มูลนิธิบูรณพุทธ สร้างโรงเรียนทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน 6 โรงเรียน
1 โรงเรียนบ้านสงินเหนือ ปี 2560
2 โรงเรียนบ้านขุนหาด ปี 2560
3 โรงเรียนบ้านห้วยบง ปี 2561
4 โรงเรียนบ้านสงินณแคว ปี 2561
5 โรงเรียนบ้านห้วยกว้าง ปี 2561
6 โรงเรียนบ้านโอโลคีล่าง ปี 2562

โรงเรียนบ้านโอโลคีล่าง ยังขาดเจ้าภาพ จะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2562

ขอบุญกุศลที่ท่านทำด้วยดีแล้วในการสร้างโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆมีที่เรียน มีความรู้ มีอนาคต
จงดลบันดาลให้ท่านท่านหลายเจริญยิ่ง ด้วย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ
มูลนิธิบูรณพุทธขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2มนสิชา ยกศิริ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3นางสาวสิรญา สาครินทราชัย
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4สุปรียา กณิกนันต์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5Teerapong Chaipraditkul100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6วิดาภรณ์ จิรางกูลวัฒนา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7นัฐชัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8มยุรา ดวงจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9พิมพ์ลักษณ์ วรกิจโภคาทร และ พัฐวร
รัตนสุวรรณ
1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10อ๋อ ตั๊ก กุ๊ก แต๊ก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11นายณัฐวุฒิ สุขพหล และครอบครัว 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12บริษัท บีเจพี ซัพพลาย แอนด์ เทรด จำกัด2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13รัชนีย์ โคตรทัศน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14นายฉัฐพัชญ์ บุญยวรรณ
นางสาวอนุตรา มหัทธนารักษ์
เด็กหญิงพิชญ์สิณี บุญยวรรณ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15ครอบครัวเอมสมบัติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16ทิพย์มณฑา ป้อมไชยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17กมลนิตย์ จึงเรืองสิทธิ์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18jslaksana600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19พลชัย อาชาวรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์
รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
กิรณา บุญมาธัญรัตน์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21นางพัฒนฉัตร พาชื่น715.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ชนิษฐา ศรีมหาทรัพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23อำพล ถนัดค้า200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24สร้างโรงเรียน3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26vanna600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27นายจรัสพร สีตลายน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28ทิพย์วรรณ - ดนภัทร- มรรคภัทร พร้อมพันธุ์
วิรัตน์ - เทวี ลิ้มศักดากุล
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29เจ้าภาพสร้างโรงเรียนบนดอย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31มาติก ตั้งตรงจิตร1,459.64 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32พี่น้องร่วมด้วยช่วยกัน8,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33หทัยทิพย์ เผ่าศรีเจริญ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35สรัญญา​ ประเสริฐรุ่งเรือง20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36นางสาวรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37กันต์ฤทัย คลังพหล และ ณวัสน์-ณวัสพล
ชุ่มชาติ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38Aswin Prakobkul1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39ไม่ประสงค์ออกนาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40serenity-nt20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41สุวรรณา ธนาวิวัชชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42เดวิด เฮอร์เบอร์
ณภัชนันท์ เฮอร์เบอร์
เอ็มม่า เฮอร์เบอร์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43มลิวัลย์ ตั้งไพบูลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44ชัยวัฒน์ นนท์นรเศรษฐ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45จันทรัตน์ บุญชม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46กฤษฎา จารุตระกูลชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47นายธนารัตน์ ประดิษฐ์จารุโสภณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48นางพรจิตต์ พงศ์วราภา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49นายวิวัฒน์ อมรรัตนพันธ์6,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50นางสาว โอปอล์ สุทธิอักษร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51น.ส.กนกวรรณ สุวรรณวงศ์
บริจาคสร้างเมรุวัดบ้านผือพัฒนา 300 บาท
บริจาคสร้างโรงเรียนบนดอย 500 บาท
800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52ธีระวรรธน์ เหล่าวรวิโรจน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53น.ส.จินดารัตน์ ช้างรักษา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54น.ส.จินดา มากคำ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55วนิดา ก้องกอบสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56สรินนา เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57นางสาวสุพรรณวดี ศิริโตและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58คุณสุวัจนา บุญรักษาสุข และ
คุณพันธ์ทิพย์ สุขไพบูลย์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59นาย ภัคพล งามลักษณ์ และครอบครัว10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60ภาธิญา กาญจนเสวี5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61สร้างโรงเรียนบนดอย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62ดารินทร์ เมฆบุตร3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63น.ส.อัญชลี ศรีบุญเรืองและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64พิรุณ กมลแสน400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65ปิยาภรณ์​ คลัง​ชำนาญ,Thorsten Klangchamnarn
Pham, Hoang Pham,ณัฐจุฑา​จำรัสศรี​ และ​ พัชรธร
คลังชำนาญ​
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68วรวรรณ กิตติศักดิ์ชนะ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69นาย พัทธดล อัครสินยากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70เพ็ญพักต์. นนทะภา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71ษุภากรและครอบครัวแบ๊คลี่ย์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72ครอบครัวสมานพิบูรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74ท้อปวัน ฮาร์เบอร์พัทยากลาง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75แพรวพรรณ ว่องก๊ก1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76จิตติมา หว่านนา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77หทัยกาญจน์ พรานเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78ภัทรวดี สันต์สวัสดิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79นางสิริพิมล เหลืองวารินกุล10,000.04 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80กนกพรรณ ศรีวนาภิรมย์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81มานิตย์-ปานรวี-เมธิส โลหเตปานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82น.ส.อัญชลี อุดมเฉลิมเดช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83คุณมรุเศรษฐ์ เตชัสพัชรพงษ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84นางสาว ภราภรณ์ สุขันธ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ823.77 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87ลูกค้าร้าน Vintage Romance Cafe & Gallery1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88ธรรมวรรณ49.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89วิตสุดา มหามนตรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90ศิริพร ศรีสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91ศิริพร ศรีสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92เกียรติบดินทร์ ศรีสุกิจจา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93นายสุทธิขัย แก้วมีแสง3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94เทพินทร์,สุภัทรา บุญกระจ่างและ
ครอบครัว หนูจ๋า,แฮปปี้,เมโลดี้ และเด็กๆ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95บุญญาดา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96วิยดา วงศ์อนุสรณ์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97น.ส.จินตนา สุวรรณานนท์ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98ถนอมรัตน์ พุทธะสิริโสภา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99วโรดม สุขสุคนธ์ และครอบครัว999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100สุภาจรรย์ สุขสำราญ222.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102นพพร สันธิศิริ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103นางสาวปาริชาติ (ธัญรัศม์) สังขวิสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104น.ส.มัลลิกา โตอ่อน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105จุฑารัตน์ ค้อหล้า และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106สร้อยพิรุณ ชาญชัยวานิช และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107อนรรฆอร แจ้งเอี่ยม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108คุณไพบูลย์และคุณพรสวรรค์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109รัฐภูมิ ตู้จินดา และ ครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111อัมภารัศมิ์ เกษมถิรนันท์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112สิริภา แจ้งปิยะรัตน์ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113นางอภิญญา เงินงามเลิศ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114เชษฐ์ธิดา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115ณัฐยา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116สุนีพร พฤฒิสาร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117เอี่ยมสิริ ร่มไทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118คุณแม่รัตนา-น.ส.ภาริษา มธุรพงศากุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119bew_wa2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120กุลรัตญา รังสีธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121ประมัยพร อิศรางกูร ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122นาย วีระวัฒน์ ลาตีฟีและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123วุฒิเมศร์ ธีระศุภวาณิชย์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124jp600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125สมบัติ ใจดี
พัฒน์ณรี สนธิ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126กิตติพงษ์ ปิ่นคง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127นางพัชรี รักบำรุง
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128อังคณา เทพเลิศบุญ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129น.ส. นันทิกร มณิภานารา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130อริศรา ประสงค์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว647.22 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132เมธินินทร์ ภิณญูชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134ณัฐกฤต สุนทรีรัตน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136นันทนี แขวงโสภา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137สุดธิดา อินทผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138ศุภมาศ ธัญญคุณากรสกุล205.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139ไพลิน กิตติคุณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140ชนิดา ชูธนัง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141น.ส.นิชานันท์ ทับทิมเทพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142ลดารัตน์ สุพรรณเภสัช1,003.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143Sasitorn Thaicharoen1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144จุฑามาศ ภู่สละ
ด.ช.โคเกะ ริวเซอิ
1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145ศรีสุดา ปานะบุตร และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146นายกานนต์ นางสุคนธ์
นายยุรศักดิ์ นายอุดมพร
ด.ญ.นิพัทธ์ชญา นพวงศ์
และนางสาวจันทิมา ขุนไพ
117.15 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147นายกรีฑา บำรุงมิตร์
5 หมู่ 2 ต.เกาะเปริด แ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
22130
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148ไม่ระบุชื่อ60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149ประมวญ - นงนุช ปราบเขตต์
ส.ต.อ.นวมินทร์ - จารุวรรณ ปราบเขตต์
น.ส.ธัญญลักษณ์ ปราบเขตต์
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150ศิริรัตน์ มานัสสถิตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151ชัชวัสส์ เกียรติคุณโสภณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152กฤษฎา คีรีแก้ว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153เจมี่500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154Pattarika.​ Uesettasak​300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155อำนวยพร เชียงใหม่300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156พัชรี จินตสถาพร และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157ณัฐนี ตามไท2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158นาย กรพบ เติบวณิชกุล
นางสาว บุญญาวีร์ ปลั่งศิริ
เด็กชาย ณธภณ เติบวณิชกุล
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159ณฐอร เตชสง่าวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160สัญชัย - พิมพ์ชยา และครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163ปภัพ จารุกนกวิชญา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165อภิสิทธิ์ สุธาประดิษฐ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166ไม่ประสงค์ออกนาม5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167อรชภา แวววทัญญูธนาและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168โสภณ ธรรมอารี4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169ยุพดี ส่องรอบ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170อรณา แซ่อึ้ง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
ลูกแดง ไชยโย พร้อมญาติๆ
และเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172อัจฉริยา สงวนพานิชเเละครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173นุจรีย์ บุณยมานนท์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174นายสิริชัย นางพรหมพร ด.ช.วงศพัทธ์
ด.ช. ณัฐเสรฏฐ ปาสาทิกา
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175นายวิจัย​ ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177วรารัตน์ ริ้วธำรงสฤษฏ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179ศักดิ์ชัย เตโชอภิวัฒนกุล
จันทร์เพ็ญ เตโชอภิวัฒนกุล
ธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180ณัฐนันท์ สิริปัญญากุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181ภัคไพริน อุทัยรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183พี่พลอยพร้อมครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184พี่แมวและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185ครอบครัวภวมนตรี และครอบครัว อา
ลิกซ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186ลิลินดา แสนคำ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187ถาวร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188ศศิณา สถิรตระกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189Chutikarn300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190เชษฐ์ธิดา 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191คุณปู่เหลือ
คุณยายกาญจนา
น้องความสุข
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192นลินี มานะสะสม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193สุพัตรา ใจคง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194ระวีวรรณ โกสีย์สวัสดิ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195Siri Kringsumrit250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้แม่ชู-พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198นางอรวรรณ เหลืองประเสริฐ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199ครอบครัวเชาว์วัฒนาพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200อัมพร งามมิตรสมบูรณ์450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201ch100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202Ch100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204รัถณท ชำราชกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206คุณฉัททวุฒิ พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208คุณภัทราพร พีชผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213Cg100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215Chani 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216อาภาวีและครอบครัว2,400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218ยุพิน อึ้งสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219C200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220Ch100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223วิลาวัณย์ พงษ์วชิรินทร์2,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224นายสมชาย บวรผดุงกิตติ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225นส ธัญณีวรรณ อภิชาติโสภิต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226X300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัวของเรา
1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230ปิยภา​ ไตรรัตน์​วิจิตร,จิรพัชร​ ชวนชม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231คุณ สราวุธ ฤทธิแผลง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232นพนัตถ์​ นิ่มสา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233กนกธร บุญกิิจภัทรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว254.91 บาทภาพที่ระลึก