บวชพระเณรชาวเขา
เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ปี 2562
จำนวนทั้งสิ้น 2069 รููป
บวชวันที่ 6 เมษายน 2562 ที่วัดศรีโสดา จำนวน 385 รูป
ร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบวชรูปละ 1500 บาท


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1คุณประภัสสร แก้วมุงคุณ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3นางสาวสุพรรณวดี ศิริโตและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4ปวริศา ธนวัฒนพงศ์ชัย1,009.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5ลดาวัลย์ ชำนิถิรวาณิชย์
ขวัญพิชชา ชูทรัพย์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6ดารินทร์ เมฆบุตร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7นายพินิจ หนูฤทธิ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท-นายสมสัย
และ นส. ศิรินารถ. อมรธรรม. 2,000
บาท

สร้างวัดกับมือ. 1,000 บาท
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9ภาวิณี จิระธนะวัฒน์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10นางสิริพิมล เหลืองวารินกุล10,000.05 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12คุณมรุเศรษฐ์ เตชัสพัชรพงษ์และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13นางมาลี ศิริพิพัฒน์พงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15ลูกค้าร้าน Vintage Romance Cafe & Gallery1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16เจ้าที่ทั้งหลายในวัดเทพศิรินทราวาส108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17ธรรมวรรณ รุกขชาติและครอบครัว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18เกียรติบดินทร์ ศรีสุกิจจา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19พิทยา ปาละกะวงศ์
มาลัย นวลจันทร์
พรหมณ์ชนก ปาละกะวงศ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20พิพัทฒ์ ขวัญแพรแก้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21ดช. ชนาเมธ จันพรม1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22นายจักษวัชร์ บุนารักษ์, นางสาวจุฑาสัณห์
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23นางสาวสิรญา สาครินทราชัย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24รณิดา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25วโรดม สุขสุคนธ์ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27นางพนิดา,น.อ.ธรรมวรรต,นายภัทรกษิณ มาลัย
สุขรินทร์
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28นางสาว ดาวใจ วรรณรัตน์ และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30นฤมล ปัจจุสานนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31นางชนะใจนิยมทัศน์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32ดารินี ภูพลผัน และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33ยาซุฮิโร่ โมชิซุกิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34นางณัฐรินีย์ อธิเสนะ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35ดารินี ภูพลผัน และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36ดลธร โสตถิภิญโญ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37ศิระ โสตถิภิญโญ3,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38กนกวรรณ อุดมปิยะศักดิ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39ไม่ประสงค์ออกนาม2,000.09 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40อมรเทพ วังวิวัฒน์ขจร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41น.ส.อิงควริศ จินดาธรรม และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42คุณไพบูลย์และคุณพรสวรรค์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43นายฤๅชา รัศมีโชติ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44ครอบครัวสุภาพ
ครอบครัวคชประติยุทธ์
6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45น.ส.แววดาว คำสีแก้ว
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47ครอบครัวตั้งจิตเจริญชัย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48น.ต.สรรเสริญ เค้ามูลคดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49ณัชชา พุทธรักษา และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50นายณัฐพงศ์ ศรพรหม และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51นาย ปกรณ์ ชมภูบุบผาและครอบครัว4,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52พิลาสลักษณ์ สรรประดิษฐ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54ศิริรัตน์ ผิวงามและคณะ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 551. นางสาว ภดาณัช มนูพรประภา
2. นาย ณัชพน มนูพรประภา
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56รุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต และคุณแม่เช้า
เหล็กสูงเนิน
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57สัญติญา1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58ปฏิพัทธ์ ปักษาษิณ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59ดิน1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60พิชัย-อัญชลี จานะพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61วลัยภรณ์ ธีรเจริญทรัพย์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62ชนิดา เกรียงศิริวิเศษ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63ไม่ประสงค์ออกนาม1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64ลัญฉรัตน์ จันท์จารุณี1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65สมปอง สอนคง1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66สุภาวดี1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67มลิวัลย์ ตั้งไพบูลย์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68ณภัชนันท์ เฮอร์เบอร์
เดวิด เฮอร์เบอร์
เอ็มม่า เฮอร์เบอร์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69กิรณา บุญมาธัญรัตน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72น.ส.กัลยาณี ไพรบึง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73นิภา สุวรรณรักษา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74พิทยา ปาละกะวงศ์
มาลัย นวลจันทร์
พรหมณ์ชนก ปาละกะวงศ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75นายสิทธิชัย ชาญชัยชูจิต และ
นางสาวปุณยวีร์ เลิศนันทิพย์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76สิริภา แจ้งปิยะรัตน์ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77ดารินี และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78บริษัท ยูเนี่ยนปาล์มออยส์ จำกัด3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79นางสาวณปภัช วัฒนะปรีดากุลและครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80นางสาวจันจิรา โยหงษ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81เสาวรส ภคอัครเลิศ​กุล​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82นายเอกกมล เหลืองทวีทอง
นางสาวณัฐสุรีย์ เหลืองทวีทอง
นางสาวกัลยกร เหลืองทวีทอง
นางสาวอรวินท์ เหลืองทวีทอง
นายอธิป นิลเพชรรัตน์
ด.ญ.ปภาพัส นิลเพชรรัตน์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83สุทธิดา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84อุทิศให้คุณบัวน้อย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85นวพร หาญไพบูลย์ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86ชลิณี ปรัชญาสันติ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87วลัยภรณ์ ธีรเจริญทรัพย์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88น.ส. วรวรรณ เขมะไพโรจน์ และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89เอี่ยมสิริ ร่มไทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90น.ส.มาลี เตชะเคหะกิจ และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91ดวงดาว​ ผดุง​ชัย​โชติ​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92นางสมจิตต์ แสงจันทร์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93ชลลดา พรหมเดชไพบูลย์13,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94คุณ กิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
คุณ ภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
คุณ พัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95พัชรี จันทวีกูล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96เจมี่200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97Alisara Singprasert160.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98นางจิตรมณี สุวรรณพูล13,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99ธีราสิทธิ์-นลินภัสร์ บุญมาธัญรัตน์
ด.ช.พัชรเมศร์- ด.ญ. นิชาภา บุญมาธัญรัตน์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100กร เจริญสุขภิวัฒน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101ฤทธิ์ชัย และทิพาจาร คงพัฒนสิริ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102พุทธิมา ศศิพร มานิตย์ สีหไสยาสิทธิ์4,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103ปาริชาติ เตชะนันท์มณี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104คุณชญากานท์ ชมชัญญกิตต์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105ครอบครัวจามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106อังกาบ เลิศฤทธิเดชา และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107Suthepin Lee Pudthijitluk 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108วนัสรินทร์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109คุณอนันต์ โชติประวิทย์100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110อุมาพร หงสวัฒนานนท์ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111น.ส. ศันสนี​ งาม​ณรงค์​กิจ​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112นายธนกร ตันติชัยพร และนางสาวพิมพ์
ใจ ก้องเกียรติกำจร
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113สุกัญญา จีนเกิด1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114ชัญญา พันธจารุนิธิ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115นางสาวพรภัทรา ปรุงสุคนธ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116กิรณา สรสำแดง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117ตุลาพร น้อยวัฒนา และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118ปนัดดา วิสเนอร์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119นายกิติกร​ โชคพันทาง
นายธนโชติ​ โชคพันทาง
นางสุนีย์​ โชคพันทาง​
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120ณัชชาและเฑียรกัญญา เวชพงศา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121ฐิติ​รัตน์​ ถึก​อ่ำ​และ​ครอบครัว​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122นส.สยุมพร ฉันทสิทธิพร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123Bee-ing Sae-ang200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124ธนศร ขวัญเมือง และ ครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125บริษัท ไม้รุ่ง พาราวู้ด จำกัด1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126เจ้าภาพเครื่องบวชเณร และพระประธาน2,999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128ดนุญา ติยายน1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129น.ส.ธนารัตน์ ชมเนตร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130นางสาว นฤมล ตันจันทร์พงศ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131นวลบวร ขำเจริญ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132นางสาวปิยะวรรณ ขนาน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133น.ส.ลัมภางค์ เต็มสวัสดิ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134บุปผา ถิราติ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135ศิฬิญดา พาณิชหิรัณย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136นายธนากฤต ฉัตรปุญญานนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137Planavel 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138รังสิมา จีนเจริญและเด็กชายศิวัช อินทร
เจ้า
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139สุมลรัตน์ ทรงแสงธรรมและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140มานูเอล แฮร์นานเดซ
บัณฑิตา อรัญยาวรรณ
เขมา อรัญยาวรรณ
พัชรี ชิณรักษ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141วัชรี อัศวยิ่งเจริญ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143จิรวิชญ์ รณรื่น999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144วิภาวี สิทธิแพทย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145นภัส วุฒิสถิตถาวร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146ศิราณี วัชรวิวรรณ และครอบครัว
เกษรา สกุลเสาวภาคย์กุล
จตุพร พันธการ
นฤมล หว่างเทียน
บวชพระเณร 1,500 บาท
ร่วมในทุกๆ บุญ 500 บาท
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147หทัยกาญจน์ พรานเจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148นางบุศรีย์ อังคณะวัฒนา1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149อันนาวัน ฉัตรวัฒนลักษณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150ชุติมา จิรวัลลภ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151ยงยุทธ ตรีรัตนพิทักษ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152นส. ฟารีดา หงษ์ศรีจินดา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153
นายภัคพล งามลักษณ์
และ ครอบครัว
15,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154นางสาวบุศรินทร์ สิริปัญญาธร600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155รัชนีย์ โคตรทัศน์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156สุกัญญา สุดารารัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157นางสาวกรรณิการ์ มาลัย
นายสุวิชช์ มาลัย
นางยุพา มาลัย
นายโอมฤทธิ์ มาลัยและครอบครัว
นางสุภัทรา บุญยิ่งและครอบครัว
1,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158กาญจนา ธรรมนันทพร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159นางสาวเกษร ตันเจริญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160อภิเชษฐ์ สุนทรารชุน - คัทลียา โรจน์
วัฒนะ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161นางสาววิมลรัตน์ โขนสันเทียะ. 99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162พลตรีหญิง คุณิสา เทศะเวส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163พรพรรณ ปั้นเงิน
จอห์น+วาเนสซา+เลลานี มาร์เคิ้ล
รินปวีร์ โรจน์ปัณณสิริ และครอบครัว
217.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164ศศิธร ไทยเจริญ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165นางศุภิกา ไพฑูรย์วัฒนกิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166กนกกาญจน์ อัครศฤงคาร และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167จันทิมา ฉัตรไชยสิทธิกูล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168นวลทิพย์ เหลืองเป็นทอง2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169 อภิรักษ์-จันทร์ทิพย์-กัลยรัตน์-อิทธิพัทธ์
วานิช
13,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170ธรรมโรจน์ อักษรานุเคราะห์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171อุทิศให้ คุณพ่อสม พฤกษ์เจริญ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172คุณ Puntrika Wilson
คุณ บังอร โพธิ์จินดา
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173จรินทร์​-พึงพิศ โฉมอุไพ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174สุภัทชา ปาคำมา และครอบครัว
เกียรติพงศ์ มั่นคง และครอบครัว
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175ไม่ระบุชื่อ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176ชุติญาณ์ ศิริสมบูรณ์ และบิดา มารดา1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177นส เบญจพร สิทธิวรยศ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178ศศิวนัส หัสดินทร ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179นายวิษุวัต ศตสุข และครอบครัว900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180แสงเดือน ธีระเวชชโรกุล ครอบครัวและเพื่อน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181นางประภาภรณ์ บุญสว่าง และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182จารุภา อัศวปิติชัย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183ศุกลรัตน์ จิรวิวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184ปภัพ จารุกนกวิชญา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185เอกสิทธิ์ เสาวรส2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187นางสาวรติวรรณ นาราพานิชย์ พร้อมเด็ก
ชายกษิภพ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188พัชรวิภา ใจจักรคำและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189เจริญศรี ขวัญวงศ์299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190กฤษฎา คีรีแก้ว250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191อัจฉริยา เเละครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192พิมพ์พจี ธรรมนันทพร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193นางสาวสุเทวี พืชอำนวย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194นางสาว บุญจิรา กวินอัครฐิติ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195นางสาวธนิสสรา พินิจมนตรี1,599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196ชัยยุทธ์ - เสาวภา เสถียรรานนท์ และบุตรหลาน
Mr.Chong Chien Hong และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197ธัญษร นิตยภาพสกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198รพีพร คณิตจินดา และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199Kolf HBD with Family500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200นายมินทร์ เกื้อญาติและครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201สุภารัตน์ ตะโกเมือง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202ประมัยพร อิศรางกูร ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203พุ่มพวง ปุรินทราภิบาลและครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204นายกรกช โตสงวน501.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205Gl@y Good1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206นายไพรัตน์ พุ่มบาง และ นางสาวณัฐณิ
ชาช์ ภู่ฉ่ำ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207เมทินี ลิ่มวิบูลย์และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208วิดาภรณ์ จิรางกูลวัฒนา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209นส นัทธนิษฐ์ วีระโชคชัยและครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210นางสาวดัชนี สิงหะ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211สุธารัตน์ ทองหล่อ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212น.ส.จินดา มากคำ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213คุณพ่อห่วงเฮียง แซ่ตั้ง และ
คุณแม่จินตนา ต้นเจริญพงศ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214นางสาวศิริวรรณา ต้นเจริญพงศ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215นาวสาวนภัสกรณ์ ต้นเจริญพงศ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216นายสมเกียรติ ต้นเจริญพงศ์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217NATAPHISARA
Og Guntapit
ANDERSEN
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218นายสมชาย ต้นเจริญพงศ์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219นายภัทรวัชร มุกต์มณีกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220น.ส. ฐาปนี จิระฐิตภา4,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221เฉลิมพงษ์ โกวพัฒนกิจ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222กชมัย โกวพัฒนกิจ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223ดอกรัก. วงศ์ศรี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224นฤมล วีระอำไพพงศ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225น.ส.ทัศนา ธนรังสีกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226นางสาวมัณฑนา ศรีวะรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227นายสมชัย เตชะธรรมนุกูล
นางสุจิตรา เตชะธรรมนุกูล
นางสุรัชนี หิมะมาน
นายศุภเดช หิมะมาน
นส. ณัฐณิชา หิมะมาน
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228วีรดา บุญปั๋นและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229สาธิมา พาณิชย์กุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230ภัลลนันทน์ คอสติเกน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231คุณอรพินท์ เมนส์-ธนิตย์ธีรพันธ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232นางสาวดวงกมล ซื่อสัตย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233นายจิระศักดิ์ เสริมกิจการ
นางสาววิชุดา สุทธิศักดิ์ภักดี
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234นางสาวมนัสนันท์ แสงชัยทิพย์ และ
ครอบครัว
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235ภารดา สระบัวบาน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236ยุพิน นครเกตุ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237เบ็ญจาณี คูเกษมกิจ
สุจจยา คูเกษมกิจ
ชยาจืณ คูเกษมกิจ
ณัฐธนินท์ ดุลย์ปราโมทย์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238นายธฤษณุ บุญนิตย์599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239ภัทรา สุวรรณชาตรีและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240ธีรานุช พงษ์พานิช7,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241อำนวยพร ลัดดากรพันธุ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242กานต์รวี พงษ์พานิช3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243Kanchana Moolsawad200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244นางสาววัลยา รื่นบุตร และนาย Xu Heng พร้อม
ครอบครัว
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245นงลักษณ์ เพ็ชรสีสม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246นายชัยวัสส์ - นางวรางคณา เอกภพณรงค์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247นางลัดดา ศิริสมหมาย400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248คุณวนิดา เลิศสุวานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250พันธบูรณ์ หวังภัทราวานิชและครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251ครอบครัวประกอบกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252อมรเทพ วังวิวัฒน์ขจร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253ครอบครัว บัณฑิตทัศนานนท์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254นิจจารีย์ ทัพคัลไลย700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255วราภรณ์ ลักษณโกเศศ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256ประกายรุ้ง ปิยพลกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257วีรนุช กมลรุ่งวรากุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258ทิพย์วิมล พันธ์พิเชฐ และ
ด.ช.ชวนากร ปุญญสิทธิกร
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259น.ส.จิตติพร ธนบุญเกษม
นายจีรชัย สุภาสุทธากูล
6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260เบญจวรรณ อิ่มทรัพย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261บุฬารัตน์ หม้อทรัพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262กิตติ ศรีพุฒตาล590.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263พีรัช วงศ์วิภาส และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264ภูริชญา เภามา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265พญ.อรไท ชั้นแก้วและครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266ครอบครัววชิรานุวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267คุณธนันท์ธรณ์ ผู้พัฒนพงษ์ และ คุณอุษา
กาญจนานนท์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268คุณสำเภา กาญจนานนท์ และ คุณรำเพย วงษ์
รักษา
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269น.ส.ศศินันท์ ชาติศิริเลิศสกุล 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270ถนอมนวล อาภาพิชญ์ ครรชิด พิสุทธิชิน
วงศ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271ติ๊ก จารุณี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272วิภา พิริยะกุลชัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273คุณพ่อนิพนธ์ กรกีรติ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274เอกชัย สถาปนาภัทร์/สิรภัทร ลีบุญยืน และครอบครัว
http://buranabuddha.org/donor/ordain/?id=829
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275วราพรรษน์ บุญมาธัญรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276คุณสมทรง คุ้มนุ่ม1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277ณรินทร์ทิพย์ กาญจนานนท์, ธีระพล-นัธทวัฒน์
จันทร์นิตย์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278ศศินกานต์ รุ่งเรืองโรจน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279คุณฌาณิศาภัทค์ คล้ายสิทธิ์และ
ครอบครัว
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280นางสาว นันทรัตน์ ลีวิโรจน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281จิรา เมฆสวัสดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282อัมพร ลัดดากรพันธุ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283กิตติพล มัญชุวิสิฐ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284คมกฤช เสือเอก1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285แสงเดือน จตุรงคสัมฤทธิ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286ທ້າວພິດສະນຸກອນ ຊົມຊື່ນ
(คุณพิษณุกร ชมชื่น)
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287ชลดา อมรชัยยาพิทักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288เมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290นางไซ้ง้อ แซ่ฉั่ว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291ณฐอร เตชสง่าวงศ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292คุณแม่สุพร ตรงมหวิเศษ และลูกหลาน

เจ้าภาพบวชสามเณร 1 รูป 1,500 บาท
โรงทาน 500 บาท
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293นางสาวพรนภา ดุรงค์พิศิษฏ์กุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294นาย ชัยการณ์ บุญภาอนันต์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295น.ส.สุพรรษา พุ่มโฮก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296บริษัท ห้างทองแม่ไพจิตร7 จำกัด1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297นางสาวศิวาการ ชัชมนมาศ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298นางยุพิน-นางสาวณัฐพร สุวรรณประดิษฐ์ และ
นายปฐมพนธ์ ฐิติปฐมพนธ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299มธุลา เรวดีเรขา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300นางสาวมะลิวัลย์ ทับบำรุง และนางสาวอุษณีย์ มี
ลาภา
1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301ชฎาธร ภูดี1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302นางสาวกันยาณี วิศิษฏ์วิญญู2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303ชนิดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304เจ้าภาพงานบวขสามเณรชาวเขา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305เป้ เกต ก้อย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306น.ส.สุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307นายศักดิ์ชัย สุทธิศรีสวัสดิ์ และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308ครอบครัวเจริญผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309 นันทรัตน์ ใจคำฟู
อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310 ธนันชัย อัศวดากร
อุทิศให้
ประภาส อัศวดากร - อัมพร สีแสง
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311สุวัฒน์ทนี คณะวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312ศิริมาส วิศวชิตมัน1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313กลุ่มเพื่อนธรรม 256215,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315อนัญญา ก้อนทอง และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316ธนัชพร คุณรังษี 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317โรงสีไฟเจี่ยเชียงเส็ง 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318คณิศร์ณิชา ทัศโนทัย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319นส. ชนกวรรณ เลี้ยงประเสริฐ900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320นางเจริญศรี คณะวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321อุทิศให้คุณแม่วรรณพร อัศวสุวรรณกิจ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322นส.ชลลดา จ้อยโสภณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323พรินทร์ สุทธิวรรณ และ ครอบครัว2,000.18 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325นส. ชัชชญา สินลอย และครอบครัว
พตท. ณฐภัทร ผดุงการ
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326นายรณชัย พรมในเมือง 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327ดวงใจ แซ่กัว1,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328ครอบครัว ธเนศวิเศษกุล3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329นายชวลิต องควานิช
นางจันทิมา บุญมานันท์
นายธีรวุฒิ องควานิช
นางสาวฐานิตา องควานิช
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330นางสาว กฤษณา เนียมนวล
และ คุณ นนท์ ลาเถิน
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331นา​ยรณ​ชัย​ ​พร​มใน​เมือง​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332อิศรา รัชกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333ปาริชาติ เตชะนันท์มณี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334คุณธัญญามาศ ไชยโย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335นางสาวกฤติยาณี พานพิศุทธ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336ด.ช.ธีร์รัฐ เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว9,500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337นางนิชานันท์ จูสกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338น.ส.กัญจน์ชญา กุลฉัตรวิวัชร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339นางสาวกชพร ลาภสุวรรณสกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340วีณา เอี่ยมวัฒนไพสิน5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341นภัคมน ทองเฝือ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342เมทินี อุทัยรัตน์
ภัคไพริน อุทัยรัตน์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343พัชรี ร่วมบริจาคค่ะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344ปัณฑิตา เจริญสุข 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345นายปกป้อง วงษ์วิจารณ์
นางปาณิศา วงษ์วิจารณ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346คุณดลพร กานต์วารีรักษ์ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347นางพิงค์เดือน วีระนิติกุล และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348ปุญย์วารี ปรัชญ์วรโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349เกษตร,กัญญาณัฐ มหัทธนะเกียรติและนารี
รัตน์ จิรวิวรรธน์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350จุไรรัตน์ คงเจริญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351พงศ์ศิญา ชังพูลสวัสดิ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352นพรัตน์-ศิวพร พงษ์วานิชอนันต์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353น.ส.ศุภลักษณ์ รัตนะเวสสุวรรณ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354จอย ชายแสน1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355น.ส.ศรันย์ภัธร ศรีสัจจัง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356ทิพวรรณ ตันไพบูลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357ทิพากร ต. และ วิศรุต อ.1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358โครงการบวชเณรชาวเขา 2,069 รูป100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359คุณวีระพันธ์ สุวรรณรัต
เกิด 26 มีนาคม 2501
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360มนัสนันท์ อยู่ญาติวงศ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361ปิยะนันท์ สุขเจริญศรีและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362วินิตรา บุญวานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363นางสาวณฐพร สิริภัคชรัสมิ์
นางพะเยาว์ เสมรส
นางสาวดาราพร เสมรส
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364นายสุชาติ นางจิดาภา และน.ส. ภีรดา ชีวสาธน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365คุณสิริภา แจ้งปิยะรัตน์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366เต็มสิริ หวังทวีทรัพย์ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367นายปาณสาร อารีพงศ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368สุธีรา กาญจนภิญโญวงศ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369แคทลียา ตันติวัชรานนท์และครอบครัว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370นส. จิราพรรณ ปัญญาเกียรติคุณ 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371นายศรัณย์ และ นางพนิดา ศีลสร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372ศุภฤกษ์ โรจน์วงศ์สุริยะ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373น.ส.กมลวรรณ บุญรอด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374น.ส.รมิดา ศรีเปารยะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375ยุพา แซ่ตั้ง และ ครอบครัว ลักษณะ
เบญจรงค์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376อรณี จำเริญรัตนากร และ ครอบครัว
ปองชัย พงศ์วิสิฐไพบูลย์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377ซิ่วมึ้ง แซ่จิว
กิมเตียง แซ่เบ๊
วรพจน์ จำเริญรัตนากร
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378สุพรทิพย์ ภูวรุจานันท์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379ปวีณา ตั้งตระกูลสมบัติ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380พันเอกหญิง สุวภัทร ทั่งทอง1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381นายมณี ธงสัตย์, ปวีณา เทิดคีรีธรรม, อรทัย ลีโน
เขวา
2,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382นางวิมลพรรณ พัชรพันธกานต์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383น.ส.คณิสร พัชรพันธกานต์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384น.ส.ธมิดา เชียงทอง และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385นายสุพัฒนพงศ์ สิกขาบัณฑิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386ไม่ระบุชื่อ108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387นางสาวรมณ จันทนประยูร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก