การขุดเจาะน้ำบาดาล มีอานิสงส์มาก

วนโรปสูตร ว่าด้วยเจริญบุญได้ทุกเวลา
[๑๔๕] เทวดาทูลถามว่า ชนพวกไหนมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนพวกไหน ตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์.
[๑๔๖] พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ชนเหล่าใดสร้างอาราม ปลูกหมู่ไม้ สร้างสะพาน และชนเหล่าใดให้โรงน้ำเป็นทาน และบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัย ชนเหล่านั้น ย่อมมีบุญ เจริญในกาลทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์.


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1นางสาวธัญญลักษณ์ นิมมานนิตย์20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2นางสาวสาธิตา อุทัยศรี2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3นางจิราภา โกวิทยา2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4นายจิโรจ นิมมานิตย์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5นางสาวจินา โอสถศิลป์55,559.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6นางพิมพ์พัฒน์ รักศรีอักษร55,559.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7นางสาวพลอยจุฑา งามพฤกษ์วานิชย์18,882.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8นายภุชคฤน ตั้งตรงเจตนา3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9สรินนา เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10นางสาวสุพรรณวดี ศิริโตและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ณิชาภา พลอยพีระ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12Jirapat Wilasinee200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13วรรณภา เกิดลาภผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14ดารินทร์ เมฆบุตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15ภาธิญา กาญจนเสวี5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16ไม่ประสงค์ออกนาม99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17พิรุณ กมลแสน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18อลิสา โชติทวีชัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์996.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20นงนภัส อัคคพงศ์พันธ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21อุษามาส วิริยะอุดมชาติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22แพรวพรรณ ว่องก๊ก และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23ณัฐพินี ประภากาศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24นาวี ปฐมอนันท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25คุณพ่อพิชัย-คุณแม่อรวรรณ
ปฐมอนันท์ และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26นางสิริพิมล เหลืองวารินกุล10,000.03 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27ณัฐรดา โนตานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28นภาพร วานิชขจร และ ครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29พัทธนัณท์ เลิศอัครพิทูร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30คุณมรุเศรษฐ์ เตชัสพัชรพงษ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31JuandJi & JuetJi & Sunida Tumsuwan
MR. Douglas Tumsuwan
MR. Mikael Haugen
MR. Mats Rehnstrom
2,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์
รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
กิรณา บุญมาธัญรัตน์
550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33น.ส.เพ็ญศรี อรรคศรีวร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34หทัยรัตน์ อติชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35ธงชัย-สุเพ็ญพร-มาคุณ เกษมสุขสกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36วุฒิเมศร์ ธีระศุภวาณิชย์ 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37เกียรติบดินทร์ ศรีสุกิจจา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38ไม่ระบุ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39นาย อภิชา ธนัชวัชรพล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40ธรรมวรรณ 29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41นางสาวเนตรนภา ทองผล450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42Miss U.100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43นางสาวสิรญา สาครินทราชัย
ด.ช.สิรภพ นิลเพชร์พลอย
ด.ช.ธนัท นิลเพชร์พลอย
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44จุฑารัตน์ ชมภูคำ
นายบุญชม ชมภูคำ
นางบัวเขียว เป็งปัญญา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46วโรดม สุขสุคนธ์ และครอบครัว501.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48สุภาภรณ์ ตั้งวิเศษชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49Michael-Ketklao Knox1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ
มาลินี ภักมี
ฤทธา ศฤงคารรัตนะ
เอญาดา ศฤงคารรัตนะ
160,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51นส.ศิริสุดา ชัยแสนสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52พิมพ์รัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53พิชญพงศ์ อุทยะพิรุณลักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55นางบุญจิง บุญญมัย และบิดา มารดา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56นายศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59นายนฤดล มัฆนาโส100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61วนัสนันท์ ไตรสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62Lee200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64แววดาว คำสีแก้ว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66น.ส.แววดาว คำสีแก้ว
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67ธนิศรา ขันนาค200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68ครอบครัวตั้งจิตเจริญชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69น.ส.แววดาว คำสีแก้ว พร้อมครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70รุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต และคุณแม่เช้า
เหล็กสูงเนิน
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71นางณัฐรินีย์ อธิเสนะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72ณัฐนี ตามไท10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73ปัญจพร สมพูลสวัสดี80,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74วีรยา สุวรรณโสภี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75เอื้ออารีย์ จันทรนิมะ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76นางศิริพรรณ สุขสุวรรณ์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77เสียงธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78นายวิจัย ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์865.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81สิริภา แจ้งปิยะรัตน์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82คุณสมศักดิ์-สมพร อัศวศิริศิลป์และ
ครอบครัว
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83สุวลี งามเลิศวัฒนกุล10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84เบลล์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85นายณัฐพงศ์ ศรพรหม และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86นายอัครัช สิทธิแก้ว และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87ที่พักสงฆ์ภูเซียงโม10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88เป้ เกต ก้อย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89ฉัตรชัย แม้นจำรัส1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90ฐิฏิพร ตันกิติยานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91Mr. Hanno Soth ร่วมบุญขุดเจาะน้ำบาดาล 500
บาท
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92วาสนา สาสะกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93ไม่ระบุชื่อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94อรพิมพ์ เหลืองอ่อน108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95นาวี ปฐมอนันท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์568.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97วนัสนันท์ ไตรสุวรรณ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98สุนันทา มงคลธนิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99ณัชชา พระคุณ350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100อัจฉริยา เเละครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101อารียา จารุภูมิ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102น.ส.ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104เต็มสิริ หวังทวีทรัพย์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ
มาลินี ภักมี
ฤทธา ศฤงคารรัตนะ
เอญาดา ศฤงคารรัตนะ
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106เกษราภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้า400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107คุณเพ็ญศรี เกิดทรัพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108นส.พัชญ์สิตา พิสิษฐานันต์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109ไม่ประสงค์ออกนาม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111ณิชขา ดำรงวิวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112นางสาวกรรณิการ์ มาลัยและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113พัชรา ศรีพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114จันทร์+สาธิต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115Suthepin Pudthijitluk Lee 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116กฤติกา ศักดิ์ทวีกุลกิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117นายรัชกฤต สงวนขีวิน
นางเพียงหทัย เอกสินธุสิทธิ์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118ชูเกียรติ-ธัญญสมนต์ อรุโณทยานันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119นายไพจิตร, นางเพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์ และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120นภัสสร เลิศอัศววิวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121ณัฐนี ตามไท5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122ณัฐสินี วิภูมิตสิตสกุล
ณัฐพร เกียรติคุณรัตน์
ธิดารัตน์ เกียรติคุณรัตน์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123สุภาณี หาญถาวรชัยกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124สุคนธ์-รินทร์ลภัส- กิรณา บุญมาธัญรัตน์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125เอี่ยมสิริ ร่มไทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126มาวิน เอี่ยมทา
ภัทริน สงขาว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127พงศ์ศิญา ชังพูลสวัสดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128นายอภิชา ธนัชวัชรพล และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129เชษฐ์ธิดา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130ภูริชญา เภามา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131ศุภณัฐ มั่งคั่ง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132สุวัฒน์ทนี คณะวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133ฉัตรสุดา แก้วขจร และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134นางสาวอัญอริญชย์ วงษ์อำมาตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135วรชาติ โฆวินวิพัฒน์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136นางสมจิตต์ แสงจันทร์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137ศศิรดา นิวาตวงศ์และครอบครัว
ภารกิจเจาะน้ำบาดาล
น้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138May & Belle1,500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140พีรายุ กนกกร กรฉัตร รวิศุทธ์ มนิสา ณภัทร - สุ
วัฒนศิลป์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141ดุษฎี เลิศธรรมนนท์ และ แรนดี้ จูซุฟ2,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142ศิศีรี เกิดผล5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143พลพร​ อภิวัฒนเสรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144ปิติพร ปริษาวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145สาริสา มณีฉาย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146วนิดา ๙สังข์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147ณภัชนันท์-เดวิด-เอ็มม่า เฮอร์เบอร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148โสภณ สอิ้ง ชังพูลสวัสดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149ขุดเจาะน้ำบาดาล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150รุจาภา เหม​นิลรัตน์​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152ปภัพ จารุกนกวิชญา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153ประมัยพร อิศรางกูร ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154นาย วีระวัฒน์ ลาตีฟีและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155ขุดเจาะน้ำบาดาล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156ทศพิธ วรธรรมพิทักษ์2,312.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157ไม่ระบุชื่อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158นางเสงี่ยม ทองเต็มดวง400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159ปณิชา ฉิมฉายและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160วิกานดา วงศ์สุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161ธมนพัชร์ อธิสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162คุณอรพินท์ เมนส์-ธนิตย์ธีรพันธ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164ดินดี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165นางสาว โอปอล์ สุทธิอักษร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166วัชรารัศม์ โพธิ์กระจ่าง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167นางสาวกรรณิการ์ มาลัย
นายสุวิชช์ มาลัย
นางยุพา มาลัย
นายโมฤทธิ์ มาลัยและครอบครัว
นางสุภัทรา บุญยิ่งและครอบครัว
309.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168คุณธัญญามาศ ไชยโย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169ไม่ระบุชื่อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170รัตนากร จงพูนทิพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171นายกรกช โตสงวน600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172นวลจิรา-ธรินทร์ กังสนันท์และครอบครัว350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173คุณธัญญามาศ ไชยโย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174พิจิตรา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175นางสาวกรรณิการ์ มาลัย
นายสุวิชช์ มาลัย
นางยุพา มาลัย
นายโอมฤทธิ์ มาลัยและครอบครัว
นางสุภัทรา บุญยิ่งและครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176ก้อย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177นงลักษณ์ เพ็ชรสีสม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179ปิติพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180ณัชพิมพ์ ไทยวงศ์วรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181นางเจริญศรี คณะวรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182มาลัย กิจปรีชาวนิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183น.ส.กัญจน์ชญา กุลฉัตรวิวัชร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184กิรณา บุญมาธัญรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185สมศิริ สุวรรณทศและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186ณัฐนันธ์ ศักดิ์ทวีกุลกิจ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187นฤมล ชัยสวัสดิ์อารี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188น.ส.นิชานันท์ ทับทิมเทพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190ไม่ระบุชื่อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้ แม่ชู-พ่อเสน่ห์ ไชยโย
ยายมี-ตาเท่ง จิตใจ
ปู่ผาด-ย่าปาย ไชยโย
และเจ้ากรรมนายเวร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192น.ส. วิศรา เลขสฤษดิ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193อรอนงค์ ศิริภิญโญภาพ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195บุญชนิต ตันติวุฒิ1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196วรวิทย์ วิรุฬห์ธนวงศ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197นายอนันท์ นางวรรณี จันทรไกรโรจน์และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198นางสือเจ็ง แซ่แต้4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199นส.ชเนฎษ์ ลออคุณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200ดญฺ.หฤษร ลออคุณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201นส.จิตรมนัส ลออคุณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202นพ.วิทวัส ลออคุณ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203ทตพ.กัญญมณฑ์ ลออคุณ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204นาย บัญจภัทร ลออคุณ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205นส.พรรณพิไล ลออคุณ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206นางกัทลีวัน ลออคุณ30,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207อุทิศให้คุณแม่มุ้ยลั้ง แซ่ลิ้ม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208กิตติพงษ์ ปิ่นคง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209วัชราพรรณ สุภัจจาภิชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210อัทธภัค​ ณ​นคร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211น.ส. ชนิดาภา ค้าแพรดี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213นายคงภัค สัตย์รักษา
นส ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์
นาย ณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214ตติยา สมุหเสนีโต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216จุฑามาศ เอี่ยมสระศรี และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217เมธินินทร์ ภิณญูชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218-1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220น.ส.นิชานันท์ ทับทิมเทพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221MR. NOPPORN 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222พรมงคล ไชยรินทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224Pitiphorn Parisawong 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225นางสาวสุดารินทร์ รอดมณี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226เรวัตร สุขนุ่ม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228กฤษ วณิชฐิติกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229นางสาวณัฐนันท์ ภวภูตานนท์และครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230วนัสนันท์ ไตรสุวรรณ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231นางวลัยพรรณ​ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย​และบุตร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232นภารัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233ครอบครัวบุญราศรี และครอบครัววัจนมาลา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235สุภาภรณ์และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236ชนิกานต์ เกิดทรัพย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237นางชูกลิ่น เหมทานนท์
นายจรยุทธ ขวัญยืน
น.ส.เทียนทิพย์ ทองพนัง
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้ เเม่ชู-พ่อเสน่ห์ ไชยโย
ยายมี-ตาเท่ง จิตใจ
ปู่ผาด-ย่าปาย ไชยโย
และเจ้ากรรมนายเวร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240วิศรา เลขสฤษดิ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว501.17 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242ครอบครัวปฐมอนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243กฤติน จิรพรเจริญ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244ขนิษฐา พจนอารี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245จุฑามาศ เอี่ยมสระศรีและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246คุณแตน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247คุณธัญญามาศ ไชยโย
อุทิศให้ แม่ชู-พ่อเสน่ห์ ไชยโย
ยายมี-ตาเท่ง จิตใจ
ปู่ผาด-ย่าปาย ไชยโย
และเจ้ากรรมนายเวร
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248ไม่ระบุชื่อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249ร้านเจริญโลกะภัณฑ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250-150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251ลดารัตน์ สุพรรณเภสัช1,002.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252พีระ หล่อสุทธิธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253คุณเก๋2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254ปวีณา ศรีมโนทิพย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255อังศุมาลี จันทร์สุข300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256กัญญ์วรา ทะวาผักแว่น พร้อมครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257ลักค์ ธนพาณิชย์วัฒนา165.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259นางสาวปภัสสร ตันเฮง และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260ถาวร ธนะบูรณะวงศ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261บริษัทวรรณธนศักดิ์ จำกัด200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262ไม่ระบุชื่อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263นิชานันท์ ทับทิมเทพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264Siri Kringsumrit1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265สมชาย ศรีภูสิตโต และครอบครัว2,550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266คุณสุภาพร บุญเลิศ
คุณสรสิช แสงคำ
คุณสหรัฐ แสงคำ

อุทิศผลบุญให้นายสมชาย แสงคำ
200.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267ผมทำำ​ 2​ โครงการ​ เจาะน้ำบาดาล​ 1,675​ บาท
และ​ โครงการสร้างกุฏิปฏิบัติธรรม​ 1,675​ บาท
3,350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268ไม่ระบุชื่อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269บัณฑิตา อรัญยาวรรณ 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270นายไพจิตร,นางเพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์ และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271มลิวัลย์ นพพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272กฤษฎา คีรีแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273ปิติพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274ครอบครัวปฐมอนันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก