บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ
อันได้แก่
- สร้างพระประธาน
- สร้างวัด
- สร้างเมรุ
- สร้างโรงเรียน
- ขุดเจาะน้ำบาดาล
- บวชพระเณร
- สร้างโบสถ์วิหาร


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1วิชชุดา เกียรติถนอม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2ยุวดี1,000.14 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3ชวาเจต อุดมพันธุ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4ไม่ต้องการค่ะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5นางธนียา กล่ำเหว่า400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6รชญาญ์นันทน์ แพรขาว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7จิตติมา พูชัยวิลัยศักดิ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8สุพจน์ ปัญญา และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10ปัญจพร สมพูลสวัสดี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ณัฐวัฒน์​ ชื่นอารมณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12ศิริกานดา เอกสินชล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14กัญจิรา อิสโม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15Unnova Champ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16กนกนาถ คงสำอางค์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17คุณสุเทพ วงศ์บวรศาศวัต และ คุณพรสวรรณ์ พวง
ชมภู
6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18อรสา ศรีตรัยรักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21เทียนไชย​ ชัยวณิชยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ธนิดา สินปัญญาเลิศ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23นางสาว สาทิสรัตน์ พั่ววงษ์แพทย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24-300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25ภาวิณี จิระธนะวัฒน์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28อังคณา เทพเลิศบุญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29ธนสิตา ประทุมโม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30ครอบครัว โรจน์จรัสไพศาล (สร้างวัดกับมือ)1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31อุทุมพร ไวฉลาด300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32กุลธิดา ภาสุรกุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33อโณทัย เวทยากร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34ร่วมบริจาคสร้างวัดบูรณพุทธ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35นายสุเมธ ฉายศิริกุล
นางสาวชนมาภรณ์ ภูมิชัย
*ขอร่วมบุญในโครงการสร้างวัดกับมือค่ะ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36ยุคลธร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37บอณ272.60 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38โครงการ สร้างวัดกับมือ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39ทำบุญโครงการสร้างวัดกับมือ ที่สกลนครค่ะ7,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40นางสาวจักษณา สุวรรณมัย
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41นางสุมิตรา สปริงกินสเฟลด์ (สร้างวัดกับมือ) 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42น.ส. ศรันย์ภัธร ศรีสัจจัง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43_200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44พิ​รงรอง ​ฤทธิ​รงค์​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45เพ็ญพักตร์ แป้นพัฒน์และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46นาง วรรณา ศิริมงคล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47นางสาวมนัสนันท์ เทียนวัฒนะ และครอบครัว350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48วิรัตน์ สีสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49อรชิต ทัศนเมธิน10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50ภัคพล โอภานุรักษ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51วราลักษณ์ จิรานันตรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52สุคนทิพย์ คมพิมาย ลินด์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53กีรติ เชื้อธนะภิญโญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54ภาวัช ฉัตรธัญญากมล250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55ธนัชพร พ่วงสมบัติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56อดิพง เบ็ญจะปัก
วิไลพร อนุรักษ์
3,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57Gregory Scot Carmer 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58ดช. กลวัชร วิยาภรณ์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59พรรณเศรษฐ์และเบญจา กานต์รวีกุล 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60สุภมาศ พันธะเดช300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61หยาดรุ้ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62ฐานิยา ป.100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63สุกฤตา นาคปฐมกุล600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64สุภา ช่างวิชชุการ10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65น.ส.อัญชลี อุดมเแลิมเดช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66คุณศญาดา วัชระเศรณี840.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67ไม่ประสงค์ออกนาม5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68นภัสวรรณ คล่องกาย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69นส.ศิริสุดา ชัยแสนสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70วรรณิภา สุขมากอนันต์ ฉัตรอุทัย 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71pattama buddhanon1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72ครอบครัวฟองคา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73ระพีพรรณ เสลาฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74คุณอินทุกานต์ เปรมเพชร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์. โพธิ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76ธนาภา ปิ่นศิโรดม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77ถาวร ธนะบูรณะวงศ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78อริยศักดิ์ เทพชาตรี10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79รุ่งรัตน์ ศรีชวาลา5,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80Sirichok Wongsripaisan1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81nuchjarin niranartkul 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82คมสันต์-ชนัดดา เตียวศิริชัยสกุล และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83นายณัชพล สุระมล90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84ครอบครัวฟองคา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85Sirimas Srikong and family and friend
(Pat)
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86ปรีชา รัตนพงศ์ผาสุข300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87นภาพรรณ วงษ์ตะลา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88วิชชุดา เกียรติถนอม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
2,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90ชลธิศ สุกันตพงศ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91ครอบครัวกาญจนกันทร์ และ แดงดีเลิศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92ปรารภ สินมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93น.ส.ฉัตรสุดา แก้วขจร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94ธนียา กล่ำเหว่า400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96ครอบครัว ดุรงค์พิศิษฏ์กุล5,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98พรภัสร์กุล จตุรงค์วราสิริ 50,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99ณสรัลย์ สลิลจันทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100นางสุพัชรีย์ ทิฆัมพรวโรกาศ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101สุพจน์ ปัญญา และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102ปฏิพัทธ์ ปักษาษิณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103วิชิต ขุนอ่อน
จักกฤษณ์ ขุนอ่อน
สมจิตร นวลหงษ์
วิลัย ขุนอ่อน
บุญมี นวลหงษ์
ร่วมสมทบสร้างวัดบูรณพุทธและทุกๆโครงการ
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105กฤติณภัทร มีเชื้อ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106ทองทิพย์ พูลลาภ100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107นส.สมกมล เจริญสม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108วรัญญา เตชะธนเลิศและทศพร โพธิ์ดี
(จริงๆ ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ)
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109น.ส.จินดารัตน์ ช้างรักษา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110น.ส.วิจิตรา เกษโกมล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111น.ส.พิไลพรรณ จันทราธรกุล10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112นส.ไอรินลดา ศิริวัฒนาบุณยกร และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113นส.ไอรินลดา ศิริวัฒนาบุณยกร และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114นางสรินรัตน์ กรธนวรเศรษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115ชม กลางบุรี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116ปุณิกา นวลประดิษฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117พิมล เร่บ้านเกาะ6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118นาย ชุณห์วัชร วรสิทธิศาสตร์
นางสาว ณฐาวรีย์ญา พิทักษ์โชติกา
1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119นิธิชญา​ มหัจฉริยวงศ์1,000.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120อิทธิดา​ จิตโชติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122พิชญพงศ์ อุทยะพิรุณลักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123บริจาคซื้อปั้มน้ำ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124นายสมพร มะบุญ
นางสาวสิริอร มะบุญ
Mr. Herbert suter
นายธนากร มะบุญ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125นายอักษร วิไลนำโชคชัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126พิทยา ปาละกะวงศ์
มาลัย นวลจันทร์
พรหมณ์ชนก ปาละกะวงศ์
ชิด นวลจันทร์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128วราพงษ์ นิ่มสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129ประภาภรณ์ กอบกู้วัฒนา เลขบัตรประชาชน
3101701135578
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130น.ส.ภราภรณ์ สุขันธ์
นาย เมธิรินทร์ บุญแย้ม
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131นางสาวหยาดรุ้ง ไชยบิล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133Wannee Thungthawornsirikul & Mother1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134บุญญาดา บุญใส200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135สกุลทิพย์ นันท์มนัส250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136โชคชัย แก้วพินิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137ภารดี จันทะพัน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138เนติรัตน์ กิตติญาณปัญญา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139วัชรารัศม์ โพธิ์กระจ่าง 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140ครอบครัวฟองคา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141ปุณิกา นวลประดิษฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142นิมล อุสุนทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143บริษัทแพ็คเกตเลิฟ ไอทีเซอร์วิสแอนด์คอนซัลติ้ง
จำกัด และครอบครัว เก๊กฮั้ว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144วราลักษณ์ ตระกลลักษณา160.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145KrooJi200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147นายวชิรวิทย์ กรรณิกา และครอบครัว
นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148ธนียา กล่ำเหว่าและครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150ครูจิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151ปฏิพัทธ์ ปักษาษิณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152สญชัย กาญจนบัตร เเละครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154NA10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155วันเพ็ญ มั่งคั่งและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156นางสาววรรธนวรรณ. บัวสูง369.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157ชนม์นัฐฌา เจริญผล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158นางสาว เจริญศรี ขวัญวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159ธัญยธรณ์ โชติกะพิพิศน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160ฐิติมา ปิติฉัตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161ณัฎฐ์ณัณญา จิณณนันท์ธัมมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164กิษรา คุโด400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165ครอบครัวรังสรรค์และเที่ยงภักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166รุ่งอรุณ รัตนพงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167Miss U. & Family100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168ลักค์ ธนพาณิชย์วัฒนา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169อธิวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170บาส200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171เทียนไชย​ ชัยวณิชยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172คุณพ่อพยอม และคุณแม่สุภาภรณ์ ณ
น่าน
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173พิมพ์ชนก ณ น่าน999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174ตรีภพ ณ น่าน999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175Zach Denton999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176คุณแม่จันทรา ประพันธ์ศรีและครอบครัว999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177ภารดี จันทะพันธ์ พร้อมครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178เจมี่ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179จินตนา เติมสินวาณิช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181สาโรจน์ จงวิวัฒน์ถาวร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182นางศุภิกา พลจันทึก และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183ปิยาพร ศิรถิรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184น.ส.ยุพิน ภูพวก 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185ปุณยนุช 99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187นางสาวอรวรรณ กรุณานุรักษ์ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188ยุวดี แท่นธรรมโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189กิมเลี้ยง แสงยุนนท์800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190อาร์ม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191ธนัญชกร. นนทภักดิ์ และ ครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192เบลล์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193อรุโณชา ปลื้มปรีดาพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194นางสาวนลินี อธิมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195นาย​ ศุภเดช​ เบญจ​พัฒ​นมงคล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196Rungarun Rattanaphong Platter
Maik platter
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197ดร. บุญศรี วังมณีรัตน์ อุทิศให้แด่คุณพ่อ
กางล้อ แซ่จึง และคุณแม่กิมเฮียง แซ่เฮ้ง
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198นายอนันท์-นางวรรณี จันทรไกรโรจน์และ
ครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199ชาติชาย หมีทอง
สิริพร หมีทอง
ขจรเกียรติ หมีทอง
พชรพล หมีทอง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200ศศิรดา นิวาตวงศ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201บูรตา อิ้งจะนิล และ วีรวัต เอกภานุวัฒน์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202นางสาววันดี ใยอ่อน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203สุรเชษฐ์ สุณี ปริยา
สมเจตน์ มาลินี ฤทธา เอญาดา
ตระกูล ศฤงคารรัตนะ
180,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204รุ่งนภา อมรเพชรกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205คุณดารารัตน์ กันตังกุล
คุณพงศธร กันตังกุล
5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206อริญชย์ จิรัตนานนท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207เชษฐ์ ปรีชาเลิศพิริยะ800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208อนัญญ์อร ยิ่งชล700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210นวพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211นางสุภาวัลล์-นายนันทพล วีระพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212อนุภาพ​ สถิรพันธุ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213วาราดา ปลอดด่วน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214จรรยาภรณ์ ศิลปานันทกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215ณัฐชาภรณ์ พรเงิน109.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217พลอยจุฑา งามพฤกษ์วานิชย์900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218ประกิจ จิรประเสริฐกุล
สุภาภรณ์ จิรประเสริฐกุล
ไพโรจน์ จิรประเสริฐกุล
ไพฑูรย์ จิรประเสริฐกุล
นุชจรี รุ่งเรืองเสถียร
2,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221วิทูร ธนกิติวิรุฬ และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222อส.ทพ.ธนาชัย​ พิชิต​งาน​400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223น.ส.ประภัสสร มณีสาร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224นส.ทวีภรณ์ -นส.ศุภลักษณ์ คีรีคช และ
ครอบครัว
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225สุรางค์ วีรชาติธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227ครอบครัวฟองคา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228โชคชัย แก้วพินิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229ไม่ต้องระบุค่ะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230อภิมน วุฒิจำนงค์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231นางสาวเบญจา กานต์รวีกุล และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232พณรัตน์ พรรณาภพ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233อลิศ เลิศฤทธิ์เรืองสิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234นางสาวชุติกาญจน์ ตรีนวภัทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236กิตติพัธน์ ดิฐธนาธิวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238นายฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240ดารินี ภูพลผัน และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241ครอบครัวประพรรดิจักกิจ1,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242พัชรี ลี้วัฒณากุล และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ8,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244นางสาวปภัสสิริย์ พลังธรรมกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245รัตติยา ธรรมาพิทักษ์พร และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246นายคมสันต์ ปรมาภูติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247-100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248คุณแม่จามร วิบุลศิลป์
นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251ณัฏฐ์ภัทร์ รัตนากรไพบูลย์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252ธนียา กล่ำเหว่าและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253คุณแม่จามร วิบุลศิลป์
นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254ศิระ, แสงจันทร์, ดลธร, กฤติภาส, วรรณวิสุทธิ์
โสตถิภิญโญ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255เรืออากาศเอก ณัฐ วิบุลศิลป์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256ณัชนันท์ เศรษฐศิริสุขโชติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257วิชิต ขุนอ่อน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259ชยานี พรหมมะกฤต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260คุณแม่สาธนี คุมา และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261นางสาวพนัชกร ภัยนิราศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262คุณแม่สาธนี คุมา และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263น.ส.ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267อัจฉริยา เเละครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270น.ส.กัลยาณี ไพรบึง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271นายอัครัช สิทธิแก้ว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273ศันสนีย์ ลีลาจริยกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274โกวิทย์ โสฬสรุ่งเรือง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275นายสุทิน วิยาภรณ์และครอบครัว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276กฤติณภัทร มีเชื้อ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277แม่ชีแมว กับ แม่สมจิตต์15,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278รัขณีวรรณ สีตลาภินันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279นางณฐอร เเพรดำ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280ประเทือง แตงดี
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281นางนิยม ประดิษฐ์สุวรรณและบุตร500.28 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282อภิชาติ ทองเรืองรัตน์40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283สาริศา​ อิน​ดา​มณี​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284น.ส.ชารี สาทรกิจ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285ชลิดา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286พรรณฤดี จันทร์เพ็ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287สุวภัทร หอมเกษร 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288กิจชัย ศรีสาโรช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289รังสิมันตุ์ อาริยะมงคล3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290ร่วมบริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิ
บูรณพุทธ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291เชษฐ์ธิดา 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293ครอบครัว ดุรงค์พิศิษฏ์กุล5,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294นายประวรรธน์ โรจน์ชัยวงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296ไม่ออกนาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297ทมิตา ภัคโรจนจินดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298นายประวรรธน์ โรจน์ชัยวงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299นางจ่าง ลอยฟ้า500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300คุณปัณยา ลอยฟ้า200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302คุณาธิป สุขประเสริฐ และครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303คุณเสาวณีย์ ตระกูลแสงพรหม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304สาลินี ชื่นชมรัตน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305ปัญจพร สมพูลสวัสดี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306คงพันธุ์ - บุนนาค & โลจายะ - มิ่งขวัญ150,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307ปิยะพร เสืออุดม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309ร.อ.ณัฐ วิบุลศิลป์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310นส.ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311สุพจน์ ปัญญา และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312วิรมณ ดาวดวง และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313ครอบครัวจามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314นภาพร คำตัน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315ณัฎฐ์ณัณญาจิณณนันท์ธัมมา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317นางธนียา กล่ำเหว่าและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318ศิริพร สุกมลานันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320SEE YONG WEI
SEE YONG XUAN
4,768.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321คุณแม่จามร วิบุลศิลป์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์159.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324นายคงภัค สัตย์รักษา109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326ชญานิศ เกียรติโชคชัยกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327สมศักดิ์ เหลืองวัฒนากิจและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329คุณิสา สุวรรณธาราเรือง2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330เกสรา เติมสินวาณิช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331รชญาญ์นันทน์ แพรขาว2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332นายปาลิสร์ บูรณะเหตุ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333รัชวดี ภาศรีมนัส และครอบครัว700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334คุณวันเพ็ญ สิทธิวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335คุณาธิป สุขประเสริฐ
และครอบครัว สุขประเสริฐ-ภัทรประดิษฐ
30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336ร.อ.ณัฐ วิบุลศิลป์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337ครอบครัวดุรงค์พิศิษฏ์กุล3,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339รัตนรัฐ อินทรัตน์13,999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340Wisara Leaksalid20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341จิตติมา ฉายเหมือนวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342เบญจมาศ สุขประสงค์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343น.ส.จิตรลัดดา เพิ่มภัทร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344นวลพร ตันเรืองวงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345กฤษชา และ ปฏิญญา ประภาพรวรกุล800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346น้ำฝน นวลสกุลและศันสนีย์ บุศรา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347น.ส.นัทธนิษฐ์ วีระโชคชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348นางสาวนัทธมน พรหมบุตร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349ครรชิต ชมภูศรี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350ครอบครัวกาญจนกันทร์ และ แดงดีเลิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351นางสาวอัจฉรา กังบุญมา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352จรณ์ สุวรรณกูฏ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354อัญมณี พฤกษชลธาร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355ภารดี จันทะพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356นางสาวหยาดรุ้ง ไชยบิล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357พบธรรม สุนทรนันท์ - จาตุภู เฟื่องแก้ว
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358อาภาพรรณี ศิริรักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359ครอบครัวจามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360สุพจน์ ปัญญา และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361นพดล บุตรจินดา10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362ร.อ.ณัฐ วิบุลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364อติชาต สุวรรณนิคม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365หจก.ปัญจสามัคคีขนส่ง5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366สุพัตรา ใจคง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367วรรณิภา สุขมากอนันต์ ฉัตรอุทัย 3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370จิตติมา พูลชัยวิลัยศักดิ์
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371Rasika Taweepatmayta500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372สายทิพย์. เกียรติพรชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373นางสาวปาริมา บุญมั่ง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375สมศักดิ์-มัทนา เอมสมบัติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376จันทรัต์ บุญชม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377นางจงดี​ นนทภักดิ์​ และครอบครัว6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378ร.อ.ณัฐ วิบุลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379คุณแม่จามร วิบุลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381ศิริพร สุกมลานันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382น.ท.ศักดิ์ชัย ทองศักดิ์
นางกาญจนา ทองศักดิ์
และลูกๆ
312.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383นายณัฏฐ์ชรัชช์-นางพิมพ์รัฏ​ สาระหงษ์​ และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384คุณปณิชา เมืองโคตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385หยาดทิพย์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386สาโรจน์ จงวิวัฒน์ถาวร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387ปภัสสิริย์ พลังธรรมกุล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 388อุไรรัตน์ อภัย และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 389ปภัสสิริย์ พลังธรรมกุล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 390-700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 391ครอบครัวดุรงค์พิศิษฏ์กุล4,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 392รินปวีร์ โรจน์ปัณณสิริและครอบครัว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 393นายธนานันท์ เตชะมโนดม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 394ศิริรัตน์ เจริญสุข2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 395นายกฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 396สมศักดิ์-นิตยา ทิพย์ณรงค์กรและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 397สุรักษ์-สุพร พานิชย์เจริญและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 398น.ส. สายทอง คำภีระ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 399คุณฐิตารีย์ วิบุลกาญจน์บดี109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 400เทพฤทธิ์ ตันติสัตยกุล1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 401นางสาวกรรณิการ์ มาลัยและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 402กัญญภา ธวัชวิบูล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 403อรณา อนันตชินะและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 404นส วรยุวัน คงธนธรรม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 405นายสารประเสริฐ อำไพโภคา515.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 406ศุภพจน์ เพ็งเพชร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 407ฐิติรัตน์ พยากรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 408ณพล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 409เพ็ญ จันทราวิสุทธิ์60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 410สุพจน์ ปัญญา และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 411นายปีย์มนัส เงินงามเลิศ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 412อุทิศให้ คุณพ่อสุวรรณ พานิช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 413อุทิศให้ คุณแม่สมถวิล วัฒนวิทย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 414อุทิศให้ ปู่-ย่า-ตา-ยาย ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 415อุทิศให้ คุณเชาว์ วัฒนวิทย์ 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 416ภัคพล โอภานุรักษ์ และ ครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 417น.ส.พัณณ์ชิตา จุฑาสุริยะนันท์334.06 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 418นายปราการ ทรัพยสาร และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 419ธฤษณุ บุญนิตย์150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 420พัชริดา สอนชม ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการสร้างพระแก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก 60 นิ้ว
น้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.
เพื่อประดิษฐาน ณ วัดพุทธรัตนวราราม
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 421นภัคมน ทองเฝือ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 422ศราภา ศุทรินทร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 423ดารารัตน์ ศิริ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 424ณัฐินี ไทรงาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 425ไม่ประสงค์ออกนาม10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 426ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 427ธญา วรรณเสน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 428กฤศณัฎฐ์ เลิศอัศววิวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 429พรรณิสร เอี่ยมเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 430วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 431ภัทราภรณ์ วงค์คำ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 432สุปรีฎา พิสุทปัญญากูล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 433ครอบครัวจามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 434พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 435น.ส.มเหศวรี เทพวิญญากิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 436นางศิรดา ออร์ซีนี่และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 437ไม่แน่ใจว่าต้องเรื่องโครงการไหน แต่ตั้งใจร่วม
สร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน ถวายหลวงปู่แสง
ญาณวโร
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 438ภาวิดา เรือนเงิน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 439รัชนีย์ โคตรทัศน์ และครอบครัว
ร่วมสร้างพระแก้วมรกต
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 440ดิษฐการ พงษ์เสนีย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 441สร้างพระแก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 442พงศ์ศิญา ชังพูลสวัสดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 443นัฐดา บุญมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 444พระแก้วมรกตปางฤดูร้อนหน้าตัก60นิ้วเพื่อน้อม
ถวายแด่หลวงปู่แสง ญานวโร
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 445อนุชา อินทรพิทักษ์
ทิวาพร บุญส่งสุขเจริญ
กรภัค อินทรพิทักษ์
220.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 446สมมน เตชวรรณสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 447โครงการ พระแก้วมรกต หลวงปู่แสง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 448ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วมรกต ถวายหลวงปู่
แสง เชียงใหม่
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 449กมลรัตน์ กลจักรศรีบุญดี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 450นางสาวจารุณี จีระออน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 451นางสาวดวงกมล ซื่อสัตย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 452จิรันดร-ฉันธนา-วริทธิ์ ยูวะนิยม และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 453น.ส ศิริษา วรธรรมไพศาล และครอบครัว
นาย วิชัย แซ่เต็ง
นางสุวิมล เสรีประเสริฐศิลป์
ด.ช.วรภัทร วรธรรมไพศาล
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 454ด.ช.ธรรม นิมมณี400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 455พีรยสถ์​ อุบลวัตร​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 456วัลยา บุตรมาน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 457สุภาพร กิจดุสิตพงษ์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 458สร้างพระแก้วถวายหลวงปูแสง665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 459คุณสุจิตรา กังวานวงษ์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 460พิณนิชา อาภาวรรณกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 461สร้างพระแก้วมรกต หลวงปู่แสง ญาณวโร ๒
มีนา ๖๒
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 462น.ส.ธัญดา มานะอริยกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 463น.ส.นภา สุเมธิกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 464สร้างพระแก้วหน้าตัก 60 นิ้ว ถวายหลวง
ปู่แสง
599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 465ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วมรกต​ขนาด60 นิ้ว900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 466ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการสร้างพระ
แก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้า
ตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่
หลวงปู่แสง ญาณว
โร
ในวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๖๒ เวลา
๑๓.๐๐ น.
ประดิษฐาน ณ วัด
พุทธรัตนวราราม
ต.ปิงโค้ง
อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 467ครอบครัวสินประสิทธิ์กุลและ
ครอบครัวซื่อธนาพรกุล
905.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 468ธัญญพัทธ์ วีระพัฒนพรรณและครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 469ปัทมา เชาว์ชาญกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 470ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการสร้างพระ
แก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้า
ตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่
หลวงปู่แสง ญาณว
โร
ในวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๖๒ เวลา
๑๓.๐๐ น.
ประดิษฐาน ณ วัด
พุทธรัตนวราราม
ต.ปิงโค้ง
อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 471สร้างพระแก้ว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 472ร่วมสร้างพระแก้วมรกต
วัดพุทธรัตนวราราม
จ.เชียงใหม่
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 473ร.อ.ณัฐ วิบุลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 474วารยา ว่องวิไลวัลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 475ศศิรดา นิวาตวงศ์และครอบครัว110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 476วรางคณา เกตุถนอมและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 477ดรณีกร สุปันตี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 478สุนีรัตน์ รัศมี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 479ณคฤทธ์ แสงศิรินาวิน และ ครอบครัว แสงศิริ
นาวิน และ สิญจนา มนูวารียุตร์ และครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 480ร่วมสร้างพระแก้วมรกต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 481ชลดา อรรถวรากรณ์ และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 482น.ส.อรสา ชาวเนิน3,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 483นางสาว ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 484นางสาว ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 485ถาวร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 486นายคงภัค สัตย์รักษา198.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 487อินทุกานต์ เปรมเพชร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 488พจมาลย์ สุรนิลพงศ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 489ครอบครัวธนโสภิต300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 490Bee-ing Sae-ang200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 491กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 492วีณา มหพันธ์
ศิรินันท์ มหพันธ์
800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 493นางพรหมพร น.พ.สิริชัย ด.ช.วงศพัทธ์
และด.ช.ณัฐเสฏฐ ปาสาทิกา

นางนุชนาถ โอเจริญและนายสุรชัย อิทธิ
อมรกุลชัย
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 494นางสาวพสุศรณ์ เหมชัยพิสิฐ ร่วมสร้าง
พระแก้วมรกต ถวายหลวงปู่แสง
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 495นางสาวนันทพร สิงห์เสถียร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 496เกวลี อุ่นสกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 497ชิษณ์ชน ทองหยวก9,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 498ครอบครัวศิริวงศ์วิเชียร1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 499ร่วมทำบุญถวายพระแก้วมรกต แด่หลวงพ่อแสง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 500ปสุตา แสงประเสริฐ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 501นายเสกสรรค์ สังข์วิเศษ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 502ภณิชชา พึ่งพักตร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 503นางสาว ณัฐชานันท์ สีแก่นจันทร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 504ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 505นางสาวอัจฉรา เจียมถาวร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 506นายสมจิตต์-นางยุพิน แพร่พาณิชวัฒน์ และ
ครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 507ครอบครัวรติกุลธนทรัพย์330.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 508อริย​นนท์ ธีร​พร​เดโช​วัฒน์​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 509กัญยาพัชร อาจหาญ และ ครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 510พิมพ์ขวัญ​ รวีพรพงศ์65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 511ตติยา นิติวงศ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 512พระประธานพิธีบรรพชาสามเณร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 513ครอบครัวว่องเอกลักษณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 514บัญญัติ, อภิญดา, กฤตพงศ์ และกรณัฐ คันธา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 515ชุติมา จิรวัลลภ9,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 516วิภาวี สิทธิแพทย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 517นางสาวจิติมาพร สุขพินิจ150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 518เมธินินทร์ ภิณญูชน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 519เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 520กฤช - ณัฐฌาน์ - ณัฐภูริ์ พนารัตน์
น.ส. ชัชญา โตศิริวัฒนานนท์
นางหมุยเตียง แซ่จึง
นายประวิทย์ เจริญเขษมสุข
นายประเสริฐ มงคลศุภรัตน์
100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 521อัญชิสา แสงโชติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 522ไม่ออกนาม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 523พัชรวิภา ใจจักรคำ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 524พรรณิสร เอี่ยมเจริญ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 525อธิวัฒน์250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 526ปัทมา+พิพัฒน์ 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 527น.ส. ภาสินี แซ่ตั้ง และ ครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 528จีรศักดิ์ นมัสการ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 529อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 530ฐิติยา ลาภสมยัติศิริ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 531ครอบครัวจามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 532คุณสุพร ธัมพิพิธ และคุณวิมลรัตน์ พรหม
ศรีสวัสดิ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 533- นางสาววัลยา รื่นบุตร และนาย Xu Heng พร้อม
ครอบครัว 5,800 บาท
- นางสาวอนุสรา รื่นบุตร 2,000 บาท
-นางสาวสุภาวดี สุดแสวง 200 บาท
- นายภัทรพล แซ่โก 1,000 บาท
9,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 534นางสาวสุกัญญา อุ่นยานโกวิท1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 535ทิพวรรณ ตันไพบูลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 536นายกรกช โตสงวน602.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 537 วิยดา วงศ์อนุสรณ์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 538ติ๊ก จารุณี และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 539นงนภา กรธีระภัทร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 540อัจฉริยา เเละครอบครัว9,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 541คุณรัตน์ฐนิกาน ดุษฏีวัณย์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 542นางกิมเลี้ยง แซ่ซิ้ม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 543รัตติยา ธรรมาพิทักษ์พร และครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 544Tukim200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 545บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 546ครอบครัวประกอบกุล699.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 547Mr. Vuong Xuan Cuong100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 548นางจันทร์แรม ภวภูตานนท์ ฯ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 549โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 550ปิติพร ปริษาวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 551ร.อ.ณัฐ วิบุลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 552-1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 553ณัฐชยา เกาะลอยและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 554เพชรรินทร์ พงษ์เพ็ชรกูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 555ศิริพร สุกมลานันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 556Puy500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 557สุกฤตา นาคปฐมกุล2,230.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 558พิมพ์ลักษณ์ วรกิจโภคาทร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 559ปานจิตต์ ภาคฐิน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 560คุณาธิป สุขประเสริฐ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 561จุฑามาศ เสาเอกวณิช
1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 562อรรถบูลย์ วิบูลคณารักษ์, จตุพร เหลือง
เป็นทอง และ ธนสร วิบูลคณารักษ์
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 563หจก.กิจชัยพัฒนา25391,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 564นางสาวกฤติยาณี พานพิศุทธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 565นางสาวกฤติยาณี พานพิศุทธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 566ด.ช.ธีร์รัฐ เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 567คุณอนงค์ วงศ์พินิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 568ศุภฤกษ์ โรจน์วงศ์สุริยะ2,150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 569นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 570น.ส.กานต์ฤทัย วัฒนธำรงค์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 571ยุวดี200.14 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 572ดร. บุญศรี วังมณีรัตน์ และครอบครัว10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 573ครอบครัวจามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 574รอบทิศ ไวยสุศรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 575พยุงศักดิ์ พันธุ์พฤกษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 576กัญญภา ธวัชวิบูล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 577ชาญณรงค์ ดิษยมาลย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 578Pitiphorn Parisawong200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 579นายสมนึก และญาติธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 580นางสาวกรรณิการ์ มาลัย
นายสุวิชช์ มาลัย
นางยุพา มาลัย
นายโอมฤทธิ์ มาลัยและครอบครัว
นางสุภัทรา บุญยิ่งและครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 581นางสาวสุดารินทร์ทอง รอดมณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 582นางสาวสุดารินทร์ รอดมณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 583วรวิทย์ วิรุฬห์ธนวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 584พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 585Vuong Xuan Cuong
Sony
56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 586น.ส. ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 587นางนงรักษ์ ปัญญาพยัตจาติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 588ชนกวรรณ ศรีมณฑา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 589เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 590บริจาคทุกโครงการ โครงการละ 200 บาท1,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 591อุทิศแด่คุณพ่อนิพนธ์ กรกีรติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 592อุษา108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 593นายกิตติพงษ์ ปิ่นคง10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 594น.ส.กัลบาณี ไพรบึง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 595Vuong Xuan Kien
Sony Vuong
30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 596นิตยา จะนต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 597คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 598บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 599ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 600สุดา มูลสันเทียะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 601วิภาวรรณ วาทีกานท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 602นางสาวอติญา-นางดำเนิน แตงโสภา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 603นายเสกสม ดีนุช และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 604พัชรี ลี้วัฒณากุล และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 605นารี มหรณพภพพงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 606ณจมน เต๊มดี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 607อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 608กรรณิการ์ กาญจนสาวิตรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 609ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 610คุณ สุภาณี วิไลนำโชคชัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 611พราวฟอง จามรจันทร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 612น.ส.พิลพรรณ โพธิ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 613นายพรรษกร โพธิแดน, ครอบครัว และผู้
มีพระคุณ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 614ศรัณย์กร โชติวิวัฒน์ธนะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 615นาย ทวีศักดิ์ จุลแก้ว และครอบครัวจุล
แก้ว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 616สนิ สินธุประพันธ์ และ ธนันต์ภูมิ สุภาวัฒนเศรษฐ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 617สายสวาสดิ์ โชติรสนิรมิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 618ครอบครัวไพบูลย์สิทธิวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 619นางสาวทองพรรณ คุณวิทยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 620คณะญาติธรรมบริษัท ซี.อาร์.อาร์ โปรดักท์ จำกัด1,120.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 621นายรังสรรค์-นางปรานอม-น.ส.นัชมณ
ศิริวรรณรัตน์ และ
นางปาริชาติ เอ็มสเตอร์
1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 622ศศิวิมล ศรีสุริยจันทร์
ศศิธร ศรีสุริยจันทร์
500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 623กลุ่มบริษัทวิซาร์ดโซลูชั่นจำกัด
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
640.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 624กลุ่มบริษัทวิซาร์ดโซลูชั่นจำกัด
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
1,300.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 625พราวฟอง จามรจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 626พราวฟอง จามรจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 627ครอบครัวรังสรรค์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 628จารุณี จีระออน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 629ศันสนีย์ ลีลาจริยกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 630 พรสุข - สรินนา เดชอิทธิรัตน์
ถวาย :เสียงสติ: (เครื่องเล่น mp3 player)
ให้พระเณรชาวเขา ๑๐ เครื่อง
7,300.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 631ทักษอร ดวงอุไร400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 632ทุกโครงการ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 633รัตติยา ธรรมาพิทักษ์พร และครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 634นางสาวธนัญชกร​ นนทภักดิ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 635ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 636ณัชชา อาภรณ์ศิริ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 637จิราภา ชุงและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 638นัทธมน บัวหล้า และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 639นางมณีรัตน์ วชิรานุวัฒน์
นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์
นายฉัตรมงคล หวายสุด
220.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 640พงศ์เพชร อมรสิทธิ์7,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 641นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 642คุณสิริภา แจ้งปิยะรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 643ทศพิธ วรธรรมพิทักษ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 644ทศพิธ วรธรรมพิทักษ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 645ปรียานันท์ ธีร์ธวัชสมบัติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 646นางสาวมยุรา จงพูนทิพย์ และ ครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 647น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 648Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 649ไม่ประสงค์ออกนาม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 650ธันยพร เตชะเรืองจิต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 651พีระ หล่อสุทธิธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 652น.ส.ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 653กัญจนะ ภวภูตานนท์ ฯ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 654พราวฟอง จามรจันทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 655ณัฐคมน์ - ฐิตาณัฏฐา อรุโณทยานันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 656ชนกวรรณ ศรีมณฑา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 657นางสาวอัจฉรา เจริญศรี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 658นันท์นภัส ธนัทพงศ์พลิน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 659อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 660คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 661น.ส. บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 662รังสกฤษฎ์ รังสรรค์ และ ครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 663คุณสมปอง ศรีดำ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 664พัชรี ลี้วัฒณากุล และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 665ขิม บุญญาภิวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 666ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 667ศิริพร สุกมลานันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 668นางสาวปาริมา บุญมั่ง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 669นันทนันธ์ โอชวิทูรพจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 670น.ส.ณิภารัตน์ แท่นรัตน์ธัญทิพ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 671มาติกา ธนเดชากุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 672นางสาว จุฑารัตน์ พีระวงศ์เมธา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 673น.ส.อมรรัตน์ ชมเชย และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 674โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทซิเดนซ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 675นันทวรรณ ฉายากุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 676นายไพรัชณ์ ตั้งจารุพงศ์สกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 677ชุมพิตา สุทธาภาศ และ เอกรัชย์ ศิริคะริ
นทร์
50,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 678น.ส. พัชรนันท์ รุจิระชัยศักดิ์ และ นายก่อสกุล
บุณยวรรธนะ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 679นางสาวณัฐนันท์ ภวภูตานนท์และครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 680ฐิติญา วงศ์มา และครอบครัว
ชัยวัฒน์ พึ่งแพง
180.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 681ชัญชนันท์ กีรติธนะวัฒน์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 682พรรณทิภา ตระกูลเงินทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 683นางสาวอุบลวรรณา มหัทธนี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 684กฤษณ์-อักษรา-ธัญญา สงวนพงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 685นางหวน เนตรสว่าง และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 686Pueng P100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 687ชัยยศ เอื้ออังคณากุล และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 688นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 689Lapasrada Tangjaroensuk500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 690คุณปิยะวรรณ สายบุญพ่วง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 691อรวรรณ ชัยนิรันดร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 692อุทิศให้แด่
คุณยาย เซี่ยมอี่ แซ่ไหล
คุณตา เจี่ย แซ่โค้ว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 693จาตุพล อนันตกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 694นางสาวบุญทิพย์ ฟุ้งทวีทรัพย์ และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 695ร่วมบุญสร้างกุฏิ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 696มงคล ลิมปวัฒน์กุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 697อุทิศให้แด่
คุณแม่ Anna Linnea Margareta Rehnström
คุณพ่อ Bertil Verner Rehnström
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 698เมธี เลิศสุวรรณโรจน์ และครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 699ศุภรัตน์ สมศักดิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 700ธัญวลัย แซ่หลี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 701กิตติมา นพเก้ารัตนมณี5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 702วราลักษณ์ จิรานันตรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 703นางศศิธร ชาติประสพ และ นางสาวพรนิภา
พูนจันอัด
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 704ครอบครัวเลิศอัครพิทูร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 705กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 706เมทินี แก้วรัตนากร และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 707นฤพนธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 708กฤศณัฎฐ์ เลิศอัศววิวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 709Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 710รุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต และคุณแม่เช้า
เหล็กสูงเนิน
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 711สัญญา มีจั่นเพ็ชรและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 712ยุพิน นครแกตุ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 713ครอบครัวโชคสวัสดิ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 714พราวฟอง จามรจันทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 715กัญจนะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 716ศิริธาน ศิริมณีธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 717นวภรณ์ สุวรรณชีวะศิริ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 718วิเศเวศ ศิริมณีธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 719นริศสรณ์ นิติพัฒนพล และหมู่คณะ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 720ลดารัตน์ สุพรรณเภสัช1,005.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 721น.ส.ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 722อธิคม400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 723อนล ธรรมตระการ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 724คุณโกวิท แริวราพันธ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 725วรยา ขจรพิสิฐศักดิ์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 726น.ส.ภัคพัชญ์ พันธุ์ภักดีพล และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 727นายสมนึก50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 728ภาวินี เพิ่มธรรมสิน299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 729เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 730Sony and family100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 731กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 732นางคำสอน ลอนด์เลอพาต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 733กฤษฎา คีรีแก้วและครอบครัว1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 734ฐณัชปพงภ์ นรชัยศักดิ์พล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 735ดร. บุญศรี วังมณีรัตน์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 736มลิวัลย์ นพพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 737ฐานิยา 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 738คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 739นางสาวปาริมา บุญมั่ง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 740คุณชนกวรรณ ศรีมณฑา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 741ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 742ธนัญชกร​ นนทภักดิ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 743Nopporn Sandhi 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 744ประภาศิริ ลี้เจริญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 745น.ส.สุพัตรา ไมทอง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 746อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 747พรรณราย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 748นส. นันท์นภัสร์ ธนศุทธวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 749น.ส.จรรยมณฐ์ เมฆศรีนวล อุทิศให้คุณ
พ่อชัยวัฒน์ เมฆศรีนวล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 750นางวันเพ็ญ ยิ่งยงวัฒนากุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 751ทวิชา ชื่นกองแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 752ภาวินี เพิ่มธรรมสิน299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 753ศิริมาส วิศวชิตมัน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 754สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 755นางมณฑา อิงประสาร10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 756อุทิศให้คุณพ่อสันติ วิไลนำโชคชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 757สรสิช 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 758ทยากร เพ็ชร์ผ่องและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 759คุณนพดล ศัตรูลี้ อุทิศให้น้องข้าวนิล1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 760วรัลชญาน์ จิระวัจน์อมร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 761ไม่ระบุชื่อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 762กรรณิการ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 763ญานิน ฟองวาสนาส่ง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 764ไม่มี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 765กัลยารัชช์ ผลประทีปสุริยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 766ชนิดา ชูธนัง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 767สราวุธ ฤทธิแผลง 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 768นายชูลิต ชินวงษ์ และนางสมคิด ชินวงษ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 769นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 770เชลบี ทักษพร คอสติเกน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 771คีธ วัฒนพัฒน์ คอสติเกน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 772ภัลลนันทน์ คอสติเกน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 773นายกานนต์ นางสุคนธ์
นายยุรศักดิ์ นายอุดมพร
ด.ญ.นิพัทธ์ชญา นพวงศ์
และนางสาวจันทิมา ขุนไพ
117.17 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 774วีรยา สุวรรณโสภี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 775นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว590.71 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 776พัชรี ลี้วัฒณากุล และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 777ภาวินี เพิ่มธรรมสิน299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 778ครอบครัวเย็นพยับ900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 779พราวฟอง จามรจันทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 780บริษัท JuandJi1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 781ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 782ไพลิน วิทย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 783สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 784ไม่ระบุชื่อ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 785ฉัตรมงคล หวายสุด1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 786การ์ด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 787คุณณัชขา พรมประเสริฐ 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 788พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์และ ครอบครัว
ครอบครัวยืนยงรัตนากร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 789นส ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์
นาย คงภัค สัตย์รักษา
นายณัฐพงษ์ วิบุลศิลป์
199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 790คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 791อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 792สาวิตรี บุญทม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 793ครอบครัวฟองคา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 794ธนา ธีระวิทย์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 795ไม่ระบุชื่อ25.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 796นางสาวปาริมา บุญมั่ง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 797ณฐมน น้อยจีนและครอบครัว1,001.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 798นฤมล พันธุ์กาหลง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 799จันทรประภา ประเสริฐสุนทราศัย
กุลวัต ประเสริฐสุนทราศัย
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 800ภัคไพริน อุทัยรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 801พรปวีณ์ อนันต์โชคหิรัญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 802พนิดา จำปาทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 803Sony and family250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 804Somnuc Anousinh50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 805Hien Thonsomboun200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 806สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 807ศิริพร​ สุ​กมลา​นันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 808ครอบครัว ศุภวุฒิณัฐ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 809ปิติพร ปริษาวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 810อนุชา จิตจาตุรันต์และครอบครัว10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 811ภาวิต สุรพัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 812スラパット パーウィット1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 813วิยดา วงศ์อนุสรณ์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 814นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศืลป์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 815นุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 816ฉัตรมงคล หวายสุด9.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 817ร่วมบุญกับผู้เป็นที่รักและเป็นกัลยาณมิตร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 818เสาวลักษณ์ ชอลค์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 819ศันสนีย์ ลีลาจริยกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 820พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 821-300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 822นางสาวสุชัญญา. ทองชุม 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 823วรรณี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 824ดร. บุญศรี วังมณีรัตน์ และครอบครัว10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 825นางสาวกรรณิการ์ มาลัย
นายสุวิชช์ มาลัย
นางยุพา มาลัย
นายโอมฤทธิ์ มาลัยและครอบครัว
นางสุภัทรา บุญยิ่งและครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 826Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 827กนกลักษณ์ นราคม22.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 828พรรณฤดี จันทร์เพ็ง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 829อำนวยพร เชียงใหม่300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 830พัชรี ลี้วัฒณากุลและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 831ปวีณ ธัญวรณัน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 832พล.อ.ต.ญ. ประไพพรรณ์ ธัญวรณัน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 833บริษัท ซีเอควอเทค จำกัด1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 834นางนิธิวดี. โมกขมรรคกุล และเด็กชาย
นันทพัทธ์. โมกขมรรคกุล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 835นายลิขิต นางนิอร เด็กหญิงอรนลิน คำสันเทียะ4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 836Bhawit Surapat3,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 837ทักษอร ดวงอุไร98.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 838สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 839กองบุญรอบทิศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 840พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 841ธนา ธีระวิทย์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 842แก้มโกะ พัฒน์รัชนันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 843กุลญาดา จูสนิท100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 844ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 845ประภาศิริ ลี้เจริญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 846วราพงษ์ นิ่มสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 847คุณระเบียบ รังแก้ว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 848คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 849นางสาวอุไรพร นุกูลอุดมพานิชย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 850ภัคไพริน อุทัยรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 851ปัญจพร สมพูลสวัสดี1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 852พราวฟอง จามรจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 853อาภากร พันธ์กัทลี400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 854สมพงษ์ เลิศจิรเกษม
อัจฉรา โพนทองถิ่น
ด.ญ. ณัฏฐนันท์ เลิศจิรเกษม
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 855อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 856คุณประภัสสร แก้วมุงคุณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 857ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 858Jassada. Rungruang2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 859--1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 860พรปวีณ์ อนันต์โชคหิรัญ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 861ณัฐคมน์ - ฐิตาณัฏฐา อรุโณทยานันท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 862สุณีย์ ดินแดง 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 863นางสาวทิพวรรณ์ กนกจรรยา1.47 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 864นางสาวทิพวรรณ์ กนกจรรยา1.44 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 865นารี มหรณพภพพงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 866น.ส.กัลยาณี ไพรบึง
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 867คุณสิริภา แจ้งปิยะรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 868คุณณัชชา. พรมประเสริฐ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 869พราวฟอง จามรจันทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 870คุณพ่อมนตรี แก้วรัตนากรและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 871 ชิน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 872ชนัดดา เตียวศิริชัยสกุลและครอบครัว ญาติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 873คุณแม่จามร วิบุลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 874นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 875เกสรา เติมสินวาณิช600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 876ฐิตานันท์, กฤษณะ งามศิริพัฒนกุล และ
ครอบครัว
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 877น.ส.กัลยาณี ไพรบึง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 878ปฐวี. ราชายนต์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 879กฤษณ์-อักษรา -ธัญญา สงวนพงษ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 880วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 881พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 882สายสวาสดิ์โชติรสนิรมิต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 883คุณจารุณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 884JuetJi.seButik600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 885น.ส.กัลยาณี ไพรบึง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 886ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 887สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 888Somnuc Anousinh100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 889Chi Thuy and family50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 890นางสาวอรนุช พรหโมปกรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 891Vanvilay Thonesomboon500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 892Tew Tew1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 893นายนิวัฒน์ วงษ์จ๋า200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 894นางสาวสมกมล เจริญสม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 895นางสาวชาลิสา ชัยแสนสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 896พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์และครอบครัว
ครอบครัวยืนยงรัตนากร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 897อาภากร พันธ์กัทลี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 898คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 899ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 900กฤษฎา คีรีแก้วและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 901ประภาศิริ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 902Supaluk100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 903นางชนิดา พงษ์เลื่องธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 904ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 905น.ส.ปุณิกา สมบูรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 906นภัสธนันท์ ดินแดง และ
ธวัชชัย มิตรปล้อง
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 907ศิริพร​ สุกมลานันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 908วนิดา 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 909นริศสรณ์ นิติพัฒนพล
รดา สมบูรณ์ปัญญากุล
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 910นางเซาะฮุ้ง แซ่เฮ้า1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 911นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 912คุณแม่จามร วิบุลศิลป์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 913มนสิชา ยกศิริ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 914พุทธบูชา20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 915นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 916พัชรพงษ์ สุขเกษม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 917นางสาวดวงกมล ซื่อสัตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 918ทำบุญน้ำท่วมค่ะ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 919พนิดา เงินคล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 920นาย ธนกฤต แก้วกลิ่นและครอบครัว333.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 921ปวริศา ธนวัฒนพงศ์ชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 922คุณอาทิตยา เลาหพจนารถ และ
ครอบครัว (บริจาคช่วยน้ำท่วมภาคอิ
สาน)
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 923แถมสิริ พิพัฒน์กิตติกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 924สรวีย์ ตรีวัฒนชัยกุล239.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 925จันทรประภา และ กุลวัต ประเสริฐสุนทรา
ศัย
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 926พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 927ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 928บริษัท ยูเนี่ยนปาล์มออยส์ จำกัด5,530.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 929ดรณีกร สุปันตี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 930ทวีวัฒน์ สมรรถนเรศวร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 931ธีรชัย-ขวัญชีวา-อทิตยา-วรัชญ์ อภิวรรธก
กุล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 932วิษุวัต ศตสุข อุไรวรรณ์ ชาวเมืองทองและ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 933นายพิพัฒพล เดชหิรัญวรดิษฐ์ และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 934ภัสชณันญ์ ศรุตญาณพัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 935ธนา ธีระวิทย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 936วรวีร์ เชาวน์พิชญ์ชยา
อุมาพร บูรณสุขสมบัติ
1,199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 937กันยาณี วิศิษฏ์วิญญู1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 938นางสาวสุดารินทร์ รอดมณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 939นายธฤษณุ บุญนิตย์
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 940ร้านMimi on tour
นางสาวนภัสธนันท์ ดินแดง
นายธวัชชัย มิตรปล้อง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 941คุณแม่วันทนา ชิรวัฒวรกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 942กชพร จันทรโอ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 943ศรัญญา บุญเพ็ชร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 944Naphaporn_Kiow_Khamtan200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 945ทรงพล​-ชิเอะ​ บุญประเสริฐ.และ
ญาติมิตร
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 946ธารทิพย์ หล้าบา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 947ฐิติมา ปิติฉัตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 948วิศรา เลขสฤษดิ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 949นาง วิภาสิริ กัลยาบุตร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 950บริษัท​ โอลีฟ​ เนเชอรัล​ จำกัด1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 951สุภักจณา บรรจงอักษร99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 952นนทร์ ชาญชัยวรากูล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 953บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ365.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 954น.ส.วิยะดา ศิริพรวิรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 955นริศสรณ์ นิติพัฒนพล
รดา สมบูรณ์ปัญญากุล
และครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 956ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 957วรณัน วรินทร์ลาภ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 958ปภาดา ค้ำชูทรัพย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 959วรารัตน์ ริ้วธำรงสฤษฏ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 960พระวสิทธิ์ กับ โยมแม่สมจิตต์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 961ธัญญาภรณ์ เหมือนใจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 962นางนวลศิริ ประมวลทรัพย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 963บุญทิพย์ ฟุ้งทวีทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 964กฤษฎา จารุตระกูลชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 965ปภัพ จารุกนกวิชญา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 966ศรีดีจริง สีลเดชสวัสดิ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 967ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 968วีณา เอี่ยมวัฒนไพสิน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 969วีณา เอี่ยมวัฒนไพสิน10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 970น.ส.กัลยาณี ไพรบึง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 971วิยดา วงศ์อนุสรณ์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 972ก้อย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 973ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 974สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 975ทักษอร ดวงอุไร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 976อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 977พัชรี ลี้วัฒณากุล และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 978คุณปรัชญาพัชร์ อุดมใจธรรมกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 979คุณปิยวัฒน์ ตันติภาสน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 980พิมพ์ลักษณ์ วรกิจโภคาทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 981ไพฑูรย์ จันทร์เรือง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 982หจก.กิจชัยพัฒนา​25394,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 983มีชัย ภัทรประสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 984กวีนัทธิ์ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 985นางสาวสุวรรณา ลีหะสุนนท์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 986อุษณีย์ ทนงศักดิ์วิเศษ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 987สราวุธ​ และ​ แววดาวพร้อม​ทั้ง​ครอบครัว

100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 988นางสาวสมกมล เจริญสม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 989จุฑามาศ กุณาศล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 990สหพล-ปรียาฉัตร-ติณณวัชร์-ปารณ์ระวี ชุมสาย ณ
อยุธยา
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 991ขวัญนลิน กอปรวิริยะกิจ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 992วรรณา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 993ภูพัท, โยธกานต์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 994---400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 995สิทธิชัย-วิลาวัณย์-เขมิกา ลักษณะเบญจรงค์
ซิ่วมิ้ว แซ่จิว - อรณี จำเริญรัตนากร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 996น.ส.นันทภัค ธรรมวิเสน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 997นางยุพิน ภูติโส500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 998กิตติศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ พร้อมครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 999นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1000วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1001นาย ฐนพงษ์ จันทรภัทร และ ครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1002น.ส.รัชฎาภรณ์ ยศไทย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1003พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1004นางสาวนุชจรีย์​ ผลรพิเชฐ​ และครอบครัว1,500.97 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1005ศิริกาญจน์ ภวัครานนท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1006ณัฎยา ชัยชโลทรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1007Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1008พีระ หล่อสุทธิธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1009ณัฐคมน์ - ฐิตาณัฏฐา อรุโณทยานันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1010งิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว5,665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1011นายนิวัฒน์ ทองคำ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1012คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1013อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1014- บุษรินทร์ สุขเกษม และครอบครัว 500
บาท บริจาค เมรุมรณสติ
- บุษรินทร์ สุขเกษม และครอบครัว 500
บาท บริจาค ขุดเจาะน้ำบาดาล
- บุษรินทร์ สุขเกษม และครอบครัว
1000 บาท บริจาค ทุกโครงการ
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1015ประภาศิริ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1016ปิยมาศ ศิริวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1017น.ส.กัลยาณี ไพรบึง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1018แอน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1019บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด40,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1020ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1021ชุติกาญจน์ ตรีนวภัทร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1022พรรณวดี พลอยพีระ700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1023เอกพรรณพุกพาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1024หลักชัย บึงโบก1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1025วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1026คมศร วิพุธอมร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1027นางสาวณัฏฐนันท์ เนียมสุวรรณ และ
นางสาวพัชรินทร์ แสนจำหน่าย
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1028ดอกรัก วงศ์ศรี
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1029สุภัทราภรณ์ โกจารย์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1030นางสาวหยาดรุ้ง ไชยบิล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1031พัชรี ลี้วัฒณากุลและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1032เกสรา เติมสินวาณิช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1033หัษสุนันท์ มหัททนนันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1034ครอบครัวอ่อนประเสริฐ-คีรีคช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1035นุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว374.83 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1036นวลพร ตันเรืองวงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1037กรพินธุ์โอฬารเสถียรกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1038Jessada. Rungruang1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1039สุปราณี ลาภบุญเลิศ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1040พราวฟอง จามรจันทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1041พระวสิทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1042นางชญาดา สรุจิกำจรวัฒนะ พร้อมครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1043หจก.กิจชัยพัฒนา​ 2539300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1044นายไพจิตร,เพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1045ปุษยา พวงรังษี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1046แววดาว​ คำสีแก้วพร้อม​ครอบครัว​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1047นางเสงี่ยม ทองเต็มดวง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1048ประภาศิริ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1049ชุติกาญจน์​ ตรีนวภัทร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1050คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1051นางสาวนภัสธนันท์ ดินแดง
ร้าน Mimi on tour PHUKET
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1052น.ส.น้ำฝน นวลสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1053นางจามร วิบุลศิลป์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1054อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1055วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว5,665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1056วันทนา. ลิมป์ประกิตศิลป์800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1057บุลากร อำนาจทรัพย์สิริ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1058นายศิริชัย ไทยใหญ่
นางสายสุนี ไทยใหญ่
น.ส.หทัยนุช พิพัฒน์ภัคกุล
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1059ไม่ประสงค์ออกนาม10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1060นางสาวนพรัตน์ ทองเต็มดวง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1061วนืดา จงกล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1062นางสาวนพรัตน์ ทองเต็มดวง20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1063ไม่ประสงค์ออกนาม10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1064จักราธร เขมะวุฒิไกร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1065นางสาวนพรัตน์ ทองเต็มดวง30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1066คุณสมบูรณ์ ผาหยาด พร้อมครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1067พัชรนันท์ จรัสนิรัติศัย50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1068คุณ กิตติ์ อร่ามวุฒิโชค
คุณ ภภรกัญ อร่ามวุฒิโชค
ด.ช. ชยุต อร่ามวุฒิโชค
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1069กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1070นัทธมน10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1071นัทธมน บัวหล้า10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1072สุทธิวรรณ เวชมนัส1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1073นพรัตน์ ทองเต็มดวง60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1074นางสาวนุชจรี​ย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1075สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1076อริยา ธรรมาภิมุข
ปรียภัทร์ อินทนิล
ณพัทธา อินทนิล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1077อัญมณี พฤกษชลธาร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1078อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1079ศันสนีย์ บุศรา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1080ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1081นาย เสฏฐธนัท จุลแก้ว
และครอบครัวจุลแก้ว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1082นุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว324.56 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1083พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1084น.ส.กัลยาณี ไพรบึง99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1085ปุษยา พวงรังษี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1086พิมพาดา ชัยจินดา399.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1087พี่กับเค้าเอง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1088Somnuc Anousinh300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1089ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1090ทุกโครงการ150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1091วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1092ปุญณิศา และ ธนพจน์ วิเศษสินธุ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1093อโณทัย,ปัญจรัตน์,พีรวิชญ์,อิทธินันท์ เวท
ยากร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1094คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1095ประภาศิริ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1096น.ส.กัลยาณี ไพรบึง99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1097ร้าน Mimi on tour 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1098องอาจ พฤกษชลธาร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1099น้ำฝน นวลสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1100อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1101พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1102เกวลี อุ่นสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1103สรณ์ศิริ ดาราเย็น20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1104ธฤษณุ บุญนิตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1105น.ส เพ็ญแข อ่อนสุระทุม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1106ปัทมา พันธนะอังกูร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1107ณัฐคมน์ - ฐิตาณัฏฐา อรุโณทยานันท์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1108พัชรี ลี้วัฒณากุลและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1109วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1110นพดล คงเดช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1111ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1112นฤพนธ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1113ศันสนีย์ บุศรา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1114กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1115พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1116Siri Kringsumrit550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1117ปัญจพร สมพูลสวัสดี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1118คุณนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว901.26 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1119วราพงษ์ นิ่มสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1120Chị Thủy Và Gia Đình100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1121Somnuc Anousinh55.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1122นาย ชาญสิทธิ์ สมประกิจ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1123กฤษฎา คีรีแก้ว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1124กฤษณ์-อักษรา-ธัญญา สงวนพงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1125พิมพาดา ชัยจินดา2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1126คมสันต์ เตียวศิริชัยสกุลและครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1127ประภาศิริ ลี้เจริญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1128ฐณัชปพงภ์ นรชัยศักดิ์พล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112932/535 ซ.นวมินทร์ 135
ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม
10230
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1130กมลรัตน์ กลจักรศรีบุญดี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1131วรยา ขจรพิสิฐศักดิ์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1132ธนา ธีระวิทย์599.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1133นาย อนันต์ จุลแก้ว
นาง ชุม จุลแก้ว
น.ส. อรวรรณ จุลแก้ว
นาย เสฏฐธนัท จุลแก้ว
ด.ช. พีรวิชญ์ ยอดสกูล
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1134ณัฐพร เลิศพิพัฒน์มงคล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1135วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1136วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1137สายสวาสดิ์ โชติรสนิรมิต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1138คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1139ภรภัทร กาญจนกูล4,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1140เกสรา เติมสินวาณิช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1141นางอมราภรณ์ บุน และ ครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1142น้ำฝน นวลสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1143ธนียา กล่ำเหว่า300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1144สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1145อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1146บุษณิศา สมหมาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1147น.ส.ฤดี ทองนิรันดร์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1148นางสาวหยาดรุ้ง ไชยบิล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1149เกวลี อุ่นสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1150อริศ​รา​ ​ประสงค์
มัทรีพร​ รักษา​รักษ์​
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1151นรินทร์ ฐิติปุญญา100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1152ชุติกาญจน์​ ตรี​นว​ภัทร​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1153นางอัจฉริยา สงวนพานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1154วันทนา ลิมป์ประกิตศิลป์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1155จักราธร เขมะวุฒิไกร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1156Lan Phuong
Hoang Zen Ny
Duong Duc Anh
Sony and Family
Somnuc Anousinh
320.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1157นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1158วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1159น.ส.กัลยาณี ไพรบึง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1160ดร.ภัทรพล​ -​ มธุรส​ คงสุข150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1161คุณวาสนา มาสุปรีดิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1162กฤษฎา คีรีแก้ว30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1163หจก.กิจชัยพัฒนา 25394,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1164อลิสา โชติทวีชัย1,000.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1165ยุวดี ยอดศิรจินดา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1166พบธรรม สุนทรนันท์ - จาตุภู เฟื่องแก้ว 60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1167วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1168คุณแม่จามร วิบุลศิลป์
นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1169ธัณย์จิรา บุญรัตนวิจิตร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1170รุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1171น.ส.กัลยาณี ไพรบึง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1172วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1173นายไพจิตร-นางเพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1174Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
Sunida Tumsuwan
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1175ถาวร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1176ยุวดี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1177คุณจริง กิติพรพิศาล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1178คุณณัฏฐนันท์(วัน) กิติพรพิศาล1,024.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1179สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1180ด.ญ ปกิตตา-ญาณิศา สังข์วิเศษ และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1181นุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1182Siri Kringsumrit210.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1183ตรีทิพย์นิภา ตันเมืองมา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1184พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1185ปิยะพงษ์ รักพงษ์ไทย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1186วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1187พิพัฒน์ เป็กสาร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1188ประกายรัตน์ รัตนกังวานวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1189นรมน ฉัตราภรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1190ปุษยา พวงรังษี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1191ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1192ศุภมาศ อนันต์จินดา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1193นายสัณห์ธนนท์ เกตุสุวรรณ์กุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1194คุณสายสวาสดิ์ ใจอ่อน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1195คุณช่อเธียร บุณยะกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1196นางสาวนิธิวดี ไทยเจริญ
นายนฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1197บุษณิศา สมหมาย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1198คุณเดือนสุดา โสภีผ่อง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1199นางธนียา กล่ำเหว่า และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1200คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1201อนันต์-ชุม-อรวรรณ-เสฏฐธนัท จุลแก้ว
และ พีรวิชญ์ ยอดสกุล
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1202นายอภิวิชญ์ หมอยาดีและมารดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1203Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1204กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1205อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1206ประภาศิริ350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1207ศิริพร​ สุกมลานันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1208ธนา ธีระวิทย์9,999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1209ธัณย์จิรา บุญรัตนวิจิตร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1210สุนิตย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1211น.ส.กัลยาณี ไพรบึง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1212ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1213วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1214วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1215เกสรา เติมสินวาณิช800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1216พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1217น.ส.กัญญาพัชร เซี่ยงฉี และ นายเทพปกรณ์ เซี่
ยงฉี
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1218ประทีป เนตรสว่าง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1219ธฤษณุ บุญนิตย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1220นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1221ร้านMimi on tour
โดยนางสาวนภัสธนันท์ ดินแดงและนายธวัชชัย
มิตรปล้อง
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1222รังสฤษฎ์ รังสรรค์ และ ครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1223หจก.กิจชัยพัฒนา 25394,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1224พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1225ศันสนีย์ บุศรา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1226ไม่ประสงค์จะออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1227นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว528.58 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1228Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1229ปุษยา พวงรังษี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1230ณัฐคมน์ - ฐิตาณัฏฐา อรุโณทยานันท์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1231ศันสนี งามณรงค์กิจ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1232บี จันทราวิสุทธิ์ และครอบครัว136.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1233โพธิญาณ สองแก้ว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1234สุภาพร จันทร์ชิดฟ้า
นิรุตติ บุญนาค
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1235ดอกรัก วงศ์ศรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1236วงศ์ดาว แสนภักดี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1237ธัณย์จิรา บุญรัตนวิจิตร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1238ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1239Yuwadee300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1240คุณสุวภัทร หอมเกษรและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1241ภาสินี​ สว่างพร้อง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1242น.ส.กัลยา ไพรบึง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1243Yuwadee300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1244ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1245นายอภิวิชญ์ หมอยาดีและมารดา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1246คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1247นันท์นภัส ตันเรืองวงษ์
สิริวิมลภัทร์ ลีตรานนท์
นิธิศ ลีตรานนท์
ฟิน ลีตรานนท์
ธนัตถ์สิษฐ์ ลีตรานนท์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1248ภาสกร ทวีปลื้มสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1249อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1250บวรพันธ์ หรูจินดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1251คุณน้ำฝน นวลสกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1252Sony and Family100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1253Somnuc and Family29.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1254เกษราภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้า200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1255เกสรา ชมพิพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1256นส.ตรีทิพย์นิภา ตันเมืองมา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1257ไม่ประสงค์จะออกนาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1258ประภาศิริ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1259เกวลี อุ่นสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1260วรรณิภา ฉัตรอุทัย999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1261รังสิมันตุ์ อาริยะมงคล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1262พิมพ์ขวัญ​ รวีพรพงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1263นางสาวหยาดรุ้ง ไชยบิล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1264สายสวาสดิ์ โชติรสนิรมิต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1265นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว503.20 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1266ดอกรัก วงศ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1267อนันต์-ชุม-อรวรรณ-เสฏฐธนัท จุลแก้ว
และ พีรวิชญ์ ยอดสกุล
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1268น.ส.กัลยาณี ไพรบึง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1269ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1270ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1271ถวายของให้พระสงฆ 500 และ ฝากเบี้ยง
พระอีก 500 คะ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1272ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายไทยทาน อาศรมพระธรรม
จาริกบ้านยองแหละ อมก๋อย เชียงใหม่
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1273อัญชลี - มาศุ ผดุงสิทธิ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1274วิจิตรา เกษโกมลบริจาคทุกโครงการ665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1275วรชาติ โฆวินวิพัฒน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1276คุณศศิธร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1277กฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1278เทพินทร์,สุภัทรา,วชิรพงส์ บุญกระจ่าง
และครอบครัว, Nuja,Happy,Melody
และเด็กๆ
เจ้าภาพไทยทาน+โรงทานอาศรมธรรม
จาริกบ้านยองแหละ
587.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1279สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1280อากงสงวน หงรัตนากร
คุณพ่อประวิทย์ หงรัตนากร
9,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1281พันธ์ทิพย์ รมเยศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1282คุณธัญญามาศ ไชยโย
เจ้าภาพถวายไทยทานเเละโรงทาน
พิธีสมโภชน์พระเจดีย์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1283เชาวลิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1284พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1285เบญจวรรณ แสงวิเชียร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1286กฤษกร โรจนดำรงกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1287อู่แก้ว สาณะเสน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1288Yuwadee300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1289นางสาวอณัฐวิกร อนะมาน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1290Dungtrin300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1291น.ส.อัญญาภัสสร ไม้หอม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1292เอกรินทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1293คุณแม่จามร วิบุลศิลป์ และครอบครัว110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1294น.ส.ศันสนีย์ บุศรา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1295อานนท์ ค้าสบาย10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1296บุญเชิด,รจนา ธรรมะไพบูลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1297จักราธร เขมะวุฒิไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1298บริษัท พี.เอ็น.สามัคคี จำกัด2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1299ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1300อานนท์ ค้าสบาย10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1301ปานแก้ว ดวงนภา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1302แพรวพรรณ เดชากรณ์พิศุทธิ์550.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1303พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1304นายปาณสาร อารีพงศ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1305ไพศาล บุญสะกันต์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1306อรอนงค์ ศิริภิญโญภาพ

ถวายเคริ่องไทยทานแด่พระสงฆ์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1307บริจาคทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1308ปุษยา พวงรังษี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1309ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1310พิชิต. สถิตมั่น1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1311พัชรี ลี้วัฒณากุล และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1312ธนียา กล่ำเหว่าและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1313ธนียา กล่ำเหว่าและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1314รังสฤษฎ์ รังสรรค์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1315ธัณย์จิรา บุญรัตนวิจิตร์150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1316น.ส. ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1317บุญเชิด,รจนา ธรรมะไพบูลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1318นางสาว​รัตติยา​ อ่ำวงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1319นายศุภเศรษฐ วิบุลสันติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1320Somnuc Anousinh30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1321วรยา ขจรพิสิฐศักดิ์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1322อมราภรณ์ บุน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1323พัทธมน จันทนมัฎฐะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1324กฤติณภัทร มีเชื้อ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1325Siri Kringsumrit200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1326กฤษณพน​ ปฏิมาวิรุจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1327ธนัญชกร​ นนทภักดิ์​ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1328ยุวดี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1329สุรีย์พร ปิยสมบุญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1330ทุกโครงการ665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1331กุณฑล ราญรอน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1332นางสาวหยาดรุ้ง ไชยบิล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1333คุณสิริภา แจ้งปิยะรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1334น้ำฝน นวลสกุลและศันสนีย์ บุศรา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1335Yupin508.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1336พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1337นางขวัญพัฒน์-นายฐานะเชษฐ์ และ
ครอบครัว สุวัฒน(า)กุลวงศ์
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1338dusita kanchanaporn3,600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1339ชนิกานต์ เกิดทรัพย์20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1340รัชณีวรรณ สีตลาภินันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1341ยุพดี ส่องรอบ
ไบรซ์ แกลลาฮาล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1342บุญเชิด+รจนา ธรรมะ
ไพบูลย์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1343อัญญารัตน์ มุกลินวงศ์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1344เอื้ออารีย์ จันทรนิมะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1345พัชรพร ธัญญคุณากรสกุล และครอบครัว1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1346คุณธัญญามาศ ไชยโย
ถวายเครื่องอุปโภค บริโภค ให้เเก่พระเณรบน
ดอย
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1347อารีรัตน์ ลวากร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1348ธฤษณุ บุญนิตย์150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1349นวพร เทียมรัตนานนท์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1350มานะชัย ตันติกาญจนากุล30,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1351MK2,400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1352อรอนงค์ ศิริภิญโญภาพ1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1353พัชรินทร์ ประไพศิลป์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1354สุพัตรา ใจคง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1355ถวายปัจจัยสี่ วัดบนดอยที่ขาดแคลน2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1356นางสาวรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1357นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1358ทุกโครงการ ถวายอาหารพระบนดอย
ช่วงโควิด
1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1359พิณนิชา อาภาวรรณกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1360อรวรรณ จงพิศาลพัฒนา3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1361เมธินี สุวรรณประดิษฐ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1362นายอุดร เกษขันและครอบครัว1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1363Mr Devendra Prasad Shrestha และ

นางวสุ บุญทวีวุฒิ
56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1364นิธิวดี ไทยเจริญ
นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1365สุธาสินี ตั้งถนอมวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1366อังคณา เชิดชูจึง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1367สุกฤตา นาคปฐมกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1368The Besttie 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1369เอก พรรณ พุก พาย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1370นวลตอง ประสานทอง3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1371นส. ชัชชญา สินลอย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1372ด.ช.ธีร์รัฐ เดชอิทธิรัตน์1,200.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1373สุรีย์พร ปิยสมบุญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1374สลักจิต กุลเตชะมาพาณิชย์
โยคิน ไชยศิริ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1375slosync100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1376อังคณา กริ่มวงษ์รัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1377วราพร ปั้นเพ็ชร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1378ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1379จักรพันธ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1380ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊230.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1381กนกธร บุญกิจภัทรกุล560.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1382อักษรา-ธัญญา สงวนพงษ์600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1383ธิดาทิพย์ กมลาภิรมย์260.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1384ครอบครัวว่องเอกลักษณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1385สุรชัย อิทธิอมรกุลชัย นุชนาถ โอเจริญ
พรหมพร สิริชัย วงศพัทธ์ ณัฐเสฏฐ ปาสา
ทิกา
224.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1386นางสาวชลนที โสภณศิริ1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1387น.ส.อสิตา วงศ์ไพรกรณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1388นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1389ชนิกานต์ เกิดทรัพย์10.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1390นายฉัตรมงคล หวายสุด
นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1391ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1392ปภาน​ ธีธัช​ธน​พาส​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1393บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1394เกสรา ชมพิพัฒน์224.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1395วรณัน วรินทร์ลาภ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1396กนก อ่องสกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1397บริจาควัดป่าชาวเขา วัดละ 1200 บาท 600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1398ธันย์รดา​ บุญ​มี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1399สุขศิริ พานิกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1400JaA Yupin Engelsvoll 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1401ภูริชญา เภามา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1402ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1403จงเจตน์ ศิริสุวคนธ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1404วรวัฒน์ วิจารณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1405นิรณรา ชุนช่วยชีพ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1406ชุติ​กาญจน์​ ​ตรี​นว​ภัทร​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1407พระมหาณรงค์ศักดิ์ ตระกูลเงินทอง40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1408กิตติศักดิ์-เจือจันทร์ แจ้งปิยะรัตน์ และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1409น้ำฝน นวลสกุลและศันสนีย์ บุศรา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1410บริษัท ตะวัน ไลฟ์ กรุ๊ป จำกัด500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1411นางสาว นงลักษณ์ เพ็ชรสีสม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1412น.ส.ปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1413น.ส. นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์
นาย ธีระ จินตนธรรม
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1414ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1415บริจาคให้ผู้ที่ไม่มี เดือดร้อน ตกงาน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1416กฤษณพน​ ปฏิมาวิรุจน์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1417คุณกฤษณ์ สุดเดือน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1418เกสรา เติมสินวาณิช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1419จันทิมา การธนะศาษฐ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1420ชุติ​กาญจน์​ ​ตรี​นว​ภัทร​100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1421นายวิจัย​ ภารการ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1422คุณณัฎฐ์กร เม่นทอง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1423วิกานดา วงศ์สุข300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1424สิริชัย พรหมพร วงศพัทธ ณัฐเสฏฐ ปาสา
ทิกา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1425พงศ์​เพชร​-ชลารัตน์​ มหาเพชร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1426ชาติเดช คำสนิทและแพรวพรรณ เดชา
กรณ์พิศุทธิ์และครอบครัว
600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1427น.ส. ศิวาพร​ หอ​โสภณ​พงษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1428ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1429Siri Kringsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1430อารีรัตน์ ลวากร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1431ครอบครัวคำทองและครอบครัวสมุธิราช5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1432จินตนา รมณียางกูร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1433กิรณา บวรโชคชัย501.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1434ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1435คุณบรรจง ศุภพิพัฒน์4,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1436นาย มงคล มนทิรามาลัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1437กรณัท แจ่มสุวรรณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1438บุตรหลาน อุทิศบุญแก่...
คุณแม่ซิ่วอี่ เลิศจิรเกษม
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1439นพวรรณ วงษ์แฉ่ง 100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1440เมธินี สุวรรณประดิษฐ์80.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1441นางสาวสยามล เจริญผล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1442Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1443วรณัน วรินทร์ลาภและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1444นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1445พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1446กชพร ลาภสุวรรณสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1447กชพร ลาภสุวรรณสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1448T&W500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1449กมลรัตน์​ กล​จักร​ศรี​บุญ​ดี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1450ชัชชญา สินลอย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1451ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1452กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1453พัทธมน จันทนมัฎฐะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1454ธรินทร์-นวลจิรา กังสนันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1455ยุวดี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1456กฤษฎา คีรีแก้ว40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1457อภินันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1458ปุษยา พวงรังษี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1459พชรมณฑ์ ใจแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1460กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1461พัชรวิภา ใจจักรคำ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1462ไม่ระบุชื่อ5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1463วราพงษ์​ นิ่มสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1464ธีระศักดิ์ คูหารุ่งโรจน์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1465ไม่ระบุชื่อ3.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1466กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1467นิศา 600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1468นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1469ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1470วิมลรัตน์ ศีลธรรมพิทักษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1471พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1472ร่วมบริจาคซื้ออาหาร แจค ชาวบ้านด้วยคนค่า
อนุโมทนาบุญค่าา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1473ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1474ปัญจพร สมพูลสวัสดี5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1475ฉัตรสุดา แก้วขจรและครอบครัว46.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1476นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1477ครอบครัวตั้งจิตสระธรรม อุทิศให้มารดาบิดาและ
ญาติผู้ล่วงลับ
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1478บริษัทไอทีแฟคทอรี จำกัด10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1479สรณ์ศิริ ดาราเย็น100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1480พัฒนา สถิตย์ไทย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1481ปภัพ จารุกนกวิชญา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1482นาย ยศ ดาราทิพย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1483Chayanit 150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1484ปราณธร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1485น้ำมนต์-เรย์เรย์และศุภลักษณ์ คีรีคช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1486ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1487ดช.ติณห์ธัช และ ดญ.เฌออัญชลามณฑา
ทอง
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1488ชรัตน์-ทับทิม-กรพินธุ์​นาคศุภรังษี
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1489อาภาวี และ สมภพ5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1490รัชณีวรรณ สีตลาภินันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1491เจษฎา รุ่งเรือง2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1492นายไพจิตร-นางเพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์
และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1493นายไพจิตร-นางเพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์
และครอบครัว
204.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1494วรรษชล สิมมาลี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1495กนก อ่องสกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1496ตั้ม-จ๋า-มิ้น-มิว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1497ศุภลัคน์ เลิศมโนรัตน์255.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1498ภาลิสสา รัตนสาโรช2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1499โรงงานไชโป้วแม่ตังกวย

ขนิษฐา ศิลปวิลาวัณย์
1.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1500อัญชลี ตรีทิพไกวัลพร 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1501อัญชุลี เพชรภูเขียว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1502น้ำฝน นวลสกุลและศันสนีย์ บุศรา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1503ตรีทิพย์นิภา ตันเมืองมา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1504ศิริพร​ สุกมลานันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1505ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1506พรรณพิสุทธิ์ พิสิฐสุขสิริ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1507น้ำฝน นวลสกุลและศันสนีย์ บุศรา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1508ศลิษา หอโสภณพงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1509ศิวาพร​ หอโสภณพงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1510ดร. บุญศรี วังมณีรัตน์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1511อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1512สุวิทย์. นันทพานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1513สุกฤตา นาคปฐมกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1514นางภัทรนันท์ สุดรุ่ง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1515บริจาคให้ทุกโครงการขิงมูลนิธิบูรณพุทธ
โดย สุดาพร ตรงวินิฉัย
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1516ประภาศิริ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1517นพพร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1518น.ส.สุรณา รุจิพุฒิภาคย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1519คมกฤช เสือเอก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1520โรงทานเคลื่อนที่665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1521กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1522ไม่ประสงค์ออกนามครับ101.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1523กฤษฎา คีรีแก้ว60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1524วีรวรรณ วิ.500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1525ภัคพล โอภานุรักษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1526ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1527ณฐมณฑ์ วัชระวรสิทธิ์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1528ไม่ระบุชื่อ18.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1529ปาริชาติ เตชะนันท์มณี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1530บุญเชิด,รจนา ธรรมะไพบูลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1531เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล และครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1532น.ส.โชตนา วัจนมาลา และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1533ไม่ประสงค์จะออกนาม99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1534วัชราพรรณ สุภัจจาภิชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1535สรณ์ศิริ ดาราเย็น20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1536เขมิกา คัทยวรรณ800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1537พรพรรณ เสริมพงษ์พันธ์
(A.Pookพรพรรณ)
111.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1538วรณัน วรินทร์ลาภ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1539สมจิตต์ ศรีรุ่งกิจสวัสดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1540Siri Kringsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1541ครอบครัวเชาว์วัฒนาพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1542น.ส. นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1543WICHJINJUTHA 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1544WICHJINJUTHA 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1545เมธินี สุวรรณประดิษฐ์55.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1546พรรณา นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1547ปรัศวิญญู นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1548ปิติพร ปริษาวงศ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1549ไม่ประสงค์ออกนามครับ150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1550นิธิวดีและนันทพัทธ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1551ชยานี พรหมมะกฤต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1552คุณอานนท์ ค้าสบาย, คุณอณัฐวิกร อนะ
มาน และครอบครัว
2.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1553กฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์17,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1554กุลพัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1555เทพินทร์,สุภัทรา,วชิรพงส์ บุญกระจ่าง
และครอบครัว,Nuja,Happy,Melodyและ
เด็กๆ
ร่วมบุญพระเณรบนดอยและโรงทาน
เคลื่อนที่Covid19
507.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1556ญาณพล ผสมมทรัพย์43.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1557ศิวาพร​ หอโสภณพงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1558อนันต์-ชุม-อรวรรณ-เสฏฐธนัท จุลแก้ว
และ พีรวิชญ์ ยอดสกุล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1559นายชยิน ปาราเมศธนกร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1560ร้านเกียรติโอชากับคณะญาติธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1561วราพงษ์​ นิ่มสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1562ชนิกานต์ เกิดทรัพย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15631.คุณชวัญชัย-คุณพรพรรณ เกษมพงษ์
ทองดี 1,000
2. คุณนัยนุชิต จาตุรจินดา และครอบครัว
1,000
3. คุณสุชาติ ลิมโปดม และครอบครัว
500
4. คุณเศวต มหัทธนาดุลย์ 200
5. คุณสกนธ์ มหัทธนาดุลย์ 200
6. คุณทองใบ คุณสมชาย วิเศษไชยะ
100
7. คุณนิรมล ลุสัมฤทธิ์
4,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1564เกวลี อุ่นสกุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1565คุณนัยนุชิต จาตุรจินดา และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1566คุณสุชาติ ลิมโปดม และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1567คุณเศวต มหัทธนาดุลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1568คุณสกนธ์ มหัทธนาดุลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1569คุณทองใบ คุณสมชาย วิเศษไชยะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1570คุณนิรมล ลุสัมฤทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1571คุณบุษบง กุลวรรวิจิตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1572คุณนงลักษณ์ ธรรมอารีย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1573คุณนงลักษณ์ ธรรมอารีย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1574คุณสราญรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1575คุณวิทย์ 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1576พี่จุ๊, ณัฐนันท์ เนียมสุวรรณ, ชบาแก้ว เนียมสุวรรณ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1577ศันสนีย์ บุศราและน้ำฝน นวลสกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1578ไม่ระบุชื่อ30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1579สรุจ ภัทรานนท์อุทัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1580ชาญชัย สมานพิบูรณ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1581คุณแม่จามร วิบุลศิลป์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1582นางสาวรัชณีวรรณ สีตลาภินันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1583นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1584C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1585คุณปรัศวิญญ์ นันทพานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1586ตรีภพ สว่างขจร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1587ณัฐนี ตามไท2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1588นางพัชรี รักบำรุง
นางสาวปริศนา รักบำรุง
นางสาวปรัศนีย์ รักบำรุง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1589ศุภางค์​ ณ​ พัทลุง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1590 บุญเชิด,รจนา ธรรมะ
ไพบูลย์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1591พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1592วรรณา เกษมธนกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1593ธัญยธรณ์ อรัณย์ชลาลัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1594รังสิมันตุ์ อาริยะมงคล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1595Oo+2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1596กมล​รัตน์​ กล​จักร​ศรี​บุญ​ดี​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1597ปุษยา พวงรังษี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1598กองบุญรอบทิศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1599พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์และครอบครัว
ครอบครัวยืนยงรัตนากร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1600ลูกหลวงพ่อวัดท่าซุง20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1601บุญเชิด ,รจนา ธรรมะไพบูลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1602กฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1603บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1604นิจพร จันทร์แก้ว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1605นาง จิรพร วินน์ และครอบครัว1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1606ไม่ประสงค์ออกนาม60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1607พรทิพย์ สกุลหิรัญรักษ์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1608วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1609เมธินี สุวรรณประดิษฐ์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1610พรสวรรค์ ชิณวงษ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1611กฤติณภัทร มีเชื้อ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1612อัญมณี พฤกษชลธารและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1613นาง กรณิก เทศัชบุตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1614นางธนียา กล่ำเหว่า300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1615นางธนียา กล่ำเหว่า300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1616XXX100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1617วิชชุดา เกียรติถนอม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1618คมศร วิพุธอมรและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1619คมกฤช เสือเอก100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1620ครอบครัวลาภสุวรรณสกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1621สุภาภรณ์ มิกี้1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1622บุญเชิด,รจนา ธรรมะไพบูลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1623ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1624นางสาวรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1625ฐานิตา องควานิช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1626นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1627น้ำฝน นวลสกุลและศันสนีย์ บุศรา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1628คุณขยันต์ คำบรรลือ พร้อมครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1629นางสาวสิริพจน์ วิชชาภา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1630วรรษชล สิมมาลี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1631phatarapong aob100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1632ยุวดี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1633นันท์นภัส. ตันเรืองวงษ์
วณิชฌภรณ์ อุดมเดช
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1634วรยา ขจรพิสิฐศักดิ์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1635คุณสิริภา แจ้งปิยะรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1636พัทธนัณท์ เลิศอัครพิทูร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1637คุณพรรณา นันทพานิช2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1638อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1639สำนักสารสนเทศ​ สนง.เลขาธิการ​สภาผู้แทน
ราษฎร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1640ปรัชญา ไทยแท้ และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1641ธรินทร์-นวลจิรา กังสนันท์และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1642ประภาศิริ ลี้เจริญ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1643Mr Devendra Prasad Sheatha และ
นางวสุ บุญทวีวุฒิ
807.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1644ครอบครัวเชาว์วัฒนาพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1645-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1646กฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1647นางสาวหยาดรุ้ง ไชยบิล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1648รัชณีวรรณ สีตลาภินัรท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1649นิธิวดี ไทยเจริญ
นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1650ดวงรัตน์ เชวงชัยยง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1651Erik Hojland Nyegaard300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1652วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1653กฤติณภัทร มีเชื้อ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1654กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1655นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1656ปัญจพร สมพูลสวัสดี60,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1657จินดารัตน์ ช้างรักษา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1658บุญเชิด,รจนา ธรรมะไพบูลย์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1659เมธินี สุวรรณประดิษฐ์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1660Siri Kringsumrit500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1661วีระพงศ์ ยศบุญเรืองและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1662ชวัลพิชญ์ ปรีชาพงค์มิตร1,564.01 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1663อริ​ศ​รา​ ประสงค์
มัทรีพร​ รักษา​รักษ์​
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1664ชลิณี ปรัชญาสันติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1665ยุวดี ยอดศิรจินดา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1666C100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1667คุณ สราวุธ ฤทธิแผลง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1668นายชยิน ปาราเมศธนกร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1669ปรียาพร ตั้งเลิศสัมพันธ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1670ครอบครัวปฐมอนันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1671รุ่งนภา นิลยาน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1672วรวัฒน์ วิจารณ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1673ธฤษณุ บุญนิตย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1674
ระวีวรรณ สุทธิลักษณ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1675นิจพร จันทร์แกว
ณรงค์ชัย วีระพิชญ์เกษม
ณัฐชนน วีระพิชญ์เกษม
299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1676ศันสนีย์ บุศราและน้ำฝน นวลสกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1677คุณแม่จามร วิบุลศิลป์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1678ร้านอุปกรณ์งานฝีมือ Lovely Sew500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1679นริศรา​ พลอย​เพ​็ชร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1680กฤติณภัทร มีเชื้อ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1681สายสวาสดิ์ โชติรสนิรมิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1682นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1683นายปกรณ์ ชมภูบุบผา600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1684Anonymous500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1685คุณชยันต์ คำบรรลือ พร้อมครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1686วิตสุดา มหามนตรี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1687น.ส.วิยะดา ศิริพรวิรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1688รักวรินทร์ ศิระวัชรีพรรณ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1689ปุษยา พวงรังษี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1690คุณสุวภัทร หอมเกษร และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1691พราวฟอง จามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1692ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1693วีระพงศ์ ยศบุญเรือง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1694นพนัตถ์​ นิ่มสา50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1695ศรีวิภา ร่วมเจริญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1696ณัฐคมน์ - ฐิตาณัฏฐา อรุโณทยานันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1697คมศร วิพุธอมรและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1698วันวิสาข์ ฉินนะโสต1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1699วรรษชล สิมมาลี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1700ยุวดี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1701จินดารัตน์ ช้างรักษา300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1702พิมพ์อัปสร กอสนาน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1703คุณ สุวิทย์ นันทพานิช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1704นางนิธิวดีและนายนันทพัทธ์. โมกขมรรค
กุล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1705วิจิตรา เกษโกมลและครอบคนัว665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1706น้ำฝน นวลสกุล และศันสนีย์ บุศรา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1707ประภาศิริ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1708นางสาวพัณณ์ชิตา จุฑาสุริยะนันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1709นิธิวดี ไทยเจริญ
นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1710บุญเชิด,รจนา ธรรมะไพบูลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1711สรวงอุษา พูลเกษ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1712พัชรพงษ์ สุขเกษม
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1713กฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1714กฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1715กฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์18,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1716อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1717Siri Kringsumrit200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1718ดลนภัส ชลวาสิน
และครอบครัว
46.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1719นายประสงค์ คู่สุขธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1720ศิวาพร​ หอ​โสภณ​พงษ์​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1721ภานุวัฒน์ สุขเจริญ600.00 บาทภาพที่ระลึก