เจ้าภาพสร้างพระไตรปิฎก


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์199.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3นางขวัญพัฒน์ นายฐานะเชษฐ์ สุวัฒนา
กุลวงศ์ และลูกๆ
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4ยอด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5Chanida10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7พงศ์เพชร อมรสิทธิ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8คุณฉัตรชัย บูรพาเดชะ
และครอบครัว
41,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12รุ่งมิตร ชุนเฮงพันธุ์126.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13คุณมาลัย​ เหงขุนทดและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14น.ส.ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15กลุ่มจุ้มจิ่ม400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16นางสาวขนิษฐา โอฬารรัตน์มณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17นางนวลศิริ ประมวลทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18นายวิจัย​ ภาร​การ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19ครอบครัววชิรานุวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้เเม่ชู พ่อเสน่ห์ ไชยโย
พร้อมญาติๆเเละเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23ไม่ระบุชื่อ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24สุกฤตา นาคปฐมกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26ร้าน Mimi on tour
โดยนางสาว นภัสธนันท์ ดินแดง และ ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27วันดี เหลืองวัฒนากิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29ฐณัชปพงภ์ นรชัยศักดิ์พล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30จินดารัตน์ ช้างรักษา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33นางสาวชุติ​กาญจน์​ ​ตรี​นว​ภัทร​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34สรณ์ศิริ ดาราเย็น240.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35ครอบครัว ลักษณะเบญจรงค์
ครอบครัว จำเริญรัตนากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36นางยุพิน, นางสาวณัฐพร สุวรรณประดิษฐ์
นายปฐมพนธ์ ฐิติปฐมพนธ์
800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37ณัฐพิรา เนตรสว่าง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38รุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต และคุณแม่เช้า
เหล็กสูงเนิน
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39วรวรรณ เขมะไพโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40โสภิต ตันยานนท์
อรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41นิธิวดี ไทยเจริญ
นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43เมธินินทร์ ภิณญูชน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44ตุนท์ วิชธุว แพรขาว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46เมธินี สุวรรณประดิษฐ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48คุณสุวภัทร หอมเกษรและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49กุณฑล ราญรอน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50คุณมาลัย บุญเลิศ และครอบครัว
คุณสุภาพร บุญเลิศ
คุณสรสิช แสงคำ
คุณสหรัฐ แสงคำ
อุทิศให้นายสมชาย แสงคำ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51นายอโณทัย,นางปัญจรัตน์,นายพีรวิชญ์,
นายอิทธินันท์ เวทยากร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52ชูขวัญ เลิศอัศววิวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53กฤศณัฎฐ์ เลิศอัศววิวัฒน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54นายพินิจ-นางขนิษฐ์ชม หนูฤทธิ์และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55เกษราภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้า200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56สถาสรรพ วิริยันันทวนิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57จรัสพรรณ ขจรศักดิ์ชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58วรวิทย์ วิรุฬห์ธนวงศ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59นางสาวปรียานุช​ สิทธิพรม​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60กฤติมา พัฒนไชย และ อนุสรณ์ สุวรรณ
ารัญ
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61ไม่ระบุชื่อ4.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62เทพินทร์,สุภัทรา,วชิรพงส์ บุญกระจ่าง
และครอบครัว Nuja,Happy,Melodyและ
เด็กๆ
107.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63เด็กชายภาคิณ ถีระแก้ว และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65วันวิสาข์ ฉินนะโสต 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66จักราธร เขมะวุฒิไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67สมหญิง เด่นพฤกษ์ธรรม
200.00 บาทภาพที่ระลึก