ร่วมเป็นเจ้าภาพพระประธาน
ถวายไปยังวัดที่ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2213นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2212นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2211อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2210นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2209นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2208นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2207นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2206นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2205นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2204นางสาวศรสวรรค์สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2203นางสาวศรสวรรค์สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2202นางสาวศรสวรรค์สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2201นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2200อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2199นางสาวศรสวรรค์สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2198นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2197นางสาวศรสวรรค์สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2196เจ้าของธนบัตร 1ท3206869 นี้ ที่ ข้าฯเก็บได้100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2195นางสาวศรสวรรค์สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2194นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2193นางสาวศรสวรรค์สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2192นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2191จันทิมา รุ่งเรือง10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2190นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2189ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2188นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2187ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2186นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2185Sansanee Seepimkhut200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2184นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2183อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2182นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2181ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2180พรรณิสร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2179ด.ช.ธนพรพล วงษ์ถนอม30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2178อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2177ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2176กอบเดช-ลำดวน แบบประเสริฐ
และครอบครัว
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2175รสริน โคตรณรงค์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2174นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2173ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2172ขวัญบุญ คงโต50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2171นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2170อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2169ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2168ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2167นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2166นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2165อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2164น.ส เพ็ญแข อ่อนสุระทุม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2163นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2162อภิวุฒิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2161นายพินิจ-นางขนิษฐ์ชม หนูฤทธิ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2160ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2159นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2158ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2157อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2156Give and Hope for Better Life Foundation500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2155สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2154พิมาน ชาญวานิชบริการ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2153พิมาน ชาญวานิชบริการ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2152พิมาน ชาญวานิชบริการ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2151Give and Hope for Better Life Foundation500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2150สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2149นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2148สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2147สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2146นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2145สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2144สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2143ด.ญ.สมัชญา วงษ์ถนอม20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2142สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2141สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2140สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2139ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2138นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2137สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2136สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2135นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2134สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2133นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2132สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2131สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2130สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2129ชิดชนก ทรัพย์ขตรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2128นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2127สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2126สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2125นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2124สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2123สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2122นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2121สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2120ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2119สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2118สุมาลัย ตั้งจิตสระธรรม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2117สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2116ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2115สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2114สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2113ด.ช.ภูสิทธิ์ วงษ์ถนอม10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2112สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2111ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2110สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2109นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2108นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2107นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2106สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2105อัจฉริยารัตน์ พัฒนาภากรณ์49.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2104สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2103สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2102นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2101นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2100สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2099ด.ญ.สมัชญา วงษ์ถนอม10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2098สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2097สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2096นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2095นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2094นวพร นิติธรรม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2093สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภ้ครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2092ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2091ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2090นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2089สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2088สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2087ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2086นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2085สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2084 ขออุทิศบุญนี้แด่

พ่อวัชรินทร์ วิบุลศิลป์
แม่จามร พันธุนะ วิบุลศิลป์
แม่เสาวนีย์ พันธุนะ วิบุลศิลป์
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2083 ขออุทิศบุญนี้แด่

หลวงเดช เกาะสมบัติ
นายทองใบ สัตย์รักษา
แม่อุ่น สร้อยผล สัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2082สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2081สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2080สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2079สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2078สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2077สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2076ด.ช.ธนพรพล วงษ์ถนอม10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2075ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2074สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2073สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2072สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2071สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2070นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2069สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2068นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2067สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2066อุทิศให้ คุณประทีป สวาทยานนท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2065สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2064สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2063สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2062สิริกร พระประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2061นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2060ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2059สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2058นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2057สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2056สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2055สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2054สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2053นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2052สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2051สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2050สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2049นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2048สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2047สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2046ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2045สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2044นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2043สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2042ขวัญบุญ คงโต50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2041สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2040นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2039สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2038สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2037นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2036สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2035ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2034นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2033นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2032นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2031นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2030นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2029สมเกียรติ จอมปรัชญา400,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2028นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2027สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2026นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2025ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2024นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2023ขวัญบุญ คงโต50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2022เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2021นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2020Oo+50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2019ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2018อัฐสุภา เกิดบารมี30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2017คุณมาลัย เหงขุนทด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2016ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2015นายอดิศร แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2014ตรรกศาสตร์ ฝอยทอง25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2013ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2012นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2011คุณพงศ์ภวัน ตะรุสะ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2010ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2009อนุสรณ์ หล่อดี109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2008นางรัชฎาพร บุญมาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2007ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2006พรชัย ลีลานิพนธ์ - สุกัญญา พัฒน
พิบูลย์พันธุ์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2005นิภา ลีลานิพนธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2004นางยุพา มาลัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2003นภัทร พร้อมมูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2002กิตติศักดิ์ ลีลานิพนธ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2001รสริน โคตรณรงค์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2000พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒน
พิบูลย์พันธุ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1999นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1998ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1997น้ำเพชร ศรีวิจิตรโชค1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1996น้ำเพชร ศรีวิจิตรโชค 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1995ตรรกศาสตร์ ฝอยทอง30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1994อัจฉรา และโรจ ปรีดามีสุข25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1993รัตนา ปรีดามีสุข และครอบครัว25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1992ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1991ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1990ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1989วัชรนนท์ เมฆขยาย10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1988นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1987นางสิริรักษ์ วรรณลา9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1986หทัยรัตน์ อติชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1985นางสิริรักษ์ วรรณลา9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1984วิภาดา นฤพิพัฒน์60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1983Mr. Ruediger Werner Schmitt

เด็กหญิงฟรังค่า ทิพวรรณ ชมิต

นางอรณี ชมิต
599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1982นายสุพจน์-นางกันยารัตน์ มงคลศิริ
เกียรติ

นางอรณี ชมิต
599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1981ขวัญบุญ คงโต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1980กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1979นางสาวภรณ์ทิพย์ อินทรุขา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1978ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1977ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1976Somying Denpruktham44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1975ว่าที่ร้อยตรี เทพฤทธิ์ เลิศชาญชัยกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1974นายธงชัย นางสุเพ็ญพร ด.ช.มาคุณ เกษมสุขสกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1973Miss U220.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1972เยาวลักษณ์ ทรัพย์ขจรเดช

ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1971ตุนท์ เอี่ยมทา

ภัทริน สงขาว
14.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1970สุพัชฌาย์ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1969ฐิปริดิยาธร พรหมธนะนนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1968นายวิจัย​ ภาร​การ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1967ภัคไพริน อุทัยรัตน์

บรรจบ ประสารแสง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1966Poo65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1965Paxton Albert SmolińskiPiotr SmolińskiRatrawi Phetnok
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1964ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1963ครอบครัวปฐมอนันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1962นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1961ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1960นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1959นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1958ศศิพิมพ์ พวงชมภู519.54 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1957นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1956นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1955นายธรรมวิทย์ วรรณลา9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1954ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1953นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1952ครอบครัวเปลวเฟื่อง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1951นางสาวไพลิน ชัยวรานนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1950เจ้าภาพหลัก คุณพ่อจรูญ วานิชชา และ

คุณสมเกียรติ-จิตตินี จอมปรัชญา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1949ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1948ตุนท์ เอี่ยมทา

ภัทริน สงขาว
14.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1947คณัญญา รัตนหิรัญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1946-10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1945นายรังสรรค์ ผดุงกิจ999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1944ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1943จิราพิชญ์​ สาย​สุวรรณ​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1942อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1941ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1940ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1939วินัย ทรัพย์ขจรเดช

ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1938May&family19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1937กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1936May&family99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1935May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1934May&family9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1933นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1932May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1931ขวัญบุญ คงโต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1930นาง บุญญา นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1929May&family9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1928สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1927May&family9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1926ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1925ไม่ประสงค์ออกนาม499.39 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1924นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1923นางสาวปวีณา หวั่งวงศ์สถาพร19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1922ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1921นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1920นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1919เทพฤทธิ์ เลิศชาญชัยกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1918อิสริยะ กุลวิทิต2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1917May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1916นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1915ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1914May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1913May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1912พรชัย ลีลานิพนธ์ - สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1911มลิวัลย์ นพพร70.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1910นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1909May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1908เนตรนัย อริยตระกูล10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1907คุณสุวัจนา บุญรักษาสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1906ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1905ยงยุทธ สมพูลสวัสดี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1904ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1903May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1902สถิตคุณ หลิมประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1901คุณสิริยากร ตั้งกิติกุล10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1900ชนิกานต์ เกิดทรัพย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1899ครอบครัวปฐมอนันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1898ติชิลา พัชรดำรงกุล39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1897อัฐสุภา เกิดบารมี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1896นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1895May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1894May&family9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1893ภัทรพงศ์เเละครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1892นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1891May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1890May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1889นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1888กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1887ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1886นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1885ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1884นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1883ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1882ณัชชารีย์ เสถียรพงศ์ธร50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1881นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1880สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1879ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1878นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1877นวพร นิติธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1876ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1875นส.ศฤนลักษณ์ ยิ้มจันทร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1874กฤษฎา คีรีแก้ว325.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1873สำราญ​ อัคร​อิทธิ​กุล​ พร้อมคุณ​บิดามารดา​ผู้มี
พระคุณ​ทั้งหมด​ แล​ครอบครัว
แลผู้​เกี่ยวข้อง​ทุกภพชาติ
99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1872นางศุภรัตน์ ภู่เกิด299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1871ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1870นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1869ยุภาวดี บัวใหญ่ และครอบครัว999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1868นายทศพร สุโขบล
7 ซอยสันติสุข ถนนพิชัย
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กท.10300
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1867ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1866ภาสวัฒน์ ณ นคร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1865นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1864กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1863บุรินทร์ เจริญผลและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1862นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1861พรรณา นันทพานิช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1860ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1859ภาสวัฒน์ ณ นคา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1858ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1857ภูเบศ ยินดีเหมาะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1856นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1855ยงยุทธ สมพูลสวัสดี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1854ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1853กฤติณภัทร มีเชื้อ, วัชรากร พ่อครวงค์, สมัย ภาร
ไสว
119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1852ชนิกานต์ เกิดทรัพย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1851คุณรุ่งทิพย์ พาเขียว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1850พีรัช วงศ์วิภาส100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1849ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1848ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1847นางสาวภษิมา อมตกุญชรโชค1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1846ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1845นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1844นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1843ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1842ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1841ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1840นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1839ครอบครัวว่องเอกลักษณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1838ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1837นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1836นายนิธิวัฒนท์ วุฒิสิทธิ์ปรีชา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1835ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1834นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1833ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1832นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1831May&family9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1830สุกัญญา อินทรานุสรณ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1829POO65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1828น.ส รุ่งตะวัน ศรีหจันทร์ ร่วมบุญสร้างพระประธาน
กับมูลนิธิบูรณพุทธ 3/10/2022
20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1827นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1826เจ้าของเงินที่ทำตก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1825สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1824คุณสิริยากร ตั้งกิติกุล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1823ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1822พรชัย ลีลานิพนธ์ - สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1821นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1820นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1819นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1818ธัญสุชา ดิสสะมาน60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1817นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1816นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1815น.ส.อาทิตยา ใจยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1814ฤทัยรัตน์ ชีววุฒิพงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1813นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1812ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1811อัฐสุภา เกิดบทรมี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1810หทัยรัตน์ อติชาติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1809ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1808ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1807บีอิ้ง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1806คุณสิริยากร ตั้งกิติกุล19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1805ชนกพร จารุอารยนันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1804ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1803ประกายรุ้ง สว่างศรี30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1802นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1801ณัฐคมน์ - ฐิตาณัฏฐา อรุโณทยานันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1800นทพร ทิพยวัฒน์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1799กษริน ธีระโกเมน999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1798อรธีรา ศืรินาม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1797สิริกาญจน์ ปรียะพานิชและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1796ชนิกานต์ เกิดทรัพย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1795สุพัชฌาย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1794นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1793เตือนใจ กุลวิทิต2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1792กิรณา บุญมาธัญรัตน์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1791นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1790ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1789นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1788ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1787คุณสุภาพร บุญเลิศ และครอบครัว519.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1786กาญจนา อมรสมบูรณ์ศักดิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1785ชิดชนก ทรัพยข์จรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1784นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1783ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1782คุณสิริยากร ตั้งกิติกุล10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1781พูลสุข พันธุ์วิเชียร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1780นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1779ทัศนีย์ มงคลรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1778อาจารีย์ เสถียรพงศ์ธร20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1777ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1776กาญจนา พัฒนศักดิกุล 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1775ศิริยุคล มีชูเวท เฮิลเชอร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1774สมาพร พูนสุขสมบัติ99.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1773ภัคไพริน อุทัยรัตน์

