ร่วมบริจาคสร้างวัด


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 434พัชนุช คล้ายคลึง ลัลน์ณภัทร พุมมา และ
ครอบครัว
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 433อโณทัย-ปัญจรัตน์-พีรวิชญ์-อิทธินันท์
นามสกุล เวทยากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 432เมธินินทร์​ ภิณญูชน50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 431กุศล ศิริเทพทวี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 430อลงกรณ์ สุวรรณเวช
ศศิมาภรณ์ ล้อมทอง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 429May&family10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 428วันวิสาข์ ฉินนะโสต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 427-300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 426สุกัญญา อุ่นยานโกวิท500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 425รัชตวรรณ มลิวัลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 424วันวิสาข์ ฉินนะโสต 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 423ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 422น.ส.ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 421พรรณี นภาโชติ599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 420ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 419น.ส.นัฐดา บุญมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 418ปิยภา​ ​ไตรรัตน์​วิจิตร​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 417นัทธี วงศ์สวัสดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 416นางภัทรนิษฐ์ พันธ์พุ่มจันทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 415สรณ์ศิริ ดาราเย็น40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 414พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 413Siri Kringsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 412คุณ สราวุธ ฤทธิแผลง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 411นพนัตถ์นิ่มสา
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 410คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัวของเรา
1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 409คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัวของเรา
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 408นางภัทรนันท์ สุดรุ่ง อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 407คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 406เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 405คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 404ยุพิน อึ้งสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 403ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 402อานนท์ ค้าสบาย20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 401ลักษณียา ยะถา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 400นันทินี รักรุ่งเรือง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 399ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 398วิชชุดา เกียรติถนอม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 397กฤษฎา คีรีแก้ว30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 396น.ส.นงพะงา นครขวาง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 395วงค์ - สมหมาย - นพดล - กุญช์ภัสส์ คงเดช
และ ครอบครัว / บริวาร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 394ยุพดี ส่องรอบ คุณ พ่อ จรูญ ส่องรอบ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 393นางอรวรรณ เหลืองประเสริฐ และ ครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 392เกษร รอดอยู่1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 391กฤษฎา คีรีแก้วและครอบครัว30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 390นส.กรณัท แจ่มสุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 389นางสาวนิธิวดี ไทยเจริญ
นายนฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 388พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์ และครอบครัว
ครอบครัวยืนยงรัตนากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387ครอบครัวแก้วขจร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383กฤษฎา คีรีแก้วและครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382นลิน พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381นางบรรณสรณ์ หางแก้ว900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380พิฐชญาณ์ ปริยนิธิโรจน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379ปฐวี. ราชายนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378ปฐวี ราชายนต์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377ร้าน Mimi on tour
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376ประภาศิริ ลี้เจริญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375วรวิทย์ วิรุฬห์ธนวงศ์ และ ครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374กฤษฎา คีรีแก้ว และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373เจมี่ 600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371ประมวญ - นงนุช ปราบเขตต์
ส.ต.อ.นวมินทร์ - จารุวรรณ ปราบเขตต์
น.ส.ธัญญลักษณ์ ปราบเขตต์
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370พีระ หล่อสุทธิธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369นัฐยา จงชนะนที2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368ภัคไพริน อุทัยรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367ศุภรัสมิ์ พิทยอภิพล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366นาย เสฏฐธนัท จุลแก้ว และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365สร้างกุฏิปฏิบัติธรรม108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364กฤษฎา คีรีแก้ว และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362กฤษฎา คีรีแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361รุ่งนภา นิลยาน และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360พีระ หล่อสุทธิธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359ลดารัตน์ สุพรรณเภสัช1,006.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358คุณเพ็ญพิชา สาขามุละ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357ครอบครัวสงวนเตชะตระกูล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356นภดล เลิศมประสงค์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355นางสาวดวงกมล ซื่อสัตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354หทัยกาญจน์ แสวงมงคล และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353ไพฑูรย์ จันทรไพร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352สิร์รินญา ไกรเกรียงศรี และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351เมธินินทร์ ภิณญูชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350น.ส.บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349น.ส. นันทิกร มณิภานารา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348ตติยา สมุหเสนีโต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347สุภาวดี วิริยะนันทวนิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346คุณสมศักดิ์ สมิทธิเศรษฐ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345นางยุพา แซ่ตั้งและครอบครัว อุทิศผลบุญให้นาย
วันชัย แซ่ตั้ง
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343หัทยา เทียมเพ็ชร280.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342กิตติพงษ์ ปิ่นคง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้ แม่ชู-พ่อเสน่ห์ ไชยโย
ยายมี-ตาเท่ง จิตใจ
ปู่ผาด-ย่าปาย ไชยโย
และเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340วัดบูรณพุทธ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339นาย วีระวัฒน์ ลาตีฟีและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338ประมัยพร อิศรางกูร ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337นลินทิพย์ เถียรประภากุล และ
ญาติธรรม
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336พัชรนันท์ สวรรค์พรเพ็ญ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335สร้างพระแก้วถวายหลวงปู่แสง616.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334นางสาวจิราพรรณ ครอบครัวรมณารักษ์
+อุ๋ยแดง และนายสุชาติ
เรืองทอง และครอบครัวเรืองทอง +เจ้า
กรรมนายเวร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วมรกต
ถวายหลวงปู่แสง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332นาย สราวุธ ปีตวิบลเสถียร

บริจาคสร้างพระแก้วมรกต ฤดูร้อน ถวายหลวงปู่
แสง ญาณวโร
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331สุกัญญา สุดารารัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330เอี่ยมสิริ ร่มไทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329ปรีชา ตั้งไพบูลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327นางณัฐรินีย์ อธิเสนะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326สิริภา แจ้งปิยะรัตน์ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325ครอบครัวเจริญผล3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324เทพินทร์,สุภัทรา บุญกระจ่าง และ
ครอบครัว, หนูจ๋า,happy,melody และ
เด็กๆ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323หทัยรัตน์ อติชาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321ศันสนี งามณรงค์กิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320น.ส.อรณี อินทร์นุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319วรวรรณ กิตติศักดิ์ชนะ และ ดช. วริทธิ์ธร
กานต์สมเกียรติ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318อักษรา สงวนพงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317รวบรวมจากผู้บริจาคที่วัดบูรณพุทธ160,780.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316น.ส.ภาวิณี พงศ์มาศ2,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315สุกัญญา พุทธศร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314ทวิชา ชื่นกองแก้ว และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313แก้ว อินทรอุทก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312นายณัฏฐ์พัชร์ อัศวพุทธเดช
นางณปภัช อัศวพุทธเดช
ด.ญ ณภัค อัศวพุทธเดช
ด.ญ บุญญาดา อัศวพุทธเดช
และ
ครอบครัว
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310วันทนา เจียรวัชระมงคล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309พ.ท.สุพัฒฏิ์ วงศ์สมพงษ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308ชลดา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307นางสาวภิรญา พวงทอง400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306วีระวุฒิ เจริญจิตติชัยและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305สถิตย์ พิจิตรศิริ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304เชาวกุล​ เหลือง​หิรัญ​ภูษิต​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303น.ส.ศรันย์ภัธร ศรีสัจจัง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302นันทิกร มณิภานารา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301สมศักดิ์-มัทนา เอมสมบัติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300พิรุณ กมลแสน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299นางสาวณฐมน น้อยจีน และครอบครัว
2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298นางมุ้ยเชง แซ่ตั้ง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297ปรมิตา จุลชาติ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296ณัฐนี ตามไท5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294อริศรา ประสงค์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293ยาซุฮิโร่ โมชิซุกิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292ร่วมบุญโครงการสร้างวัดกับมือ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291ชลทิยา​ แดงประทีป300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290นส.วนิดา บุญรอดและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289พิรุณ กมลแสน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288นันทยา บุนนาค2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287วิทยา พงษ์พิพัฒนศิลป์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286สุทธิเกียรติ สินบูรพา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285เทพนภฤทธิ์ พูนจิรธนเรือง และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284สุภาพร ธันยบูรณ์ตระกูล
ปรัศนี ธันยบูรณ์ตระกูล
ศิลปชัยธันยบูรณ์ตระกูล
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281ปัทมา เล็กอวยชัยสกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280ชลิตา เรือนคำ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279ครอบครัวฟองคา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278ไม่ขอระบุชื่อ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277อัจฉรา มานะพันธานนท์ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276นายแพทย์สิริชัย นางพรหมพร ดช.วง
ศพัทธ์ ดข.ณัฐเสฏฐ ปาสาทิกา นางนุช
นาถ โอเจริญ นายสุรชัย อิทธิอมรกุลชัย
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275นายพิศิษฐ์. เตชะเมลืองกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273นายประดิษฐ์ ล้อถิรธร และครอบครัว299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272Miss U. & Family500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271นางสาวกลอยใจ รอดภัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270น.ส.สุทธิกานต์ วรินทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269นางเซี้ยม สุขขี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268ถนอมรัตน์ พุทธะสิริโสภา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267พรเพ็ญ สุนทรเวชพงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266อัญมณี สมาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265น.ท.ศักดิ์ชัย ทองศักดิ์
นางกาญจนา ทองศักดิ์
น.ส.รุจิวรรณ ทองศักดิ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264จิราภา ชุงและครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263มลิวัลย์ ตั้งไพบูลย์
ทองอยู่ ชมกลาง
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262ทวิชา ชื่นกองแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261ชวนพ วิทยาภิรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260นางสาวชุลีพร กิติวิริยกุล6,020.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259Adiphong Benjapak
Wilaiphorn Anurak
Malison Benjapak
Bussayamas Buttanon
Rungthip Natakham
5,972.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258นางสาวนิรชา นันทพิสิฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257มาลี สุนิพิท1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256รุ่ง​ณ​ภา​ รอบคอบ​และ​ญาติธรรม5,699.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255จิตอาสาสร้างวัดกับมือ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๖๑114,210.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254มัณฑิตา จินดา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253น.ส.ภัชกุล เมฆารัตนกุล 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252นายดำริ นางสังวาล
น.ส.สุภาพร เผ่าเกียรติ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251กัญญ์ชิสา ถนัดป่า500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250วิพุธ วิสุทธิโกศล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249ชยวรรณ อิทธิจีระจรัส1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248เดวิด เฮอร์เบอร์
ณภัชนันท์ เฮอร์เบอร์
เอมม่า เฮอร์เบอร์
1,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247วราพรรธน์ บุญมาธัญรัตน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246นุกูล แย้มมณีชัย5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245นางสาวจันทิมา นาคพิรุณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244ศันสนี งามณรงค์กิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243พิทยา ปาละกะวงศ์
มาลัย นวลจันทร์
พรหมณ์ชนก ปาละกะวงศ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242-200.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241นส.ทิตยา พงศ์ติยะไพบูลย์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240นฤดี รงค์ธรรม10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239พี่มาร์ค พี่จอย400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238ณญาณิษา พงศ์กระพันธุ์999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237นาย อภิชา ธนัชวัชรพล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236นายอติวัจน์ ศรีงาม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235พรสิริภัสร์ พึ่งไทย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234นก โกย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233ปราโมช-เฉลา รอดเนียม และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231ครอบครัวสิงห์ประเสริฐ120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230นางสาวสิริวรรณ ดุสิตสถิตไกวัลและครอบครัว700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229นายพิชญพงศ์ อุทยะพิรุณลักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228พ.อ.ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน981.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227หทัยรัตน์ อติชาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226นางสาวภรัณยา ศรีสำรวล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225นางสาวฐนิตา สุวรรณกิตติ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224นางสาวธนัท สุวรรณกิตติ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223นายเรวัตร สุวรรณกิตติ 800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222นายชาญชัย สุวรรณกิตติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221ทีม BFP : WAG10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220ศศิณา สถิรตระกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219นายกัณฑ์ สถิธางกูร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218น.ส.ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217นส.พลอยนภัส แก้วมีแสง3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216นางสาวอรอนงค์ แสงสุวรรณ และ
ครอบครัว
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215ปทุมมา มุ่งชัย , มยุรี คลังเจริญ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214พี่มาร์ค พี่จอย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213สุชาดา สุสุทธิ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211นายเกียรติบดินทร์ ศรีสุกิจจา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210นายวุฒิชัย สัมฤทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209วัลลภา ไชยปัญญา40.64 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208อัจฉรา มานะพันธานนท์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207ชนิกานต์ เกิดทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206กริษฐา ช่วงชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205นางกวีศรี สถานดีและนางสาวจตุพร ทองปลาด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204นายธวัช หิรัณจารุกร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203นภสรณ์ สุวรรณหิรัผญกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202นางสุภาพร วัฒนสุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201เกียรติศักดิ์ เลาหธนาคม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200วีรพงษ์ สิทธิจินดาวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์
รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
กิรณา บุญมาธัญรัตน์
1,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198นางสาว ภิรญา พวงทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197มุทิตา หลักชัยวิบูลย์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196หัสชัย เข้าคลอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195รัตนรัฐ อินทรัตน์ และครอบครัวอินทรัตน์
ภวิศา สันตสว่าง และครอบครัวสันตสว่าง
9,999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194นริศสรณ์ นิติพัฒนพล และหมู่คณะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193คุณสุริยา บุญจังหุนและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192นายอโณทัย เวทยากร และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191เอี๋ยม แซ่หรือ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190นางสาวอานันตพร จินดา และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189ธีรชัย-ขวัญชีวา-อทิตยา-วรัชญ์ อภิวรรธก
กุล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188ศศิณา สถิรตระกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187พัชรี อัศดรบริการ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186วรินทร์พร ชัยมงคลโรจน์
ลักขณา รักธรรม
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185Natvipa P1,018.07 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184ยุพิน สลับวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183วิตสุดา มหามนตรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182ลำจวน สายหมื่นไว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181นายวิวรรธน์ ปิ่นสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180น.ส.วีรวรรณ สำรวย1,528.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179นภิศรา-ธนวุฒิ งามวุฒิวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178ทวิชา ชื่นกองแก้ว และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177วีรกานต์ เบญจกาญจน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176นางสาวนวพร เทียมรัตนานนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175นันทนัช ชมสุนทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174ปรีชา รัตนพงศ์ผาสุข700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173คุณแม่เพ็กกี แซ่ลิ้ม5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172นางสาวภัทิรา ถนอมนาค500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171คมสันต์-ชนัดดา เตียวศิริชัยสกุล และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170นายชลิต ธรรมลังกา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169นิตยา พุฒพนาทรัพย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168น.ส.เพ็ญศรี อรรคศรีวร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167พิรุณ กมลแสน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166นางสาวเบญญภา สมลักษณ์
นางอุดม สมลักษณ์
นายสงวน สมลักษณ์
เด็กชายปริญญากร ดอนอินทร์ทรัพย์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164รัชนีกร โลหะชาละ2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163นางสาวนิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ บริจาค 500 บาทแก่
วัดบูรณพุทธ เพื่อสมทบทุนปัจจัยสำหรับภวายภัตรา
หารแก่พระภิกษุสงฆ์ค่ะ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162ฐิราณี พิมลอัศวคุณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161คุณรุ่งนภา ลมชิด2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160ดรณีกร สุปันตี และครอบครัว 3,650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159สุภัทศิริ อภินันทน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158นางช่อฟ้า นิลรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157ลาวัลย์ เศรษฐศิริสุขโชติ
วิลาวัลย์ เศรษฐศิริสุขโชติ
ณัชนันท์ เศรษฐศิริสุขโชติ
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156น.ส.ณัฐกฤตา แก้วศรีนวม และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155น.ส.ปุณิกา สมบูรณ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154ดารินทร์ เมฆบุตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153จอย ดีที่สุด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152ชนิดา พงษ์พานารัตน์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151นายสิทธิชาติ ใฝ่ฝากปัญญา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150นิทรา สนใจและเพื่อน ๆ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149คุณประภัสสร แก้วมุงคุณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148นาง จารุกัญญ์ ลีตเซิร์ท
นางสาว ศิริน้ำทิพย์ บัตเตอร์ฟิด
5,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147อานพ สินธพานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146นายกนกพันธ์ จินตนาดิลกและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145คุณมรุเศรษฐ์ เตชัสพัชรพงษ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143น.ส.เจริฐรัฐ จงจิตต์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142ชุติญาณ์ ศิริสมบูรณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141ณัฏฐ์พัฒน์ รัฐผไท และครอบครัว, พร
นิภา ขวัญยืน
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140เวธกา บุญญรังสรรค์
พนธกร เมธาวิชิต
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139นส รมณา อ่อนพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138นางซือฮุ่ยเอง แซ่ชื้อ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137ดารินี ภูพลผัน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136พัชรินทร์ เหมือนเพชร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135ครอบครัวเรืองทอง,ครอบครัวแก้วชูไสย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134นางสาวทยุตา สว่างเนตรนิล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133สุรภี แสงทอง3,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132นิจจารีย์ ทัพคัลไลย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131นางสาวอรุณพร บุญนิล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130วัลลภา ไชยปัญญา109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129เกรียงไกร โชติจรุงเกียรติ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128น.ส.ขนิษฐา เล็กดำรงกุล
5,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127พงศ์ศิญา ชังพูลสวัสดิ์ และ ครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126น.ส.จิรชยา ชัยสุโรจน์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125ครอบครัวพิกุลทอง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124นายศรเพชร นางอมรรัตน์ พลายละหาร400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123นางสาว ภคินี ขุนอ่อน ร่วมสมทบปัจจัยสร้างวัดบูร
รพุทธ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122นางสาว นันทิชา ขุนอ่อน ร่วมสมทบทุนปัจจัย
สร้างวัดบูรณพุทธ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121อัญมณี พฤกษชลธาร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120สำราญ​ ​อัครอิทธิกุล​และคุณบิดามารดา1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119ครอบครัวเกตุหอม 3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118นายสัมพันธ์ และ นางเสาวณีย์ สุนทร
ภูษิต
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117วรุณรัตน์ ไชยสุต3,333.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116ภัทรพร โชชัยพันธวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115นางศศิธร ชาติประสพ และ ครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114นางสาวพรนิภา พูนจันอัด1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113นภาพร วานิชขจร และ ครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112รมิดา ณัฐชาประทีป
บุญเสริม ณัฐชาประทีป
วรัชยา ณัฐชาประทีป
รติมา สุวรรณกำจร
วรกานต์ สุวรรณกำจร
ภัณฑิลา สุวรรณกำจร
สุมน โฮ
3,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111ครอบครัวพัฒนวัชรกุล
(สร้างวัดกับมือ)
5,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109นายวรเมธ แสนยานุสิน และครอบครัว3,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108ปิยะ การะเกตุ444.44 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107ฐิติกุล หิรัญรัศ209.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106สุภา ช่างวิชชุการ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105น.ส. พัชรี วิริยะธาดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104ครอบครัวแสงศิรินาวิน120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103วีรกานต์ เบญจกาญจน์ 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102นาย​รัฐ​นันท์​ เ​ต​ชะ​ธ​ิ​ติ​ธน​วงศ์​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101ณัษฐพงษ์ เกตุแก้ว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100คุณแม่นันทวรรณ ตีระธรรมพจน์พร้อม
ครอบครัว
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99สมรัฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98อภิชญา​ สมศรี150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96วิริยา วชิรานุวัฒน์พร้อมครอบครัว60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95ไม่ออกนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94อัญมณี พฤกษชลธาร50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93ครอบครัวพึ่งอุบล1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92นางสมกิจ ศรีอาจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91นางสาวรัชชาสร กันแสง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90พรสวรรค์ ตั้งสืบวงศ์ และ ชัยเดชปิยวนิช
พงษ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89สุวิทย์ แก่นภักดี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88ธัญษร นิตยภาพสกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87น.ส.ศรัญญา วินิจพงษ์พันธ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86วิธาน มีนาภินันท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85นางสาวนันท์นภัส ภัทรไพบูลย์สุข และ
นายศรเพชร ทิพย์สมบัติ
20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84พระจิรวัฒน์ อภิวฑฒโน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83นางสาวนันท์นภัส ภัทรไพบูลย์สุข + นาย
คงศักดิ์ คุ้มราษี
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82comprehension understandin100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81รมิดา อรามรุณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80วัชรี อัศวยิ่งเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79ศศิณา สถิรตระกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78ศศิณา สถิรตระกูล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77กนกวรรณ ภู่ระหงษ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76นางสุภา-ด.ญ ฮารุกะ ไซโต
น.ส.ธัญญรัตน์ ยั่งยืน
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75นายภัทรวัชร มุกต์มณีกุล555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74พิภัทรา-สิทธิโชค กิตติรักษ์ตระกูล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73ทวิชา ชื่นกองแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72กมลเนตร วรรณเสวก5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71นายสัมพันธ์ และนางเสาวนีย์ สุนทรภษิต2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70ผุสดี เพิ่มธรรมสิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69นางสาวจิดาภา ศรีสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68ปริสา สนธิ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67กรพินธุ์ โอฬารเสถียรกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66น.ส.ศิวณีย์ จาบรัมย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65สุภาณี บางเสน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64นายอภิชาติ ชาครวิโรจน์และครอบครัว1,000.35 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63เกียรติศักดิ์ สมวงศ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62นางนันท์นภัสร์ ทิพยวรรณากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61นายสุเทพ-นางอัจฉรา วิโรจน์ไพสิฐ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60ประภา เทียนเกษม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59มาวิน เอี่ยมทา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58ศศิมาภรณ์ อ่อนพุทธา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57มณีรัตน์ อุสาพรม
Mark Quaka and Family
3,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56อรจิรา ติขิณาานท์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55นงนภัส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54นางสาวสุชีรา อมรมหพรรณ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53ภาวัช ฉัตรธัญญากมล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52วีรา ศรีสว่างพงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51นางสาวรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50สุวัจนา บุญรักษาสุข และ
พันธ์ทิพย์ สุขไพบูลย์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49มุกดา จงมั่นวัฒนา5,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48จิราภา ชุงและครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46จันทิมา การธนะศาษฐ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45โชติกา ภูลายขาว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44พิเศษสม จันทร์ทองนิ่ม700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43นาย ดุสิต นาง วิภาพร และ นาย ภาวัต เรือง
จุติโพธิ์พาน
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42วัลลภา ไชยปัญญา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41โครงการสร้างวัดด้วยมือ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40นิศาชล จันดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39นพรัตน์ สดชื่นพานิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38วีรวรรณ ของสิริวัฒนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37นางสาววิริยา พลเมฆ พร้อมบุตร และ
นายเอกพงษ์ สุริยะ
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36ปิยาภรณ์ วุ้นบาง10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35สมพร5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์ ประภาษ กาวิช และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33นายกรกช โตสงวน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32ลัลน์ณภัทร ไตรธรรมวงษ์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31นางสาว อนัญญา ธันยวัจกุล และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30พัธณี วารีลาภประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29สร้างวัดกับมือ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27นางสิริพิมล เหลืองวารินกุล10,000.06 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26วิดาภรณ์ จิรางกูลวัฒนา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25ลินดา ไทยมนัสวี600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24วรัชยา ณัฐชาประทีป1,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23สมใจ ไพรัช พรไพรเพชร เเละ ครอบครัา
วรวิทย์ เหล่าสถิรวงศ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ดอกรัก. วงศ์ศรี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21จักรพันธ์ ชินวิทยาภรณ์ และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20นางสาว ปุณยชา เตพละกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19วิจิตรา เกล็ดสุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18โครงการสร้างวัดกับมือ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17คุณพ่อพิชัย-คุณแม่อรวรรณ
ปฐมอนันท์ และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16โครงการสร้างวัดกับมือ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15อัครชัย มโนสา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14นางสาวสุภาพร สินมาและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13นางสาว อรณิชา ศุภผลา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12นางพิชยา ปัญญาแวว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ศิริรัตน์ เพ่งบุญ และChingและ BP100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10วิชภัทร โอสถานนท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9นางนงลักษณ์ สุพรรณคง2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8 นางสุขฤทัย ออยเบิค2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7นายธีรพร และนางเปรมจิตร โลกโบว์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6นาวี ปฐมอนันท์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5ธนวดี ศรีสวัสดิ์ศักดิ์ 5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4นางสาวเพ็ญทิพย์ อภินันทพร 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3นางเสงี่ยม ทองเต็มดวง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2ภูสิทธิ์-โสภา-อรุษ ไพศาลเสถียรวงศ์500.16 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1น.ส.จิราพร เจตนาภิวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก