มูลนิธิบูรณพุทธจึงจัดสร้างพระทั้งหมด 2,000 องค์เพื่อมอบให้ มูลนิธิธรรมะห่มดอย เนื่องด้วย
มูลนิธิธรรมะห่มดอย ต้องการใช้พระพุทธรูป 5 นิ้วจำนวนมาก เพื่อให้ชาวเขา ได้ไว้ใช้กราบบูชาประจำบ้าน จากเดิมชาวเขานับถือผี เมื่อได้มาศึกษาพระธรรมฟังธรรม มีศรัทธาเลื่อมใสจนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้ว พระพุทธรูปประจำบ้านจึงจำเป็นมากที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อชาวเขาผู้มาใหม่ในศาสนาได้กราบบูชาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ
- พระพุทธรูป 1 องค์ ใช้งบในการจัดสร้าง 650 บาทร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1นางสาวนลินา อดุลยานุโกศล14,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2นางจิตราวดี เหมมณฑารพ35,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3วนิดา ชูสังข์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4นุจรีย์ บุณยมานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5ไม่ประสงค์ออกนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6อุทิศให้คุณกอร์ท เฮอเบริท วิทเลค3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7นายฉัฐพัชญ์ บุญยวรรณ
นางสาวอนุตรา มหัทธนารักษ์
เด็กหญิงพิชญ์สิณี บุญยวรรณ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8นางสาวรวิจิต ชวิตรานุรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9นางรติรมย์ชวิตรานุรักษ์150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10ครอบครัว ทวีผล สุรินทร์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11หจก. มีดี ครีเอทีฟ สเตชั่น500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12พันเอก ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13ธนกฤต+รสกร ตั้งวินิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14สรินนา เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว2,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15น.ส.อัญชลี ศรีบุญเรืองและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16นางสาวสุพรรณวดี ศิริโตและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17คุณสุวัจนา บุญรักษาสุข และ
คุณพันธ์ทิพย์ สุขไพบูลย์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18นายอมร ตั้งจิตเพียรพงศ์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19กนกรัตน์ พูลสรรพสิทธิ์1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20คุณสุภาสิตา วัฒนรัตน์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21เกศชญา ปรัชญะโอภาคย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ดารินทร์ เมฆบุตร1,400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23คุณปิยนุช เฉลิมวัฒน์และคุณวิชัย เอกบุญ1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24คุณสุภาสิตา วัฒนรัตน์1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว675.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26น.ท.หญิง ณัทภัสสร์พร นิลพยัคฆ์ ร.น.650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27นาย วรพจน์ จำเริญรัตนากร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28เกรียงศักดิ์​ ดีอุดม​ธ​นา​ชัย​ และ​ ครอบครัว​650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29พ.อ.อัครภณ ทองสุทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30ตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31พ.อ.ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32รัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33สารัช ชุณหโรจน์ฤทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34สรรผกา ชุณหโรจน์ฤทธิ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35สุรกิจ ชุณหโรจน์ฤทธิ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36ยุวนาถ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37พญ.ชูวรรษา ชุณหโรจน์ฤทธิ์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38คุณแม่ลีสี แซ่ลิ้ม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39ผาวรีย์ ไพรรัชต
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40ณัฐกานต์ ไพรรัชต
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41เพ็ญพร บุญตันรัตน์
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42พิริยะ เกวลี650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43นีรนาท เกวลี
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44ธนิยะ เกวลี
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45พิสินี วรนิติกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46รวีวรรณ์ วรนิติกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47จิตรลดา กิลี และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48คุณฌาณิศาภัทค์ คล้ายสิทธิ์ และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49นงนภัส อัคคพงศ์พันธ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50กฤติณภัทร มีเชื้อ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51อลิสา โชติทวีชัย1,950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52นายวรปรัชญ์ ศรีสุขคำ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53นายณัฐดนัย ศรีสุขคำ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54พิพัฒน์+ปัทมา พุทธานนท์3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55ปัญญรศี ชื่นชม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56สิรินดา บางสมบูรณ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57นาวี ปฐมอนันท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58คุณพ่อพิชัย-คุณแม่อรวรรณ ปฐมอนันท์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59พรชัยและรัถยา คุณาเทียน3,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60นางสิริพิมล เหลืองวารินกุล10,000.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61กนกพรรณ ศรีวนาภิรมย์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62ฉัตรมงคล หวายสุด และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64มาติก ตั้งตรงจิตร และครอบครัว2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65คุณมรุเศรษฐ์ เตชัสพัชรพงษ์และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66MS. Sunida Tumsuwan
MR. Douglas Tumsuwan
MR. Mikael Haugen
MR. Mats Rehnstrom
2,750.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67ฐิราณี พิมลอัศวคุณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68ฐิราณี พิมลอัศวคุณ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69ดุสิตา พึ่งสำราญ และครอบครัว1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70นายสุชัย พฤกษวิวัฒน์และครอบครัว2,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71นิมล อุสุนทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72ธรรมวรรณ รุกขชาติ59.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73ปุญณิศาและธนพจน์ วิเศษสินธุ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74นายสมบูรณ์ - นางวันเพ็ญ เทียมรัตนานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75นางสาวนวพร เทียมรัตนานนท์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76นาย จิรยุทธ์ ภาสุรปัญญา

เด็กหญิง นีรนารา ภาสุรปัญญา
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77หทัยรัตน์ อติชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78เอี๋ยม แซ่หรือ650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79ธงชัย-สุเพ็ญพร-มาคุณ เกษมสุขสกุล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์
รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
กิรณา บุญมาธัญรัตน์
950.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81ฐานิยา ป.200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82นางสาวกฤษณา กุลปภาวิชญ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83เกียรติบดินทร์ ศรีสุกิจจา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84เกษราภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้าและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85เทพินทร์,สุภัทรา บุญกระจ่าง และ
ครอบครัว หนูจ๋า,แฮปปี้,เมโลดี้ และเด็กๆ
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86นายไพบูลย์ ปักษาษิณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87ชุติมา วงศ์เบญจทรัพย์และบุตร650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88ปนัดดา สุวรรณศรี และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89นายเมธิกุล บุญแย้ม 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90นส.วนิดา บุญรอดและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91นาย ชนะวาทิกฐิ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92น.ส พรพรรณ รัตนะ
พร้อมทั้งทุกท่านในครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93วโรดม สุขสุคนธ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94น.ส.นลิน พฤฒิมงคล
นาย พีรวัฒน์ สุภอมรพันธุ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95ร.ต.อ.หญิง โชติมา แอกทอง650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96บุษราคัม ธำรงดิเรกฤทธิ์
Avishek Gurung
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97กมลวรรณ ศรีประเสริฐ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98สุทธาวรรณ ศิริวราศิลป์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99จรัสรัสมิ์ ธัญสิริภักดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100อนุภาพ​ สถิรพันธุ์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101นภัคมน ทองเฝือ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102สุนิสา เอื้อวงศ์อภิชาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103วีรยา สุวรรณโสภี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104นายอโณทัย,นางปัญจรัตน์,
นายพีรวิชญ์,นายอิทธินันท์ เวทยากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105ณัฐวุฒิ สุขพหล329.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106ลักค์ ธนพาณิชย์วัฒนา79.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107นางสาวณัฏฐารมย์ สนิทจันทร์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108นายกษณะ โอภาสธนากูร
อุทิศให้คุณพ่อธนกร โอภาสธนากูร
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109ณฐมน น้อยจีน และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110นางสาวสิรญา สาครินทราชัย
ด.ช.สิรภพ นิลเพชร์พลอย
ด.ช.ธนัท นิลเพชร์พลอย
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111ครอบครัววชิรานุวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112สมมน เตชวรรณสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113นายอโณทัย,นางปัญจรัตน์,
นายพีรวิชญ์,นายอิทธินันท์ เวทยากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114พรรณา ปรัศวิญญ์ นันทพานิช3,250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115จินดารัตน์ ช้างรักษา3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116chanthana berglyd300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117ญาณินท์ พิเชียรสุนทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118ญาณินท์ พิเชียรสุนทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120ชนม์นัฐฌา เจริญผล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121ครอบครัวนรินทร์สรศักดิ์ เชียงใหม่100.00 บาทภาพที่ระลึก