เมรุวัดบ้านผือพัฒนา ปี2561 งบการสร้าง 550,000 บาท


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1นส.จิรดา ศิริพรอดุลศิลป์ พร้อมครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2wikanda200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3ขนิฐน้อย ดุรงค์พิศิษฏ์กุลและครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4กฤติกา ศักดิ์ทวีกุลกิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5Thipchaya500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6น.ส.จินดารัตน์ ช้างรักษา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7นส. กนิษฐ์ ศรียางนอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8น.ส.เมตตา เสงี่ยมงาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9น.ส.อมรรัตน์ ฉัตรทอง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10ngnichapat200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11นาย ภัคพล งามลักษณ์ และครอบครัว10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12พัทธนันท์ เก้าไพศาลกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13สุวิภา กิจธิคุณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14วนิดา ก้องกอบสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15วิภาวรรณ ไทรงาม1,000.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16สินิทธ์ ดีสมสุข100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17สรินนา เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19ฐานิตา แสงเดือน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20นางสาว ปารณีย์ มงคลเนื่องพณิช3,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21kanlayasuree200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22นางสาวสุพรรณวดี ศิริโตและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23นางสาวดรณีกร สุปันตี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24นางสาว วิไลพร อนุรักษ์
นาย อดพิงเบ็ญจะปัก
1,560.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25สุวัจนา บุญรักษาสุข และ
พันธ์ทิพย์ สุขไพบูลย์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26นางบรรจง-น.ส.บุศริน วิกรมโรจนานันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27ปวริศา ธนวัฒนพงศ์ชัย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28ลักษณา เจริญกิจภัณฑ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29นางวรุณี พันธุ์นิธิ
นายสุทธิชัย แก้วมีแสง
น.ส. พลอยนภัส แก้วมีแสง
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30ณิชาภา พลอยพีระ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31Jarukan Liseth2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32ดารินทร์ เมฆบุตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33ภาธิญา กาญจนเสวี5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34นายไกรลาศ อินทพรโสภิต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35psm-tool100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36ร้านยุทธนา การแว่น2,740.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37สินิทธ์ ดีสมสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38พิรุณ กมลแสน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39พจมาลย์ ภิญโญมิตร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40อลิสา โชติทวีชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41เยาวลักษณ์ วุฒิภดาดร และครอบครัว16,666.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42อนุดา นิมมานเสรี และครอบครัว16,666.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43สายฝน ตั้งใจตรง และครอบครัว16,666.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44นายประสงค์. พรมศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45เจน แซ่จิว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46นางสิริพิมล เหลืองวารินกุล10,000.02 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47พรชัยและรัถยา คุณาเทียน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48นภาพร ถ่องแท้มุ่งเจริญ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49ศศิธร การ์เซีย และ Eliseo Garcia III และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50นางสาว สิรญา สาครินทราชัย และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51วรินทร์พร ชัยมงคลโรจน์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52วัฒนชัย เก๊กฮั้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53คุณมรุเศรษฐ์ เตชัสพัชรพงษ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54บ.พัฒนสินแมชินเนอรี่ จำกัด100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55นางษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56นางสาวนวพร เทียมรัตนานนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57ครอบครัวสินชัย เต็มรังษี และพี่น้อง600,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58นายธีรชัย-นางขวัญชีวา อภิวรรธกกุลและ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60สุคนธ์ รินทร์ลภัส กิรณา บุญมาธัญรัตน์450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61ลินดา รักวาทิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63เทพินทร์,สุภัทรา บุญกระจ่าง และ
ครอบครัว หนูจ๋า,แฮปปี้,เมโลดี้ และเด็กๆ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64วิมลรัตน์ ศีลธรรมพิทักษ์900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65นางสาวเนตรนภา ทองผล350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66นายพงษ์ระวี นามศรีอุ่นและครอบครัว350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69นายณัฐพัชร์ ฟูพร้อมวงศ์
นางกรรศ์ฉัตร ฟูพร้อมวงศ์
ด.ช ฐพัศย์ ฟูพร้อมวงศ์
ด.ญ ณัฐฏ์ฐนิดา ฟูพร้อมวงศ์
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70ณัชชา พุทธรักษา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71ธารทิพย์ แสงสาตรา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72จุฑารัตน์ ค้อหล้า และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73นายศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74มรุพล สุขหนุน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75รัตนา. ทรัพย์มาก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์30,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77ปนัดดา สุวรรณศรี และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78นางสาวสุมินทร์ญา ทีทา พร้อมครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79น.ส.หยาดรุ้ง ไชยบิล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80น.ส. ระวีวรรณ ปกป้องไพร และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81นางสาวรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82กรรณิการ์ สุขนุ่ม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84นายวิจัย ภารการ 211 ม.2 บ้านผักระย่า
ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
34140
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85นายวิจัย ภารการ
211 ม.2 บ.ผักกระย่า ต.ยางโยภาพ
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
(ส่งข้อมูลใหม่ครับ ข้อมูลที่ส่งก่อนไม่ได้มีรูป
หลักฐานการโอนเงินครับ ขออภัยครับ)
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86ครอบครัวเจริญผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87ครอบครัวตั้งจิตเจริญชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88พรปวีณ์ อนันต์โชคหิรัญและครอบครัวเพ็ญต่าย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89ทิพย์วิมล พันธ์พิเชฐและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90นายอโณทัย,นางปัญจรัตน์,นายพีรวิ
ชญ์,นายอิทธินันท์ เวทยากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91นางสาวชญบุษป์ ธนนิธิยศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92น.ส. จินดารัตน์ ช้างรักษา900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93หลี พี่เล็ก เจี๊ยบ พี่X400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94หลี พี่เล็ก เจี๊ยบ พี่X400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95พีรายุ สุวัฒนศิลป์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96ธัญวัลย์ ธงชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97นส.ศุภลักษณ์-นส.ทวีภรณ์ คีรีคช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98นางสาว กีรตยา เอี่ยมกมล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99น.ส.แววดาว คำสีแก้ว
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100วีรวรรณ วิรุฬหผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101มูลนิธิบูรณะพุทธ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102อภิฉัตร คุปตัษเฐียร และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103พัชรี​ สาธร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104กมลวรรณ พิริยะศักดิ์จินดา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105นางสาวจรัญญา บุญเริง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106นวพร วิปุลาคม3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107นางสุจิตรา กังวานวงษ์และคนรอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108วิมล อัฑฒเมธาสิทธิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109พิณนิชา อาภาวรรณกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110ORAWAN LUANGPRASERT200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111ปณิชา ฉิมฉาย และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112ศรัณยกร อังคณากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113นางรังสิยา วิจิตรสกลธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114นางสาวรัชนีย์ โคตรทัศน์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116กรองกนก​ มานะกิจจงกล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117ชยันต์+โชติมา350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118พัชนีย์ โมชิซุกิ
ยาซุฮิโร่ โมชิซุกิ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119เอกลักษณ์ เชี่ยวสงวน และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120มญชุ์พิชา สุขไพศาลพงศา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121นารีรัตน์ พรหมวัชรชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122นายฮึงและนางหง่า รัตนูปการ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123วรนิษฐ์ จิระพิชญาศักดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124นานาพร โกสินทรเสนีย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125อินท์ชลิตา พงศ์ธนศิริกูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126นายบุณยธร อาภาตั้งตระกูล และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127นางสาวสุกัญญา สุดารารัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก