เจ้าภาพสร้างพระไตรปิฎก


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์199.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3นางขวัญพัฒน์ นายฐานะเชษฐ์ สุวัฒนา
กุลวงศ์ และลูกๆ
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4ยอด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5Chanida10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7พงศ์เพชร อมรสิทธิ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8คุณฉัตรชัย บูรพาเดชะ
และครอบครัว
41,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12รุ่งมิตร ชุนเฮงพันธุ์126.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13คุณมาลัย​ เหงขุนทดและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14น.ส.ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15กลุ่มจุ้มจิ่ม400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16นางสาวขนิษฐา โอฬารรัตน์มณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17นางนวลศิริ ประมวลทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18นายวิจัย​ ภาร​การ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19ครอบครัววชิรานุวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้เเม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23ไม่ระบุชื่อ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24สุกฤตา นาคปฐมกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26ร้าน Mimi on tour
โดยนางสาว นภัสธนันท์ ดินแดง และ ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27วันดี เหลืองวัฒนากิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29ฐณัชปพงภ์ นรชัยศักดิ์พล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30จินดารัตน์ ช้างรักษา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33นางสาวชุติ​กาญจน์​ ​ตรี​นว​ภัทร​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34สรณ์ศิริ ดาราเย็น240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35ครอบครัว ลักษณะเบญจรงค์
ครอบครัว จำเริญรัตนากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36นางยุพิน, นางสาวณัฐพร สุวรรณประดิษฐ์
นายปฐมพนธ์ ฐิติปฐมพนธ์
800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37ณัฐพิรา เนตรสว่าง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38รุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต และคุณแม่เช้า
เหล็กสูงเนิน
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39วรวรรณ เขมะไพโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40โสภิต ตันยานนท์
อรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41นิธิวดี ไทยเจริญ
นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43เมธินินทร์ ภิณญูชน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44ตุนท์ วิชธุว แพรขาว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46เมธินี สุวรรณประดิษฐ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48คุณสุวภัทร หอมเกษรและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49กุณฑล ราญรอน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50คุณมาลัย บุญเลิศ และครอบครัว
คุณสุภาพร บุญเลิศ
คุณสรสิช แสงคำ
คุณสหรัฐ แสงคำ
อุทิศให้นายสมชาย แสงคำ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51นายอโณทัย,นางปัญจรัตน์,นายพีรวิชญ์,
นายอิทธินันท์ เวทยากร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52ชูขวัญ เลิศอัศววิวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53กฤศณัฎฐ์ เลิศอัศววิวัฒน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54นายพินิจ-นางขนิษฐ์ชม หนูฤทธิ์และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55เกษราภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้า200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56สถาสรรพ วิริยันันทวนิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57จรัสพรรณ ขจรศักดิ์ชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58วรวิทย์ วิรุฬห์ธนวงศ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59นางสาวปรียานุช​ สิทธิพรม​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60กฤติมา พัฒนไชย และ อนุสรณ์ สุวรรณ
ารัญ
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61ไม่ระบุชื่อ4.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62เทพินทร์,สุภัทรา,วชิรพงส์ บุญกระจ่าง
และครอบครัว Nuja,Happy,Melodyและ
เด็กๆ
107.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63เด็กชายภาคิณ ถีระแก้ว และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65วันวิสาข์ ฉินนะโสต 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66จักราธร เขมะวุฒิไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68วริษฐา สนธิจิรวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69นางสาว วันเพ็ญ กิจจาปทุมศักดิ์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70อานนท์ ค้าสบาย20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71ชูเกียรติ ลิโมทัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72คุณฉัททวุฒิ พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74คุณภัทราพร พีชผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75ธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77วิกานดา วงศ์สุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78นางวรีพร วัฒนชัยนันท์ และบุตรชาย2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79สุพัตรา ศรีถาการ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80Siri Kringsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81อลิสรา สิงห์ประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82ครอบครัวลาภสุวรรณสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83กมลชนก ช่วยชูกูลและครอบครัว30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84ยุพิน อึ้งสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85นางสาวลักษณียา ยะถา1,009.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86นริศสรณ์ นิติพัฒนพล
รดา สมบูรณ์ปัญญากุล
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87อัคเดช แสงแก้ว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88ธนิตศักดิ์ - ภัทรวดี ประโลมรัมย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89สิริมาส จันทน์แดง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90คุณฉัททวุฒิ พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92คุณภัทราพร พีชผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96ครอบครัว ตันติโชติ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97กฤษฎา คีรีแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98Could 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99สมศักดิ์ นนท์นรเศรษฐ์ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100พี่กับน้องNPS300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101L500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102นางวรรณา ลาภสุวรรณสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103นางเขมัจฉรา ภวมนตรี อาลิกซ์ และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104วีระพงศ์ ยศบุญเรืองและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105อิศวีร์พร ไชยชนะ99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107น.ส.ฌาณิศาภัทศ์ คล้ายสิทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111Hathainut50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113อมรเทพ วังวิวัฒน์ขจร59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114นางสาวสุริวัสสา ดาวสุขชัยพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116กองทุนธรรมทาน”บ้านสุทธิโก”1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117กรณัท แจ่มสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118จิราพิชญ์ สายสุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ21.50 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120นพนัตถ์​ นิ่มสา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121กฤษฎา คีรีแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122นายถนัด เบิกนา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123นางสาวอำภา รักวงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124ฐิติชญาณ์ อุดมเดช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125น้องธีร์1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126นางสาวสุดารินทร์ รอดมณี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127ร่วมสร้างและถวายพระไตรปิฎก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128นุจรีย์ บุณยมานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129สรณ์ศิริ ดาราเย็น40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130พรชัย ลีลานิพนธ์ - สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์270.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131ธีรศักดิ์ มงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว365.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134โพธิญาณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135พราวฟอง จามรจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137ประไพจิตร หันกลาง พร้อมครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138Hajiwon100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139ธัญยธรณ์ อรัญย์ชลาลัย40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140นาง อรสา ดาราเย็น1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141กฤติณภัทร มีเชื้อ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142ดุสิต ศรีจินดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143น.ส.ณัฐพร ด้วงน้อย50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144ชนิกานต์ เกิดทรัพย์และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145นายเกรียงศักดิ์ นิมมานเทอดวงศ์และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146พรชัย ลีลานิพนธ์ - สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147ธีรศักดิ์ มงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148กฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149ไม่ระบุชื่อ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150อดิพง เบ็ญจปัก
วิไลพร อนุรักษ์
4,149.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151เขษมษักดิ์ หล้าสุดตา
อรอนงค์ ศรีเพชร
และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152กนกทิพย์ ร่มเย็น300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153เมธินี สุวรรณประดิษฐ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154กฤษณ์-อักษรา-ธัญญา สงวนพงษ์1,060.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155รวิภัทร ภูศานุวงศ์555.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156ฐิตาภา ชาลี25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157ภาสวัฒน์ ณ นคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158ศรีวิภา ร่วมเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159ครอบครัวพิพัฒนศิริกุล800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160พิชญาภัค เจือเจริญ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163บุษณิศา สมหมาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164ไม่ระบุชื่อ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165ดุสิต ศรีจินดา100.50 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166หจก.กิจชัยพัฒนา25391,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167หมายเหตุ ได้บริจาค 2 ครั้ง ๆ ละ 500 บาท รวม
1,000 บาท เพื่อร่วมทำบุญโครงการสร้างพระ
ไตรปิฎก
บริจาคครั้งที่ 1 500 บาท 9 ส.ค. 2563 10:59 น.
บริจาคครั้งที่ 2 500 บาท 24 ส.ค. 2563 8:52 น.
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169นางสุวรรณา จันทวังโส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171นายวรเมธ หนูบรรจง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173พ่อประมวญ - แม่นงนุช ปราบเขตต์
ส.ต.อ.นวมินทร์ - จารุวรรณ ปราบเขตต์
น.ส.ธัญญลักษณ์ ปราบเขตต์
10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174ครอบครัวลาภสุวรรณสกุลและ น้องโมโม่ น้อง
จีโน่
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175อลงกรณ์ สุวรรณเวช, ศศิมาภรณ์ ล้อม
ทอง
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176สุปราณี สุทธิชวาลกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177ครอบครัวฟองคา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178ครอบครัวปฐมอนันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179ชิดชนก หอธรรมอนันต์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180บ้านแก้วเกษม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181นาย​วิจัย​ ภาร​การ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182ณัชชา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183เอื้ออารีย์ จันทรนิมะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184ครอบครัวชัยสวัสดิ์อารี และครอบครัวมา
นันท์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185ไม่ประสงค์จะออกนาม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186นางสาววรณัน วรินทร์ลาภและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187ปริญญา อยู่เป็นแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189หทัยกาญจน์ พรานเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190ไม่ระบุชื่อ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191นาย มนัสพงศ์ สุวรรณชาศรี
นางสาว ครองขวัญ ขาวพุ่ม
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192ฐิติมา เสตสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193หทัยรัตน์ อติชาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194“โครงการสร้างพระไตรปิฏก”200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195นางสาวพิชญธิดา ศรีธิและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196หทัยนุช59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197นางพัชรี รักบำรุง
นางสาวปริศนา รักบำรุง
นางสาวปรัศนีย์ รักบำรุง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198พรรณธิภา พิสิฐสุขสิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199วนิดา ชมกรุง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200นบ ลิ้มประเสริฐ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์และครอบครัว
ครอบครัวยืนยงรัตนากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202.100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203ศศิมาภรณ์ ล้อมทอง
อลงกรณ์ สุวรรณเวช
250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204ไม่ระบุชื่อ35.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205พิศลยา. เกษสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206ศรัณภัสร์ เหมมนัสศักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207คุณรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209นิธิวดี ไทยเจริญ
นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210พรเจ้านาง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211ธีรศักดิ์ มงคล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213สุธิดา ทัศมากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216น.ส.จินดารัตน์ ช้างรักษา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217ไม่ออกนาม900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218นางสาวดวงกมล ซื่อสัตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219วิจิตรา เกษโกมล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220อัญญารัตน์ มุกลินวงศ์และครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221นส. นวรัตน์ ชูถิ่น และครอบครัว69.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222กัญญารัตน์ เดชสุภา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224ตปาลิน เจริญสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225กฤษฎา คีรีแก้ว10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226อรอนงค์ ศิริภิญโญภาพ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227นางณิชากร ฉิมน้อย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228ภาสวัฒน์ ณ นคร1,865.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229-5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230Siri Kringsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231ฉัตรสุดา และครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232ปทิตตา​ เทียน​ส่อง​ใจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233ดลนภัส ชลวาสิน และครอบครัว246.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234พัทธมน จันทนมัฎฐะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236นบ ลิ้มประเสริฐ30.00 บาทภาพที่ระลึก