บรรจบ ประสารแสง

และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1772May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1771ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1770กิรณา บุญมาธัญรัตน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1769กษริน ธีระโกเมน และครอบครัว1,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1768สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1767สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1766ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1765นาย ปฐมพัศว์ พงษ์เฉลิม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1764อันนาวัน ฉัตรวัฒนลักษณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1763ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1762สุพัชฌาย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1761ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1760ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1759พีรัช วงศ์วิภาส300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1758ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1757ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1756อัฐสุภา เกิดบารมี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1755นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1754วัชรนนท์ เมฆขยาย และ ครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1753จิราพิชญ์ สายสุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1752ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1751อรรถพล ปลูกงาม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1750หลวงตาเเสง ยอดรัก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1749ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1748นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1747ขออนุโมทนาบุญแด่ เจ้าที่ที่รักษาบ้านเลขที่
31/22 ซ 2 มบ พฤกษาไล้ทล๊อกซ์ 1
จาก
ลูกพัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
ลูกคงภัค สัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1746ขออนุโมทนาบุญให้ พ่อทูนหัว & แม่จามร
วิบุลศิลป์
จาก
ลูกพัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
ลูกคงภัค สัตย์รักษา
หลานณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1745ร่วมอนุโมทนาบุญแด่ ผู้ที่เสียชีวิตที่เมาเทน
บี ผับที่ชลบุรี
ขอให้ทุกท่านไปสู่สุคติโดยฉับพลันเทอญ
จาก
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นาย คงภัค สัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1744ยุวดี สมพูลสวัสดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1743ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1742ปณดา​ โสภณภัทรกรณ์2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1741ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1740ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1739นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1738นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1737นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1736กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1735ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1734นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1733สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1732ชลิณี ปรัชญาสันติ และครอบครัว524.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1731Lucky100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1730เยาวลักษณ์ ทรัพย์ขจรเดช

ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1729นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1728น.ส.รุ่งตะวัน ศรีหจันทร์ พร้อมครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1727นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1726ทรงสุดา วิจารณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1725นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1724เดือนเพ็ญ พ่วงสว่างโรจน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1723ยงยุทธ สมพูลสวัสดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1722วิภาดา80.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1721ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1720นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1719ธานินทร์- ภูริ ภูกองเมฆ

ชัชฎาภรณ์ ศรีโชละ
494.86 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1718ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1717ฐนิษา​ อินโต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1716นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1715นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1714ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1713นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1712คุณมะลิ/คุณโรซี่100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1711นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1710ปิยะลักษณ์ รอดมณีและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1709ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1708ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1707อรสา ดาราเย็น140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1706นางสาวธิตินันท์ ฐิตวิริยะและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1705ธนา ต้องเชื้อ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1704ลัดดา ผดุงกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1703นางสุภัค ขจรเกียรติคุณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1702คุณเกศรี ขจรเกียรติคุณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1701จริยา บรรพลา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1700ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1699นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1698วีระชาติ ตันโสภณ
ขนิตฐา แสงมา
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1697พิญญารัศม์ ภัคพงศภัทร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1696อัฐสุภา เกิดบารมี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1695ศุภกฤต ตันศิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1694พัฒน์ณรี สนธิ และสมบัติ ใจดี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1693นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1692ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1691ภาวนา นันต๊ะ26.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1690นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1689นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1688เทพปกรณ์ เซี่ยงฉี และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1687นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1686May &family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1685กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1684อารีรัตน์ ลวากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1683นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1682ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1681อัฐสุภา เกิดบารมี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1680กฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์
บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด และครอบครัว
70,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1679คุณฐานะเชษฐ์-คุณขวัญพัฒน์
สุวัฒนากุลวงศ์ และครอบครัว
700,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1678สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ
มาลินี ภักมี
ฤทธา เอญาดา ทยากร
200,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1677นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1676นภัทร พร้อมมูล
ธัญทิพย์ จิตรินรัตน์
40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1675Have a nice day.122.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1674นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1673เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1672นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1671สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1670นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1669คุณแม่หมุยเตียง แซ่จึง
ชัชญา โตศิริวัฒนานนท์
กฤช พนารัตน์
ณัฐฌาน์ พนารัตน์
ณัฐภูริ์ พนารัตน์
800,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1668วงศ์พันธ์ สุวรรณฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1667ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1666นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1665นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1664ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1663นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1662นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1661ปณดา​ โสภณภัทรกรณ์6.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1660นภัทร พร้อมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1659นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1658สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1657อริสรา ชัยนำยนต์​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1656กฤติณภัทร มีเชื้อ, วัชรากร พ่อครวงค์, สมัย ภาร
ไสว
109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1655กิรณา บุญมาธัญรัตน์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1654ขวัญวดี อินทปุระ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1653ว่าที่ร้อยตรี เทพฤทธิ์ เลิศชาญชัยกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1652ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1651สุพัชฌาย์ เลิศอำไพพร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1650นาย ปฐมพัศว์ พงษ์เฉลิม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1649นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1648ชนิกานต์ เกิดทรัพย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1647นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1646ไมตรี เจริญสันติธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1645ตรองปัญญ์ หอวัฒนกุล
ด.ช. ภาธีร์ แพทริค ประสาตร์สาน
ทรงศักดิ์ หอวัฒนกุล
สุธิดา หอวัฒนกุล
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1644วรรษ วิศทเวทย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1643นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1642หทัยรัตน์ อติชาติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1641ศุภกฤต ตันศิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1640นภนต์ คุ้มวงศ์ดี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1639ครอบครัว กาญจนรุจวิวัฒน์ อนุเผ่า ชินะ
จิตพันธุ์
520.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1638นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1637พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1636รัตน์รวี เพชรนอก110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1635 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จาก
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายคงภัค สัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1634 ขอกุศลผลบุญนี้พึงสำเร็จแด่
ภูธิป พงษ์ชุบ น้องเนม
ภูริ พงษ์ชุบ น้องซัน
น้องแฝดที่เกิดวันที่ 10-06-65
59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1633นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1632กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1631My family19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1630ปณดา​ โสภณภัทรกรณ์6.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1629นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1628นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1627ปณดา​ โสภณภัทรกรณ์6.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1626สุรเชษฐ์ ศฤงคารรัตนะ และครอบครัว500,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1625สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1624นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1623May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1622นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1621May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1620May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1619นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1618May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1617นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1616นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1615คุณสิน-คุณเพ็ญ เขียวนุ้ย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1614นัดดากานต์ เขียวเจริญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1613นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1612ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1611ฤทัยรัตน์ ชีววุฒิพงศ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1610คุณเกศรี ขจรเกียรติคุณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1609 ขอน้อมบุญนี้แด่แม่ แม่ จามร วิบุลศิลป์
จาก
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายคงภัค สัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
นส ศรีอินทราทิตย์ ลาภสกุลไทย
29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1608ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1607นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1606นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1605น.ส ลินทิตา สิทธิวงษ์และคุณแม่นาง สิทธิวง์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1604 สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1603นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1602นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1601ร้านยาธนิกาฟาร์มาซี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1600นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1599ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1598ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1597นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1596May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1595นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1594ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1593คุณประจักษ์ ชมพูแสง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1592นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1591ไม่ประสงค์ออกนาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1590น.ส รุ่งตะวัน ศรีหจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1589ทินกร ทองดี + วราภรณ์ ชื่นอารมณ์
และ ญาติสนิทมิตรสหายทั้ง 2
ครอบครัว

50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1588วิธาร - นิฏฐาพัณณ์ ริสุขุมาล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1587พัทธมน จันทนมัฎฐะ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1586ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1585คุณ มาลี รัตนะคุ้มพงษ์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1584นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1583พรรณา นันทพานิช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1582ภัคไพริน อุทัยรัตน์

บรรจบ ประสารแสง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1581Poo65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1580-70.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1579ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1578นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1577ชลิดา เอกจิรพงศ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1576Chani650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1575น.ส.รุ่งตะวัน ศรีหจันทร์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1574อุบล ภานุทัศนาภร และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1573นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1572ยศกร จั่นเผือก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1571ชลลดา ดวงประเสริฐสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1570อัฐ​สุภา​ เกิด​บารมี​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1569นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1568นางวรรณี ไทยเดช และครอบครัว ร่วม
ถวายพระประธานวัดป่าปทุมาวดี
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1567รุ่งนภา ยุทธนาการวิกรม30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1566น.ส. พรรณี นภาโชติ
นาย วรพล ไชยบุตร
นาย ปฏิภาณ ไชยบุตร
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1565ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1564ธัญสุชา ดิสสะมาน และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1563พันธ์ทิพย์ รมเยศ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1562พรรณา นันทพานิช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1561เพลินพิศ โกศลยุทธสาร599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1560นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1559PMS family250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1558ธนิกาฟาร์มาซี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1557ขออนุโมทนาบุญนี้แด่ แม่จามร วิบุลศิลป์ &
บรรพบุรุษ ที่เกี่ยวข้องกันทุกท่าน

จาก บุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1556ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1555อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1554อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1553อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1552อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1551อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1550อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1549อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1548อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1547รุ่งฤดี จุลวัจน์ และครอบครัว15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1546นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1545นายสกล หรรษอุดม และ น.ส รุ่งตะวันศรีหจันทร์
ร่วมบุญสร้างพระประธานทั่วล้า กับมูลนิธิบูรณ
พุทธ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1544นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1543ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1542นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1541นายบุญชู บัวม่วง1,995.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1540วิศรุดา ศุภรังสรรค์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1539สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1538เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1537นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1536สุธาสินี รักษ์หิรัญ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1535กิรณา บุญมาธัญรัตน์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1534ขวัญบุญ คงโต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1533สุธีตา ชุณหรัศมิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1532ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1531ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1530น.ส.พัณณ​์​ภ​นิ​ตา​ รู้​เพียร​ธรรม​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1529มาวิน เอี่ยมทาภัทริน สงขาว
19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1528เปรม ชินวงศ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1527คุณธันย์นรี พรไพรเพชร
คุณชยันต์ คำบรรลือ
ด.ช.กันตพิชญ์ คำบรรลือ
ด.ญ.วรณัฎฐ์ คำบรรลือ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1526ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1525พ่อบุญเลิศ แม่สุรีย์ ใจคำ
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1524ครอบครัวภวมนตรีและครอบครัวอาลิกซ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1523Sansanee Seepimkhut200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1522นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1521เด็กหญิงฟรังค่า ทิพวรรณ ชมิต
นายรือดิเกอร์ แวร์เนอร์ ชมิต
นางอรณี ชมิต
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1520ไมตรี เจริญสันติธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1519นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1518ไกรสรณ์ โรจนินทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1517ณัฐศศิ บุญชุม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1516น.ส ศุภัชฌา สงวนพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1515สุภิรักษ์ พรหมมินทร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1514นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1513ณัชชารีย์ เสถียรพงศ์ธร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1512ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1511ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1510Pattareeya Ramaekers500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1509โครงการพระประธานทั่วหล้า200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1508เจนรวี​ วีรังคบุตร49.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1507นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1506จริยา บรรพลา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1505ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1504ยงยุทธ สมพูลสวัสดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1503ไม่ประสงค์ออกนาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1502อารีรัตน์ ลวากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1501ภาสวัฒน์ ณ นคร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1500ศันสนีย์ ลีลาจริยกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1499อิสริยะ กุลวิทิต2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1498ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1497พรรณา นันทพานิช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1496คุณจรัญญา สินประสิทธิ์กุล และครอบครัว159.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1495 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่
พ่อวัชรินทร์ แม่จามร แม่เสาวนีย์ วิบุลศิลป์
นาย คงภัค สัตย์รักษา
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
12.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1494นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1493นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1492นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1491นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1490ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1489สมัย ภารไสว, วัชรากร พ่อครวงค์, กฤติณภัทร มี
เชื้อ
107.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1488ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1487ชลิดา เอกจิรพงศ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1486ตรรกศาสตร์ ฝอยทอง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1485ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1484ครอบครัวปฐมอนันท์ และแม่ใหญ่500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1483ภัคไพริน อุทัยรัตน์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1482ครอบครัวว่องเอกลักษณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1481วรณัน วรินทร์ลาภและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1480สมเกียรติ จอมปรัชญา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1479นางสาวกัญญาพัชร​ ศรีฤทธิ์​300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1478ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ น้องนิดา พัชระวีระพงษ์
จากผู้มีจิตบริสุทธิ์ต่อน้องแตงโม
นาย คงภัค สัตย์รักษา
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
12.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1477ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
11.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1476พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1475พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1474นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1473เกศเกล้า ชัยวุฒิ-ไมเคิล น๊อกส์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1472นันทิ​นี​รัก​รุ่งเรือง​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1471นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1470กษริน ธีระโกเมน999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1469พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1468ชนิกานต์ เกิดทรัพย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1467นางฐานิกร เตชะเอราวัณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1466พรรณา นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1465ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1464สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1463บุญตา พิสุทธิ์โกมล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1462ฤทัยรัตน์ ชีววุฒิพงศ์
สุรนาม พานิชการ
บริษัท โทฟุซัง จำกัด พนักงานและบริวาร
900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1461หทัยรัตน์ อติชาติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1460บริษัท เลดี้ปราง จำกัด666.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1459ลิลี่ ธเนศ​วิเศษกุล​ และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1458วรินธร หลิว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1457กฤติณภัทร มีเชื้อ, วัชรากร พ่อครวงค์107.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1456หล่อพระพุทธรูปเนื้อทองเหลืองปางนาคปรก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1455นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1454ศุภกฤต ตันศิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1453รัชตา อ่อนละออ800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1452ครอบครัวปฐมอนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1451นางสุนีย์ เรืองจินดาและครอบครัว99,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1450วิชดา กุลดิลกรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1449นางภภัสสร แสงชาติ อุทิศแด่คุณแม่บุญฮู้ แสง
ชาติ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1448ณิศรา ธีระพงษ์พันธุ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1447 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ น้องนิดา พัชระวีระพงษ์
จากผู้มีจิตบริสุทธิ์ต่อน้องแตงโม
นาย คงภัค สัตย์รักษา
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
12.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1446ชนกพร จารุอารยนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1445ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1444ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1443ณัฐศศิ บุญชุม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1442May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1441อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1440นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1439นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1438นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1437 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
11.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1436นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1435เมธินี สุวรรณประดิษฐ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1434ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1433ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1432นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1431ยงยุทธ สมพูลสวัสดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1430สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1429ชุติพร ฮุ่นตระกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1428นันทิ​นี​รัก​รุ่งเรือง​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1427นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1426Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1425ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
11.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1424กฤติณภัทร มีเชื้อ และ วัชรากร พ่อครวงค์107.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1423ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1422พีรัช วงศ์วิภาส300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1421ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1420ปณดา​ โสภณ​ภัทร​กรณ์29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1419ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1418นวพร หาญไพบูลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1417ตรรกศาสตร์ ฝอยทอง20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1416ครอบครัวปฐมอนันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1415ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1414นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1413ณัฐศศิ บุญชุม10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1412 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1411นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1410นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1409คุณแม่หมุยเตียง แซ่จึง และลูกหลาน
ชัชญา โตศิริวัฒนานนท์
กฤช - ณัฐฌาน์ - ณัฐภูริ์ พนารัตน์
88,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1408นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1407นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1406 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1405นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1404นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1403มาธวี วรรณะเอี่ยมพิกุล199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1402นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1401นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1400 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1399นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1398นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1397นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1396นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1395พรรณา นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1394นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1393May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1392ทินกร ทองดี + วราภรณ์ ชื่นอารมณ์
และ 2 ครอบครัว
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1391 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1390มธุรส ศรีฤทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1389ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1388นางสาวรุจรวี มาลีและครอบครัว 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1387นันทิ​นี​รัก​รุ่งเรือง​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1386พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1385กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1384คุณนิรันค์ พรอนันต์รัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1383ธนา ต้องเชื้อ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1382นางสาวสุภาพร กุลวงศ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1381ภัคไพริน อุทัยรัตน์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1380อารีรัตน์ ลวากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1379นางอารีวัลย์ และครอบครัวสมประกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1378ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1377ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1376รัชตา อ่อนละออ999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1375คุณพงศ์ภวัน ตะรุสะ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1374นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1373นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1372 ขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1371 ขออุทิศบุญนี้แด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1370นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1369นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1368สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1367นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1366 อุทิศบุญนี้แด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1365นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1364นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1363 ขออุทิศบุญแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1362อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1361นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1360ณัฐศศิ บุญชุม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1359พรรณา นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1358นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1357นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1356 ขออุทิศบุญแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จาก บุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบุลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1355นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1354นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1353 ขอมอบบุญนี้แด่ แม่จามร วิบุลศิลป์

จากบุตร ธิดา

นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1352นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1351นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1350นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1349 ขออุทิศบุญแด่ แม่จามร วิบุลศิลป์

จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1348RM119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1347 ขอบุญนี้จงสำเร็จ แด่ แม่จามร วิบุลศิลป์

จากบุตร ธิดา
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1346นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1345นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1344อารวี โตวิจิตร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1343
แด่ แม่จามร วิบุลศิลป์
จาก
นส ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
นส พัตร์พิมล ศรีสัตย์รักษา
39.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1342กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1341นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1340นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1339อรวรรณ์ แก้วนุ่ม และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1338นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1337ณิช​ อมร​รัตนา​22.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1336นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1335นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1334วงศ์พันธ์ สุวรรณฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1333วิษุวัต ศตสุข และ อุไรวรรณ์ ชาว
เมืองทอง และ ครอบครัว
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1332นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1331นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1330Mr Devendra Prasad Shrestha และ นาง วสุ
บุญทวีสุฒิ
1,145.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1329นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1328นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1327รัตน์รวี เพชรนอก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1326อภิพล ตโมหรณวงค์ และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1325นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1324หทัยกานต์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1323ณัฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1322น.ส.สุนันท์ เพ็ชรพิจิตร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1321นุจรี อึ้งศิริสวัสดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1320ครอบครัวพรหมรักษา และครอบครัวอารีรัตน์520.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1319อนงค์นาฏ & นาทพงษ์25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1318นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1317พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1316ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1315ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1314พีรจักร ทิพย์จำนรรจ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1313นายเมธี เลิศสุวรรณโรจน์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1312นายปง พรมพิมพ์
นางสายสมร พรมพิมพ์
นางสาววิภารัตน์ พรมพิมพ์
และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1311บริษัท จูเซอะ ช็อป จำกัด
สำนักงานใหญ่ 0505559006284
1/145 ม. 5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
50230
888.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1310แม่จามร วิบุลศิลป์
ลูกสาว & ลูกชาย
แม่ทุกคน
109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1309ณิช​ อมร​รัตนา​22.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1308May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1307รัตนา ปักครึก300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1306ณิช​ อมร​รัตนา​66.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1305สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1304ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1303May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1302อนงค์นาฏ&นาทพงษ์30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1301ณัชชารีย์ เสถียรพงศ์ธร50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1300อรธีรา ศิรินาม 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1299ณภัทร์พร​ สิงห์​ประเสริฐ​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1298ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1297มลิวัลย์ นพพร20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1296อนุสรณ์ หล่อดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1295วรพงษ์ วีระเดช59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1294Poo25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1293จรรยพร99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1292ธนา ต้องเชื้อ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1291อัฐสุภา เกิดบารมี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1290นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1289ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1288ชนกพร จารุอารยนันท์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1287วสา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1286ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1285พชร พึ่งทองหล่อ
สุรีย์ สิริกมลศิลป์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1284นายวรรณวิทย์ แต้มทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1283นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1282นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1281May&family5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1280นิตยา จันทรโชติ
ชัชวาล จันทรโชติ
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1279นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1278นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1277นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1276RM119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1275นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1274นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1273นางสาวกาญจณา เรืองแจ่ม1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1272ไมตรี เจริญสันติธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1271ณัฐศศิ บุญชุม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1270สรศักดิ์ ภัทรานนท์อุทัย3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1269RM119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1268นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1267นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1266นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1265น.ส.ชนาธิป ผาริโน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1264ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1263RM119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1262นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1261อารีรัตน์ ลวากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1260นางนิภา มันตะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1259อธิคม ศรีตรัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1258พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1257น้ำฝน นวลสกุลและศันสนีย์ บุศรา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1256ณภัทร สุเมธโชติเมธา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1255อนงค์นาฏ ผ่านสถิน20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1254Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1253เสื้อพลังบวก SuPluss365400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1252เกวลี เพชราทิพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1251Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1250ชมพูนุท ธรรมรักษ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1249น.ส กชพรรณ รชตนามวงษ์599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1248นายวรัทภพ รชตนามวงษ์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1247สุพรรณี รัตนะวิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1246แม่ภา แอน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1245นโม ท่านเจริญ
5/6 หมู่ 4 ถ.เพชรหึงษ์
ซอย เพชรหึงษ์17
ต.บางยอ
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
id no:1102400129590
900.24 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1244sopit tanyanont 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1243ชลิดา เอกจิรพงศ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1242ปัญจพร สมพูลสวัสดี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1241ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1240Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1239พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1238ภาสินี แซ่ตั้ง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1237รุ่งนภา ยุทธนาการวิกรม30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1236รฎา กมลเดชเดชา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1235นางฐิติกาญจน์ สกุลอำนวยชัยและ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1234ปนรรฐพร ห.100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1233ธีรภัทร์ ทรัพย์เมืองทอง และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1232พระใหญ่ ณ วัดป่าสว่างธรรมาราม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1231กฤติณภัทร มีเชื้อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1230น.ส.บุณฑริก กรวนิช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1229ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1228นางสาวสมรักษ์ ชาญพิทักษ์สมุทร
นางสาวพัทธมน จันทนมัฎฐะ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1227ลำดวน ตันศุภผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1226สุชาติ ชีวสาธน์ และครอบครัว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1225กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม219.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1224นายอัฒภพ ภาณุคุณ108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1223ประภัสสรา ทองผาสุข100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1222ไม่ประสงค์ออกนาม10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1221อนรรฆอร แจ้งเอี่ยม พร้อมครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1220Sansanee Seepimkhut200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1219ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1218วรวัฒน์ วิจารณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1217อนงค์นาฏ ผ่านสถิน20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1216ภัทรพร ทิสยากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1215น.ส.วิภาวดี ฤทธิชัย10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1214อนงค์นาฏ ผ่านสถิน20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1213Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1212RM119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1211ชลิต ธรรมลังกา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1210พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1209ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1208Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1207กฤติณภัทร มีเชื้อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1206ธณัทฐา โตจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1205สมหมาย พุ่มจำปา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1204เทพินทร์,สุภัทรา บุญกระจ่างและ
ครอบครัว
พระแก้วมรกตปางฤดูฝน50”วัดป่าโพน
นาแก้ว สกลนคร
59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1203อัฐ​สุภา​ เกิด​บารมี​50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1202ชุติมา อรรถเวทยวรวุฒิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1201อนงค์นาฏ ผ่านสถิน20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1200RM ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระแก้วมรกต
วัดป่าโพนนาแก้ว
110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1199Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1198Siri Kringsumrt50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1197สิริมณี ฉิมกูล และ Mr.Daniel Mattias Solin200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1196อนงค์นาฏ ผ่านสถิน20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1195ชลิต ธรรมลังกา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1194นันทินี รักรุ่งเรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1193Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1192น้ำฝน นวลสกุลและศันสนีย์ บุศรา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1191ณัชชารีย์ เสถียรพงศ์ธร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1190คุณ กิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
คุณ ภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1189กิรณา บุญมาธัญรัตน์
รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
มลิวัลย์ ตั้งไพบูลย์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1188Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1187อรชภา แวววทัญญูธนา600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1186แก้วลดา ยุพกรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1185คณิศร์ณิชา ทัศโนทัย299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1184ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1183Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1182อนงค์นาฏ ผ่านสถิน20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1181ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1180นิวัติ เลิศศักดิ์วรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1179ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1178Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1177ยงยุทธ์ บุบผามาลาและครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1176ทินกร ทองดี, วราภรณ์ ชื่นอารมณ์
และ สมาชิกทั้ง 2 ครอบครัว
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1175นาย สิทธิชัย ทองคำ และครอบครัว270.50 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1174ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1173ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1172My family 50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1171พรรณิสร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1170ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1169ชัยวัฒน์ ชยะตังวัฒนะ และครอบครัว440.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1168ชุติมา ชยะตังวัฒนะ และครอบครัว10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1167ธันย์นรี พรไพรเพชร
ชยันต์ คำบรรลือ
กันต์พิชญ์ คำบรรลือ
วรณัฎฐ์ คำบรรลือ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1166นภัทร พร้อมมูล10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1165ศรัณภัสร์ เหมมนัสศักดิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1164อารีรัตน์ ลวากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1163ณิชากร ฉิมน้อย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1162• ลาเต้ •2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1161พระประธาน​ วัดป่าโพนนาแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1160ไม่ระบุ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1159ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1158-100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1157นางสาว อัจฉรียา ชุมพล และ ครอบครัว 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1156ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1155กฤติณภัทร มีเชื้อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1154อภิชาติ-สายรุ้ง ชาครวิโรจน์500.35 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1153วันวิภา ประชาธนานุกิจ1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1152อภิรมย์​ บัวตูม​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1151นาง กรณิก เทศัชบุตร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1150น.ส. สุขรดา คณาวัฒนไชย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1149ปิยะฉัตร บุญเหลือ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1148ปรียาพร ตั้งเลิศสัมพันธ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1147นส.ภาสินีสร เสมคำ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1146นาทพงษ์ & อนงค์นาฏ25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1145สมาชิกห้อง Gryphin1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1144ญาณะพัชญ์ วิศวพิพัฒน์ และ
นันท์นภัส กฤษณะประสิทธิ์
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1143ชนกพร จารุอารยนันท 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1142นภัทร พร้อมมูล50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1141Poo65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1140นิธิธัญญ์-ณิชนันทน์ ด.ญ.อมลรัตน์
ครอบครัวพัฒนพานิชพงษ์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1139Poo65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1138น.ส เกวลิน อินทร์ภิรมย์
น.ส บุษราคัม ธำรงดิเรกฤทธิ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1137น.ส.ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1136สุกานดา ถิระเศรษฐกิจ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1135จันทร์จิรา ศรีรักษาสินธุ์14.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1134Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1133กิรณา บุญมาธัญรัตน์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1132พิทยา ปาละกะวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1131จันทร์เพ็ญ ใจศรี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1130Poo65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1129ครอบครัวศรีอนันต์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1128เล็ก ศิริสุวคนธ์
บรรจง ศิริสุวคนธ์
สุภาวดี ศิริสุวคนธ์
จงเจตน์ ศิริสุวคนธ์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1127ณภัทร บุญแสง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1126ปพิชญา สว่างโลก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1125นายชลิต ธรรมลังกา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1124Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1123ญาณิกา เลิศพิมลชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1122วัชรี รัตนพงศ์ผาสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1121นาทพงษ์ & อนงค์นาฏ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1120ศศิปรียา มนิสสา และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1119เจนรวี​ วีรังคบุตร99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1118นางสาวจริยา บรรพลา2,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1117Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1116RM ร่วมสร้างพระปางสมาธิถวายหลวงปู่บุญ
เรือง
115.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1115มาลี กาญจนบัตร
สญชัย กาญจนบัตร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1114คุณสุนีย์ เรืองจินดา2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1113หทัยรัตน์ อติชาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1112ช่อทิพย์ สิงหฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1111นางสุวรรณา บุญธกานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1110รจเลข บุญธกานนท์
อุทิศให้ ด.ช. เจคอป สุขุมบริพัตร ยง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1109นลวรรณ ฤกษ์วิจิตรนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1108Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1107นายไพโรจน์ นางอัญชลี ด.ญ.อชิรญาณ์
ด.ช.กิตติพัฒน์ เกรียงเชี่ยวชาญ
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1106นายธวัชชัย- นางภาวิณี พรกิตติยา และครอบครัว
บริษัท ไอเดีย เม็ททัลชีท จำกัด
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1105 นายยงยุทธ-นางภวันตยา แสงวณิช แสงรุ่งเรือง
(ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา)
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1104 นายยงยุทธ-นางภวันตยา แสงวณิช แสงรุ่งเรือง
(ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา)
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1103นายสมชาย แสงวณิช และครอบครัว
โรงเลื่อยจักร ซุ่นฮวดเฮง, ท่าเรือแสงวณิช
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1102สร้างพระพุทธรูปถวายหลวงปู่บุญเรือง กิตติ
ปุญโญ
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1101เชาว์ ทองวุฒิศักดิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1100ศศิปรียา กนกจำรูญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1099สิริมณี ฉิมกูล และ Daniel Solin190.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1098นายชลิต ธรรมลังกา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1097นาทพงษ์ & อนงค์นาฏ25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1096พรชัย ลีลานิพนธ์-สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1095Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1094มธุรส ศรีฤทธิ์ และ พลอยภัสสร ภูกิจ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1093นายอภิวัฒน์ วัชรอาภา
และบุตรสาว น.ส.ณภัทร วัชรอาภา
108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1092น้ำฝน นวลสกุล และศันสนีย์ บุศรา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1091นิภาวรรณ วิชาวรณ์, ปกรณ์ พกมณี, ด.ช.
มงคลพัฒน์ พกมณี , สมหมาย-จันทนา วิ
ชาวรณ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1090อุบลรัตน์ ธนรุจิวงศ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1089บุญเชิด,รจนา ธรรมะไพบูลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1088ดนิตา ลัธธนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1087นางอุบล ศรีสะอาดและครอบครัว329.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1086ธนัยนันท์ - กรรณิการ์ - พิชามญชุ์- กฤษ
กร กิจจาพิพัฒน์
95.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1085สุดารัตน์ วิศิษฏ์ธีระกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1084ปทิตตา​ เทียน​ส่อง​ใจ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1083พรรณพิสุทธิ์ พิสิฐสุขสิริ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1082Siri Kringsumrit50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1081นายเจียวบู๊ แซ่ลิ้ม นางเง็กเตียง แซ่โต199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1080กฤชวรรณ ภัทรธีรกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1079นพนัตถ์ นิ่มสา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1078กณิยา บุญธกานนท์ และ Yi (Nick) OR2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1077ศิริพร สุกมลานันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1076ทิวา ปราการพิลาศ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1075ร่วมสร้างพระปางสมาธิถวายหลวงปู่บุญ
เรือง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1074วรรณี เอี่ยวภิรมย์กุล และ ฐิติพร อัศวพิภพ216.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1073มีนา กิจปรีชาวนิช10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1072ครูสุพิน นิมิปาล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1071ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1070อิสสระ-ปรางทิพย์-ปาลิสร์ บูรณะเหตุ300.45 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1069อารีรัตน์ ลวากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1068จิตรลดา วิชชุกิจมงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1067Siri Kringsumrit200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1066ไม่ประสงค์ออกนาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1065ศิริกาญจน์ ชำนาญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1064ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1063นายวิชัย นางสาวกมลวรรณ ธนมงคลชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1062สร้างพระพุทธรูป ศิลปะสุโขทัย ปางสมาธิ
ขนาดหน้าตัก 5 เมตร สูง 9.5 เมตรน้อม
ถวายแด่หลวงปู่บุญเรือง กิตติปุญโญเพื่อ
ประดิษฐาน ณ สำนักสงฆ์ป่าสุมโน ต.วัง
ด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยคุณเทพ
ฤทธิ์ วงศ์วาณิชวัฒนาและคุณมัณฑิตา
จินดา ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพหลัก
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1061ดุสิต ศรีจินดา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1060ภีรนีย์ ปัญญาวาทีนันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1059มงคล นนทวรรณ พรเพ็ญ

สิริเรืองอำไพ
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1058นางสาวชลธิชา อินทร์สูง259.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1057Sunanta tansubhaphol1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1056ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1055พัชรพงษ์ สุขเกษม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1054เมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1053น.ส.ณัฐนิช พุ่มพวง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1052ชุติณัชชา วรธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1051นางสาวธิตินันท์ ฐิตวิริยะ และครอบครัว600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1050ดช.ติณห์ธัช ดญ. เฌออัญชลา มณฑาทอง และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1049ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1048สร้างพระพุทธรูปถวายหลวงปู่บุญเรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1047เพ็ญทิพย์ อภินันทพร82.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1046ดารินทร์ เมฆบุตร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1045ยงยุทธ์ บุบผามาลาและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1044วรางคณา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1043ปุญญ์นพัทธ์ จิตรีขันธ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1042พรทิพย์ น่วมศิริ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1041วันดี เหลืองวัฒนากิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1040นภัทร พร้อมมูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1039ธรินทร์-นวลจิรา และด.ญ.วรันณ์ธร กังสนันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1038จันทร์จิรา ศรีรักษาสินธุ์29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1037จตุรวิธ รักษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1036สว่างจิต ดีราษฎร์วิเศษ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1035ธนกร เตมียบุตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1034นส.สาธิตา แพทย์เจริญ800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1033โครงการสร้างพระประธานทั่วหล้า
คุณเทพฤทธิ์ วงศ์วาณิชวัฒนา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1032นายตะวัน สุวรรณพันธ์มณี, นางจารุ
วรรณ สุวรรณพันธ์มณี, น.ส.เฮา เฮา
สุวรรณพันธ์มณี
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1031สมรักษ์​ นุ่มนาค200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1030ครอบครัวจิรพณิช2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1029กีรนันท์ ศรีสกุลประเสริฐ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1028นางบุญมา วัตถพาณิชย์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1027จิรันดร-ฉันธนา-วริทธิ์ ยูวะนิยม และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1026โอภาส เกิดศิริชัยรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1025Na gaosond(facebook)400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1024พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1023หทัยกาญจน์ พรานเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1022ดุสิต ระวีวรรณและครอบครัว250,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1021ปัญจพร สมพูลสวัสดี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1020น.ส.หนาน อ้าน หญิง และ
นางจิ่ง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1019ร่วมสร้างพระประธานสีขาวที่จังหวัด
กาญจนบุรี
241.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1018สิริยา วีวรรธน์วรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1017มาวิน เอี่ยมทา
ภัทริน สงขาว
9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1016ครอบครัวกลิ่นศรีสุข65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1015ธนารมย์ ชินฮาต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1014-100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1013ณัชชา​ พู​ลพิ​ชล​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1012นิชานันท์ พงษ์พานารัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1011นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ และครอบครัว ร่วม
ถวายพระใหญ่ สำนักสงฆ์ป่าสุมโน
จ.กาญจนบุรี
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1010อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1009Poo25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1008ปภั​ชญา​ วัธน​เวคิน​199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1007ภัทรินทร์ ภัทรกมล199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1006กัลยาณมิตร “บ้านสุทธิโก”1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1005ศรินทร์ ศิริมงคลเกษม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1004นุชนารถ ใจหลัก217.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1003กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1002สิริพงษ์ สุขพงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1001อัจฉรา พัฒนวิทยกุล999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1000มาลี และสุวิมล โรจน์กังสดาล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 999พัชยานิษฐ์ ศิริมงคลภาวงศ์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 998พิทยา​ แสงจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 997จิรวรรณ สุดแสวง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 996ณุชรีย์ ทองศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 995สร้างพระใหญ่นอมถวายหลวงปู่บุญเรือน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 994น.ส. นิภาพร กิติมา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 993ตรรกศาสตร์ ฝอยทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 992สุขสันต์วันเกิด ขอให้มีดวงตาที่เห็นธรรม
ตามรอยพระพุทธองค์โดยง่ายและโดย
เร็ว..สาธุ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 991พรรณี นภาโชติพร้อมครอบครัว999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 990Poo65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 989คุณเมธินินทร์ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 988กิตติศักดิ์ จารุเอนก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 987ปรวิชญ์ กำเนิดบุญ108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 986คุณเมธินินทร์ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 985โสภา อึ้งสกุล
ยุพิน อึ้งสกุล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 984ประไพจิตร หันกลาง117.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 983วิยดา วงศ์อนุสรณ์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 982บิล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 981นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 980สุพรรณ์รังษี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 979นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 978รวินทร์พร ศิรินาม 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 977สุพรรณ์รังษี15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 976นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 975ด.ช.ศิวภัสส์ จารุตระกูลชัย399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 974กันต์สิริ ตามพานนท์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 973สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม41.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 972ธัญพิมล จำปาศรี1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 971สุพรรณ์รังษี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 970นางสาว สุกัญญา จงเจตน์ดี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 969โสธร ภาวศุทธิกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 968ผกาวดี สุขอิ่ม และครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 967นิธิธัญญ์ พัฒนพานิชพงษ์
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 966รัตติกาล หน่วงกระโทก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 965นภัทร พร้อมมูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 964ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 963วรรัตน์ ช้างเผือก399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 962ชาญณรงค์ ชาญศิริเจริญกุล29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 961อนงค์นาฏ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 960สุธี จำปาศรี5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 959อนงค์นาฏ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 958สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม41.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 957เปรมวดี นฤพันธาวาทย์13.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 956ชาญณรงค์ ชาญศิริเจริญกุล199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 955น.ส. มลิวัลย์ นพพร
อุทิศให้ คุณแม่นิจ ไพจิตร
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 954ครอบครัวเหลืองธนหิรัณย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 953อนงค์นาฏ & นาทพงษ์ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 952กุลธิดา แซ่ตั้ง146.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 951อนงค์นาฏ & นาทพงษ์ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 950นงนุช สอนสุวิทย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 949ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 948วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 947ภารดา สุทธิวงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 946สุปราณี บางทราย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 945วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 944ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 943เมธินินทร์​ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 942ณัฐกร นภาเหมินทร์ และ จันทิมา สมประเสริฐ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 941พรรณา นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 940คุณประภัสสรา ทองผาสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 939หทัยรัตน์ อติชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 938กุศล ศิริเทพทวี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 937วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 936เนลดา5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 935สลิตา วงศ์ศรีคำไชย72.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 934เนลดา จารุทวิโชติ5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 933เนลดา จารุทวิโชติ5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 932น.ส.กัญจน์ชญา กุลฉัตรวิวัชร์
อุทิศถึงคุณพ่อเม้ง แซ่แต้
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 931May&family10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 930เนลดา จารุทวิโชติ15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 929zhe500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 928ภาสวัฒน์ ณ นคร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 927ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 926ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 925อารีรัตน์ ลวากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 924สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 923รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 922นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 921 ธณัทฐา โตจันทร์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 920พันธ์ทิพย์ รมเยศ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 919นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 918ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 917รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 916เตเต้500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 915Siri Kringsumrit300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 914นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 913วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว362.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 912ครอบครัวปฐมอนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 911นภัทร พร้อมมูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 910นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 909รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 908รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 907เสรี-นพมณี ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 906รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 905รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 904รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 903รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 902พชร พึ่งทองหล่อ
สุรีย์ สิริกมลศิลป์
404.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 901รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 900ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 899รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 898คุณแม่ มาลี รัตนะคุ้มพงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 897รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 896รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 895JJ60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 894สุดารัตน์ วิศิษฏ์ธีระกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 893รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 892นายเทพปกรณ์ เซี่ยงฉี และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 891รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 890รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 889เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 888เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 887เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 886เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 885เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 884นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 883เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 882นายสุชาติ ชีวสาธน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 881เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 880เทพปกรณ์ เซี่ยงฉี และครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 879เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 878พรรณราย จิระอรัญกานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 877เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 876นางสาวธารทิพย์ แสงสาตรา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 875ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 874เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 873เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 872เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 871เบ็ญจวรรณ บุญเรือง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 870เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 869นางสาวณัฐศศิ บุญชุม62.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 868Proudfong Chamornchan100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 867เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ

200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 866เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 865นส.บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 864นพมณี ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 863นพ​นัต​ถ​์​ นิ่ม​สา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 862ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 861ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 860นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 859เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 858เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ
รัชนีย์ ชลจราชีพ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 857เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 856ด.ญ.ศิรดา ตันสมบูรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 855เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 854เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 853วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 852นางสาวณัฐศศิ บุญชุม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 851นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 850เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 849เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 848เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 847วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 846บุษณิศา สมหมาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 845ธรินทร์-นวลจิรา และด.ญ.วรันณ์ธร กังสนันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 844เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 843แมวชื่อเบอรรี่100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 842นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 841เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 840นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 839วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 838นางประกายรัตน์ รัตนกังวานวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 837ปทิตตา เทียนส่องใจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 836วิษุวัต ศตสุข อุไรวรรณ์ ชาวเมืองทอง
สุพจน์ และสุดารัตน์ ชาวเมืองทองและ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 835นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 834เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 833บุญสม เหลืองนวล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 832สุพรรณี รัตนะวิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 831เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 830นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 829เกษราภรณ์. วงศ์เยาว์ฟ้า100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 828ดุสิต ศรีจินดา1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 827คุณพวงมะลิ และครอบครัว9,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 826เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 825นายพิพัฒน์ ธนกิจโกเศรษฐ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 824นายประสงค์ ธนกิจโกเศรษฐ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 823นางสาวหทัยกาญจน์ พรานเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 822นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 821พรรณธิภา พิสิฐสุขสิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 820กฤษฎา คีรีแก้ว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 819Mrs. Jindarat C Walter697.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 818คุณยลพัชร์ สนอุป และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 817คมกฤช เสือเอก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 816นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 815สมมน เตชวรรณสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 814คุณธนวดี ศรีสวัสดิ์ศักดิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 813น.ส.ฌาณิศาภัทศ์ คล้ายสิทธิ์ และ
ครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 812นาย​วิจัย​ ภาร​การ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 811ธนวรรณ คุณาธินันท์ และครอบครัว500.79 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 810คุณพ่อสุรชัย อิทธิอมรกุลชัย คุณแม่นุช
นาถ โอเจริญ

นายสิริชัย นางพรหมพร นายวงศพัทธ์
เด็กชายณัฐเสฏฐ ปาสาทิกา
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 809กฐินวัดที่กระบี่30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 808อุไรรัตน์ ลีลาวดี
สมศักดิ์ ลีลาวดี

กฐิน
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 807ยุพิน สุวรรณประดิษฐ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 806อภิเชษฐ์ สุนทรารชุน - คัทลียา โรจน์
วัฒนะ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 805เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 804น้ำฝน นวลสกุลและศันสนีย์ บุศรา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 803พิณนิชา อาภาวรรณกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 802ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 801เมธินี สุวรรณประดิษฐ์140.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 800น.ส.ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 799วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 798บุญเชิด,รจนา ธรรมะไพบูลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 797นส.ศุภกานต์ นิมมานเทอดวงศ์
196 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 796Siri Kringsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 795ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 794กษริน ศรีประทักษ์ ธีระโกเมน และคาอบ
ครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 793เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 792อารีรัตน์ ลวากร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 791สาลินี ชื่นชมรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 790เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 789อักษรา-กฤษณ์ สงวนพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 788ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 787นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเพื่อสร้าง
วิหารศิริมหามงคล
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 786พรรณิสร เอี่ยมเจริญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 785พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 784นางสาวพิชญธิดา ศรีธิและครอบครัว109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 783ตปาลิน เจริญสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 782ภัคไพริน อุทัยรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 781วรัญญา หิรัญปิฎก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 780พัทธมน จันทนมัฎฐะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 779พรรณี นภาโชติ999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 778ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 777เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 776ณัฐิยา ตื่มสูงเนิน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 775เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 774ทพญ.กมลทิพย์ อินทวิเชียร และ
ครอบครัว
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 773คุณชยันต์ คำบรรลือ
คุณธันย์นรี พรไพรเพชร
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 772อรณวรรธน์ เนียมทันต์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 771ปิยภา​ ​ไตรรัตน์​วิจิตร​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 770พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 769เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 768นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 767กฤติณภัทร มีเชื้อ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 766วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 765พัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 764ณัชนันท์ เศรษฐศิริสุขโชติและครอบครั
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 763วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 762นางสาวกัญสชุญา บุญฤทธิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 761เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 760วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 759เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 758อุทิศแด่ นางภาณี อ่องสุขสันต์ ฯ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 757เทพปกรณ์ เซี่ยงฉี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 756นุชจรินทร์ นิรนาทกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 755Siri Kringsumrit600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 754พิศลยา. เกษสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 753เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 752นบ ลิ้มประเสริฐ40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 751นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 750นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์ พร้อม
ครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 749nuchjarin500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 748เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 747ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 746พรรณธิภา พิสิฐสุขสิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 745นายไกรวุฒิ ตันวีระชัยสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 744ครอบครัวกฤติมา พัฒนไชย อนุสรณ์ สุวรรณารัญ
โคจิ นากาอิ และ ณัฐณิชา อร่ามศรี
800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 743เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 742ลัลนาปวีร์ ทวีสัตย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 741เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 740เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 739เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 738เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 737เสรี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 736วัชรี บรรณหิรัญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 735นางพัชรี รักบำรุง
นางสาวปริศนา รักบำรุง
นางสาวปรัศนีย์ รักบำรุง
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 734นางอรุณี เนาวโรจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 733นาย​วิจัย​ ภาร​การ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 732ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว70.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 731นทพร ทิพยวัฒน์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 730ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 729ธีระศักดิ์ คูหารุ่งโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 728นายเฉลิมชัย หนูบรรจง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 727พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 726ดุสิต ศรีจินดา100.40 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 725ไม่ระบุชื่อ25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 724เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 723เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 722พิชญาภัค เจือเจริญ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 721กลุ่มใจบุญ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 720พรรณิสร เอี่ยมเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 719ศรีวิภา ร่วมเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 718น.ส.กัญจน์ชญา กุลฉัตรวิวัชร์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 717มูลนิธิบูรณพุทธร่วมกับคุณธีรวีร์ คงพันธุ์ และ
ครอบครัว
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 716รังสฤษฎ์ รังสรรค์ และ ครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 715จิรายุส สุราสา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 714เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 713ไม่ระบุชื่อ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 712เทพินทร์,สุภัทรา,วชิรพงส์ บุญกระจ่าง
และครอบครัว Nuja,Happy,Melodyและ
เด็กๆ
205.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 711อรสา ศรีตรัยรักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 710เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 709วิไล เสริมสิริโรจน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 708นางสาวปฐวีกานต์ ธรรมศักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 707สุชาติ ชีวสาธน์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 706ครอบครัววชิรานุวัฒน์55.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 705คณิตเพชร ศรีธนัญภรณ์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 704สมพงษ์ - อัจฉรา
ด.ญ.ณัฏฐนันท์
เลิศจิรเกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 703นันทินี รักรุ่งเรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 702นายอลงกรณ์ สุวรรณเวช และนางสาวศศิมาภ
รณ์ ล้อมทอง
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 701กฤษณา. วิลาวัลย์900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 700กวี วัฒนะวิรุณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 699ชาคริต​ สุวรรณ​กิจ​และครอบครัว​ (บริจาค​สร้าง
พระประธาน​ อ.อมก๋อย​)​
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 698วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 697สิทธิชัย นิตยารัมภ์พงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 696นันทิยา ดิลกรุ่งธีระภพ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 695จุฑามาศ เอี่ยมสระศรี107.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 694คุณพรรณา นันทพานิช5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 693นาย ปรัศวิญญ์. นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 692จิตติมา หว่านนา109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 691สรณ์ศิริ ดาราเย็น40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 690ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 689พัทธมน จันทนมัฎฐะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 688จิรายุส สุราสา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 687Hajiwon100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 686วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 685พราวฟอง จามรจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 684นางพัชรี รักบำรุง
นางสาวปริศนา รักบำรุง
นางสาวปรัศนีย์ รักบำรุง
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 683กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 682เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 681นายพงษ์ศักดิ์ พิชิตนภากุล999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 680ปภาน​ ธีธัช​ธน​พาส​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 679หจก.กิจชัยพัฒนา2539500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 678นางสาวยนตร์คำ มีศรี และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 677กมล​รัตน์​ กล​จักร​ศรี​บุญ​ดี​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 676กรรณิการ์ สุขนุ่ม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 675คุณ กิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
คุณ ภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
คุณ พัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย
250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 674น้ำตาล665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 673วิมลรัตน์ ศีลธรรมพิทักษ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 672พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 671พิศลยา. เกษสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 670ปฐวี ราชายนต์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 669เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 668คุณณัชนันท์ เศรษฐศิริสุขโชติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 667ไม่ระบุชื่อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 666นางสาววรณัน วรินทร์ลาภ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 665อุทิศแด่น้องหมาชื่อน้ำตาล665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 664นางสิริพร แซ่ต่าง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 663ธีรศักดิ์ มงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 662เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 661พรชัย ลีลานิพนธ์ -
สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์
340.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 660กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 659เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 658ไม่ระบุชื่อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 657Siri Kringsumrit200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 656เมธินี สุวรรณประดิษฐ์60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 655เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 654ภัทรวดี บุศรา, ศันสนีย์ บุศรา, น้ำฝน นวลสกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 653นงลักษณ์ เพ็ชรสีสม553.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 652สุธิดา มันยานนท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 651หทัยรัตน์ อติชาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 650คุณชนกพร จารุอารยนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 649ตปาลิน เจริญสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 648เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 647นพนัตถ์​ นิ่มสา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 646นาย ปดินันท์ วรรณสุริยะ200.65 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 645สญชัย กาญจนบัตร299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 644ปัญจพร สมพูลสวัสดี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 643คิด-ทองทรัพย์ บุญมี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 642ภัทรวดี บุศรา ศันสนีย์ บุศรา น้ำฝน นวลสกุล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 641นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ21.50 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 640ภูริชญา เภามา และพ่อแม่50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 639เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 638วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 637พีรัช วงศ์วิภาส300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 636นายวิจัย​ ภารการ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 635กฤติณภัทร มีเชื้อ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 634ปฐวี ราชายนต์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 633จิราพิชญ์ สายสุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 632กองทุนธรรมทาน”บ้านสุทธิโก”1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 631นายไพจิตร-นางเพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์ และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 630ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 629กรณัท แจ่มสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 628ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 627ไม่ประสงค์ออกนาม19.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 626พัทธนัณท์ เลิศอัครพิทูร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 625เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 624ไม่ระบุชื่อ19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 623เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 622เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 621กันติศา แดงช่วง12.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 620พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 619เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 618นายพินิจ-นางขนิษฐ์ชม หนูฤทธิ์และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 617เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 616นางวรรณา ลาภสุวรรณสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 615ศันสนีย์​ พรหมมา​ศ​ และครอบครัว30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 614เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 613เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 612เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 611เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 610จิรายุส สุราสา และครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 609เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 608เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 607นางสาวดวงพร สนิทไชย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 606กมลพรรณ ปกิรณะ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 605ชาญชัย สมานพิบูรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 604ธีรศักดิ์ มงคล150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 603พรชัย ลีลานิพนธ์ -
สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์
370.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 602คุณสมใจ ตั้งสุทธิมงคล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 601อัจฉรา มานะพันธานนท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 600อารีรัตน์ ลวากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 599เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 598นส อารยา ลิมาภรณ์วณิชย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 597ไม่ระบุชื่อ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 596กมลนิตย์ จึงเรืองสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 595ครอบครัว พรชัยมีสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 594คุณธีรวีร์ คงพันธุ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 593ปฐวี ราชายนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 592เมธินี สุวรรณประดิษฐ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 591นางสาววนิดา เลิศสุวานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 590วิดาภรณ์ จิรางกูลวัฒนา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 589น.ส.ธนารัตน์ ชมเนตร900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 588วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 587ชุลีกร รักชาติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 586ชุติพร ฮุ่นตระกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 585ภารดี จันทะพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 584ณัฐคมน์ - ฐิตาณัฏฐา อรุโณทยานันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 583ภูริชญา เภามา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 582พีรัช วงศ์วิภาส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 581ธนา ธีระวิทย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 580Pitiphorn Parisawong100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 579ร่วมถวายพระแก้วมรกต สำนักสงฆ์ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ โดยคุณแม่จุรีรัตน์ เจียรพินิจนันท์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 578ชนิกานต์ เกิดทรัพย์2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 577ภิรญา พวงทอง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 576ภัคไพริน อุทัยรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 575ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 574สุดาพร ตรงวินิจฉัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 573เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 572ณัฐกมล ไพบูลย์รัตนกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 571นลินี-พสธร-พัทธ์ธีรา มานะสะสม20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 570สมพงษ์ - อัจฉรา - ดญ.ณัฏฐนันท์
เลิศจิรเกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 569นายวิโรจน์ นฤดมกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 568นายภูรีรัตน์ รัตนวานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 567เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 566เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 565บุญญาดา99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 564วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 563นางมยุเรศ ผลประเสริฐ และครอบครัว800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 562วันดี เหลืองสัฒนากิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 561เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 560จิตติมา ฉายเหมือนวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 559ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 558ปฐวี ราชายนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 557วรินทิรา เกษมราษฎร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 556พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 555คุณกฤษดา ตียากุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 554วรินทิรา เกษมราษฎร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 553ณัชยา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 552สาวิช วราภรณ์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 551พรรณา นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 550พระพุทธชินชัยยะมังคละจันทระธีรวีร์990.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 549เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 548กนกวรรณ แก้วงาม30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 547นายวิจัย​ ภารการ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 546สุดาพร ตรงวินิจฉัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 545วุฒิเมศร์ ธีระศุภวาณิชย์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 544ดลนภัส ชลวาสิน และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 543อารีรัตน์ ลวากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 542วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 541ไม่ประสงค์จะออกนาม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 540Ronan Cozic100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 539นายอดิศร​ แซ่เบ๊500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 538เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 537หทัยกาญจน์ พรานเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 536ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 535วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 534วรณัน วรินทร์ลาภและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 533เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 532ดช.ติณห์ธัช และดญ.เฌออัญชลา มณฑาทอง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 531พิศลยา เกษสุวรรณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 530นายรัฐนันท์ เตชะธิติธนวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 529ยุพิน อึ้งสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 528เมธินี สุวรรณประดิษฐ์101.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 527คมศร วิพุธอมร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 526ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์255.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 525บัณฑิตา อรัญยาวรรณ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 524ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 523ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 522เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 521พิมพ์ลดา เรืองฤติทรัพย์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 520น.ส.ภาพพิมพ์ บุญธรรม 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 519เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 518อารีรัตน์ ลวากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 517เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 516วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 515ครอบครัวปฐมอนันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 514เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 513Chanida650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 512พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 511ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 510เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 509เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 508เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 507ธีรศักดิ์ มงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 506พรชัย ลีลานิพนธ์ -
สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์
270.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 505เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 504ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 503แพรวพรรณ มุ่งประชาชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 502เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 501คุณภัทราพร พีชผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 500คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 499คุณฉัททวุฒิ พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 498ด.ญ.อภิชภา เจริญวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 497พระประธานทั่วหล้า665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 496ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 495จิราพร คุณากรรังสิมันต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 494เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 493Miss u Family Friends202.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 492คุณสุธี อมรกุลพิทยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 491พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 490ชมชนัช เพื่อนรักษ์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 489Siri Kringsumrit300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 488บุษราคัม ธำรงดิเรกฤทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 487พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 486กุลธิดา พานิชกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 485ชัชวาลย์ ลีลาสินเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 484ศิริกาญจน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 483กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 482เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 481วริษฐา สนธิจิรวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 480พิชิต สถิตย์มั่น599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 479เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 478ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 477สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 476เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ, ไซ้
เอ็ง แซ่เล้า
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 475น.ส.นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 474นันทินี รักรุ่งเรือง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 473สุนันทา มงคลธนิต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 472ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 471เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 470ชนิกานต์ เกิดทรัพย์9.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 469นายวิจัย​ ภาร​การ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 468ส.ต.อ.นวมินทร์ - จารุวรรณ ปราบเขตต์3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 467พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 466นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 465คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้เเม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆและเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 464เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 463ภานุวัฒน์ สุขเจริญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 462Jirawat Jankan400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 461เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 460นายพินิจ-นางขนิษฐ์ชม หนูฤทธิ์และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 459นิธิ กาญจนสิงห์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 458วันเพ็ญ นนท์นรเศรษฐ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 457เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 456นางสาวศิริสุดา ชัยแสนสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 455นส.กรณัท แจ่มสุวรรณ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 454Khemsiri200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 453ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 452ศราภา ศุทรินทร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 451นายวิจัย​ ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 450พรรณา นันทพานืช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 449นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 448ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 447กฤติกา ศักดิ์ทวีกุลกิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 446คุณเล็ก118.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 445พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 444ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 443คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 442พระประธานทั่ัวหล้า665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 441ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 440ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 439เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 438นางสาววรณัน วรินทร์ลาภ429.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 437พระประธานทั่วหล้า500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 436เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 435เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 434ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 433จักราธร เขมะวุฒิไกรและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 432เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 431เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 430Ch10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 429เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 428เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 427เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 426Chani1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 425มลรวี คงชุ่ม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 424คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้เเม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 423ปิยาภรณ์ ศรียาชีพ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 422กนกวรรณ ภู่เงิน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 421เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 420ภูริชญา เภามา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 419เชษฐ์ธิดา400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 418ชนิกานต์ เกิดทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 417วิกานดา วงศ์สุข300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 416คุณเบญจวรรณ เอี่ยมวัชรินทร์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 415คุณบุญชนิต ตันติวุฒิ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 414เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 413 คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 412ชื่อผู้รับ รณชัย พรมในเมือง
รพ.พระทองคำ​ ต.พังเทียม อ.พระทองคำ
จ.นครราชสีมา 30220
Tel 0955369519​
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 411ธนารัตน์ ชมเนตร900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 410ครอบครัวปฐมอนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 409ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 408ยุพดี ส่องรอบ จรูญ ส่องรอบ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 407นายวิจัย​ ภารการ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 406นางสาว นภัสธนันท์ ดินแดงและ นายธวัชชัย มิตร
ปล้อง
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 405นางสาว สุนีย์ แซ่เจี่ย
นางสาว ปราณี แซ่เจี่ย
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 404เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 403นางสาวสมกุลวีร์ โพธินาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 402เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 401นางสาวพนิดา ปลื้มจิตต์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 400เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพn200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 399จักราธร เขมะวุฒิไกร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 398เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 397เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 396น.ส.ณภษร บุญหงษ์ทอง และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 395เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 394Chanida 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 393เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 392กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 391นางสาวนภัสธนันท์ ดินแดง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 390เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 389Bring15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 388ลิลินดา แสนคำ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385คมศร วิพุธอมร1,000.59 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382อุทิศแด่ มณี พจน์ชพรกุลและบุตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381เกษร รอดอยู่689.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379นายวิษุวัต ศตสุข อุไรวรรณ์ ชาว
เมืองทอง สุพจน์ และสุดารัตน์ ชาว
เมืองทอง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375นายนิวัฒน์ ทองคำ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369Fanpage : จ้าวจอม Master10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366ธนากร รัตนภิภพ6,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364ปฐวี. ราชายนต์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361นางอุไร พละพล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359ครอบครัวตันวีระชัยสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358อุทิศบุญกุศลแด่ มณี พจน์ชพรกุลและบุตร 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357สุณีย์ ดินแดง และ ธวัชชัย มิตรปล้อง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355พระประธานทั่วหล้า
วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว
199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์
กิรณา บุญมาธัญรัตน์
700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353อรณี อินทร์นุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351นางลัมภางค์ วรรธนะภูติ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350Chanida Choothanang300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349นางสาวลัมภางค์ วรรธนะภูติ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348นางสาวลัมภางค์ เต็มสวัสดิ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347กุลยา ทองสอาด และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346เจริญ - พัชรี จินตสถาพร และ ครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345พัชรินทร์ วัชรสรรค์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344ณฐลิตา แก้วนพรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว โครงการพระ
ประธานทั่วหล้า
365.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342นาย แคล้ว รอดบุตร20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341นาง จารุวรรณ ปราบเขตต์49.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340ชนิดา ชูธนัง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338ปทิดา สิทธิโชติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337นางสาวกาญจนา กิ่งมะลิ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336อภิรัตน์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335ปิยะวรา ภักดีพล999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334นางสาว ธัญญลักษณ์ ปราบเขตต์49.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333ส.ต.อ.นวมินทร์ ปราบเขตต์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332ศรีสุดา ปานะบตร และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331เจ้าภาพร่วมพิธีเททองสร้างพระพุทธรูปสัมฤทธิ์
ปางปฐมเทศนา ณสำนักสงฆ์ถ่ำขาวผาคีรีวงกลด
อ.เมือง จ.กระบี่
665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330คุณสุภาพร บุญเลิศ
คุณสรสิช แสงคำ
คุณสหรัฐ แสงคำ

อุทิศผลบุญให้นายสมชาย แสงคำ
200.04 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328พี่แมว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327เมทินี ลิ่มวิบูลย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326อุทิศให้นายณัฏฐพล ตันชัยเอกกุล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325นิชานันท์ ทับทิมเทพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324กิตติมา นพเก้ารัตนมณี
จุฑารัช นพเก้ารัตนมณี
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323ลดารัตน์ สุพรรณเภสัช1,007.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322คุณพ่อนิพนธ์ ดวงจันทร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321นางสาวอรวี สถาพรจตุรวิทย์800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320ณัฐจักรธร มีมากบาง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319ณัฏฐินี เอี่ยมเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318สโรชิน มีพงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317นาย ธนกฤต แก้วกลิ่น และ
ครอบครัว
111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316วิยะดา วริยานันทกุล1,499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315เมธินินทร์ ภิณญูชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314นิตยา ศรีมี400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313สมพิศ วีระธำรงค์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312นางสาววรัตน์ชพร สายปานรัศมี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311ครอบครัวปฐมอนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310นางสมจิตต์ ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309สมจิตร์ สุขชนะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308พี่แมว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307พี่พลอย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306พี่พลอย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305ครอบครัววุฒิภดาดร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304เมธินินทร์ ภิณญูชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303กองทุนบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302น.ส.พรทิพย์ กุลโนนเเดง เเละครอบครัว290.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301ร่วมถวายพระแก้วมรกต ปางฤดูฝน จังหวัด
เพชรบูรณ์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300ร่วมบุญเจ้าภาพสร้างพระแก้วมรกต ปางฤดูฝน
หน้าตัก 60 นิ้ว จ . เพชรบูรณ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299น.ส.เมตตา หล่อหิรัญถาวร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298นางสาวเสาวนีย ไม้พานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296เอื้ออารีย์ จันทรนิมะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294พราวฟอง จามรจันทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293คุณมาลัย​ เหงขุนทด​ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292นายประดิษฐ์-นางวนิดา​ สุวรรณศรี​ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291อุทิศแด่ นายวสันต์ จันทร์ฟุ้งและทุกชีวิตทั้งที่มี
ชีวิตและไม่มีชีวิต
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290วรัสยาพร ธนโชติกันตินันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289น.ส. บุศรินทร์ คุณดิลกกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288หทัยรัตน์ อติชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286กิตติพงษ์ ปิ่นคง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ40.63 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283อาคม พจน์ชพรกุล และครอบครัว308.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ และครอบครัว9,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281จินตนา เติมสินวาณิช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280ธีราสิทธิ์-นลินภัสร์ บุญมาธัญรัตน์
ด.ช.พัชรเมศร์-ด.ญ.นิชาภา บุญมาธัญรัตน์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279เทพินทร์-สุภัทรา บุญกระจ่าง และ
ครอบครัว หนูจ๋า,แฮปปี้,เมโลดี้
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278ศรุดา ประเสริฐผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277สหพัฒน์ เต็งวงษ์วัฒนะ3,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274รอบทิศ ไวยสุศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273มัญฑิตา จินดา และครอบครัว9,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์
รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
กิรณา บุญมาธัญรัตน์
1,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้ แม่ชู-พ่อเสน่ห์ ไชยโย
ยายมี-ตาเท่ง จิตใจ
ปู่ผาด-ย่าปาย ไชยโย
และเจ้ากรรมนายเวร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270น.ส.กัญจน์ชญา กุลฉัตรวิวัชร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269ด.ช.ธีร์รัฐ เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว9,500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268นางสาวกฤติยาณี พานพิศุทธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267อมรรัตน์ ชมภู200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266ชาญศักดิ์ และ เจษฎา วาจาสิทธิศิลป์109,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265ลัดดา ทัศโนทัย
ทวี ทัศโนทัย
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264กลุ่มเพื่อนธรรม 2562147,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263 นันทรัตน์ ใจคำฟู
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262นางสาววิภาวรรณ พงษ์ประสพ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261นภา-ชูศักดิ์ เกษมสินทรัพย์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259บริษัท แกลด ทู มีท ยู จำกัด (สำนักงานใหญ่)
9 ซ.นวมินทร์ 74 แยก 3-8-2 ถ.นวมินทร์ แขวง
รามอินทรา เขตคันนยาว กรุงเทพฯ 10230
เลขที่กำกับภาษี 0105558174497
681.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258คุณชลวิภา สิงหลกะ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257ไม่ระบุ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256ທ້າວພິດສະນຸກອນ ຊົມຊື່ນ
(คุณพิษณุกร ชมชื่น)
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255อัมพร ลัดดากรพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254นส.อารยา ลิมาภรณ์วณิชย์ เพื่อคุณแม่
นวลรักษ์ ลิมาภรณ์วณิชย์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253นางอรพินธ์ กรกุมราศี และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252คุณพ่อนิพนธ์ กรกีรติ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251สุรเชษฐ์ สุนี
ฉวี ปริยา
สมเจตน์ มาลินี
ฤทธา เอญาดา
ตระกูล ศฤงคารรัตนะ
147,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250ธนันท์ธรณ์ ผู้พัฒนพงษ์147,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249วัชราพรรณ สุภัจจาภิชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248โรจนา สุทธิศักดิ์ภักดี โคดาอิระ
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247อำนวยพร ลัดดากรพันธุ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246พระประธานทั่วหล้า1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245จิระศักดิ์ เสริมกิจการ
วิชุดา สุทธิศักดิ์ภักดี
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244คุณอรพินท์ เมนส์-ธนิตย์ธีรพันธ์1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243น.ส. ฐาปนี จิระฐิตภา 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242ประมัยพร อิศรางกูร ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241ปภัพ จารุกนกวิชญา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240สร้างพระแก้ว หลวงปู่แสง วัดพุทธรัตนว
ราราม
2,000.24 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239คุณดุสิต-ระวีวรรณ และครอบครัว70,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238นส.ศิรยา คำพานิช
นาย ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ
นส เอมิกา สันติสำราญวิไล
9,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237จินตนา เติมสินวาณิช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236เชษฐศิต มหาทัพภ์7,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235ครูบาศรีวิชัย9,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234น.ส.ลัมภางค์ เต็มสวัสดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233น.ส.ธนารัตน์ ชมเนตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232ชัญญา พันธจารุนิธิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231ทวิชา ชื่นกองแก้ว และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230ชาญชัย สมานพิบูรณ์
(ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการสร้างพระแก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร)
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ114.14 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228นายวรกิจ-นางธัญรดี อภิชัชชัยกุลและครอบครัว/
นส.ญาธิดา อภิชัชชัยกุล/นส.เขมจิรา อภิชัชชัย
กุล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226พิมพ์รัตน์ ตั้งเผ่าศักดิ์ และครอบครัว4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225คุณติ่ง และคณะ2,500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224สร้างพระแก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก 60 นิ้ว
น้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223วศิน วินิชบุตร100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222เมธี วินิชบุตร100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221สอิ้ง โสภณ ชังพูลสวัสดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218ชิตญา สมโภชน์ศรี159.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217ชิตญา สมโภชน์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216ชิตญา สมโภชน์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215นางสาว ปุณพิมพ์ นิลผายธนรัชต์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213กรกนก ชุมแก้ว - อานนท์ วานลังเคิน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212รัตนา ชุมแก้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211คุณพ่อสุพล คุณแม่นกเล็ก สืบดี
ปวันรัตน์ ปวรวรรณ ชนวีร์ สืบดี
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210พ่อเลิศ-แม่สุรีย์ พร้อมครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209ลุงใจ๋-ป้านิต พร้อมครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208อ้ายตุ๋ย - พี่หน่อย พร้อมครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207พี่หมู พี่แอ๋ว และครอบครัว150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206นายวิทยา วงศ์ชนะกุล และบุตรสาว น.ส. ชุ
ดาณัฏฐ์ กชพัฒนพงษ์โชติ ขอร่วมสร้างพระ
แก้วมรกต ถวายหลวงปู่แสง ญาณวโร
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205สร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน ณ วัดป่าพุทธ
รัตนวราราม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ น้อมถวาย
แด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203คุณรจเลข บุญธกานนท์ และ
ด.ญ. ซัมเมอร์ เอ็มมิลี ยง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202คุณสว่าง บุญธกานนท์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201คุณสุวรรณา บุญธกานนท์ และ
คุณสวีณา บุญธกานนท์
700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200กณิยา บุญธกานนท์ และ Yi (Nick) Or 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199นายสมหวัง ทิพยเทอดธนา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198สร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน หน้าตัก 60 นิ้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197วันทนา และครอบครัว สร้างพระแก้ว
มรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196คุณสิริภา แจ้งปิยะรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195คุณสิริภา แจ้งปิยะรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194จารุวรรณ ครุสาตะ
ร่วมสร้างพระแก้วมรกต
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193นางเต็มสิริ และนายดณ พุ่มมะรินทร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192คุณศรีสกุล ศรีศุภชัยยา และ คุณณัฐพล เตโช
พิชญ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191มยุรี คลังเจริญ, ปทุมมา มุ่งชัย และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190คุณย่าศรีพระจันทร์ อนุสินธ์ุ
คุณมณีจันทร์ อนุสินธุ์
คุณจันที อนุสินธุ์
พร้อมครอบครัว และญาติธรรม
700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189นางสาวตวงพร ดวงส่าน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188คุณมยุรา อนุสินธ์ุ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187ไพโรจน์​ สุโพธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186ศศิธร พงษ์อำไพ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184น.ส.ชวิสา ตั้งจิตติพร และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183เมนาถ ธนลัษณมณี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182ด.ญ ฮารุกะ-นางสุภา ไซโต /
น.ส ธัญญรัตน์ ยั่งยืน
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181พระ มงคล ฤทธิ์ภักดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180ครอบครัวภวมนตรี และครอบครัวอาลิกซ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179ณัชชา ธนวัชรดุลย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178วรลักษณ์ ชาติประสพ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177รัชพงศ์ ตันติภัณฑรักษ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176ขวัญธาวัลย์ ธีววิทย์ธาดา
อภิชาต จักรเพ็ชรวรญาณและครอบครัว
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175กิษรา คุโด 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174นายสมศักดิ์ นนท์นรเศรษฐ์และครอบครัว399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172พี่แมว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171พี่พลอย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170สุรีย์พร คุณาธเนศ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169นายไพจิตร - นางเพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์ และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168นส กอบพร แซ่จึง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167ศิริมาส วิศวชิตมัน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166อัมพร ลัดดากรพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165อัมพร ลัดดากรพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164อำนวยพร ลัดดากรพันธุ์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163อำนวยพร ลัดดากรพันธุ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162น.ส.ไพรินทร์ ศรีไชยและ
น.ส.ปิยวรรณ อิ่มนิรันดร์
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161อรพินท์ เมนส์ ธนิตย์ธีรพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160นภนต์ คุ้มวงศ์ดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159ดอกรัก. วงศ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158ปุณยชาเตพละกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157สิทธิพล. สถิธางกูร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156สุรชัย อุลัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155ลิสา ปัทมินทรวิภาส และครอบครัว4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154อุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อประณีต โตจิรกุล3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153พรทิพา รัศมิมานนท์ และ อัคคธนณัฏฐ
เสมสันทัด
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152ปลื้มใจ ไชยวัฒนาสราญสุข1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151วีรบูลย์ เรืองศรีมั่น และครอบครัว1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150จารุวรรณ ลุสัมฤทธิ์ และ สุกัลยา โภคสิริ
วัฒน?
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149ภัทรวีร์ จรัสสุขสวัสดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148นางสาวนิชานันท์ ทับทิมเทพย์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147สร้างพระแก้วมรกต หน้าตัก 60 นิ้ว
อ.เชียงดาว เชียงใหม่
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146พันโทพิชัย-อาจารย์ปราณี หรรษไพบูลย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145นายธเนศ นัยน์พาณิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144น.ส.นพรัตน์ กองศิลป์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143วรรณภัสสร พงศ์ศรีเอี่ยม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142นาย อัครพล มณฑาทอง
ดช. ติณห์ธัช มณฑาทอง
ดญ. เฌออัญชลา มณฑาทอง
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141ภารดา สระบัวบาน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140นายศุภชัย แสงเพชร์ และครอบครัว900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139น.ส. ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138ธันยาภรณ์ นุชรินทร์
ศิริรัตน์ อัศวมงคลพันธุ์
พีรพงษ์ รุจิระนนทพัฒน์
1,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137ศศิรดา นิวาวงศ์ และครอบครัว สร้างพระแก้ว
มรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ประดิษฐาน ณ วัดพุทธรัตนวราราม
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136พิรุณ กมลแสน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135ถวายพระประธานแด่หลวงปู่แสง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134ชมพูนุท ธรรมรักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133ศศิณา สถิรตระกูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132นางบ่วย สระเพชร- นางณัฎฐินี จำปา-
ปิยะนุช-พิชชาภัทร์-เพียงตะวัน-ศุภจิต-
ณัฏยา-กัลยานี-นวรัตน์-โชติรส
1,460.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131พัชรากร ศรีอาจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130Pattareeya Ramaekers
Twan Ramaekers
250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129นางสมจิตต์ แสงจันทร์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128พรรณา นันทพานิช1,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127จิตราวดี จิตจันทร์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126เอกฤทธิ์ - แสงเดือน จตุรงคสัมฤทธิ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125ครอบครัวศฤงคารีกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124นางสาวพักตร์พริ้ง ธนาทวีวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123นวพร หาญไพบูลย์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122นางชั้น ชำนาญเพชร
พร้อมครอบครัว
199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121Thunchanok PZ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120มาลัย ปากหวาน และ ธัญลักษณ์ รัตนานุรักษ์150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119ธัญญารัตน์ สิงห์ประเสริฐ40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118ร่วมสร้างพระแก้วมรกต เชียงใหม่200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117เป้ เกต ก้อย
(ร่วมสร้างพระแก้วมรกต)
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116คุณพัชราภรณ์ ก้อนไพบูลย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115โสภิดา สูริประเสริฐ และครอบครัว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114เจ้าภาพสร้างพระแก้วมรกต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113ร่วมบริจาคสร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน หน้า
ตัก 60 นิ้ว ประดิษฐาน ณ วัดพุทธรัตนวราราม วัน
ที่ 2 มี.ค.2562 เวลา 13.00 น. ต.ปิ้งโค้ง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
80.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112หทัยรัตน์ อติชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111คุณยุพิน-คุณเมธินี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110สุธาสินี
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109พุทธิมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107ถวายพระแก้วมรกตถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณว
โร วัดพุทธรัตนวนาราม
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106นางวันเพ็ญ มหิทธาฤทธิกรและครอบครัว1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105นางสาวเสาวนีย ไม้พานิช และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104วันดี ใยอ่อน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103ไม่ประสงค์ออกนาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102พัชรา ศรีพิพัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101พัชรินทร์ วัชรสรรค์
(ร่วมสร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน
ถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร)
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100นางสาว เพชรรัตน์ ลีลายนะและครอบครัว
เจ้าภาพร่วมสร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน
ถวายหลวงปู่แสง วัดพุทธรัตนวนาราม อำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99ชนกกาน นิติจันญา และครอบครัว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98นวลบวร ขำเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97ศรีสมพร พลบุบผา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96ธนพร พานิชการ199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95ณัฐิณี มีกุล900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94พันธุมวดี จิระชุติโรจน์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93สิริภัทรา จรูญชาติ
ภามีนา จันทวีกูล
บุญล้อม จันทวีกูล
900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92ธีระวรรธน์ เหล่าวรวิโรจน์ และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91กนกนิษก์ แซ่ลิ่ม230.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90อุบลรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ
พชรภรณ์ ยงค์ประดิษฐ์ // บจก.ไอดี โซลูเทค
ครรชิต ชมภูศรี // บจก.โปรเจคลุย168
เสาวลักษณ์ ยงค์ประดิษฐ์
และครอบครัว
ร่วมสร้างพระแก้วมรกต ปางฤดูร้อน หลวงปู่แสง
1,199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89สร้อยทิพย์ อนุวารีพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88สร้างพระแก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก 60 นิ้ว
น้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87ฉัตรสุดา แก้วขจร และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86ร่วมสร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน ถวายแด่
หลวงปู่แสง ญาณวโร
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85เมทินี สุ่มมาตย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84ร่วมสร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83คมสันต์-ชนัดดา เตียวศิริชัยสกุล และ
ครอบครัว ญาติ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82วันดี เหลืองวัฒนากิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ138.77 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80ณฐลิตา แก้วนพรัตน์
(ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการสร้างพระแก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร)
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79กฤษณ์-อักษรา-ธัญญา สงวนพงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78มาลินี อนันตวุฒิและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77ครอบครัวผดุงสิทธิ์ และ ครอบครัวพิริยะ
กุลชัย
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76ชาติญา อธิชลินทร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75รัชณีวรรณ. สีตลาภินันท์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74อุบลรัตน์ วรวงศ์วสุ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73ณัฐพินี ประภากาศ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72วิรัญญา​ คงคนึง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71จิรันดร-ฉันธนา-วริทธิ์ ยูวะนิยม และครอบครัว
(สร้างพระแก้ว​มรกต เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่
แสง ญาณวโร ไม่แน่ใจว่าต้องเลือกโครงการ
ไหนครับ)
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70หง่า รัตนูปการ250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69วลัยภรณ์ ธีรเจริญทรัพย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68คุณพันธ์ทิพย์ สุขไพบูลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67คุณสุวัจนา บุญรักษาสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66คุณสู บุญรักษาสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65คุณเง็กลั้ง บุญรักษาสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64นางสาวจารุณี จีระออน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63ชัชวาลินทร์-มาลิน-มัณศิกาญจน์-ปริชญ์ศักดิ์
เดชอิทธิรัตน์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61พลพร​ อภิวัฒ​น​เสวี​1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60โอภาส มิตรนรากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59อัจฉริยา เเละครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58ฐิดายุ ศรีวรนารถ10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57ครอบครัวจามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56หนุ่มและก้อย
ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการสร้างพระแก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55นาบปกป้อง วงษ์วิจารณ์
นางปาณิศา วงษ์วิจารณ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54ธีรภัทร์ แสงทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53สุวรรณา ธนาวิวัชชัย และปวรรุจณ์ สุรนาทยุทธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52ครอบครัว โรจน์จรัสไพศาล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51ร่วมโสมนัสสร้างพระแก้วถวายหลวงปู่แสง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50ภูริชญา เภามา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49น.ส.สุคนธกานต์ ชาวเมือง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48เทพปกรณ์ เซี่ยงฉี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47นาวี ปฐมอนันท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46นายวิจัย ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43เอี่ยมสิริ ร่มไทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42คุณอ๋อและญาติธรรม35,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41สุคนธ์ - รินทร์ลภัส - กิรณา บุญมาธัญรัตน์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40คุณ จิตรา วิทยาถาวร
คุณ กจร ลัทธศักดิ์ศิริ
ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลัทธศักดิ์ศิริ
ด.ญ.ฐิตารีย์ ลัทธศักดิ์ศิริ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39พีรัช วงศ์วิภาส300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38พี่มาร์ค-พี่จอย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37อรพิมพ์ เหลืองอ่อน108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36ดาวใจ90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35ไม่ระบุชื่อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34คุณ กิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
คุณ ภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
คุณ พัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32สร้างพระแก้วมรกต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31ณัฐสินี วิภูมิตสิตสกุล
ณัฐพร เกียรติคุณรัตน์
ธิดารัตน์ เกียรติคุณรัตน์
700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30น.ส.มลิวัลย์ นพพร
อุทิศให้คุณแม่นิจ ไพจิต และ คุณย่าเจียม นพพร
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29ปัญจพร สมพูลสวัสดี1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28สกุลไทย เลาหเพียงศักดิ์ 3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27ณัฐนี ตามไท5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26ณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท และ ปรียาภา สังขโพธิ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25Rungmit Tai200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24พิศลยา เกษสุวรรณ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23ดิศรณ์ เกษมเศรษฐ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ครอบครัวอัครกิตติ์อรนิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21น.ส.ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20มาวิน เอี่ยมทา
ภัทริน สงขาว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19สมพงษ์-อัจฉรา- ด.ญ.ณัฏฐนันท์ เลิศจิรเกษม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18พระแก้วมรกต หน้าตัก60นิ้ว ถวาย หลวง
ปู่แสง ญาณวโร (บริจาคโดย ดุสิต ศรี
จินดา)
1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17เอื้ออารีย์ จันทรนิมะ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16นางกรรศ์ฉัตร ฟูพร้อมวงศ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15ณัฐคมน์ - ฐิตาณัฏฐา อรุโณทยานันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14วัฒนา เอกวัฒนกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13ศิริกาญจน์ ภวัครานนท์ และ อัศวิน มนัสสิรินันท์
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12เต็มสิริ หวังทวีทรัพย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10นายรัชกฤต สงวนชีวิน
นางเพียงหทัย เอกสินธุสิทธิ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9นางจิรนาถ ประชุมรัตน์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8กฤติกา ศักดิ์ทวีกุลกิจ600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7ชนิษฐา ศรีมหาทรัพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6ขอร่วมบริจาคสร้างพระแก้วมรกต ปางฤดูร้อน
ถวายหลวงปู่แสง นะคะ ขอบคุณค่ะ
5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5ภวัต ศีลวัตกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4ไชยวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3Suthepin Pudthijitluk Lee 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2พี่อ๋อ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1ปนัดดา สุวรรณศรี1,080.00 บาทภาพที่ระลึก