เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ช่วยปกป้องแพทย์และบุคลากรณทางการแพทย์ ที่ต่อสู้กับสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาดในไทย


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3ณรงค์ แม่นปืน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4ศรันย์-ณัฐชญา-อัคระ ไมตรีเวช 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5Chanida100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6จนัสธา5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8ณัฐธยาวรรณ์ อัครจินดากร400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9ศุภลักษณ์ รัตนะเวสสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10จุฑามาศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11สิตานัน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12นปภัช ตั้งวรธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13นันทิชา ธนเจริญจำรัส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14รวีวรรณ มาขุนทด200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16ตรีเพชร โกศลยุทธสาร 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17พิชญ์สินี เทพาอภิรักษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18สุธาสินี ตั้งถนอมวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19ตาไข่1,134.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21พิมพ์ญาดา ปราบพาล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ไม่ประสงค์ออกนาม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23กาญจนา ตั้งเทียนชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24นายประสงค์ คู่สุขธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25สนิษฐา แก้วลัดดากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26มนันยา บุญมี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27กองบุญธรรมทานพี่อ๋อ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29มนทา เกรียงทวีทรัพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30นายสนอง ดาทอง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31ณัชชา เพ็ญเขตรวิทย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33นางสาวพรพรรณ อู่พิทักษ์1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34สุกฤตา นาคปฐมกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35นานาพร โกสินทรเสนีย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37วรวดี คูณาภินันท์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38-500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39ปริญญา อยู่เป็นแก้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้เเม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆและเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41วิจิตรา เกศโกมล665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42พัชรา ศรีพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43ปิยะรัตน์ พัชราวิวัฒน์พงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44ณพล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45กิตติคุณ เตชะมวลไววิทย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47เชาวลิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48ศันสนี งาม​ณรงค์​กิจ​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49สุภาวดี ทองด้วง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50รัตติยา596.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51นางสาว ธัญยธรณ์ ศักดิ์นาวีพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52กมุข ศรีสวัสดิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53จีณัฐฐา 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54นุสรา บำรุงธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55ฤดี ค้าขาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56ศศิณา สถิรตระกูล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57สรุจ ภัทรานนท์อุทัย5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58แนลซี่. ก้องสมุท200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59สุธีรา กาญจนภิญโญวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60สมนึก แก้วมา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61คุณนทีทิพย์ ตีระนทีกุลชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62ไม่ต้องออกนาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63ธนา ธีระวิทย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64นางสาวกมลฉันท์ ประสมบุญ
นายอิงธานินท์ ทำเนา
และครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65ศิริรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66แม่ทองทิพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67ธัญญ์นภัส400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68สมนึก แก้วมา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69ครอบครัวลินิฐฎา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70แม่ตะเคียนบ่อน้ำทิพย์และไข่จัดเจดีย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71วันดี​ ใยอ่อน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72สุทธิสา บุษยานนท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74^__^200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75น.ส.อรพรรณ อารีหมาน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76ยุวดี เปรมวิชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77ณธกร สงวนพรหม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78พรินทร์ สุทธิวรรณ300.20 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79กรณิศ และ เสาวลักษณ์800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80ธัญกมล ตริตระการ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81นางประภัสสร วงศ์รัตนเทพา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83นุชนารถ หุตะวัฒนะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84ธัญีวีร์ ธนภัทร์อภิวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85Pitiphorn Parisawong200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86อนวัชช์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87นายภูภัฏ จรูญวรรธนะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88จรรยาภรณ์​ ศิลปานันทกุล700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89ศีลวัตร วีรกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90รุจิพัชญ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91คุณศุภชัย คุณศุกัญญา แสงเพชร์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92สรัญญา สมุทรานุภาพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93สุจิตรา อสุนี ณ อยุธยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94Chattrapiban2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95วรัชยา ณัฐชาประทีป1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96คุณธันย์นรี พรไพรเพชร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97มานะชัย ตันติกาญจนากุล10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98Nontavich100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99นางสาวพนัชกร ภัยนิราศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100-500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101พรรณนิดา วัชรรุ่งเรือง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102นายพีรยุทธ์ เหลืองวารินกุล100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103ชุดหมีพี่หมอ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104พนิตตา เบญจพลและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105เบญจพล คุ้มวงษ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106ประไพพรรณ เจริญใจ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107ไอลดา ทัพสุทธิ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108ครอบครัวทองใบใหญ่200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109ไตรรงค์150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110เสาวลักษณ์ อุกฤษฎาวิทิต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111ศุภลักษณ์ คีรีคช -น้ำมนต์ -เรย์เรย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112คุณแม่เช้า เหล็กสูงเนิน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113Miss U , family & friends499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114วรรณา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115นางสาว พัทธมน สนั่นดัง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116เปี่ยมบุญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117พรทิพย์​ รักธรรมสถิต3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118ศราวุธ เวฬุการ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119เกษรา รัตนกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120กฤษณพร พิทักษา49.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121นารีรัตน์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122โชคพิทักษ์ แจ่มรัสมีเงิน499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123สิรอร ลีลาสูรยกานต์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124นายวิษณุ อัครวิมุต40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125คนึงนุช เรืองไรโกเมน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126หาชุดหมีให้พี่หมอ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127วลัยภรณ์ ธีรเจริญทรัพย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128วจี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129นฤดล มัฆนาโส
ปรียานุช สิทธิพรม
199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130ชนิดา ทิพย์วงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131นายพงศ์สุพัฒน์ ศุภศิริสินธุ์1,000.16 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132ชนิสรา99.66 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133นายนภัทร พร้อมมูล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134หาชุดหมีให้พี่หมอ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136นพรัตน์ วงศ์ไวทยากูร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137คเณศ วิริยะอุดมชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138ดาวใจ อยู่ดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139คุณมาลีวัลย์ อยู่มา700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140หาชุดหมีให้พี่หมอ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141ร่วมโครงการหาชุดหมีให้พี่หมอ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142กรกฏ สุทธารมณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143ปทุรัตน์ อัศวสุดสาคร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144ศิรินทิพย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145ฉัตรรัตน์ เหมวัตร์240.56 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146ภาราดา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147วรางคณา ทองคำใส1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148จิรพร พงศ์นิพทธ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149ธิรัญ รุ่งสว่าง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150รัชณีวรรณ สีตลาภินันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151เทพินทร์,สุภัทรา,วชิรพงส์ บุญกระจ่าง
และครอบครัว ,Nuja,Happy,Melody
และเด็กๆ
507.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152ธีรภัทร์ แสงทอง2,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153พัชรินทร์ เหมือนเพชร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154ปดินันท์ วรรณสุริยะ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155คุณ จินตนา เติมสินวาณิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156ธนากร เรียงสมบูรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157ปาริชาต เจริญพัฒนไพศาล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158รุจาภา เหม​นิลรัตน์​240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159นุสรา ภาคย์วิศาล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160หาชุดหมีให้พี่หมอ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161นางสาวจิราภรณ์ อังคเรืองรัตนา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162ไม่ระบุชื่อ5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163สิรีรัศมิ์ เจนจรัสสกุล
สุริยพันธุ์ ธีราภารัศมี
3,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164หาชุดหมีให้พี่หมอ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165โพธิญาณ สองแก้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166จักรพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167กนกวรรณ พิมมานนท์800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168ฐิติพร หลอวณิชย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169วรารัตน์ ริ้วธำรงสฤษฏ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170อุทุมพร ไวฉลาด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171พีรวัฒน์ หิรัญญสัมฤทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172นายภวสิน จรรโลงเศวตกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173เอลิฌา สุขดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174วิภาดา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175นางลำใย ผลพานิช100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176อังศุธร ตังธนาวิรุตม์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177นางสาวบังเอิญ ทองมอญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178อวัสดา เมาะราษี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179หาชุดหมีให้พี่หมอ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180นิมมาวดี ไกรนรา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181Wan300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182ภูษณิศา โชติธนถิรเดช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183นางสาวศิวาภรณ์ สังข์ยิ้ม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184พั​ชรินทร์​ พรั่งพร้อมกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185นายณัฐทยา ขวัญรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186น.ส.จิราพร จงศุจิพันธ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187JumeTheCat500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188นัฐพร แผ่นผา 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189กรรณิการ์ กาญจนสาวิตรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190เสาวณีย์ ฮวดวิเศษ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191ครอบครัวเลิศอัครพิทูร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192นพ.เกรียงศักดิ์ นิมมานเทอดวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193อิสริยา เอกโรจนกุล และครอบตรัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194สุภาวดี เลิศนิมานรดี
พรรณวจี ภิบาลศิลป์
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195รวิวรรณ กออนันตชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196ณัฐพิรา เนตรสว่าง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197??500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198ตุ้ม3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199โกวิท สนั่นดัง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200ร.ต.อ.ธรรมวัฒน์ เกียรติก้องกำจาย พร้อมด้วย
