น.ส.ธนารัตน์ ชมเนตร900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 590วิดาภรณ์ จิรางกูลวัฒนา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 591นางสาววนิดา เลิศสุวานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 592เมธินี สุวรรณประดิษฐ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 593ปฐวี ราชายนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 594คุณธีรวีร์ คงพันธุ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 595ครอบครัว พรชัยมีสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 596กมลนิตย์ จึงเรืองสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 597ไม่ระบุชื่อ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 598นส อารยา ลิมาภรณ์วณิชย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 599เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 600อารีรัตน์ ลวากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 601อัจฉรา มานะพันธานนท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 602คุณสมใจ ตั้งสุทธิมงคล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 603พรชัย ลีลานิพนธ์ -
สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์
370.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 604ธีรศักดิ์ มงคล150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 605ชาญชัย สมานพิบูรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 606กมลพรรณ ปกิรณะ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 607นางสาวดวงพร สนิทไชย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 608เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 609เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 610จิรายุส สุราสา และครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 611เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 612เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 613เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 614เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 615ศันสนีย์​ พรหมมา​ศ​ และครอบครัว30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 616นางวรรณา ลาภสุวรรณสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 617เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 618นายพินิจ-นางขนิษฐ์ชม หนูฤทธิ์และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 619เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 620พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 621กันติศา แดงช่วง12.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 622เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 623เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 624ไม่ระบุชื่อ19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 625เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 626พัทธนัณท์ เลิศอัครพิทูร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 627ไม่ประสงค์ออกนาม19.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 628ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 629กรณัท แจ่มสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 630ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 631นายไพจิตร-นางเพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์ และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 632กองทุนธรรมทาน”บ้านสุทธิโก”1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 633จิราพิชญ์ สายสุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 634ปฐวี ราชายนต์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 635กฤติณภัทร มีเชื้อ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 636นายวิจัย​ ภารการ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 637พีรัช วงศ์วิภาส300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 638วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 639เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 640ภูริชญา เภามา และพ่อแม่50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 641นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ21.50 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 642ภัทรวดี บุศรา ศันสนีย์ บุศรา น้ำฝน นวลสกุล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 643คิด-ทองทรัพย์ บุญมี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 644ปัญจพร สมพูลสวัสดี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 645สญชัย กาญจนบัตร299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 646นาย ปดินันท์ วรรณสุริยะ200.65 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 647นพนัตถ์​ นิ่มสา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 648เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 649ตปาลิน เจริญสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 650คุณชนกพร จารุอารยนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 651หทัยรัตน์ อติชาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 652สุธิดา มันยานนท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 653นงลักษณ์ เพ็ชรสีสม553.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 654ภัทรวดี บุศรา, ศันสนีย์ บุศรา, น้ำฝน นวลสกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 655เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 656เมธินี สุวรรณประดิษฐ์60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 657Siri Kringsumrit200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 658ไม่ระบุชื่อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 659เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 660กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 661พรชัย ลีลานิพนธ์ -
สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์
340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 662เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 663ธีรศักดิ์ มงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 664นางสิริพร แซ่ต่าง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 665อุทิศแด่น้องหมาชื่อน้ำตาล665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 666นางสาววรณัน วรินทร์ลาภ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 667ไม่ระบุชื่อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 668คุณณัชนันท์ เศรษฐศิริสุขโชติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 669เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 670ปฐวี ราชายนต์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 671พิศลยา. เกษสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 672พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 673วิมลรัตน์ ศีลธรรมพิทักษ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 674น้ำตาล665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 675คุณ กิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
คุณ ภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
คุณ พัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย
250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 676กรรณิการ์ สุขนุ่ม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 677กมล​รัตน์​ กล​จักร​ศรี​บุญ​ดี​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 678นางสาวยนตร์คำ มีศรี และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 679หจก.กิจชัยพัฒนา2539500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 680ปภาน​ ธีธัช​ธน​พาส​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 681นายพงษ์ศักดิ์ พิชิตนภากุล999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 682เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 683กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 684นางพัชรี รักบำรุง
นางสาวปริศนา รักบำรุง
นางสาวปรัศนีย์ รักบำรุง
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 685พราวฟอง จามรจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 686วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 687Hajiwon100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 688จิรายุส สุราสา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 689พัทธมน จันทนมัฎฐะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 690ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 691สรณ์ศิริ ดาราเย็น40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 692จิตติมา หว่านนา109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 693นาย ปรัศวิญญ์. นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 694คุณพรรณา นันทพานิช5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 695จุฑามาศ เอี่ยมสระศรี107.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 696นันทิยา ดิลกรุ่งธีระภพ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 697สิทธิชัย นิตยารัมภ์พงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 698วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 699ชาคริต​ สุวรรณ​กิจ​และครอบครัว​ (บริจาค​สร้าง
พระประธาน​ อ.อมก๋อย​)​
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 700กวี วัฒนะวิรุณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 701กฤษณา. วิลาวัลย์900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 702นายอลงกรณ์ สุวรรณเวช และนางสาวศศิมาภ
รณ์ ล้อมทอง
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 703นันทินี รักรุ่งเรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 704สมพงษ์ - อัจฉรา
ด.ญ.ณัฏฐนันท์
เลิศจิรเกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 705คณิตเพชร ศรีธนัญภรณ์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 706ครอบครัววชิรานุวัฒน์55.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 707สุชาติ ชีวสาธน์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 708นางสาวปฐวีกานต์ ธรรมศักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 709วิไล เสริมสิริโรจน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 710เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 711อรสา ศรีตรัยรักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 712เทพินทร์,สุภัทรา,วชิรพงส์ บุญกระจ่าง
และครอบครัว Nuja,Happy,Melodyและ
เด็กๆ
205.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 713ไม่ระบุชื่อ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 714เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 715จิรายุส สุราสา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 716รังสฤษฎ์ รังสรรค์ และ ครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 717มูลนิธิบูรณพุทธร่วมกับคุณธีรวีร์ คงพันธุ์ และ
ครอบครัว
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 718น.ส.กัญจน์ชญา กุลฉัตรวิวัชร์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 719ศรีวิภา ร่วมเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 720พรรณิสร เอี่ยมเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 721กลุ่มใจบุญ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 722พิชญาภัค เจือเจริญ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 723เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 724เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 725ไม่ระบุชื่อ25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 726ดุสิต ศรีจินดา100.40 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 727พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 728นายเฉลิมชัย หนูบรรจง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 729ธีระศักดิ์ คูหารุ่งโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 730ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 731นทพร ทิพยวัฒน์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 732ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว70.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 733นาย​วิจัย​ ภาร​การ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 734นางอรุณี เนาวโรจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 735นางพัชรี รักบำรุง
นางสาวปริศนา รักบำรุง
นางสาวปรัศนีย์ รักบำรุง
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 736วัชรี บรรณหิรัญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 737เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 738เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 739เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 740เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 741เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 742ลัลนาปวีร์ ทวีสัตย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 743เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 744ครอบครัวกฤติมา พัฒนไชย อนุสรณ์ สุวรรณารัญ
โคจิ นากาอิ และ ณัฐณิชา อร่ามศรี
800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 745นายไกรวุฒิ ตันวีระชัยสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 746พรรณธิภา พิสิฐสุขสิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 747ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 748เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 749nuchjarin500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 750นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์ พร้อม
ครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 751นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 752นบ ลิ้มประเสริฐ40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 753เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 754พิศลยา. เกษสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 755Siri Kringsumrit600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 756นุชจรินทร์ นิรนาทกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 757เทพปกรณ์ เซี่ยงฉี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 758อุทิศแด่ นางภาณี อ่องสุขสันต์ ฯ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 759เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 760วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 761เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 762นางสาวกัญสชุญา บุญฤทธิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 763วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 764ณัชนันท์ เศรษฐศิริสุขโชติและครอบครั
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 765พัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 766วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 767กฤติณภัทร มีเชื้อ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 768นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 769เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 770พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 771ปิยภา​ ​ไตรรัตน์​วิจิตร​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 772อรณวรรธน์ เนียมทันต์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 773คุณชยันต์ คำบรรลือ
คุณธันย์นรี พรไพรเพชร
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 774ทพญ.กมลทิพย์ อินทวิเชียร และ
ครอบครัว
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 775เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 776ณัฐิยา ตื่มสูงเนิน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 777เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 778ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 779พรรณี นภาโชติ999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 780พัทธมน จันทนมัฎฐะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 781วรัญญา หิรัญปิฎก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 782ภัคไพริน อุทัยรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 783ตปาลิน เจริญสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 784นางสาวพิชญธิดา ศรีธิและครอบครัว109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 785พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 786พรรณิสร เอี่ยมเจริญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 787นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเพื่อสร้าง
วิหารศิริมหามงคล
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 788ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 789อักษรา-กฤษณ์ สงวนพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 790เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 791สาลินี ชื่นชมรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 792อารีรัตน์ ลวากร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 793เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 794กษริน ศรีประทักษ์ ธีระโกเมน และคาอบ
ครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 795ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 796Siri Kringsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 797นส.ศุภกานต์ นิมมานเทอดวงศ์
196 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 798บุญเชิด,รจนา ธรรมะไพบูลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 799วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 800น.ส.ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 801เมธินี สุวรรณประดิษฐ์140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 802ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 803พิณนิชา อาภาวรรณกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 804น้ำฝน นวลสกุลและศันสนีย์ บุศรา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 805เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 806อภิเชษฐ์ สุนทรารชุน - คัทลียา โรจน์
วัฒนะ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 807ยุพิน สุวรรณประดิษฐ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 808อุไรรัตน์ ลีลาวดี
สมศักดิ์ ลีลาวดี

กฐิน
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 809กฐินวัดที่กระบี่30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 810คุณพ่อสุรชัย อิทธิอมรกุลชัย คุณแม่นุช
นาถ โอเจริญ

นายสิริชัย นางพรหมพร นายวงศพัทธ์
เด็กชายณัฐเสฏฐ ปาสาทิกา
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 811ธนวรรณ คุณาธินันท์ และครอบครัว500.79 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 812นาย​วิจัย​ ภาร​การ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 813น.ส.ฌาณิศาภัทศ์ คล้ายสิทธิ์ และ
ครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 814คุณธนวดี ศรีสวัสดิ์ศักดิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 815สมมน เตชวรรณสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 816นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 817คมกฤช เสือเอก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 818คุณยลพัชร์ สนอุป และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 819Mrs. Jindarat C Walter697.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 820กฤษฎา คีรีแก้ว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 821พรรณธิภา พิสิฐสุขสิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 822นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 823นางสาวหทัยกาญจน์ พรานเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 824นายประสงค์ ธนกิจโกเศรษฐ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 825นายพิพัฒน์ ธนกิจโกเศรษฐ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 826เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 827คุณพวงมะลิ และครอบครัว9,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 828ดุสิต ศรีจินดา1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 829เกษราภรณ์. วงศ์เยาว์ฟ้า100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 830นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 831เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 832สุพรรณี รัตนะวิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 833บุญสม เหลืองนวล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 834เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 835นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 836วิษุวัต ศตสุข อุไรวรรณ์ ชาวเมืองทอง
สุพจน์ และสุดารัตน์ ชาวเมืองทองและ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 837ปทิตตา เทียนส่องใจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 838นางประกายรัตน์ รัตนกังวานวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 839วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 840นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 841เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 842นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 843แมวชื่อเบอรรี่100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 844เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 845ธรินทร์-นวลจิรา และด.ญ.วรันณ์ธร กังสนันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 846บุษณิศา สมหมาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 847วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 848เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 849เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 850เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 851นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 852นางสาวณัฐศศิ บุญชุม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 853วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 854เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 855เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 856ด.ญ.ศิรดา ตันสมบูรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 857เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 858เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ
รัชนีย์ ชลจราชีพ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 859เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 860นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 861ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 862ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 863นพ​นัต​ถ​์​ นิ่ม​สา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 864นพมณี ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 865นส.บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 866เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 867เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ

200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 868Proudfong Chamornchan100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 869นางสาวณัฐศศิ บุญชุม62.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 870เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 871เบ็ญจวรรณ บุญเรือง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 872เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 873เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 874เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 875ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 876นางสาวธารทิพย์ แสงสาตรา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 877เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 878พรรณราย จิระอรัญกานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 879เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 880เทพปกรณ์ เซี่ยงฉี และครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 881เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 882นายสุชาติ ชีวสาธน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 883เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 884นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 885เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 886เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 887เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 888เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 889เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 890รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 891รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 892นายเทพปกรณ์ เซี่ยงฉี และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 893รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 894สุดารัตน์ วิศิษฏ์ธีระกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 895JJ60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 896รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 897รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 898คุณแม่ มาลี รัตนะคุ้มพงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 899รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 900ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 901รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 902พชร พึ่งทองหล่อ
สุรีย์ สิริกมลศิลป์
404.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 903รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 904รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 905รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 906รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 907เสรี-นพมณี ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 908รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 909รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 910นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 911นภัทร พร้อมมูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 912ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 913วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว362.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 914นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 915Siri Kringsumrit300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 916เตเต้500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 917รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 918ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 919นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 920พันธ์ทิพย์ รมเยศ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 921 ธณัทฐา โตจันทร์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 922นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 923รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 924สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 925อารีรัตน์ ลวากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 926ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 927ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 928ภาสวัฒน์ ณ นคร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 929zhe500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 930เนลดา จารุทวิโชติ15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 931May&family10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 932น.ส.กัญจน์ชญา กุลฉัตรวิวัชร์
อุทิศถึงคุณพ่อเม้ง แซ่แต้
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 933เนลดา จารุทวิโชติ5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 934เนลดา จารุทวิโชติ5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 935สลิตา วงศ์ศรีคำไชย72.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 936เนลดา5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 937วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 938กุศล ศิริเทพทวี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 939หทัยรัตน์ อติชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 940คุณประภัสสรา ทองผาสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 941พรรณา นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 942ณัฐกร นภาเหมินทร์ และ จันทิมา สมประเสริฐ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 943เมธินินทร์​ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 944ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 945วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 946สุปราณี บางทราย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 947ภารดา สุทธิวงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก