บวชพระเณรชาวเขา เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ปี 2562
ประมาณ 2500 รููป
เป็นเจ้าภาพรูปละ 1500 บาท


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1คุณประภัสสร แก้วมุงคุณ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3นางสาวสุพรรณวดี ศิริโตและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4ปวริศา ธนวัฒนพงศ์ชัย1,009.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5ลดาวัลย์ ชำนิถิรวาณิชย์
ขวัญพิชชา ชูทรัพย์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6ดารินทร์ เมฆบุตร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7นายพินิจ หนูฤทธิ์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท-นายสมสัย
และ นส. ศิรินารถ. อมรธรรม. 2,000
บาท

สร้างวัดกับมือ. 1,000 บาท
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9ภาวิณี จิระธนะวัฒน์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10นางสิริพิมล เหลืองวารินกุล10,000.05 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12คุณมรุเศรษฐ์ เตชัสพัชรพงษ์และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13นางมาลี ศิริพิพัฒน์พงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15ลูกค้าร้าน Vintage Romance Cafe & Gallery1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16เจ้าที่ทั้งหลายในวัดเทพศิรินทราวาส108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17ธรรมวรรณ รุกขชาติและครอบครัว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18เกียรติบดินทร์ ศรีสุกิจจา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19พิทยา ปาละกะวงศ์
มาลัย นวลจันทร์
พรหมณ์ชนก ปาละกะวงศ์
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20พิพัทฒ์ ขวัญแพรแก้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21ดช. ชนาเมธ จันพรม1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22นายจักษวัชร์ บุนารักษ์, นางสาวจุฑาสัณห์
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23นางสาวสิรญา สาครินทราชัย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24รณิดา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25วโรดม สุขสุคนธ์ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27นางพนิดา,น.อ.ธรรมวรรต,นายภัทรกษิณ มาลัย
สุขรินทร์
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28นางสาว ดาวใจ วรรณรัตน์ และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30นฤมล ปัจจุสานนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31นางชนะใจนิยมทัศน์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32ดารินี ภูพลผัน และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33ยาซุฮิโร่ โมชิซุกิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34นางณัฐรินีย์ อธิเสนะ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35ดารินี ภูพลผัน และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36ดลธร โสตถิภิญโญ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37ศิระ โสตถิภิญโญ3,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38กนกวรรณ อุดมปิยะศักดิ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39ไม่ประสงค์ออกนาม2,000.09 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40อมรเทพ วังวิวัฒน์ขจร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41น.ส.อิงควริศ จินดาธรรม และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42คุณไพบูลย์และคุณพรสวรรค์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43นายฤๅชา รัศมีโชติ และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44ครอบครัวสุภาพ
ครอบครัวคชประติยุทธ์
6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45น.ส.แววดาว คำสีแก้ว
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47ครอบครัวตั้งจิตเจริญชัย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48น.ต.สรรเสริญ เค้ามูลคดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49ณัชชา พุทธรักษา และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50นายณัฐพงศ์ ศรพรหม และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51นาย ปกรณ์ ชมภูบุบผาและครอบครัว4,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52พิลาสลักษณ์ สรรประดิษฐ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53เจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54ศิริรัตน์ ผิวงามและคณะ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 551. นางสาว ภดาณัช มนูพรประภา
2. นาย ณัชพน มนูพรประภา
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56รุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต และคุณแม่เช้า
เหล็กสูงเนิน
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57สัญติญา1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58ปฏิพัทธ์ ปักษาษิณ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59ดิน1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60พิชัย-อัญชลี จานะพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61วลัยภรณ์ ธีรเจริญทรัพย์
500.00 บาทภาพที่ระลึก