เมรุวัดบ้านผือพัฒนา ปี2561 งบการสร้าง 550,000 บาท


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1นส.จิรดา ศิริพรอดุลศิลป์ พร้อมครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2wikanda200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3ขนิฐน้อย ดุรงค์พิศิษฏ์กุลและครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4กฤติกา ศักดิ์ทวีกุลกิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5Thipchaya500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6น.ส.จินดารัตน์ ช้างรักษา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7นส. กนิษฐ์ ศรียางนอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8น.ส.เมตตา เสงี่ยมงาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9น.ส.อมรรัตน์ ฉัตรทอง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10ngnichapat200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11นาย ภัคพล งามลักษณ์ และครอบครัว10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12พัทธนันท์ เก้าไพศาลกิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13สุวิภา กิจธิคุณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14วนิดา ก้องกอบสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15วิภาวรรณ ไทรงาม1,000.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16สินิทธ์ ดีสมสุข100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17สรินนา เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19ฐานิตา แสงเดือน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20นางสาว ปารณีย์ มงคลเนื่องพณิช3,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21kanlayasuree200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22นางสาวสุพรรณวดี ศิริโตและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23นางสาวดรณีกร สุปันตี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24นางสาว วิไลพร อนุรักษ์
นาย อดพิงเบ็ญจะปัก
1,560.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25สุวัจนา บุญรักษาสุข และ
พันธ์ทิพย์ สุขไพบูลย์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26นางบรรจง-น.ส.บุศริน วิกรมโรจนานันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27ปวริศา ธนวัฒนพงศ์ชัย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28ลักษณา เจริญกิจภัณฑ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29นางวรุณี พันธุ์นิธิ
นายสุทธิชัย แก้วมีแสง
น.ส. พลอยนภัส แก้วมีแสง
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30ณิชาภา พลอยพีระ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31Jarukan Liseth2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32ดารินทร์ เมฆบุตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33ภาธิญา กาญจนเสวี5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34นายไกรลาศ อินทพรโสภิต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35psm-tool100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36ร้านยุทธนา การแว่น2,740.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37สินิทธ์ ดีสมสุข200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38พิรุณ กมลแสน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39พจมาลย์ ภิญโญมิตร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40อลิสา โชติทวีชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41เยาวลักษณ์ วุฒิภดาดร และครอบครัว16,666.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42อนุดา นิมมานเสรี และครอบครัว16,666.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43สายฝน ตั้งใจตรง และครอบครัว16,666.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44นายประสงค์. พรมศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45เจน แซ่จิว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46นางสิริพิมล เหลืองวารินกุล10,000.02 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47พรชัยและรัถยา คุณาเทียน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48นภาพร ถ่องแท้มุ่งเจริญ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49ศศิธร การ์เซีย และ Eliseo Garcia III และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50นางสาว สิรญา สาครินทราชัย และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51วรินทร์พร ชัยมงคลโรจน์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52วัฒนชัย เก๊กฮั้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53คุณมรุเศรษฐ์ เตชัสพัชรพงษ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54บ.พัฒนสินแมชินเนอรี่ จำกัด100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55นางษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56นางสาวนวพร เทียมรัตนานนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57ครอบครัวสินชัย เต็มรังษี และพี่น้อง600,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58นายธีรชัย-นางขวัญชีวา อภิวรรธกกุลและ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60สุคนธ์ รินทร์ลภัส กิรณา บุญมาธัญรัตน์450.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61ลินดา รักวาทิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63เทพินทร์,สุภัทรา บุญกระจ่าง และ
ครอบครัว หนูจ๋า,แฮปปี้,เมโลดี้ และเด็กๆ
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64วิมลรัตน์ ศีลธรรมพิทักษ์900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65นางสาวเนตรนภา ทองผล350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66นายพงษ์ระวี นามศรีอุ่นและครอบครัว350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69นายณัฐพัชร์ ฟูพร้อมวงศ์
นางกรรศ์ฉัตร ฟูพร้อมวงศ์
ด.ช ฐพัศย์ ฟูพร้อมวงศ์
ด.ญ ณัฐฏ์ฐนิดา ฟูพร้อมวงศ์
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70ณัชชา พุทธรักษา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71ธารทิพย์ แสงสาตรา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72จุฑารัตน์ ค้อหล้า และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73นายศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74มรุพล สุขหนุน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75รัตนา. ทรัพย์มาก500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์30,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77ปนัดดา สุวรรณศรี และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78นางสาวสุมินทร์ญา ทีทา พร้อมครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79น.ส.หยาดรุ้ง ไชยบิล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80น.ส. ระวีวรรณ ปกป้องไพร และ
ครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81นางสาวรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82กรรณิการ์ สุขนุ่ม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84นายวิจัย ภารการ 211 ม.2 บ้านผักระย่า
ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
34140
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85นายวิจัย ภารการ
211 ม.2 บ.ผักกระย่า ต.ยางโยภาพ
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
(ส่งข้อมูลใหม่ครับ ข้อมูลที่ส่งก่อนไม่ได้มีรูป
หลักฐานการโอนเงินครับ ขออภัยครับ)
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86ครอบครัวเจริญผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87ครอบครัวตั้งจิตเจริญชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88พรปวีณ์ อนันต์โชคหิรัญและครอบครัวเพ็ญต่าย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89ทิพย์วิมล พันธ์พิเชฐและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90นายอโณทัย,นางปัญจรัตน์,นายพีรวิ
ชญ์,นายอิทธินันท์ เวทยากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91นางสาวชญบุษป์ ธนนิธิยศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92น.ส. จินดารัตน์ ช้างรักษา900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93หลี พี่เล็ก เจี๊ยบ พี่X400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94หลี พี่เล็ก เจี๊ยบ พี่X400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95พีรายุ สุวัฒนศิลป์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96ธัญวัลย์ ธงชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97นส.ศุภลักษณ์-นส.ทวีภรณ์ คีรีคช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98นางสาว กีรตยา เอี่ยมกมล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99น.ส.แววดาว คำสีแก้ว
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100วีรวรรณ วิรุฬหผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101มูลนิธิบูรณะพุทธ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102อภิฉัตร คุปตัษเฐียร และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103พัชรี​ สาธร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104กมลวรรณ พิริยะศักดิ์จินดา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105นางสาวจรัญญา บุญเริง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106นวพร วิปุลาคม3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107นางสุจิตรา กังวานวงษ์และคนรอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108วิมล อัฑฒเมธาสิทธิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109พิณนิชา อาภาวรรณกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110ORAWAN LUANGPRASERT200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111ปณิชา ฉิมฉาย และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112ศรัณยกร อังคณากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113นางรังสิยา วิจิตรสกลธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114นางสาวรัชนีย์ โคตรทัศน์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116กรองกนก​ มานะกิจจงกล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117ชยันต์+โชติมา350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118พัชนีย์ โมชิซุกิ
ยาซุฮิโร่ โมชิซุกิ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119เอกลักษณ์ เชี่ยวสงวน และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120มญชุ์พิชา สุขไพศาลพงศา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121นารีรัตน์ พรหมวัชรชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122นายฮึงและนางหง่า รัตนูปการ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123วรนิษฐ์ จิระพิชญาศักดิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124นานาพร โกสินทรเสนีย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125อินท์ชลิตา พงศ์ธนศิริกูล20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126นายบุณยธร อาภาตั้งตระกูล และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127นางสาวสุกัญญา สุดารารัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128นางสาว อัญชิษฐา มงคลเจริญและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129ดนุพล ศิริตรานนท์130.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130สิริรัตน์ สุเชาว์อินทร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131เพจรู้ภาษากับอุปรากรจีน7.66 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132พรรษนนท์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133ป.ปารมี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134ณัฏฐ์วัฒน์ คล่องมงคล และ ครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135ไตรภูมิ ปรีชา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136พิษณุ น้อยเงิน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137จิตตารัตน์ จุติชัยธนารัตน์1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138เพ็ญพิชา ปัญญารัตนะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139ภัทรินทร์ พิทักษ์โชติวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140เพ็ญพิชา ปัญญารัตนะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141นางสาวขนิษฐา ธารเจริญรุ่งโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142ภาส์ภัณฑิลา ฤทธิสร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143ภาส์ภัณฑิลา ฤทธิสร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144สุธัญญา พิเศษตระกูล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145ภูเบศ ยินดีเหมาะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146จินตรักษ์คลินิก5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147ธัญยธรณ์ เด สเตฟาโน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148นายประเสริฐ รติกุลธนทรัพย์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150วลัยภรณ์ ธีรเจริญทรัพย์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151เปรมภาว์ ดีเดิม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152ณภัค กำภูพงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153นางสาวภัชรียาร์ ฤทธีราวี800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154ไม่ต้องการ19.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155จรรยาภรณ์ ศิลปานันทกุล
พรพิมล ศิริศรัญยากุล
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156จักรพันธ์ ชินวิทยาภรณ์ และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157โสภณ ธรรมอารี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158สุภาวดี วิริยะนันทวนิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159น.ส.นัทธนิษฐ์ วีระโชคชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160มณษา ฉัตรพิกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161น.ส.ชาริณี พิวงค์ และ น.ส. สุภิญญา ศรีธนวิบุญ
ชัย
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162ปิยนันท์ อัศวสุวรรณกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163นางสาวอรุณพร บุญนิล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164พัชรี อัศดรบริการ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165ไม่ระบุ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166คุณธิดานันท์ ลีละศิธร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167วรากร พานิช40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168ประภัสสร ดอนไม้ชัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169ภัทรนิษฐ์ ศศิธนวิจิตร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170สุพรรษา ตรงจิตการุณย์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171นายสุชาติ ชีวสาธน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172จารุภา อัศวปิติชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173พัชรา ศรีพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174ศุภะกรณี ตั้งจิตนบและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175ประวิณ พุทธานุรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176โชติรส+ดญ.วริฐา รัชชนันท์ภร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177วิลาสลักษณ์ นิธิประภา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178ชนิดา เกรียงศิริวิเศษ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179นายภัทรวัชร มุกต์มณีกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180นวพรรษ ชาญกิจเกษม188.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181รานี วรกมล และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182เมรุมรณสติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183นายถนอม ตระการวราภรณ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184เมรุมรณสติวัดผือพัฒนา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185นางสาวอุไรพร นุกูลอุดมพานิชย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186Prasyth Pasunathpong200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187สุวัจนา บุญรักษาสุข100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188Supaluk100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189นันทรัตน์ พรหมเมฆประธาน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190พระปุญธฤต สิริปุญฺโญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191เกษิลี ชลธีสุวรรณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192ดารินี และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193นายโอภาส ขุลี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194นายสุทธิชัย แสงสุทธิจริตกุลและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195ศิวพร. ศิลปสอน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196เพ็ญทิพย์​ อภินันทพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197อรุณี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198อาม่าเซี่ยมลั้ง แซ่เฮ้ง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199ร้านแกรนด์ โซล บิวตี้ส ทุ่งสง400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200นฤชา อำนาจสุวรรณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201น.ส.แววดาว คำสีแก้ว
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202nuchjarin niranartkul100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203นางบรรจง วิกรมโรจนานันท์
น.ส. บุศริน วิกรมโรจนานันท์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204ลัญฉรัตน์ จันท์จารุณี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205นางสาวจงรัก ทัพพันธ์ดีและนายภาสกร ธรรม
วิทยากร
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206คุณแม่เฉลิม ฤกษ์งาม 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207เป้ เกต ก้อย+แม่200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208นายวิจัย ภารการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209พิมพ์ลักษณ์ วรกิจโภคาทร และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210ฐิติกานต์1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211รศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212นางสาว สุพิชญา ศรีสันติสุข1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213ชวนพ และญาติธรรม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214พี่พลอย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215พี่แมว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216น.ส. ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217Paweena Turk1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218ณพล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219เบ็ญจพร ปรีชากุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220พุ่มพวง ปุรินทราภิบาล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222สิริภา แจ้งปิยะรัตน์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223คุณวิมล ศิริตรานนท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224ครอบครัวอมรสิทธิ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225นางสาวจิตสุภา เกตุแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226สุนีพร พฤฒิสาร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227ณภัทร์ รัดรอดกิจ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228นางณัฐรินีย์ อธิเสนะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229นายถาวร อ่อนประไพ
นางจุฑามาศ อ่อนประไพ
นายศิรวิชญ์ อ่อนประไพ
นายศิรวุฒิ อ่อนประไพ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230นางเพ็ญศิริ เอกรุ่งเรืองชัย350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231นางสุขฤทัย ออยเบิค1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232สุกัญญา วิวิธพร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233นส. พรทิพย์ แซ่อึ้ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234ประมัยพร อิศรางกูร ณ อยุธยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236โรจนา สุทธิศักดิ์ภักดี โคดาอิระ
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237สุนันทา ธรรมวิริยะศิริ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238นายพิชัย รุ่งนพคุณศรี10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239ปัญจมินทร์ ไชยรักษ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240กิตติพงษ์ ปิ่นคง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241พรปวีณ์ อนันต์โชคหิรัญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242จันทรรัตน์ ธนศิริพัฒนกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243น.ส. นันทิกร มณิภานารา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245นายวรพงษ์ พัตนพิบูล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247วราภรณ์ ลักษณโกเศศ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248นางสาวกรรณิการ์ มาลัย
นายสุวิชช์ มาลัย
นางยุพา มาลัย
นายโอมฤทธิ์ มาลัยและครอบครัว
นางสุภัทรา บุญยิ่งและครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249จุฑามาศ เอี่ยมสระศรี และครอบครัว 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250กองทุนบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251เมธินินทร์ ภิณญูชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252สมศิริ สุวรรณทศ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253นันทนี แขวงโสภา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254พรเพ็ญ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255เพ็ญนภา อรุณรุ่งโรจน์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256วนัสนันท์ ไตรสุวรรณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257นส.ธันย์นิชา ดวงกมล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258Supaluk Lapanun100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259นภัทวินันท์ ทองบางใบ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260มนตรี ปัญญาเจริญศรี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261สุริศา เตชะสุข248.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262วันทนา อุดมทรัพย์306.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263ปาริสุทธิ์ สัมมา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264นางสาวกรรณิการ์ มาลัย
นายสุวิชช์ มาลัย
นางยุพา มาลัย
นายโอมฤทธิ์ มาลัยและครอบครัว
นางสุภัทรา บุญยิ่งและครอบครัว
ญาติๆพี่น้องทุกๆคน
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265ทองพรรณ คุณวิทยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266ศิริกาญจน์ ทวีเดช300.12 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267คุณสุภาพร บุญเลิศ
คุณสรสิช แสงคำ
คุณสหรัฐ แสงคำ

อุทิศผลบุญให้ นายสมชาย แสงคำ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268อลิษา55.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269ปุษยา​ พวงรังษี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270ชนิดา ชูธนัง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271นายกานนต์ นางสุคนธ์
นายยุรศักดิ์ นายอุดมพร
ด.ญ.นิพัทธ์ชญา นพวงศ์
และนางสาวจันทิมา ขุนไพ
100.17 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272สุภัทรา เอริสัน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก