ถวายพระประธานวัดถ้ำผาขาว จ.กระบี่


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1บริษัท​ อณรรฆการบัญชี​ จำกัด1,080.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2เมธินินทร์ ภิณญูชน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3นันทินี รักรุ่งเรืองและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4อัญชลี-มารอง-มาศุ ผดุงสิทธิ์ และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5พระประธานวัดถ้ำผาขาว2,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7ขวัญหทัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8ปัญจพร สมพูลสวัสดี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9นางสาวณัฐนันท์ ภวภูตานนท์และครอบครัว10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ชนิกานต์ เกิดทรัพย์5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12ไชยวัฒน์ คล้ายหะนา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13ชนิดา ชูธนัง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14ไพโรจน์ อังสนันท์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15ญาณ์ณิจศ์ นภาศรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16สุคนธ์ บุญมาธัญรัตน์
รินทร์ลภัส บุญมาธัญรัตน์
กิรณา บุญมาธัญรัตน์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ20.15 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18นายสุรสิทธิ์ มาหล้าวิบูลย์การ
สางเสาร์คำ ชาวเขียววงค์
ด.ช.วงศกร มาหล้าวิบูลย์การ
ด.ช.วรินทร มาหล้าวิบูลย์การ
พร้อมครอบครัว ตัวเล็ก ตัวน้อย ใหญ่ นิด จิ๊ด เปิ้ล
เปี๊ยก หน่อย มะขาม มด
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19พราวฟอง จามรจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20ลดารัตน์ สุพรรณเภสัช1,008.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21ดช.ติณห์ธัช ,ดญ.เฌออัญชลา มณฑาทอง และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23วีรวรรณ วิรุฬหผล507.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24ไม่ระบุชื่อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25อินท์ชลิตา พงศ์ธนศิริกูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26จรินทร์​-พึงพิศ​ โฉม​อุ​ไพ​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27เสงี่ยม ทองเต็มดวง1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28นุสรา บำรุงธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29ปิยนันท์ เพียรพยุห์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30นางสาวสุดารินทร์ รอดมณี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31จงเจตน์ ศิริสุวคนธ์ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32ตรีภพ สว่างขจร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33จาตุพล อนันตกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34ไม่ระบุชื่อ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35ณัฐนี ตามไท2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36นายสุชาติ ชีวสาธน์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37น.ท.ศักดิ์ชัย-นางกาญจนา ทองศักดิ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39สาโรจน์ จงวิวัฒน์ถาวร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40นางสาวสุกัญญา ทองรัตน์สกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41ธัญวลัย แซ่หลี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42น.ส. ศิกานต์ชญาณ์ วงค์วิจิตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43นส.สมกมล เจริญสม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44สุรีรัตน์ ธีระภาพ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45น.ส.นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46สุเทพ วงษ์บวรศาศวัต+พรสวรรณ์ พวง
ชมภู
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47พราวฟอง จามรจันทร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48นายภัคพล งามลักษณ์ และครอบครัว5,959.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49กิตติพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50ธัญญ์ฐิตา บริบูรณ์พันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51อภิญญา ประทีปแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52พัชรี รักการ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53ก้อย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54อัญชลินท์ นัองดำ น้องเรยา800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55ทวิชา ชื่นกองแก้ว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56นายธีรภัทร์ แสงทอง และนางสาวชุลีพร
กิติวิริยกุล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57ฐิตารีย์ พานเที่ยง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58นส.ศวิตา วโรตมะวิชญ
นาย อลงกรณ์ ศรีอุดม
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59นายนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ22.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60นาย อภิชา ธนัชวัชรพล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61นางสาว ยิ่งวรุณ ปานสมัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62ชลิดา ฉัตรธัญญากมล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63สุกฤตา นาคปฐมกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64จิตรลดา คาวาอิ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65เบญจมาศ คงมานนท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66จินดาพัชณ์ อริยะสกุลทรัพย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67สุกฤตา นาคปฐมกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68คมกฤช เสือเอก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69นางจารุณี ดำเพ็ง1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70สมคิด Frigo Chiro Kobot 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71ชนิกานต์ สาระสินธุ์
อ.วุฒิกร น้อยเงิน
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72นาย บุญฤทธิ์ รินแก้วกาญจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73ประไพศรี ศรีภูสิโต และครอบครัว2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74วรวรรณ สายสุพัฒน์ผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75อลงกต , สุขุมาล ,ไรเรืองชลี ธนาฒย์ ปุนนจิต
คุณยายสุนันนทนา อมรวิเชษฐ์
คุณตาสุรพิชญ์ อมรวิเชษฐ์
คุณปู่วิชา คุณย่าบุญเติม ปุนนจิต
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76พราวฟอง จามรจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77นส.พัทธนันท์ บุญธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78คุณสุภาพร บุญเลิศ
คุณสรสิช แสงคำ
คุณสหรัฐ แสงคำ

อุทิศผลบุญให้นายสมชาย แสงคำ
200.03 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79คุณชัย แซ่ลิ้ม
นางมาลัย บุญเลิศ
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80พระประธานวัดถ้ำขาว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81พิรัฐา ยุตติยงค์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82พระวสิทธิ์ ชุนฺหรํสี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83รังคณา ร้ายกลับดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84ไม่ระบุชื่อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85น.ส. อนงค์ วิเศษวงค์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87คุณสรสิช แสงคำ
คุณสหรัฐ แสงคำ
คุณสุภาพร บุญเลิศ

อุทิศผลบุญให้ นายสมชาย แสงคำ
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88นรรธภรณ์ ชุ่มไทย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89จันทร์ทิพย์ จุนทการ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90หทัยรัตน์ อติชาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91นางปุณณดา วัฒนพรจิรา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92อภิญญา ผลัดประพุทธ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93นางกนกพรรณ เม่งกิจ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94พระประธานวัดถ้ำผาขาว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95นันธิดา สว่างรัตนผน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96ผกาพร จันทร์เกลี้ยง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97รังษิยา ตันวัฒนะ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98นางพิมพ์ใจ เพิ่มพรศรี และครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99นางสาวอัญชลี อุดมเฉลิมเดช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100เอกญาณี ชัยเดชาลักษณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101นางกนิษฐา วิริยะผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102พินิจ- ขนิษฐ์ชม- พิรญาณ์- ธัญกมล -
สกลภัทร หนูฤทธิ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103นส. ภัทราพร พิลาโสภา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104น.ส.กฤษณา เนียมนวล
และ คุณ นนท์ ลาเถิน
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105ครอบครัวเดชอิทธิรัตน์
ด.ช.ธีร์รัฐ วีรวัฒน์วราธร
2,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106คุณแม่ชีรัชดา อมาตยกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107ฉันทนา เกษสังข์ พร้อมบุตรหลาน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108ชวนพ วิทยาภิรักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109ธัญกมล ตริตระการ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110เรืออากาศตรี รณรังสิ - นางรณิดา เจริญวงศ์599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111กษิรา - อติชาต รัตนกมลกุล บุตรและธิดา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112นานาพร โกสินทรเสนีย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113นาย พิชิต อารีวงษ์
นาย พิวัฒน์ อารีวงษ์
คุณเคน แซ่โก
8,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114สรรกัญญาญ์ ล้อศิรินันท์4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116น.ส.พัชรี วิริยะธาดาและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117นายชัยวัสส์-นางวรางคณา-ด.ช.รณกวี เอกภพ
ณรงค์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118นางสาวกาญจนา กิ่งมะลิ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119นายอภิรัตน์ อนุสราภรณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120ดีรัก ศิววัฒโนทัย1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121ธนา วิไลเลิศ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122นางสาวอุษาพร เลิศทรัพย์วิจิตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123นายเกรียงศักดิ์ นิมมานเทอดวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124นายดุสิต-ระวีวรรณ บุญมานันท์ และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125รัชพงศ์ ตันติภัณฑรักษ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126รัตติฌา​ วนัส​บดี​วงศ์​ และญาติมิตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127ภรภัทร กาญจนกูล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128คุณเก๋2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129คุณชิน เหล่าชินชาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130คุณฐานะเชษฐ์ สุวัฒนากุลวงศ์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131สมนึก50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132ครอบครัวพิสิฐสุขสิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133Sony and family50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134Kessari Kachonkietikun100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135ณัฐพิมพ์ ปจันทบุตร และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136นางนวลศิริ ประมวลทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137Cheng Lin Shun50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138สราวุธ ฤทธิแผลง 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139Hien Thonsomboun300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140ปัญจพร สมพูลสวัสดี3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141นายประมวญ - นางนงนุช ปราบเขตต์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142พีระ หล่อสุทธิธรรม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143Chanida Choothanang200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144ประภาศิริ ลี้เจีญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145มลิวัลย์ นพพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146คุณ กุลญภัสสร กุลจิตติพิทยา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147นัท ปาลกะวงษ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148อาหลิง อ้าย และครอบครัว50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149มณี พจน์ชพรกุล และบุตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151คุณชยันต์ คำบรรลือ พร้อมครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152ษุภากร แบ๊คลี่ย์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153นางบรรณสรณ์ หางแก้ว900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154อุทิศแด่ มณี พจน์ชพรกุลและบุตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155อุทิศให้เทวดาประจำตัวนายบุญลือ ซ้ายขวัญ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156เทพินทร์,สุภัทรา บุญกระจ่าง,
Nuja,Happy,Melodyและครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158ภรภัทร กาญจนกูล4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160นายอนันต์ วัฒนเสถียรวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161ลิลี่ ธเนศวิเศษกุล และครอบครัว1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162อักษรา สงวนพงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163ปภัพ จารุกนกวิชญา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164ปนัดดา​ สุวรรณศรี​ และครอบครัว1,080.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165ยอด100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166คุณมาลัย​ เหงขุนทด200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168นายสิริชัย นางพรหมพร เด็กชายวง
ศพัทธ์ เด็กชายณัฐเสรฏฐ

ปาสาทิกา
503.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170รัถณท ชำนิราชกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171Chani100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172ศิริวรรณ วัฒนอังกูร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174Cg600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177ปฐวี ราชายนต์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179อารีรัตน์ ลวากร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180คุณฉัททวุฒิ พีชผล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181คุณภัทราพร พีชผล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182ไม่ประสงค์ออกนาม2.50 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184พลอย10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185น.ส.ภาพพิมพ์ บุญธรรม 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186ชนกพร จารุอารยนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก