สมทบทุนซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เพื่อพัฒนา ))เสียงสติ(( ให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล เพื่อแจกฟรีให้ผู้คนในยุคที่ถูกความเครียดครอบงำ ได้เกิดสติ สามารถยกระดับชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด รวดเร็วทันใจที่สุด


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2นวลพร ตันเรืองวงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3นางสาวสุกัญญา อุ่นยานโกวิท500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4วัชราพรรณ สุภัจจาภิชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6คุณนภวัล พันธุ์จงหาญ10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7คุณกรรณิกา พันธุ์จงหาญ10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8นางสาวศุภรัสมิ์ พิทยอภิพล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9กันติศา แดงช่วง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10นางวลัยพรรณ​ ​สัมฤทธิ์วัชฌาสัย​และบุตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ตปาลิน เจริญสุขและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14นิธิศ กิตติมานะกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15น.ท.ศักดิ์ชัย ทองศักดิ์
นางกาญจนา ทองศักดิ์
น.ส.รุจิวรรณ ทองศักดิ์
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16พราวฟอง จามรจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17พิสุทธิ์ จันทร์วัฒรังกูล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18อุทิศให้นายณัฏฐพล ตันชัยเอกกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19นางสาวนันทพร สิงห์เสถียรและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20รุ่งนภา นิลยาน และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21วรรณี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ดอกรัก. วงศ์ศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23มเหศวรี เทพวิญญากิจ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24สาโรจน์ จงวิวัฒน์ถาวร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25ก้อย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26ศิริ กริ่งสัมฤทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27ญาณพล ผสมทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28ไม่ระบุชื่อ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29เจมี่400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30BEE-ING SAE-ANG100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31พราวฟอง จามรจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32ปภัพ จารุกนกวิชญา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33ไม่ระบุชื่อ60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34กรณัท แจ่มสุวรรณ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35กฤษฎา คีรีแก้ว และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36นายกานนต์ นางสุคนธ์
นายยุรศักดิ์ นายอุดมพร
ด.ญ.นิพัทธ์ชญา นพวงศ์
และนางสาวจันทิมา ขุนไพ
100.15 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37พราวฟอง จามรจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38วรวรรณ เขมะไพโรจน์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์แล่นครอบครัว
ครอบครัวยืนยงรัตนากร
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40นส.สมกมล เจริญสม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41ศุภลักษณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42น.ส. อาทิตยา ใจยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43ภูวดล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44อดิสรณ์ พิมพ์พืชน์79.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45พรรณธิภา พิสิฐสุขสิริ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46ครอบครัวกุลจิตติสุธีพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47จันทรกานต์ ไมตรีเวช5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49ไม่ระบุ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50เกวลี อุ่นสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51นภัสธนันท์ ดินแดง และ นาบธวัชชัช มิตร
ปล้อง
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52พิมพ์ลักษณ์ วรกิจโภคาทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55นายคงภัค สัตย์รักษา
น ส ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56กันติศา แดงช่วง เพ็ชรัตน์ แซ่กัง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57นัทธมน บัวหล้า และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58คุณวิมล ชีวชิตและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60พรปวีณ์ อนันต์โชคหิรัญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61ปฐวี ราชายนต์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63วิศรา เลขสฤษดิ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64ศรุดา โภคบูรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65วรัชยา ณัฐชาประทีป3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67แววดาว​ คำ​สี​แก้ว​90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68ช่วยเหลือน้ำท่วมค่ะ​ พายุโพดุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70ดอกรัก วงศ์ศรี400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71SUPALUK LAPANUN100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72พราวฟอง จามรจันทร์และญาติ ๆ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73รัตน์จิราภรณ์ รักสัตย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74Pitiphorn Parisawong 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75Itsarajune 65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76ยุพดี ส่องรอบ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77ชนิดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78C17.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80Chani100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81Chani50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82C20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83Cha100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84สลักจิต กุลเตชะมาภรณ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85Cha100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86Chani10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87สุภาวดี วิริยะนันทวนิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90จักราธร เขมะวุฒิไกร250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91นางนิธิวดี โมกขมรรคกุลและเด็กชาย
นันทพัทธ์. โมกขมรรคกุล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92นายสุพจน์ นางสุดารัตน์ ชาวเมืองทอง
นายวิษุวัต ศตสุข และอุไรวรรณ์ ชาว
เมืองทอง
900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93Chani100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94บริษัท ซีซัน 2019 จำกัด1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95กิ่งกาญจน์ ศรีขวัญ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96Chani10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97กฤษณพน​ ปฏิมาวิรุจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98ไม่ประสงค์ออกนาม แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้
รบกวนใส่ชื่อ มานะชัย ตันติกาญจนากุล
30,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99ดช.ติณห์ธัช และ ดญ.เฌออัญชลา มณฑาทอง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101นางพัชรี รักบำรุง
นางสาวปริศนา รักบำรุง
นางสาวปรัศนีย์ รักบำรุง
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102Phattamon Chantanamata100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103วรวรรณ เขมะไพโรจน์700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104ชนิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106นางสาวนิธิวดี ไทยเจริญ
นายนฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107Cha10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108Chani10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112it factory181,999.90 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113นางสาวนิธิวดี ไทยเจริญ
นายนฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117ครอบครัว ตันติโชติ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118คุณฉัททวุฒิ พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119คุณนลิน พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120คุณภัทราพร พีชผล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121อานนท์ ค้าสบาย20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123นางมาลัย บุญเลิศ
นส.สุภาพร บุญเลิศ
ดช.สรสิช แสงคำ
ดช.สหรัฐแสงคำ
อุทิศให้นายสมชาย แสงคำ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126Chani100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127ยุพิน อึ้งสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128จิรภรณ์ และ พิมพ์ลักษณ์ วรกิจโภคาทร1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130นางพัชรี รักบำรุง
นางสาวปริศนา รักบำรุง
นางสาวปรัศนีย์ รักบำรุง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัวของเรา
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133วิจิตรา เกษโกมล665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135ชนกพร จารุอารยนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137L100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138อสมา จันทร์หอม100.20 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140จุฑาทิพย์ ยิ่งเจริญพาสุข2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141ชนกพร จารุอารยนันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142C100.00 บาทภาพที่ระลึก