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201จุฑารัตน์ พงษ์สง่างาน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202กรรณิการ์ สุขนุ่ม400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203จุฑามณี พงศ์ประพฤทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204นางชลธิชา ลี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205เปรมฤดี กังสนารักษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206นางภัสดา วีระวุฒิพล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207วนัสนันท์ ไตรสุวรรณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208คุณอรพินท์ เมนส์-ธนิตย์ธีรพันธ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209วินะดา สัจจวโรดม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210นิรมล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211น.ส.ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212วันวิสาข์ ฉินนะโสต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213ภัสพงษ์ ยิ่งชนม์เจริญ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214วิดาภรณ์ จิรางกูลวัฒนา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215Amonrut 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216จุฑามาศ เงาะผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217แนน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219ลักษมณ​ สวัดิ์ผาติจรัส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220เสื้อหมีให้พี่หมอ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221พีชญาดา ธนสุคนธ์
สุรเดช ธนสุคนธ์
วชิรกุล ธนสุคนธ์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222แพรวผกา ชุมทอง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223ปิยะพร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224ภัทราพร เมธีประภา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225นางจงกล ศรีธร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226ไม่ระบุ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227ครอบครัว เอี่ยมอำภา199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228pornthip100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229กุลิสรา อมาตยกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230 สุเมธ มลธิชา ชิชญาสุ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231อรอุมา ลายทิพย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232ชุดหมี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233สกาวเดือน เกตุสุวรรณ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234ครอบครัวทองกร99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235ภรณ์ทิพย์ บริบูรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236นาถยา​ บุญพันธ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237วิลาสินี สันติวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238แสงรวี ลือสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239วุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240จุนพงศ์ เหล่าศิริรัตน์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241สุวิสา ประทีปถิ่นทอง
322/45 รัชดาภิเษก 3
รัชดาภิเษก
ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242เอก​วัฒน์​ นิธิ​ไชโย​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243พิมพ์พิกา ประคัลภวงส์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244Pinprapa Myhre500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245รัชพงศ์ ตันติภัณฑรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246มาริษา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247 ตระกูลอังอุบลกุล และพึ่งกันไทย และศิริ
วัจนากูร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248Dreamland Property, อัจฉรา พึ่งกัน
ไทย, ธงชัย พึ่งกันไทย
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249ลูกจัน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250ปริยา ศฤงคารรัตนะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251ดาวนภา​ &​ คริสเตียน​ เชลเลนแบร์ก​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252ศกุนากร ปัญญาชนะกุล และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253เนสวอเตอร์​ปิติสุขใจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254ลัดดา ตั้งเกียรติศิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255tunn99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256ไม่ต้อง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257พรณิชา เผ่าพันธ์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258นางสาวชลธร มีวงศ์อุโฆษ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259ขวัญกมล ศาสตระรุจิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260นภัทสกร พิทักษ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261ภัสรา อรุณมีศรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262ไพลิน สุวรรณเลิศล้ำ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263น.ส.สุรีย์รัตน์ เล็งวัฒนากิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264BareFoot1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265Parittapa Preyaporam9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266อรอิศรา 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267นางสาวภัทรภร หวังใจชื่น500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268...100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269สรณ์ศิริ ดาราเย็น120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270ธัญญรัศม์ วรโรจน์ณิชชกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271สุพรทิพย์ ภูวรุจานันท์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273ชนาเมธ จันพรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274นางสาวณัฐพร ไทยจงรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275แม่ฝ้าย&น้องฟู่ฟ่า500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276สินิอร​ วงศ์เจริญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277วลัยภรณ์ วิสุทธารัมณีย์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278นางสาวธัญญรัศม์ สินภัทรนันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279น.ส.กาญจนา ยะพรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280ษรนันดา เย็นสมุทรและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281นันทินี รักรุ่งเรือง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282อนรรฆอร แจ้งเอี่ยม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283Massaya200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284นายเกียรติศักดิ์ ปิงกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์และครอบครัว
ครอบครัวยืนยงรัตนากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286อัศวิน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287นัคมน พิริยโนทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288สุรัตน์ เรียเต็ม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289นันธกา​ จองสุรียภาส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290ปราณี เกษมทรง137.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291อัศวา อัศวโฆษิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292เพ็ญจิตร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293อานนท์ ค้าสบาย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294ปฐมพร ศรีใส300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295หาชุดหมีให้พี่หมอ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296ปิยนันท์ เพียรพยุห์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297ดรุณี​ สุริสาร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298พนิตตา น้ำดอกไม้200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299นายจักราวุธ พรหมเพ็ญและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300ธัญลักษณ์ สมโน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301ไม่ระบุ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302ชนิษฐา ศรีมหาทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303น.ส.เขมนิจ คมแก้ว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304กฤษณ์-อักษรา-ธัญญา สงวนพงษ์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305เมธี เลิศสุวรรณโรจน์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306อชินี ภาสุรปัญญา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307ธิรารัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308สุจารี เหมาะประสิทธิ์678.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309กฤดา พิสิษฐ์ไพบูลย์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310นางสาวอรวรรณ อนันตธนวนิชย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311จักรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312**1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313ปภาดา ดุษฎีวนิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314ปิยาภรณ์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315น.ส.โศภิตดา สถาผลเดชา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316ชุติมาและครอบครัวโพธิ์ชัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317สุภาภรณ์ ประพันธ์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318จอย ชายแสน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319ญาณวีร์ สังข์สัมฤทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320นิรมล อัมพรชูกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321น.ส.จิรฐา อำยะศิริ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322-100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323พัชรินทร์ ครูเจริญกิจ20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324น.ส.ศิริภา กออินทร์ศักดิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326นางพิราวรรณ ชัยบุญญาสุรัตน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327พาปริญญ์ จำลองกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328เพชราพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329โรจนันต์ โรจนธเนศ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330ครอบครัววีระวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331มัญชุพัฒน์ สหธนสมบูรณ์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332รัตติยา ฉัตรสุบรรณกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333นายโยธิน จันดีดา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334น.ส.ณัฐภัสสร บำรุง242.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335กมลวรรณ ดาราวุฒิ,
ศัสยา ดาราวุฒิ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336พรรณภา พรหมชิณวงศ์89.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337วิษณุ รัตนประสบ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338เอมอุไร ภัทรพฤทธ์พาณิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340สุชาดา โชคดีผาสุข 269.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341ครรชิด พิสุทธิชินวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342Vethka boonyarungson 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343อุมาพร พันสาย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344โกโก้100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345วิศรา เลขสฤษดิ์
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346ศิริวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347เขมิกา คัทยวรรณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348อนุกูล รัชตวงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349สรัญญา อมรสมบูรณ์ศักดิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350แอนและครอบครัว2,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351ธนปรียนันท์ เผ่าหลักแหลม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352กุลณัฐฐา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353พรพิมล วจนะศิริ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354จุนเจือ วรรณะ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355รฐิยาภรณ์ ลิมวิภูวัฒน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356กชกร พรหมสาขา ณ สกลนคร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357สุวรรณี แทนธานี 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358มลิวัลย์ นพพร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359นางสาวรุจิรัตน์ โกยกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360วรวัฒน์ วิจารณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361พรรณิสร เอี่ยมเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362สุชัญญา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363พิศลยา เกษสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364น.ส.กัลยาณี ไพรบึง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365วรณัน วรินทร์ลาภ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366หาชุดหมีให้พี่หมอ
สุทินพร สุทธสุภา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368ชุภษา ยุติธรรม199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369ASCHARA BUNTHAWIL1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370Por Vipasporn 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371ณัฐฑี จุฑาวรากุล และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372นาย ยงศักดิ์ ชูนวน600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373ชญานิศ พลายงาม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374 นส.ปภาวดี อัตตวนิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375ดุสิตา-กาญจนาภรณ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376-1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377ฉวีวรรณ เชี่ยวชลาคม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378กนกวรรณ หาญอิทธิกุล1,000.08 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379สุชาดา วีระสกุลรักษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380นางสาวดวงพร สนิทไชย400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381ไม่ร้250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382ชนกพร จารุอารยนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383ณิชาภา​ แซ่โซว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384คุณสุขใจ และ คุณหลา
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385กานดา ตุลาทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386ปุษยา พวงรังษี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387บุญลักษณ์ กิตติวิโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 388อธิษฐ์​ แพทย์เจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 389 Sirimas and Dr.Richard David Hopkins1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 390นันทวุฒิ ช้างศิลา และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 391น.ส.ปนัดดา สระทองโน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 392อนัญญา ประสงค์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 393อัฐ​สุภา​ เกิด​บารมี​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 394มณีปัทเมโหร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 395สมเกียรติ-วิไล-ภัศจี คงศีล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 396ร่วมบริจาคโครงการหาชุดหมีให้พี่หมอ20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 397พิมพ์ลักษณ์ วรกิจโภคาทร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 398สุนันทา ทองจันทร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 399ชัยศักดิ์ ตันกิติยานนท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 400นางชลธิชา ยนต์ดัน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 401Nidnoi500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 402น้องมะลิ+น้องนิวตั้น350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 403นางสาวชลธิชา โภคาพานิชย์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 404อุรสา พรหมทา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 405n/a500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 406จรัสพรรณ ขจรศักดิ์ชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 407จิรัฎฐ์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 408นายบรรพต สง่ากร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 409ลลิตภัทร เสริฐพรรณึก
ร่วมบริจาค หาชุดหมีให้พี่หมอ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 410อภิญญา อุ่นอนันต์พิทักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 411สรวิศา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 412สิตานัน 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 413จิราภรณ์ นิธิไขโย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 414เกวลี อุ่นสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 415จิรพรรณ แซ่ลิ้ม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 416วรารัตน์ อินทรัตน์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 417ชวลิต-จันทิมา-ธีรวุฒิ-ฐานิตา องควานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 418ณิชารีย์​ สุภัทรา​กุล​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 419บ๋อมแบ๋ม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 420สวนีย์ ธีรดิษยาพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 421Jantira N.200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 422ชุดหมให่พี่หมอ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 423เสาวนีย์ โพธิ์อยู่100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 424ไม่ได้เป็นเจ้าภาพค่ะ แต่ร่วมบริจาคหาชุด
หมีให้พี่หมอ 200 บาทค่ะ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 425เพ็ญแข เลิศเพียรพิทยกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 426พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 427นายบุณยธร อาภาตั้งตระกูล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 428นายประวิทย์ หลวงฤทธิ์และบุตร
นางสาวณัฐญา หนูน้อย
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 429เพชรดารินทร์ ลิมปนนาคทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 430กิ่งกาญจน์ กมลศักดิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 431ปฐมฤกศก ปาระมีสา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 432ครอบครัว พิพัฒนศิริกุล6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 433ญาณิศา สาธิตวณิชวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 434หาชุดหมีให้พี่หมอ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 435Sinee500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 436เบญจพร สุวรรณศิลป์และครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 437ชิญอัญ สำคัญรชสกุล และไอโกะ วัศยา
วัลย์ สีมาชัยบวร
699.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 438คเณศ รตะพิพัฒน์ เเละครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 439ร่วมช่วยคุณหมอ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 440ปิยาภร วัฒนกิจอุดม
และครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 441อนงค์นาฎ ทวีสิทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 442จุฑามาศ สมสอน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 443สุภศิลป์ นิภารัตน์ สิ้นทุกข์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 444พิมพ์ศิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 445นายนราพงษ์ จิรมณีงาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 446นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 447จันทร์รัตน์ เถื่อนวงศ์ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 448นางสาวแสงเดือน อินประสิทธิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 449น.ส. รุ่งอรุณ พัฒนะธเนศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 450กนกวรรณ เพชรอุดมสินสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 451สพล แหยมแก้ว และ ปิณฑิรา เสียงเสนาะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 452Supattra Sritakarn 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 453ศศิภา หอธรรมอนันต์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 454Nopp Noppawat200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 455ผุสดี ไพศาลวิภัชพงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 456ภัคพล โอภานุรักษ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 457พ.ต.ท.วิทยา คุ้มวงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 458ภิรญา พวงทอง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 459นางสาววิไลวรรณ แคลนกระโทก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 460นัชชนันท์ เนียมหะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 461นางสาวศศินันท์ สันนิธิลาวัณย์1,000.10 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 462-500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 463พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจริญ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 464นาย​วิทยา​ ทาน​ะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 465สุชัญญา ลิมป์กุลวัฒนพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 466ศตชัย ตั้งเด่นไชย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 467อาภาพรรณี ศิริรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 468นายอรุช ขุนวิไชย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 469เขมัจฉรา ภวมนตรี อาลิกซ์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 470ช่อฟ้า นิลรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 471จิราพร จันทร์เนตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 472รำพิอาภา ศิริรักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 473ไม่ต้องใส่ชื่อค่ะ อยากเพียงร่วมบริจาคเฉยๆ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 474วัลลภา เลิศสินธุ์ภักดี1,000.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 475ณัฐรดา ศิริอัครกรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 476หาชุดหมีให้พี่หมอ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 477รุธิรินทร์ ชีวะเจริญไชย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 478Suwanan Rungreang100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 479สุมิตรา สปริงกินส์เฟลด์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 480 ชลนที500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 481กันยา​รัตน์​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 482อินทูกานต์ เปรมเพชร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 483วีณารัตน์ แก้วดก1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 484นางวชิราภรณ์ วิชญชีวินทร์ พร้อม
ครอบครัว
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 485ช่อทิพย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 486นภดล ศุภสวัสดิ์กุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 487เลอไท เสถียร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 488นุชนาฎ สัตยากวี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 489จิราภรณ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 490นรินทิพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 491Luck Wongse-Ek500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 492น.ส.ดวงเดือน ผิวเหลือง พร้อมครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 493เอมอร อัคควุฒิไกร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 494หาชุดหมีให้(พี่)หมอ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 495น้องเล็กและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 496ทิพยวดี เลิศพิพัฒนกุล และครอบครัว333.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 497ธารทิพย์​ สาณะเสน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 498หลักชัย บึงโบก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 499ขวัญชนก เพชร์พลอยศรี 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 500ไพจิตร ขวัญปกรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 501สิริรัตน์ ลลิตกุลธร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 502 Duangtrin500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 503มนสิการ ทิมรอด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 504สาวิช อันยาวาทพานิชย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 505ครอบครัวพินิจพุทธพงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 506ปิ่นอุมา3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 507คุณแม่มานี โอสถอภิรักษ์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 508ชัยพฤกษ์ เจ็งวัฒนาพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 509เบญจมาศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 510น.ส. สุพร วิศิษฎ์วรณัฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 511nutoux &​ family100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 512กาญจนา ศิริวงศ์วิเชียร และ ครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 513อัจฉราพร สั่งดี120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 514ปวีณา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 515สมพร ปานสิทธิชัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 516ภัธ ลี้โภคภิญโญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 517นริศสรณ์ นิติพัฒนพล และ รดา สมบูรณ์
ปัญญากุล
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 518กล่องเพชร กฤติสิริกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 519วรัสยาพร ธนโชติกันตินันท์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 520Antz P600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 521หาชุดหมีให้(พี่)หมอ10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 522ปานวรินทร์ เอกอนันต์ธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 523นภาลัย โสวัฒนางกูร10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 524สื่อธรรมะดังตฤณ105,349.05 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 525นางสาวสิริมาจย์ แสงสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 526เพ็ญพรรณ​ อึ้งประภากร​ และคุณสุวิทย์​ ปุญญ
พัฒนกุล​และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 527อภิสิทธิ์ สุธาประดิษฐ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 528วิไล วงศ์รัศมีจรูญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 529หาชุดหมีให้(พี่)หมอ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 530สุชาดา หลิกาพันธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 531นางนพวรรณ ไตรภพ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 532ทองพรรณ คุณวิทยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 533ปริญญาพร ภาคสินธุ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 534อุไรวรรณ ชัยวิริยะกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 535สุนันทา มงคลธนิต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 536วรยา ขจรพิสิฐศักดิ์ และครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 537ศักดา เลิศชนะพิสิฐ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 538สิริขจร ตังควัฒนา และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 539อาภาพร อุษณรัศมี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 540ธฤษณุ บุญนิตย์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 541พิรัชต์ วงศ์สกุลยานนท์1,940.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 542กนกวรรณ จิตต์งามกุศล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 543พัฒณานนท์ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 544ประชาชนคนไทย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 545น.ส. นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์
นาย ธีระ จินตนธรรม
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 546ณัฎฐพัชร จันทร์พันธ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 547ธัญสุชา ดิสสะมาน1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 548นายปณชัย สันทนานุการ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 549สุภาวดี ชนะพาล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 550พันทิพา หงษ์บัวภา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 551กมลทิพย์ เลขะกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 552น.ส.ณัชชา ธนประชาสรรค์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 553อัญมณี พฤกษชลธาร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 554คณิดา พันธ์หิรัญพฤกษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 555พงศกร กวีสุนทรเสนาะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 556อารยา ชลสายพันธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 557ไม่ประสออกนาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 558นางสาวสุภัสสรณ์ วัฒนเมธานนท์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 559น.ส.วันวิสาข์ กองทรง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 560วัลลภา ทิพย์ปราณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 561นายวรวรรธน์ เวชจิราพิศุทธิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 562ภัณฑิรา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 563เอื้อมพร อัศวสัตตวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 564น.ส.บุณยนุช นำโชควิริยะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 565ม.ล.ศศิภา สวัสดิวัตน์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 566มนัสชื่น โกวาภิรัติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 567พัชราภา สุรัตนสุรางค์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 568ครรชิต เนื่องจำนงค์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 569นรมน ฉัตราภรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 570คุณวิรงรอง นกแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 571วีรวรรณ​ สำรวย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 572วรินทร์พร งามดำรงค์ยืนยง388.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 573นส. สุนีรัตน์ ธนาพันธรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 574รัตติกาล เดอลามารช์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 575ไม่ระบุ178.25 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 576กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 577แนบการ มรกตวิจิตรการ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 578ชานนทร์ มรกตวิจิตรการ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 579ด.ช.แนบภพ แซ่ฉั่ว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 580ด.ช.แนบภูมิ แซ่ฉั่ว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 581คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 582นายวิเชียร แซ่ฉั่ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 583แนบภู ไชยวิสุทธิกุล และประจักษ์ วิฑูร
เศรษฐ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 584สุพัตรา ธงทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 585ไม่เป็นเจ้าภาพค่ะ 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 586สมโภช​ ศรี​สโมสร
รัมภาภัค​ ศรี​ทอง​
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 587Pat Khetanun300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 588วิไลพร บำรุงโรจน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 589รักณท ชำนิราชกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 590น.ส. ศิริกาญจน์ ศรีภิบาล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 591ปัญญกัญญ์เตชะวริทร์เลิศ1,001.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 592จิราพร โพธิ์ชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 593ด.ช.พงศกานต์ ชีวศุภกร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 594วิชชุดา วิไลรัศมี และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 595วรินทร์ เพ็ชรโปรี, พารีเพ็ชรโปรี, นภา
ทิพย์ เพ็ชรโปรี, ทรงพล ชวดรัมย์, ฑิฆัม
พร เพ็ชรโปรี, รุ่งนภา เพ็ชรโปรี
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 596รุ่งระวี รัตนสุวรรณขาวช่วย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 597ณัฐชนก จริงวัฒนเศรษฐ999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 598สรวุฒิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 599ณปภัช และ ฐิติพรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 600วันทนา​ มีลาภ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 601สกุลไทย เลาหเพียงศักดิ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 602ไม่ใส่ค่ะ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 603มาลี เวทยะวานิช10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 604นิรมล​ วัฒกีวิสิษฎ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 605sopit orachan 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 606ไม่ระบุ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 607สุภาพร จันทร์ชิดฟ้า
นิรุตติ บุญนาค
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 608สิริโชค วงศ์ศรีไพศาล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 609ไม่ประสงค์ออกนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 610วัลยา มาลัยศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 611กันยาณี วิศิษฏ์วิญญู1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 612สมกมล โตกะคุณะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 613สุวภัทร บุญญะบัญช์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 614นายอภิศักดิ์ / นางวรางคณา สถิรวิวัฒน์กุล9,999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 615ภัตตาคารเล่าลี่1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 616ด.ช. Salmon500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 617สุธาภรณ์ ฉัตรกรด200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 618วิไลลักษณ์ มลิเครือ600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 619สกุลรัตน์ เลาหเพียงศักดิ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 620ภัทริน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 621นางสาวปิยะวรรณ แจ้งประเสริฐ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 622กนกทิพย์ ทรัพย์เจริญกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 623วิมล เรืองไตรรัตน์1,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 624ภิญญ์พร และ ครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 625อภิรดี เกษมสันตินาวิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 626ปราณี มณีสว่างวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 627นวพร นิติธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 628กฤติกา ธราวิจิตรกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 629นางสาวดวงพร เผือกเงิน และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 630นัฎฐิยา ศรีสกุลเตียว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 631ชวนพ วิทยาภิรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 632นางสาวอลิษา ฤทธิธรรม พร้อมครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 633พเยาว์ จิรเจริญวิวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 634น.ส.น้ำฝน นวลสกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 635สยามล เจริญผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 636ณัชชารีย์ พิสิษฐ์กุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 637เกศรี ขจรเกียรติคุณ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 638Dungtrin200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 639นวลสวาท เลาหเพียงศักดิ์
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 640ณัฐกฤตา อัมพวา
นาวิน อธิเสนะ
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 641นิรมล ชัมภารีย์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 642นางพรภิวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 643กรภัค แก้วบุญส่ง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 644มัชฌัตตา. เงาะผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 645พรรณทิพา เกรียงเดชไพบูลย์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 646นางสาวอังคณา วิเชียรฉาย(เหลื่อมแก้ว)100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 647ศศิธร ม่วงทอง800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 648มานะชัย ตันติกาญจนากุล20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 649รัฐธรรมนูญ เล็กน้อย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 650หาชุดหมีให้พี่หมอ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 651มนัสวี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 652ฐิติรัตน์ ถึกอ่ำ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 653KANYARAT PETRA และครอบครัว
คุณสุพัตรา เทพมาลัยและครอบครัว
คุณพนิดา ว่องกิตติกูลและครอบครัว
คุณวชิรา สุขปิติและครอบครัว
ร้านหิน CRYSTALVIBES56
คุณ​สคราญนิตย์​ อินทร์เชิง​และครอบครัว
3,211.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 654นางสาวญาดา วิภาตวิทย์499.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 655นางจินตนา บรองค์ฮอร์ส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 656กิตติพัชญ์ ประเสริฐวณิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 657สุวัฒน์​ทนี​ คณะ​วรรณ​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 658สุพจน์ มนัสวีระพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 659สุริยพันธุ์ ธีราภารัศมี600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 660อารยา นนทรีย์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 661ขวัญชีวา กาวินันท์691.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 662บุญเชิด ธรรมะไพบูลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 663กมลรัตน์​ กล​จักร​ศรี​บุญ​ดี​300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 664สาขาวิชา ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
รุ่นปี 2559 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่
8,133.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 665น.ส. พัชราพร แซ่เอ้า5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 666นงนภัส ดวงไฟ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 667วันทนา ลิมป์ประกิตศิลป์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 668เต๋า200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 669หาชุดหมีให้พี่หมอ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 670นางสาวศิริสุดา ชัยแสนสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 671น.ส.ศิริลักษณ์ บ่อแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 672ไม่ประสงค์ออกนาม3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 673ษุภากร แบ๊คลี่ย์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 674น.ส. ปรางทิพย์ เกิดกัน600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 675ไม่ประสงค์ระบุชื่อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 676น.ส.ชนิดาภา ค้าแพรดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 677สุคนธ์ทิพย์ สุดประเสริฐ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 678บรรจง ร่วมญาติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 679Oo+2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 680อาทิตยา วิรุฬห์ธาดา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 681น.ส.พิลาสินี เทพธาดา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 682สุลาวรรณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 683คุณสุวัจนา บุญรักษาสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 684เสาวลักษณ์ วรพจน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 685พิพัฒน์ ธนกิจโกเศรษฐ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 686บุษรัตน์พรรณ นุชรักษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 687เนสวอเตอร์​ปิติสุขใจ​2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 688บัณฑรวรรณ ลองศรี75.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 689น.ส. สุภารัตน์ ศรีสันติสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 690บริษัท เต็ม-อิ่ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 691คุณแม่ลี่ฮวง เจริญทวีโชค600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 692ชมภรณ์ ภัทรพรพงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 693นาฏยา ทองผาสุข และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 694สมศรี เงินอนันตพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 695ณัฐพล เลิศสิริภัทรจิตร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 696แพรวพรรณ เดชากรณ์พิศุทธิ์550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 697วณิชชา สูงกิจบลย์ พร้อมครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 698นางสมพร เรืองสุขศรีวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 699วิชชุดา เกียรติถนอม3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 700ยุพร เสรียิ่งยศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 701น.ส.ณภาพร วะสัตย์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 702เสฎฐวุฒิ ปานเกศรินทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 703สุภา สุริยกานนท์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 704อริณย์ทพัชและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 705ปวริศา เกตุศิริ150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 706ถาวร เลิศสกุลวรกาล5,050.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 707วิสมา วิทยานุกรกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 708เขมรัฐ เถลิงศรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 709อาภา แซ่ตั้ง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 710คมสันต์ เตียวศิริชัยสกุล และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 711ปิติพร ปริษาวงศ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 712รุ่งทิพย์​ เฉลิมรัตนพงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 713สมศรี ฉายาขจรเกียรติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 714ณัฏฐกานต์ นาคประสงค์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 715วสมน สาณะเสน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 716หาชุดหมีให้พี่หมอ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 717ณัฐิดา+ฐนิตา สุวรรณกิตติ9,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 718ครอบครัว คุณเรวัตร-คุณณัชชา สุวรรณกิตติ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 719นางนฤชล คูณตาแสง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 720อิทธิกร - กชพร ตันติชวลิต พร้อมทั้งครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 721กิรณา บุญมาธัญรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 722ศลยา สุขสอาด2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 723ณิชา พีชวณิชย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 724เต้ พี่แจ็ค แนท60,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 725ณัฐศรา ปานสินธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 726สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 727Attaya Julprapa500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 728Lipaploy 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 729ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 730ศุภพิชญ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 731จริญญา ยิ้มสง400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 732นายธีรพงษ์ แตงอวบ250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 733หาชุดหมีให้พี่หมอ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 734คุณสุภัตรา แซ่แต้
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 735ธารทิพา บุญทา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 736วีระชัย ธนารักษ์สกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 737นายถวัลย์ จันพรพงษ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 738นางอรศริ ปานสินธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 739วีริศ & พรินทร์3,000.25 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 740จตุพร โคตรกนก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 741จิตติมา เมฆประยูรทอง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 742สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 743​วิมลรัตน์​ สถิตยางกูร5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 744อนัสปรีย์ ไชยวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 745สนั่น-ละเอียด ตื่มสูงเนิน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 746ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 747Pornpan 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 748กมลทรรศน์ กองหล้า300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 749นัยนา โชติสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 750นางสาววรรณรัตน์ เมืองโคตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 751พรเพ็ชร สถาพรเจริญชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 752ศัลยา อักษรมัต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 753มูลนิธิบูรณพุทธ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 754ณหทัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 755อัญชลี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 756จงเจตน์ ศิริสุวคนธ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 757กรวรรณ ชูนวพันธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 758พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 759คุณวิไลวรรณ วชรเนตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 760นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว500.58 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 761นางเฟื่องฟ้า ภูมิมาลา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 762วิรัช ตามธีรนนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 763ณัฐวีณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 764เขมจิรา แสงศิรินาวิน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 765คุณ อลิสลา ปุ่นอภิรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 766Mongkol Na lampoon 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 767นวรัตน์ อนันต์ชื่น1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 768น.ส. เชาวนุช พิมพ์สุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 769ไพจิตร-เพิ่มพร-มลฤทัย ธนสัมฤทธิ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 770ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 771กนกกร ลัมเพรชท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 772วรรณนิจ อภิชาตากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 773วรรณา โสลา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 774ไม่ต้องระบุ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 775Mr.&Mrs. Yeh10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 776คุณสุวรรณี เชี่ยวธีรกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 777คุณอุไร ลิมธงชัย5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 778นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ43.31 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 779คุณวัลลภา ชัยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 780นางสาวปาริฉัตร บุญพิมพ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 781มนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 782ภาริสา ฉายากุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 783นางวิไลวรรณ วชรเนตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 784ครอบครัววรภากร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 785ภาณวี อันประเสริฐพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 786อรไท50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 787ปภัพ จารุกนกวิชญา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 788สุธินี สนชัยวานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 789คุณสุมนรัตน์ พันธุบรรยงก์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 790ทิพย์สุนี จันทร์ประภาพ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 791ผู้ไม่ประสงค์ออกกนาม888.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 792วลัยภรณ์ วิสุทธารัมณีย์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 793พรณิชา เผ่าพันธ์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 794วิดาภรณ์ จิรางกูลวัฒนา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 795จุฑามณี พงศ์ประพฤทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 796รัตติยา596.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 797ครอบครัวแก้วขจร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 798ธันย์รดา​ บุญมี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 799ศิริพร​ สุกมลานันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 800กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 801พระมหาณภิพัศ บุญพิมพ์ปภา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 802ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 803ธนวดี ศรีสวัสดิ์ศักดิ์ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 804นางสาว กัญพัจน์ สิทธิคุณกิตติ์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 805วีรกานต์ เบญจกาญจน์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 806ศิริกาญจน์ สอนศีลพงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 807นงนภา กรธีระภัทร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 808วริศรา ไกรนรา30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 809Wanida_vicki200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 810ภัทรวดี ยิ่งสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 811ปิยเนตร ฉุยฉาย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 812ครอบครัวว่องเอกลักษณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 813NnittayaTric500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 814น.ส. อนงค์ วิเศษวงค์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 815มูลนิธิบูรณพุทธ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 816ชุติมา ภัทรดิเรก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 817ประภาศิริ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 818นาย ศุภกฤต และ นางศรุดา ศรุตธีรวัน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 819นางพัฒนฉัตร พาชื่น99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 820พิงค์เดือน วีระนิติกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 821คุณจิราพร นามแถ่ง และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 822ณีรายา​ อิ่มอก198.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 823ปรัชญาภรณ์ แย้มเกษร และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 824นางสาวดวงกมล ซื่อสัตย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 825ฉัตรชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 826เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 827พิชยา คงมาก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 828พรหมเมตตา ใหม่เกตุ120.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 829นางสาวจุฬาภา บุญฤทธิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 830ลักขณา ยิ่งแสนโสภา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 831สุพัตรา ธงทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 832บริษัท​ธรรมดี​ เคมิคอล​ จำกัด3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 833วิตสุดา900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 834Udomporn Chantraruang500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 835ปรัชญาณี พราหมพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 836อรอุมา ภูธา308.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 837กิตติ​พงศ์​ สังฆ​รักษ์​5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 838วิรัญญา​ คงคนึง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 839กิตติพงษ์​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 840นงเยาว์ บัวขม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 841นายคมสันต์ ปรมาภูติ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 842วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 843แม่ชี กุลชลี คำมา400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 844นางสุวิมล นราอาจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 845สุชาติ จิรังนิมิตสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 846ไม่ระบุ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 847สุนันท์ภา อำนวยประวิทย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 848วิศัลยา เจริญรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 849สมิตา สุขเนาวรัตน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 850เฉลิมพร ตันกังยุน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 851ไม่มีค่ะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 852นางสาวปุริดา พระวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 853ฐานิดา
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 854นภารัตน์ โอสถากุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 855พัชรี. รักการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 856ธัญญพัทธ์ ปุญญพัฒน์ตรีภพ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 857ปรียนุช สะอาดเอี่ยม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 858อรนุช ทิพย์จินดาชัยกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 859อัจจิมา จงรุ่งสำราญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 860ศิริพร สิงหธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 861นางพจณี. พึ่งชาญชัยกุลและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 862วิสาวดี เพ็ชรรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 863น.ส.ทัศนีย์ สิทธิชูรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 864กรพินธุ์ โอฬารเสถียรกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 865นางสาววรัญญาภัทร์ วรัญญ์วัฒนชัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 866ณัฐชลี 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 867รัตนา ทรัพย์มาก1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 868น้ำค้าง แจ้งสิทธาเวช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 869คุณสุภาพร บุรพวัฒนานันท์299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 870นางปภศร ดิษบรรจง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 871คุณกฤดา ชัยเรืองแสง299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 872นางสาวอรปรียา ตุลาทอง99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 873คุณอัจฉราพร มานะศานต์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 874ไพศาล บุญสะกันต์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 875คุณสุธิดา คงเพชรสถิตย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 876คุณศิริพร วอคเตอร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 877หาชุดหมีให้หมอ665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 878Chan100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 879นางสาวพัชรันธร จันทร์เพ็ญโรจน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 880จิตรา อินทรหนองไผ่1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 881นางสาวสมกมล เจริญสม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 882น.ส. อริสรา ชัยนำยนต์399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 883กฤติญดา จันทรา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 884นาย ภูเมศร์ เตชะบรรเจิด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 885สุวิมล ชัยวรรณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 886ลภัสวีณ์ สุฐิติวนิช
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 887สุปราณี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 888ปริยา ศฤงคารรัตนะ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 889นางพัดชา สนั่นดัง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 890นายอัครัช สิทธิแก้ว และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 891ครอบครัวโฟนโฟน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 892ดวงกมล จารุภัทรากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 893วิษุวัต ศตสุข อุไรวรรณ์ ชาวเมืองทอง
และครอบครัว
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 894สิริกานต์ ทองขุนดำ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 895นันทวัน รมเยศ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 896พรศิริ เจริญสืบสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 897บุษบง อ้นเอี่ยม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 898รัตนา ชุมแก้ว, กรกนก ชุมแก้ว, อานนท์ วานลังเคิ
นอักเกอร์
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 899นายวงศกร ศรีคำมี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 900บริษัท อาชา แอดจัสเตอร์ จำกัด1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 901ภริดา​ เพ็ชรเล็ก50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 902อรรวินท์599.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 903ภัทรพงศ์ ฤทธิรงค์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 904สมาชิกร้านแร้บบี้สมายล์884.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 905ณฐมน 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 906กิ่งกาญจน์ และครอบครัว2,050.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 907ดช.ติณห์ธัช และ ดญ.เฌออัญชลา มณฑา
ทอง
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 908สุรางค์ วีรชาติธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 909ครอบครัวรติกุลธนทรัพย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 910พันธ์ทิพย์ รมเยศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 911วิรุฬห์ศักดิ์ พูลลาภ20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 912นิรนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 913จุรินทร เนื่องวงษา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 914พัชรินทร์ ศุภวิวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 915คุณชยันต์ คำบรรลือ
คุณธันย์นรี พรไพรเพชร
ดช.กันตพิชญ์ คำบรรลือ
ดญ.วรณัฎฐ์ คำบรรลือ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 916หทัยรัตน์ อติชาติ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 917นายอาณัฐ อินต๊ะผัด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 918กลันทิกา กาญจนะพังคะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 919น.ส.จินดา มากคำ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 920สายสุนีย์ มงคลชัย3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 921น.ส. นันทวัน ชลิตาภานุกุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 922นส.อารยา ประจนปัจจนึก1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 923น.ส.พรทิพย์ ไชยภักดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 924รมิดา ธัญญวิรากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 925ละไม ตันบุญเอก300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 926น.ส.ธดาพร โพเกลื่อน และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 927ฐิยาภา วีรยาชาญกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 928จิตติพจน์ ตันบุญเอก300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 929น.ส พิมล ชนชระชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 930ไชยวัฒน์ อ่อนอภัย230.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 931หทัยรัตน์​ แคน​ดา​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 932ลภาภัสร นุติทวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 933บริษัท แอลพีจี คอนซัลแตนท์ จำกัด5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 934นิลุบล หน่อนิล พิพัฒพงศ์จิวาลักษณ์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 935พรเพ็ญ สุนทรเวชพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 936สุภัทรา โอฬาริกเดช และครอบครัว1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 937โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 938จีรพร ทรัพย์ประเสริฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 939สุรชัย อุลัย117.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 940นางพิมพ์พิศา นาคขำ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 941คุณสงบ ทรัพย์ประเสริฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 942-500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 943กมลรัตน์ บุพศิริ
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
99 หมู่ 10 ศรีษะจรเข้น้อยบางเสาธง
สมุทรปราการ
10570
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 944อัญชลี จีนเมือง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 945อรอนงค์ ศิริภิญโญภาพ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 946กรรณิการ์ ทองแสง และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 947^_^200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 948คุณวามริน วงศ์หาญเชาว์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 949จันทรา จินาวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 950นางนิธิวดี และเด็กชายนันทพัทธ์ โมก
ขมรรคกุล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 951Thunchanok PZ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 952เอกชัย-สุพรรณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 953ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 954นารี มหรณพภพพงศ์1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 955วรรณี เย็นเซ็น(ผ่านการช่วยโอนจากคุณ อร จุน
ถิระพงศ์)
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 956บริษัท ไอดรักส์ ฟาร์มา จำกัด1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 957สิรีธร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 958ภัชษร วรรธนเศรณี และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 959ภัคนันท เนติธรรมกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 960อรอุมา ภูธา730.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 961อนุโมทนาบุญแก่นายธนะพัฒน์ พิชิตปรีชาศักดิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 962นายวุฒิพงษ์ พุ่มขุนทด75.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 963ญาณิศา โรจนาภินันท์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 964พภัสสรณ์ สิงห์ล้ำเลิศ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 965อักษราภัค ทวีโรจนกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 966พัฒนี พงศ์พาชำนาญเวช999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 967เรืออากาศตรี รณรังสิ - นางรณิดา เจริญวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 968ชนกพร จารุอารยนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 969อาม่าจุรีรัตน์ เจียรพินิจนันท์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 970นางสาวนิชาภา บำรุง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 971นายฐานะเชษฐ์ นางขวัญพัฒน์
ดช.กรภูอิทธิ์ ดญ.กรกฤตจรรย์
ตระกูลสุวัฒนากุลวงศ์
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 972นายพิพัทฒ์ ขวัญแพรแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 973สวนเกษตรคุณนายโช3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 974หาชุดหมีให้พี่หมอ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 975ปฏินญา ศรีสะอาด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 976รพีพิมพ์​ สันติทวีฤกษ์4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 977สหพล-ปรียาฉัตร-ติณณวัชร์-ปารณ์ระวี ชุมสายฯ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 978ศศินา วิเชียร202.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 979นางสาวยุวเรศ ฉัตรฐากูร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 980มณฑิรา ศุภภัคว์รุจา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 981พี่เอ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 982นันท์นิชา ปิ่นแก้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 983จุ๋มจุ๋ม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 984สุรีรัตน์ ธีระภาพ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 985นายสุทธิเดช สายน้อย
น.ส.นภัสชล รัตนจิระวัฒน์
ด.ญ. ณปภัช สายน้อย
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 986ตฤณชร จิตอนุตรโชติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 987ภาสินี​ ​สว่าง​พร้อง​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 988ปัณฑ์ชนิศ กฤษดาการ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 989ครอบครัว อัครปัญญาธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 990น.ส​ ณัฏฐศศิ​ เตียวสามารถ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 991คุณวารุณี ตันติวงศ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 992หาชุดหมีให้พี่หมอ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 993pook.dao1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 994นาง อาทิตา ชิวปรีชา ดุชชี่ และครอบครัว1,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 995Watchara singkeao1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 996คู่ขวัญ เลขะนันทวสุ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 997วีระพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 998ศิริพร ภูมิเทศ

หาชุดหมีให้หมอ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 999tunn และครอบครัว 599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1000ธนัญชกร ยาใจและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1001หาชุดหมีให้พี่หมอ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1002นายธนวัฒน์ งามศรี และคณะ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1003สุระนัย นุกูลกิจ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1004น.ส.กัญจน์ณิชา เจียรพันธุ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1005อรอนงค์ มนาคม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1006อุษา ตันธนาสุวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1007น.ส.ภาวิณี​ ชูเกษม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1008นาย ฐนพงษ์ จันทรภัทร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1009ร.ท.หญิง ภิญญดา ภัทรกุลวาณิช300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1010ธนภร โชติกสถิตย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1011นายภูมิรพี จิตรชื่น300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1012บริจาคชุดหมีให้ ร.พ.ที่ขาดแคลนคะ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1013จีรนันท์ ทวีกุลกิจชัย2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1014น.ส.ฐิตานันท์ ขวัญทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1015ยุทธชาติ บรรพปกรณ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1016ภาริสา ฉายากุล5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1017ภัสสร รัตนวราหะ700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1018ธิรัญ รุ่งสว่าง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1019คุณอัญญา อินต๊ะเสน50,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1020ธนพจน์ วิเศษสินธุ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1021ครอบครัว ตันติโชติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1022ชุติมา พีรพงศ์ไพศาล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1023พัชรวิภา ใจจักรคำ250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1024ณฐมน กีรติประทีป 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1025คุณณิภาภัค กฤษณีไพบูลย์
คุณปัทมา กฤษณีไพบูลย์
คุณกาญจนา กฤษณีไพบูลย์
6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1026นาย นิวัฒน์ วงษ์จ๋า200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1027คุณพ่อพวงศักดิ์ รัตนวัฒนาวิรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1028ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1029อลิษา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1030นางสาว สิริรัตน์ เรืองผลวิวัฒน์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1031ภัทรวัชร มุกต์มณีกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1032น้องอ้อและพี่เบิ้ด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1033อรอุมา ภูธา318.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1034สุปัฏฐา วัฒนมงคลลาภ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1035พีรภาว์ ปริสุทธิจิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1036คุณเรวัตร-คุณณัชชา สุวรรณกิตติ และครอบครัว15,400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1037ปัญจพร สมพูลสวัสดี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1038ครอบครัว พรชัยมีสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1039ครอบครัว พรชัยมีสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1040นางสาวหรรษา วิชชุลดา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1041Pomsansanee500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1042ตามจากเพจ ดังตฤณ ค่ะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1043บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1044สุภาวดี ศิริสุวคนธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1045พิสุทธิดา อภิวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1046หาชุดหมีให้พี่หมอ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1047คมศร วิพุธอมรและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1048นางฉัตรสุดา ดิกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1049นางสาวภิรญา ศิวากุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1050นายไพจิตร-นางเพิ่มพร-มลฤทัย ธนสัมฤทธิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1051-100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1052นางวิภา เจ้าพิทักษ์วงศ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1053นาย เทพปกรณ์ เซี่ยงฉี และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1054ครอบครัวอุณหไพบูลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1055สุทธิลักษณ์ กริยานนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1056สุทธิลักษณ์ กริยานนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1057Mrs. Vanida Kantabutra 20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1058ศศิเพ็ญ คุณีพงษ์2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1059ธนิตา ยิ่งวิลาศประเสริฐ และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1060ไม่ประสงค์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1061บังอร​ สว่างพร้อง​และครอบครัว100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1062ณหทัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1063พัชราวลัย แสนยานุสิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1064ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1065กฤษฎา คีรีแก้ว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1066Namon Jirarat2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1067Panarut Punnapob and family 2,102.70 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1068นส เพ็ญนภาภรณ์ ศิริกันตราภรณ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1069นส. มินทร์ชนก วิวัฒน์อนันต์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1070ณิฐ์ฐากร กรีแสง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1071พิสิษฐ์ เอกวรานุกูลศิริ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1072นพ.สิริชัย นางพรหมพร นายวงศพัทธ์
ดช.ณัฏฐเสรฏฐ ปาสาทิกา คุณพ่อสุรชัย
อิทธิอมรกุลชัย คุณแม่นุชนาถ โอเจริญ
900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1073ร้าน LittleCraftPattern1,052.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1074ธนัญญา สุริยาวงษ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1075หาชุดหมีให้พี่หมอ8,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1076-1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1077ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม
41/2 หมู่ 2 ถ. ราชพฤกษ์ ต. บางรักน้อย อ.เมือง
จ. นนทบุรี 11000
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1078ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม
41/2 หมู่ 2 ถ. ราชพฤกษ์ ต. บางรักน้อย อ.เมือง
จ. นนทบุรี 11000
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1079นายโอภาศ ศรีวงศิตานนท์108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1080เต็มสิริ พุ่มมะรินทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1081นางสาวพรหมชนก มลกา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1082Chan500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1083กุลธรา รุจิรานนท์488.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1084คุณรัชตา วรภฤศโศภน
คุณสวัสดิ์ เจริญสุข
1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1085คุณแม่ดนยา วรภฤศโศภน5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1086รุ่งนภา และภาวัต พงศ์สวัสดิ์มานิต209.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1087กนกพร​ ขจรเดชกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1088ปฏิพัทธ์ ปักษาษิณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1089วราภรณ์ เหมือนเพ็ชร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1090นิชานันท์ ทับทิมเทพย์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1091ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1092ครอบครัวนายปิยกุลชัย , น.ส.อิศราวรรณ ,
ด.ญ.ปิยะมาพร ดัดผ่อง
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1093มานะชัย ตันติกาญจนากุล20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1094นายพิษณุ หาญมณี110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1095กิตินันท์ สิทธิพรวรกุล และครอบครัว1,470.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1096วรรคพรรณ ทิพย์ธวัชวงศา5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1097กรรวี ปัญญาศุภคุณ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1098ณัฐธิดา แย้มหอม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1099ธัชวดี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1100นายณัฐพงศ์ เอี่ยมมงคลสกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1101มนษา ณ พัทลุง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1102นายพงศ์ธนัช บูรณะชน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1103อังคณา ก๊กผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1104กมลทิพย์ กิมยงค์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1105นาย สมศักดิ์ โตวณะบุตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1106น.ส. สุดาดวง กฤษฎาพงษ์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1107มานิตา วงษ์สาธิตศาสตร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1108นันทชัย ตันติวงษ์5,000.88 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1109นันทชัย ตันติวงษ์
จีรนันท์ ทวีกุลกิจชัย
1,000.88 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1110นายยงยุทธ พาหิระ2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1111นายจอมกล้า อิ่มทองใบ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1112ฌาณิศาภัทศ์ คล้ายสิทธิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1113ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1114ดมิสา ชิตานุวัตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1115-1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1116ทิพรัตน์ ปราโมช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1117นางสาวรังคณา ร้ายกลับดี900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1118ณัฏนารี โพธิ์ทอง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1119คุณธารารัตน์ ขาวเขียว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1120วรวรรณ​ พีธรากร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1121นางศรีจันทร์ โตเลิศมงคล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1122ชนัญญา โตเลิศมงคล800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1123นางอรอุษา กฤษณะโลม จรัญรัตนศรี1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1124กิตติมา โอวรารินท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1125-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1126สุกัญญา พัฒนพิบูลย์พันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1127พชรมน แสงเดือน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1128มณฑา แสงเดือน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1129ธนกร แสงเดือน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1130
ธนัทพร ศิริวิภานันท์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1131ธเนศ ฉันทสิทธิพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1132สาวิตรี โชติแสง10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1133นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1134นางสาวพัชมาศ นุ่มดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1135นิตยา ลาสม600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1136นาย สิทธิชัย แซ่เตียว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1137น.ส.ธนยมัย รุ่งสวัสดิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1138สมพงษ์ เลิศจิรเกษม
อัจฉรา โพนทองถิ่น
ดญ.ณัฎฐนันท์ เลิศจิรเกษม
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1139คมศร วิพุธอมร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1140กฤษฎา คีรีแก้วและครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1141ดญ.เฌออัญชลา มณฑาทอง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1142บริษัท​ธรรม​ดี​ เคมิคอล​ จำกัด3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1143นายณัฐวุฒิ เชิญประทีป และ
ครอบครัว
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1144หาชุเหมีให้พี่หมอ665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1145คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1146วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1147นภาพร สภานนท์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1148วีรบูลย์ เรืองศรีมั่น1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1149ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1150โครงการหาชุดหมีให้พี่หมอ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1151นนทพร ชาญด้วยวิทย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1152ศิระการย์ สิริอัครพงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1153นางสาวมณฑา รอดประเสริฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1154ด.ญ.เปมิกา บุณยศรีสวัสดิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1155กสิวรรณ วงศ์อารีนำสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1156พุฒิพงษ์ พุทธินันทน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1157แว่น500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1158พระปุณณภพ ฐาคุณะเสณี21,400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1159อิงค์สุมญชุ์ อภิชนาพงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1160วรรษชล สิมมาลี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1161บริษัท รุ่งเจริญฟาวน์ดรี้โปรดัคท์ จำกัด7,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1162น.ส. ศิวาพร​ หอโสภณพงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1163ผานิต พัฒนพิฑูรย์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1164Pitiphorn Parisawong200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1165รัชณีวรรณ สีตลาภินันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1166จรูญจิต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1167จรูญจิต800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1168นิรันดร์ ชื่นพาณิชย์กิจ
และครอบครัวชื่นพาณิชย์กิจ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1169-
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1170ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1171ปรารถนา วีระนิติกุล
FB: Prath weeranitikun
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1172นางสาวพรตรียา กมุดรัตน์
และนางสาวปิยะธิดา โนนคู่เขตโขง
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1173นางสาวพัณณ์ชิตา จุฑาสุริยะนันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1174ณรงค์ฤทธิ์ ปรุงเกียรติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1175Chan500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1176วเรศรา ภัทรธนาวงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1177ภัคไพริน อุทัยรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1178อัญญารัตน์ มุกลินวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1179ครอบครัว วรภากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1180วิจิตรา เกษโกมล665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1181ปาริชาติ ชีวาวัฒนนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1182สุรัสวดี นาคะวะรังและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1183สุดารัตน์ จุลยเกียรติ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1184วัน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1185นายกฤตกร แก้วอิ่ม626.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1186สุภศิลป์ นิภารัตน์ สิ้นทุกข์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1187พอดี สมิงแก้ว
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1188กุนทินี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1189หาชุดหมีให้พี่หมอ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1190หาชุดหมีให้พี่หมอ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1191นางอรวรรณ-นายปีเตอร์ เดอฟรีส5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1192สุกัญญา ธนพัฒนากุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1193สุรีรัตน์ บุญ​สุข​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1194ชญานิศ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1195รัชนี หอมประสิทธิ์ อุทิศให้คุณแม่พัชรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1196หาชุดหมีให้พี่หมอ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1197ปิยะนาถ สุวิทย์ศักดานนท์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1198สนธิวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1199ประมวล ไลออน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1200เด็กหญิง ชัญญนัท ไลออน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1201นางสาว รุ่งสิญา ไลออน400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1202นาง เพ็ญนภา อัศวนภากาศ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1203นายบุญธรรม วังกาใจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1204ชลดา อมรชัยยาพิทักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1205มลิวัลย์ ตั้งไพบูลย์
รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1206วัฒนา ศักยชีวกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1207ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1208รุกขชาติ​ เมืองแก่น200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1209อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1210หาชุดหมีให้พี่หมอ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1211หาชุดหมีให้พี่หมอ10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1212ปวันรัตน์ วงษ์อิศร์สรา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1213สมศิริ สุวรรณทศ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1214นิตยา มั่นพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12151.น.ส.ชนณณี พันทวี
2.นางอารีย์ พันทวี
3.ด.ญ.บุญญาภา เมษพันธุ์
4.นายวัชร เมษพันธุ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1216นส.สมหงส์ เช็งสุทธา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1217นวรัตน์ ชูถิ่น100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1218สุภาภรณ์ บัลเทส200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1219เสาวนีย์ นีราภิชาต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1220ศศิณา สถิรตระกูล150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1221ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1222สุกานดา ถืระเศรษฐกิข30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1223ไม่ระบุนาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1224สุจิตดา - สาธิดา โพธิครูประเสริฐ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1225อุบล ศรีสะอาด และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1226ณัฎยา ชัยชโลทรกุล และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1227ธนา หงษ์สุวรรณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1228รมิดา ธัญญวิรากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1229นางสาวสิวิมล โอภาสสถาวร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1230อัญญมาศ เกิดศรี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1231นภารัตน์ ศุภชัยศิริกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1232กิรณา วุฒิสุทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1233น.ส. สาธิดา โพธิครูประเสริฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1234นส. ศิรินทร์ โอภาสานนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1235นางสาวเขมิกา ผิวละออ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1236สุขุมาล หวานแก้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1237มนิศรา ภูมิสุทธาผล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1238มาณริกา จันทาโภ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1239ชาญชัย สมานพิบูรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1240รติมาส นรจิตร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1241ดวงพร สาระมาศ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1242อารี เกษมธนกุุล3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1243สุเทพิน พุทธิจิตรลักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1244เปิ้น, โอโล่, เติ้ล, เป็นต่อ3,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1245น.ส.บุญศรี เกิดมี และนายศุภชัย แจ้ง
ประจักษ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1246กนกพร วรรณศิริ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1247Jinjida boonkongchuen5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1248พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1249รักใจ พนาอภิชน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1250ไม่ระบุชื่อ11.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1251ปภาน​ ธีธัช​ธน​พาส​4,878.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1252จรูญศักดิ์ พุกกะณะสุต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1253นางสาว วันเพ็ญ กิจจาปทุมศักดิ์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1254อานนท์ ค้าสบาย20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1255กล่องบุญดอทคอม โดยพิศลย์-นัทธมน-
จิรฐา-พสุธร บัวหล้า
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1256นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญเกษม
ณัฐชนน วีระพิชญเกษม
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1257สกุล ณปุณยฤกษ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1258หัทยา เทียมเพ็ชร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1259Chan300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1260Patchrin phapaisil300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1261วิรงรอง ทรงอารมภ์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1262สุริยาวดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1263ณัฏนารี โพธิ์ทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1264คุณพ่อทวี เลิศวิภาส และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1265น.ส.ศิลาพรรณ ทาดาวงษา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1266เมทินี สุ่มมาตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1267พีรัช วงศ์วิภาส และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1268อันนาวัน ฉัตรวัฒนลักษณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1269ศิริ ขุนวิเศษ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1270ศิริกาญจน์ วงศ์วาฤทธิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1271กมลวรรณ พิริยะศักดิ์จินดา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1272ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1273พัชรี ศิวบวร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1274ปราณี เสาวรส50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1275-100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1276มณฑาทิพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1277บุณรดา พิบูลย์พงศ์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1278หาชุดหมีให้พี่หมอ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1279นันท์นภัส กฤษณะประสิทธิ์
ญาณะพัชญ์ วิศวพิพัฒน์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1280น.ส.ชธิษา ปรมาทรภรณ์ บริจาค 500 บาทกับ
โครงการ หาชุดหมีให้พี่หมอ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1281นายนิทัศน์ กลัดแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1282อัจฉราภรณ์ ภัทรวานิชานนท์
599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1283ธนิสสรา พินิจมนตรี
นิลษาท พินิจมนตรี วงศ์จันทร์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1284นางสาววิจิตรา หลวงอินทร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1285โพธิญาณ สองแก้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1286นางวรรณวิมล ทิศา 200 บาท
นส.พิณท์สินี ทิศา 100 บาท
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1287 ณิชาภา กรกมล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1288สรัณยุ บัณฑิตกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1289นายสุรชัย อิทธิอมรกุลชัย
นางนุชนาถ โอเจริญ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1290เสรี-นพมณี-รัชนีย์-นงนุช ชลจราชีพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1291อานพ สินธพานนท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1292พรรณธิภา พิสืฐสุขสิริ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1293ชูเกียรติ แหประสพโชค199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1294ธนิตศักดิ์ - ภัทรวดี ประโลมรัมย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1295ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1296พัชรินทร์​ แสงเลิศศิลปชัย2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1297อัญชลี อุดมเฉลิมเดช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1298นาย ณัฐพร ขันทเขตต์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1299ธนันท์ภคพร พงษ์เภตรารัตน์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1300ดาว​นภา​ &​ คริสเตียน​ เ​ชล​เลน​แบร์ก​และ​ครอบครัว​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1301น.ส เครือวัลย์ กุลมะโฮง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1302ภริดา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1303หาชุดหมีให้พี่หมอ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1304สุภาพรรณ1,001.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1305A100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1306ธนบดี ยังหอม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1307ชัชรี ปิ่นแก้ว และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1308นางเพียงโสม บุนนาค1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1309ศรัณญา จิตรัตนโสภณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1310ปรานอม กมลศักดิ์พิทักษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1311วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1312น.ส.บุญทิพย์ รุ่งรัศมี1,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1313หาชุดหมีให้พี่หมอ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1314หาชุดหมีให้พี่หมอ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1315วิไล เสริมสิริโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1316กนกวรรณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1317กิติมา นพคุณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1318ปุณิกา นวลประดิษฐ600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1319นาสาววรณัน วรินทร์ลาภ
และครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1320นายพีรยุทธ์ และนางสิริพิมล เหลืองวารินกุล200,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1321สิรินิตย์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1322ณัฐนันท์ มัทนัง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1323คุณแม่วันทนา ชิรวัฒวรกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1324น.ส อรอนงค์ ชนะบริหาร719.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1325น.สภัทรวลี นินธิราช1,546.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1326ณิชาภา ตรัยวรกุล และ
Ken Fitzner
1,545.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1327ภราภรณ์ สุขันธ์ และนราธร สีดาคำ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1328Jindarat C Walter & Cary Walter1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1329ณัฐณี

ขออนุโมทนาร่วมกันค่ะ ^.^
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1330ธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1331วรินทร์พร งามดำรงค์ยืนยง และ ครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1332นิธิวดี ไทยเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1333วิศรา เลขสฤษดิ์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1334นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว268.89 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1335สุพร ไหมแก้ว108.13 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1336นางธันย์นภัทร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1337-150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1338คุณรัตนา คมคาย และ
คุณปริญดา ศรีสร้อยแก้ว
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1339ศ.ดร.พญ.สุรางค์ นุชประยูร3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1340Kasama Nualsri1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1341ฐิติมา จ้อยศิริ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1342รัตนา ชาญนรา และน้องๆบริษัทแอมเวย์24,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1343หาชุดหมีให้พี่หมอ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1344Rininrain300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1345วรรณกร เมธาทิตกรชัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1346ทวีโรจน์ เลิศเภสัชวิทยา10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1347ทวีโรจน์ เลิศเภสัชวิทยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1348นส.ตรีทิพย์นิภา ตันเมืองมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1349วิเชียร สัตตัญญู 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1350อารมณ์ ภักดีเพี้ยน1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1351น.ส.เสาวคนธ์ สิงห์อาจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1352นางนพวรรณ ภู่พัทธยากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1353เกวลิน หวังพิชญสุข3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1354สุภัทรา คันติโต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1355สุนทรี วัฒนนามกุล1,000.21 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1356ณัฐนันท์ มัทนังณัฐนันท์ มัทนัง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1357กิตติมน แซมหิรัญ 50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1358ประไพ วงศ์พนาวิโรจน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1359จักรชัย ชัยอนงค์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1360นัยน์ปพร ฐิติจงรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1361สายสวาสดิ์ โชติรสนิรมิต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1362นายชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์และน.ส.จุฑาทิพย์
ยิ่งเจริญพาสุข
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1363ชูเกียรติ ลิโมทัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1364สุธัญญา พิเศษตระกูล5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1365ไม่ระบุ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1366หจก.กิจชัยพัฒนา25392,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1367จินตนา เกษรบัวขาว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1368ไม่ระบุชื่อ9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1369 อาภาวี 2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1370ธานี ทรงศิริเดช
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1371Yupin509.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1372นิธิวดี ไทยเจริญ
นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1373สุพรทิพย์ จรัสกรวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1374ทวีป ธรรมเจริญ999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1375นิโลบล เรืองเต็ม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1376นางเพียงโสม บุนนาค500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1377ณิศศาภัชน์ กิตติสุวัฒน์50,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1378นายภูมิพัฒนพงษ์ แสงอินทร์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1379ฉันทนี ลออพันธ์พล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1380ศกาญจณ์มาศ บุญรักษ์ - อมร หาญเจริญ600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1381สืบสวัสดิ์ วัฒนฐานะ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1382นายอุบล อารีจิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1383นพ.วรวุฒิ​ ศิวประภากร3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1384ดอกรัก วงศ์ศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1385คุณกิตติวัฒน์-คุณพรภินันท์ ศิระวิเชษฐ์กุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1386วิศรุดา ศุภรังสรรค์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1387เอมีเลียร์ ต้วนมาร์คบ,3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1388นางปิติพร สี่ศิลปชัย2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1389นายสรวิช วิเศษสุวรรณภูมิ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1390ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1391นายอุดร เกษขัน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1392ทีม WAG พรพิช3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1393slosync100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1394ไม่ระบุชื่อ9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1395ชลกร อภิชาติธรรม2,009.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1396กลุ่มเพื่อนตอ.66160,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1397วรณัน วรินทร์ลาภ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1398พัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1399นางสาวสุวารี บุญเลิศ
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ชะตา
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1400นางมาลัย บุญเลิศ
นส.สุภาพร บุญเลิศ
ดช.สรสิช แสงคำ
ดช.สหรัฐแสงคำ
อุทิศให้นายสมชาย แสงคำ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1401กิตติพงษ์ ธีระเรืองไชยศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1402ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1403วรีพร วัฒนชัยนันท์1,400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1404คุณปราณี พันธุ์สิริมณี ร่วมบริจาคเพื่อ
จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1405อรวรรณ เหลืองประเสริฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1406แจกอาหารสู้โควิด10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1407หทัยรัตน์ อติชาติ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1408ศันสนีย์ บุศราและน้ำฝน นวลสกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1409ศรัณย์ภัทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1410สุดา ตั้งงามศรี189.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1411บริษัท ทูอัส จำกัด10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1412The Space Hotel เชียงราย900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1413Siriwan L.450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1414Miss Sei Ming Tan5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1415อรนุช ศุภตโลวัฒนา3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1416ปริยานุช แซ่โค้ว115,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1417สิริกร ประทุมทิพย์11,550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1418หฤทัย ศิริรัตโนทัย23,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1419ศศิกานต์ นิรันตรานนท์36,750.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1420วรุตม์ วรามิตร23,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1421รสริน จ.1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1422นางสุรินทร์ ยิ่งแจ่มศิริ
นางสาวพรเพ็ญ ยิ่งแจ่มศิริ
นางสาวบุษยมาศ ยิ่งแจ่มศิริ
นางสาวอมรรัตน์ ยิ่งแจ่มศิริ
นายอัครเดช ยิ่งแจ่มศิริ
นายสมใจ ยิ่งแจ่มศิริ
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1423ภัทรภาดา จันทร์เพชร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1424นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว526.48 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1425พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1426ชยานี พรหมมะกฤต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1427นิธิวดี ไทยเจริญ
นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1428ชลนที เรืองอยู่80.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1429นันท์นภัส อภิพงศ์รัตนสุข48,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1430-2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1431ไม่ประสงค์ออกนามและรับภาพที่ระลึก51.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1432ญาณินท์ เวียงเกตุ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1433วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1434น.ส. สลิตา สฤษดิชัยนันทา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1435คุณจิรพรรณ แซ่ลิ้ม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1436นางสาวโสฬสศุภา น่วมพิพัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1437พญ.ปิยวดี ชัยชาญพิมล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1438บีอิ้ง แซ่อัง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1439นางพุทธิกาญจน์และครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1440ยุพิน อึ้งสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1441นบ ลิ้มประเสริฐ854.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1442สมาชิกร้านแร้บบี้สมายล์2,185.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1443รุจิวรรณ ทองศักดิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1444นายฐานันดร มั่นทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1445วรรณทิพย์ ปลูกสวัสดิ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1446ชุติณัฎฐ์ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1447นส.กนกรดา ไชยเหมาะ1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1448จิราพัชร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1449ไม่ประสงค์ออกนาม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1450Boat2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1451ดอกรัก วงศ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1452Bee-ing Sae-ang500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1453ฐิติรัตน์ พรเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1454อุไร ดอนแนไพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1455Chan100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1456ธมน เจวะ และครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1457พิมพารัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1458วิจืตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1459นางสาวจุฑารัตน์​ ฉัตร​พงษ์​สวัส​ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1460น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1461ร้านเกียรติโอชาและคณะญาติธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1462คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1463รุจิรา ชัญญาชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1464พี่จุ๊
ณัฏฐนันท์ เนียมสุวรรณ
ชบาแก้ว เนียมสุวรรณ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1465เรืออากาศตรี รณรังสิ - นางรณิดา เจริญวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1466บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต50,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1467พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1468ชวัลพิชญ์ ปรีชาพงค์มิตร1,592.45 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1469คุณจารุวรรณ​ สุขสวัสดิ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1470Harsh Vardhan Sethi5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1471ดอกรัก วงศ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1472อรวรรณ เหลืองประเสริฐ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1473ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก