การขุดเจาะน้ำบาดาล มีอานิสงส์มาก

วนโรปสูตร ว่าด้วยเจริญบุญได้ทุกเวลา
[๑๔๕] เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนพวกไหน ตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์.
[๑๔๖] พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้ สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย ชนเหล่านั้น ย่อมมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์.


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1นางสาวธัญญลักษณ์ นิมมานนิตย์20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2นางสาวสาธิตา อุทัยศรี2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3นางจิราภา โกวิทยา2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4นายจิโรจ นิมมานิตย์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5นางสาวจินา โอสถศิลป์55,559.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6นางพิมพ์พัฒน์ รักศรีอักษร55,559.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7นางสาวพลอยจุฑา งามพฤกษ์วานิชย์18,882.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8นายภุชคฤน ตั้งตรงเจตนา3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9สรินนา เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10นางสาวสุพรรณวดี ศิริโตและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ณิชาภา พลอยพีระ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12Jirapat Wilasinee200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13วรรณภา เกิดลาภผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14ดารินทร์ เมฆบุตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15ภาธิญา กาญจนเสวี5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16ไม่ประสงค์ออกนาม99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17พิรุณ กมลแสน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18อลิสา โชติทวีชัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์996.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20นงนภัส อัคคพงศ์พันธ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21อุษามาส วิริยะอุดมชาติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22แพรวพรรณ ว่องก๊ก และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23ณัฐพินี ประภากาศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24นาวี ปฐมอนันท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25คุณพ่อพิชัย-คุณแม่อรวรรณ
ปฐมอนันท์ และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26นางสิริพิมล เหลืองวารินกุล10,000.03 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27ณัฐรดา โนตานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28นภาพร วานิชขจร และ ครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29พัทธนัณท์ เลิศอัครพิทูร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30คุณมรุเศรษฐ์ เตชัสพัชรพงษ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31JuandJi & JuetJi & Sunida Tumsuwan
MR. Douglas Tumsuwan
MR. Mikael Haugen
MR. Mats Rehnstrom
2,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์
รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
กิรณา บุญมาธัญรัตน์
550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33น.ส.เพ็ญศรี อรรคศรีวร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34หทัยรัตน์ อติชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35ธงชัย-สุเพ็ญพร-มาคุณ เกษมสุขสกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36วุฒิเมศร์ ธีระศุภวาณิชย์ 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37เกียรติบดินทร์ ศรีสุกิจจา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38ไม่ระบุ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39นาย อภิชา ธนัชวัชรพล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40ธรรมวรรณ 29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41นางสาวเนตรนภา ทองผล450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42Miss U.100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43นางสาวสิรญา สาครินทราชัย
ด.ช.สิรภพ นิลเพชร์พลอย
ด.ช.ธนัท นิลเพชร์พลอย
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44จุฑารัตน์ ชมภูคำ
นายบุญชม ชมภูคำ
นางบัวเขียว เป็งปัญญา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46วโรดม สุขสุคนธ์ และครอบครัว501.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48สุภาภรณ์ ตั้งวิเศษชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49Michael-Ketklao Knox1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ
มาลินี ภักมี
ฤทธา ศฤงคารรัตนะ
เอญาดา ศฤงคารรัตนะ
160,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51นส.ศิริสุดา ชัยแสนสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52พิมพ์รัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53พิชญพงศ์ อุทยะพิรุณลักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55นางบุญจิง บุญญมัย และบิดา มารดา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56นายศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59นายนฤดล มัฆนาโส100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61วนัสนันท์ ไตรสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62Lee200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64แววดาว คำสีแก้ว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66น.ส.แววดาว คำสีแก้ว
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67ธนิศรา ขันนาค200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68ครอบครัวตั้งจิตเจริญชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69น.ส.แววดาว คำสีแก้ว พร้อมครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70รุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต และคุณแม่เช้า
เหล็กสูงเนิน
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก