มูลนิธิบูรณพุทธ สร้างโรงเรียนทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน 6 โรงเรียน
1 โรงเรียนบ้านสงินเหนือ ปี 2560
2 โรงเรียนบ้านขุนหาด ปี 2560
3 โรงเรียนบ้านห้วยบง ปี 2561
4 โรงเรียนบ้านสงินณแคว ปี 2561
5 โรงเรียนบ้านห้วยกว้าง ปี 2561
6 โรงเรียนบ้านโอโลคีล่าง ปี 2562

โรงเรียนบ้านโอโลคีล่าง ยังขาดเจ้าภาพ จะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2562

ขอบุญกุศลที่ท่านทำด้วยดีแล้วในการสร้างโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆมีที่เรียน มีความรู้ มีอนาคต
จงดลบันดาลให้ท่านท่านหลายเจริญยิ่ง ด้วย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ
มูลนิธิบูรณพุทธขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 559Oo+25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 558ด.ญ.สมัชญา วงษ์ถนอม30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 557อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 556อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 555นายวรัทภพ รชตนามวงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 554จิดาภา จิตรพัฒนพงศ์195.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 553ชนัดดา ช้างเยาว์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 552อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 551อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 550นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 549นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 548อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 547คุณวันเพ็ญ พุ่มเรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 546อัจฉริยารัตน์29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 545รสริน โคตรณรงค์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 544นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 543ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 542ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 541อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 540นายอนันต์กรณ์ ผกาวรรณศิลป์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 539อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 538นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 537อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 536อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 535สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 534Oo+20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 533-100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 532ด.ช.ธนพรพล วงษ์ถนอม20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 531อัจฉริยารัตน์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 530ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 529ชาญพล-ชิดชนก10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 528ปั้น & ส้ม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 527ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 526ไอ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 525ด.ญ.สมัชญา วงษ์ถนอม10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 524สุภัทรา บุญกระจ่าง NujaHappyMelody
& Family
109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 523ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 522นางสาวชัญญ์ลียา เดชาหิรัญวาณิช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 521นายขวัญธิชัย และ นางณัฐรมย์ เรืองรุ่ง400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 520นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ207.09 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 519นายเพชรใหม่ โพธารินทร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 518นางสาวธยาดา สุขพูล499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 517ด.ช.ภูสิทธิ์ วงษ์ถนอม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 516สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 515สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 514นางมาลินี โชคสุวัฒนสกุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 513ธมลวรรณ ถาวรทวีวงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 512จอร์จและมีนา
นัตตี้ สไป๊ซี่
ยายออย
3,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 511ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 510พิมพ์สาย น้ำทิพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 509พัฒน์ณรี สนธิ59.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 508นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 507มลิวัลย์ นพพร70.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 506ด.ช.ธนพรพล วงษ์ถนอม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 505ดิษยา โกมินทรชาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 504มีนา ตุลยนิติกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 503นายเฉลิมเกียรติ วิไลรัตนาภรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 502นางสาวณิชาภา มณีธรรมวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 501นางสาว อังคณา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 500ตุนท์ เอี่ยมทา

ภัทริน สงขาว
11.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 499โชติมา​ เติมวัฒนาภักดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 498อุษณีย์ เอมศิรานันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 497พิรญาณ์ แสงปัญญา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 496Alisa J.1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 495วิไลพร อนุรักษ์

อดิพงษ์ เบ็ญจะปัก
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 494นายอนุชา นางอรพิณ ภานุทัศนาภร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 493อารีรัตน์ ลวากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 492นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 491สุพรรณี รัตนะวิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 490พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 489นางสุวัฒนา สระแก้ว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 488สุภาวดี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 487โรงหลอมปุณณาภัณฑ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 486ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 485วรวรรณ สายสุพัฒน์ผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 484วัชรีวรรณ วิเชียรรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 483รุ่งฤดี จุลวัจน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 482จิราพิชญ์​ สายสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 481ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 480ครอบครัวว่องเอกลักษณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 479ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 478น.ส.ศิริทิพพา ศิริสวัสดิ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 477คุณจันทิมา​ การธนะศาษฐ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 476ร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียน
บ้านทีลอง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 475ครอบครัวภวมนตรีและครอบครัวอาลิกซ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 474นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 473สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 472ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 471Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 470ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 469กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 468Somying Denpruktham44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 467Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 466รัชฎาพร บุญมาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 465นายพูลสวัสดิ์ วรรณลา9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 464นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 463ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 462กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 461ครอบครัวจุลวัจน์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 460นายโชติวิทย์ ยศศรี และครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 459นภัทร พร้อมมูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 458สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 457สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 456ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 455Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 454Oo+25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 453ครอบครัวจุลวัจน์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 452ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 451ภัทรพงศ์เเละครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 450กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 449รุ่งฤดี จุลวัจน์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 448ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 447Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 446สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 445รุ่งฤดี จุลวัจน์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 444ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 443ชุณหกาญจน์ ศรีเจริญ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 442ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 441ไหล่เหมยและเคริสตี้55.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 440กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 439ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 438นายนิธิวัฒนท์ วุฒิสิทธิ์ปรีชา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 437ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 436Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 435สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 434ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 433นางสาวศรสวรรค์ สัตถาพร9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 432ด.ญ.ณภัชชา ประดังเสียง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 431Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 430ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 429กิรณา บุญมาธัญรัตน์150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 428จิตรลดา แสงปัญญา และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 427กาญจนา อมรสมบูรณ์ศักดิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 426ณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 425นครินทร์ เนตรจรัสแสง3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 424สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 423กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 422สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 421อรรถพล ปลูกงาม5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 420สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม 44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 419สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 418นายวรัทภพ รชตนามวงษ์ พร้อม
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 417Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 416พัชรากร ภิญโญภัทร และชนุตร์ คงประชา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 415สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 414วัชรนนท์ เมฆขยาย และ ครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 413สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 412พรเพ็ญ​ พนม​วัลย์​ และครอบครัว​พนมวัลย​์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 411สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 410นายวรัทภพ รชตนามวงษ์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 409อารยา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 408Ae100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 407กิรณา บุญมาธัญรัตน์2,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 406สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 405สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 404Oo+50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 403Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 402นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว309.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 401Chidchanok subkajondech10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 400นายวิสูตร​ พัฒนจิรารัชกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 399สิริกร พรประกอบโชค
นัฎภัครัณ กอดแก้ว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 398สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 397ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 396นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว400.75 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 395ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 394Oo+50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 393Chani10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 392ขนิตฐา แสงมา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 391สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 390อารยา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 389Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 388ทินกร ทองดี + วราภรณ์ ชื่นอารมณ์
และ ญาติสนิทมิตรสหายทั้ง 2
ครอบครัว
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387นางสาวชนิดา ภัทรวารีกุล
นายชัยพร ภัทรวารีกุล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386Chani650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384รุ่งฤดี จุลวัจน์ และครอบครัว15.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383ไกรวุฒิ ศฤงคไพบูลย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382พ่อ บุญชู บัวม่วง1,919.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377วิทูร จันทร์ชาญนนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376ไม่ประสงค์ออกนาม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375Daojai YUDEE10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374Oo+50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372ณัฐศศิ บุญชุม10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371นายขวัญธิชัย เรืองรุ่ง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369Daojai YUDEE1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368นางสาวอนันญตา ธรรมสกุลสัจจา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366Oo+100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365Ae200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง119.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363ไมตรี เจริญสันติธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360นางสาวจิตรานนท์ พรมสีดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358Daojai YUDEE1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357Sansanee Seepimkhut200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356นิตยา จันทรโชติ10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355ณัฏฐกฤติ พงศ์คณาพุฒินาถ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354นางสาววิจิตรา เตรียมตระการผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353ครอบครัวภวมนตรีและครอบครัวอาลิกซ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352Daojai Yudee 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม44.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349สิรินทร์ โชคคณาพิทักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348ณิศานาฎ-ธีระศักดิ์ บุบผาเทพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346JJ40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345อนรรฆอร แจ้งเอี่ยม และ ครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344Daojai YUDEE1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343เทอดไทย ไข่มุก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342นายปรเมศวร์​ ภุชฌงค์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341กาญจนา อมรสมบูรณ์ศักดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340น.ส.ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339กิตติศักดิ์ จารุเอนก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338คุณเมธินินทร์ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337ด.ช.ธนนันท์ สุวรรณพันธุ์250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336Mrs Nong Branigan & Family5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335โสภา อึ้งสกุล
ยุพิน อึ้งสกุล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334คุณวารี วิรุฬห์พันธ์ปาล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333นายณัฐพล จารุอารยนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332กันต์สิริ ตามพานนท์9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331ธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330รวินทร์พร ศิรินาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329นส.ภาสินีสร เสมคำ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328รสาเรสซิเดนซ์120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327อนงค์นาฏ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326นาย​วิสูตร​ พัฒนจิรารัชกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325มลทิชา สกุณา9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324กุศล ศิริเทพทวี355.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323รัตติกาล หน่วงกระโทก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322ชิดชนก ทรัพย์ขจรเดช50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321สุรางคนา​ ​ลาภนิธิพร, วีรพล​ เพชรา
นนท์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320ครอบครัวเหลืองธนหิรัณย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319ภาวิณี งามโรจนวรกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318ดาวใจ100.19 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317ศุภวรรณ รักษาผล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316นางสาวลักษณียา ยะถา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315กุลธิดา แซ่ตั้ง250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313รสริน โคตรณรงค์49.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312บงกช 195.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311เมธินินทร์​ ภิณญูชน 50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310ณัฐกร นภาเหมินทร์ และ จันทิมา สมประเสริฐ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309กิรณา บุญมาธัญรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308กุศล ศิริเทพทวี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307เต้500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306วันวิภา ประชาธนานุกิจและครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305พรทิพจน์ นุกูลวุฒิโอภาส245.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304May&family10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303บุษณิศา สมหมาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302พัชรา ศรีพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300น.ส.ณกมล ตั้งจิตอธิษฐาน1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295พัชรนันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294Margaret Jean Wittlake2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292บุญญา. นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291เสาวลักษณ์ ชอล์ค200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว495.57 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286วรวัฒน์ วิจารณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285นางศุภมาศ ใยสุหร่ายและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284พีรัช วงศ์วิภาส100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282พัชรา ศรีพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281วันดี เหลืองวัฒนากิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280พัชรันธร จันทร์เพ็ญโรจน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279ปภา​น​ ธีธัช​ธน​พาส​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278อักษรา สงวนพงษ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277สยุมพร ฉันทสิทธิพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276นางสาวณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว331.42 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274ธนัญชนก เศวตศรีถวัลย์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273Poy100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272ชุติพร ฮุ่นตระกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271เมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270มิ่งขวัญ ว่องสันตติวานิช20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268ปทิตตา​ เทียนส่อง​ใจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267ศรัณภัสร์ เหมมนัสศักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266วนิดา ชมกรุง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265นฤมล สายหยก555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264สุนันทา มงคลธนิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263อารีรัตน์ ลวากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262Siri Kringsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261กรรณิการ์ สุขนุ่ม400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260โครงการสร้างโรงเรียนบนดอย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259ไม่ประสงค์ออกนาม10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258ตปาลิน เจริญสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256กนกพรรณ เม่งกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255อภิสิทธิ์ สุธาประดิษฐ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254ศุภลักษณ์-น้ำมนต์-เรย์ คีรีคช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252พงศ์​เพชร-ชลารัตน์​ มหาเพชร50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251มิรัลดา หิตศักดิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249พาฝัน เกียรติอมรเวช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248ศศิมาภรณ์ ล้อมทอง
อลงกรณ์ สุวรรณเวช
250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247สหพล-ปรียาฉัตร-ติณณวัชร์-ปารณ์ระวี ชุมสาย ณ
อยุธยา
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246นาย สุวิทย์. นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245นางพรจันทร์ พิพัฒนศิริกุล และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244คุณมณทิพย์ ธีรมหานนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243hajiwon100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242เขมัจฉรา ภวมนตรี อาลิกซ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240สรณ์ศิริ ดาราเย็น40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238อรภรรณ บัวม่วง400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236คุณกิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
คุณภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
คุณพัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย
250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235วไลลักษณ์ สมระกาศ และครอบครัว 48.16 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว254.91 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233กนกธร บุญกิิจภัทรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232นพนัตถ์​ นิ่มสา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231คุณ สราวุธ ฤทธิแผลง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230ปิยภา​ ไตรรัตน์​วิจิตร,จิรพัชร​ ชวนชม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัวของเรา
1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226X300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225นส ธัญณีวรรณ อภิชาติโสภิต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224นายสมชาย บวรผดุงกิตติ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223วิลาวัณย์ พงษ์วชิรินทร์2,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220Ch100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219C200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218ยุพิน อึ้งสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216อาภาวีและครอบครัว2,400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215Chani 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213Cg100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208คุณภัทราพร พีชผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206คุณฉัททวุฒิ พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204รัถณท ชำราชกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202Ch100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201ch100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200อัมพร งามมิตรสมบูรณ์450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199ครอบครัวเชาว์วัฒนาพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198นางอรวรรณ เหลืองประเสริฐ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู-พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195Siri Kringsumrit250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194ระวีวรรณ โกสีย์สวัสดิ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193สุพัตรา ใจคง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192นลินี มานะสะสม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191คุณปู่เหลือ
คุณยายกาญจนา
น้องความสุข
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190เชษฐ์ธิดา 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189Chutikarn300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188ศศิณา สถิรตระกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187ถาวร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186ลิลินดา แสนคำ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185ครอบครัวภวมนตรี และครอบครัว อา
ลิกซ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184พี่แมวและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183พี่พลอยพร้อมครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181ภัคไพริน อุทัยรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180ณัฐนันท์ สิริปัญญากุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179ศักดิ์ชัย เตโชอภิวัฒนกุล
จันทร์เพ็ญ เตโชอภิวัฒนกุล
ธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177วรารัตน์ ริ้วธำรงสฤษฏ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175นายวิจัย​ ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174นายสิริชัย นางพรหมพร ด.ช.วงศพัทธ์
ด.ช. ณัฐเสรฏฐ ปาสาทิกา
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173นุจรีย์ บุณยมานนท์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172อัจฉริยา สงวนพานิชเเละครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
ลูกแดง ไชยโย พร้อมญาติๆ
และเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170อรณา แซ่อึ้ง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169ยุพดี ส่องรอบ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168โสภณ ธรรมอารี4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167อรชภา แวววทัญญูธนาและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166ไม่ประสงค์ออกนาม5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165อภิสิทธิ์ สุธาประดิษฐ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163ปภัพ จารุกนกวิชญา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160สัญชัย - พิมพ์ชยา และครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159ณฐอร เตชสง่าวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158นาย กรพบ เติบวณิชกุล
นางสาว บุญญาวีร์ ปลั่งศิริ
เด็กชาย ณธภณ เติบวณิชกุล
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157ณัฐนี ตามไท2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156พัชรี จินตสถาพร และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155อำนวยพร เชียงใหม่300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154Pattarika.​ Uesettasak​300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153เจมี่500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152กฤษฎา คีรีแก้ว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151ชัชวัสส์ เกียรติคุณโสภณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150ศิริรัตน์ มานัสสถิตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149ประมวญ - นงนุช ปราบเขตต์
ส.ต.อ.นวมินทร์ - จารุวรรณ ปราบเขตต์
น.ส.ธัญญลักษณ์ ปราบเขตต์
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148ไม่ระบุชื่อ60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147นายกรีฑา บำรุงมิตร์
5 หมู่ 2 ต.เกาะเปริด แ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
22130
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146นายกานนต์ นางสุคนธ์
นายยุรศักดิ์ นายอุดมพร
ด.ญ.นิพัทธ์ชญา นพวงศ์
และนางสาวจันทิมา ขุนไพ
117.15 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145ศรีสุดา ปานะบุตร และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144จุฑามาศ ภู่สละ
ด.ช.โคเกะ ริวเซอิ
1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143Sasitorn Thaicharoen1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142ลดารัตน์ สุพรรณเภสัช1,003.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141น.ส.นิชานันท์ ทับทิมเทพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140ชนิดา ชูธนัง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139ไพลิน กิตติคุณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138ศุภมาศ ธัญญคุณากรสกุล205.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137สุดธิดา อินทผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136นันทนี แขวงโสภา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134ณัฐกฤต สุนทรีรัตน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132เมธินินทร์ ภิณญูชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว647.22 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130อริศรา ประสงค์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129น.ส. นันทิกร มณิภานารา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128อังคณา เทพเลิศบุญ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127นางพัชรี รักบำรุง
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126กิตติพงษ์ ปิ่นคง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125สมบัติ ใจดี
พัฒน์ณรี สนธิ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124jp600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123วุฒิเมศร์ ธีระศุภวาณิชย์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122นาย วีระวัฒน์ ลาตีฟีและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121ประมัยพร อิศรางกูร ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120กุลรัตญา รังสีธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119bew_wa2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118คุณแม่รัตนา-น.ส.ภาริษา มธุรพงศากุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117เอี่ยมสิริ ร่มไทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116สุนีพร พฤฒิสาร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115ณัฐยา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114เชษฐ์ธิดา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113นางอภิญญา เงินงามเลิศ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112สิริภา แจ้งปิยะรัตน์ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111อัมภารัศมิ์ เกษมถิรนันท์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109รัฐภูมิ ตู้จินดา และ ครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108คุณไพบูลย์และคุณพรสวรรค์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107อนรรฆอร แจ้งเอี่ยม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106สร้อยพิรุณ ชาญชัยวานิช และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105จุฑารัตน์ ค้อหล้า และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104น.ส.มัลลิกา โตอ่อน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103นางสาวปาริชาติ (ธัญรัศม์) สังขวิสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102นพพร สันธิศิริ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100สุภาจรรย์ สุขสำราญ222.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99วโรดม สุขสุคนธ์ และครอบครัว999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98ถนอมรัตน์ พุทธะสิริโสภา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97น.ส.จินตนา สุวรรณานนท์ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96วิยดา วงศ์อนุสรณ์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95บุญญาดา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94เทพินทร์,สุภัทรา บุญกระจ่างและ
ครอบครัว หนูจ๋า,แฮปปี้,เมโลดี้ และเด็กๆ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93นายสุทธิขัย แก้วมีแสง3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92เกียรติบดินทร์ ศรีสุกิจจา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91ศิริพร ศรีสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90ศิริพร ศรีสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89วิตสุดา มหามนตรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88ธรรมวรรณ49.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87ลูกค้าร้าน Vintage Romance Cafe & Gallery1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ823.77 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84นางสาว ภราภรณ์ สุขันธ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83คุณมรุเศรษฐ์ เตชัสพัชรพงษ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82น.ส.อัญชลี อุดมเฉลิมเดช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81มานิตย์-ปานรวี-เมธิส โลหเตปานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80กนกพรรณ ศรีวนาภิรมย์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79นางสิริพิมล เหลืองวารินกุล10,000.04 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78ภัทรวดี สันต์สวัสดิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77หทัยกาญจน์ พรานเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76จิตติมา หว่านนา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75แพรวพรรณ ว่องก๊ก1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74ท้อปวัน ฮาร์เบอร์พัทยากลาง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72ครอบครัวสมานพิบูรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71ษุภากรและครอบครัวแบ๊คลี่ย์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70เพ็ญพักต์. นนทะภา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69นาย พัทธดล อัครสินยากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68วรวรรณ กิตติศักดิ์ชนะ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65ปิยาภรณ์​ คลัง​ชำนาญ,Thorsten Klangchamnarn
Pham, Hoang Pham,ณัฐจุฑา​จำรัสศรี​ และ​ พัชรธร
คลังชำนาญ​
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64พิรุณ กมลแสน400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63น.ส.อัญชลี ศรีบุญเรืองและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62ดารินทร์ เมฆบุตร3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61สร้างโรงเรียนบนดอย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60ภาธิญา กาญจนเสวี5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59นาย ภัคพล งามลักษณ์ และครอบครัว10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58คุณสุวัจนา บุญรักษาสุข และ
คุณพันธ์ทิพย์ สุขไพบูลย์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57นางสาวสุพรรณวดี ศิริโตและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56สรินนา เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55วนิดา ก้องกอบสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54น.ส.จินดา มากคำ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53น.ส.จินดารัตน์ ช้างรักษา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52ธีระวรรธน์ เหล่าวรวิโรจน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51น.ส.กนกวรรณ สุวรรณวงศ์
บริจาคสร้างเมรุวัดบ้านผือพัฒนา 300 บาท
บริจาคสร้างโรงเรียนบนดอย 500 บาท
800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50นางสาว โอปอล์ สุทธิอักษร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49นายวิวัฒน์ อมรรัตนพันธ์6,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48นางพรจิตต์ พงศ์วราภา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47นายธนารัตน์ ประดิษฐ์จารุโสภณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46กฤษฎา จารุตระกูลชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45จันทรัตน์ บุญชม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44ชัยวัฒน์ นนท์นรเศรษฐ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43มลิวัลย์ ตั้งไพบูลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42เดวิด เฮอร์เบอร์
ณภัชนันท์ เฮอร์เบอร์
เอ็มม่า เฮอร์เบอร์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41สุวรรณา ธนาวิวัชชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40serenity-nt20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39ไม่ประสงค์ออกนาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38Aswin Prakobkul1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37กันต์ฤทัย คลังพหล และ ณวัสน์-ณวัสพล
ชุ่มชาติ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36นางสาวรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35สรัญญา​ ประเสริฐรุ่งเรือง20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33หทัยทิพย์ เผ่าศรีเจริญ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32พี่น้องร่วมด้วยช่วยกัน8,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31มาติก ตั้งตรงจิตร1,459.64 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29เจ้าภาพสร้างโรงเรียนบนดอย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28ทิพย์วรรณ - ดนภัทร- มรรคภัทร พร้อมพันธุ์
วิรัตน์ - เทวี ลิ้มศักดากุล
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27นายจรัสพร สีตลายน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26vanna600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24สร้างโรงเรียน3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23อำพล ถนัดค้า200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ชนิษฐา ศรีมหาทรัพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21นางพัฒนฉัตร พาชื่น715.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์
รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
กิรณา บุญมาธัญรัตน์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19พลชัย อาชาวรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18jslaksana600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17กมลนิตย์ จึงเรืองสิทธิ์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16ทิพย์มณฑา ป้อมไชยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15ครอบครัวเอมสมบัติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14นายฉัฐพัชญ์ บุญยวรรณ
นางสาวอนุตรา มหัทธนารักษ์
เด็กหญิงพิชญ์สิณี บุญยวรรณ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13รัชนีย์ โคตรทัศน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12บริษัท บีเจพี ซัพพลาย แอนด์ เทรด จำกัด2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11นายณัฐวุฒิ สุขพหล และครอบครัว 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10อ๋อ ตั๊ก กุ๊ก แต๊ก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9พิมพ์ลักษณ์ วรกิจโภคาทร และ พัฐวร
รัตนสุวรรณ
1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8มยุรา ดวงจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7นัฐชัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6วิดาภรณ์ จิรางกูลวัฒนา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5Teerapong Chaipraditkul100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4สุปรียา กณิกนันต์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3นางสาวสิรญา สาครินทราชัย
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2มนสิชา ยกศิริ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก