บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ
อันได้แก่
- สร้างพระประธาน
- สร้างวัด
- สร้างเมรุ
- สร้างโรงเรียน
- ขุดเจาะน้ำบาดาล
- บวชพระเณร
- สร้างโบสถ์วิหาร


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1วิชชุดา เกียรติถนอม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2ยุวดี1,000.14 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3ชวาเจต อุดมพันธุ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4ไม่ต้องการค่ะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5นางธนียา กล่ำเหว่า400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6รชญาญ์นันทน์ แพรขาว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7จิตติมา พูชัยวิลัยศักดิ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8สุพจน์ ปัญญา และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10ปัญจพร สมพูลสวัสดี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ณัฐวัฒน์​ ชื่นอารมณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12ศิริกานดา เอกสินชล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14กัญจิรา อิสโม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15Unnova Champ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16กนกนาถ คงสำอางค์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17คุณสุเทพ วงศ์บวรศาศวัต และ คุณพรสวรรณ์ พวง
ชมภู
6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18อรสา ศรีตรัยรักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21เทียนไชย​ ชัยวณิชยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ธนิดา สินปัญญาเลิศ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23นางสาว สาทิสรัตน์ พั่ววงษ์แพทย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24-300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25ภาวิณี จิระธนะวัฒน์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28อังคณา เทพเลิศบุญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29ธนสิตา ประทุมโม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30ครอบครัว โรจน์จรัสไพศาล (สร้างวัดกับมือ)1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31อุทุมพร ไวฉลาด300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32กุลธิดา ภาสุรกุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33อโณทัย เวทยากร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34ร่วมบริจาคสร้างวัดบูรณพุทธ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35นายสุเมธ ฉายศิริกุล
นางสาวชนมาภรณ์ ภูมิชัย
*ขอร่วมบุญในโครงการสร้างวัดกับมือค่ะ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36ยุคลธร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37บอณ272.60 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38โครงการ สร้างวัดกับมือ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39ทำบุญโครงการสร้างวัดกับมือ ที่สกลนครค่ะ7,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40นางสาวจักษณา สุวรรณมัย
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41นางสุมิตรา สปริงกินสเฟลด์ (สร้างวัดกับมือ) 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42น.ส. ศรันย์ภัธร ศรีสัจจัง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43_200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44พิ​รงรอง ​ฤทธิ​รงค์​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45เพ็ญพักตร์ แป้นพัฒน์และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46นาง วรรณา ศิริมงคล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47นางสาวมนัสนันท์ เทียนวัฒนะ และครอบครัว350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48วิรัตน์ สีสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49อรชิต ทัศนเมธิน10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50ภัคพล โอภานุรักษ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51วราลักษณ์ จิรานันตรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52สุคนทิพย์ คมพิมาย ลินด์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53กีรติ เชื้อธนะภิญโญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54ภาวัช ฉัตรธัญญากมล250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55ธนัชพร พ่วงสมบัติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56อดิพง เบ็ญจะปัก
วิไลพร อนุรักษ์
3,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57Gregory Scot Carmer 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58ดช. กลวัชร วิยาภรณ์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59พรรณเศรษฐ์และเบญจา กานต์รวีกุล 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60สุภมาศ พันธะเดช300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61หยาดรุ้ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62ฐานิยา ป.100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63สุกฤตา นาคปฐมกุล600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64สุภา ช่างวิชชุการ10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65น.ส.อัญชลี อุดมเแลิมเดช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66คุณศญาดา วัชระเศรณี840.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67ไม่ประสงค์ออกนาม5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68นภัสวรรณ คล่องกาย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69นส.ศิริสุดา ชัยแสนสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70วรรณิภา สุขมากอนันต์ ฉัตรอุทัย 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71pattama buddhanon1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72ครอบครัวฟองคา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73ระพีพรรณ เสลาฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74คุณอินทุกานต์ เปรมเพชร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์. โพธิ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76ธนาภา ปิ่นศิโรดม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77ถาวร ธนะบูรณะวงศ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78อริยศักดิ์ เทพชาตรี10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79รุ่งรัตน์ ศรีชวาลา5,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80Sirichok Wongsripaisan1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81nuchjarin niranartkul 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82คมสันต์-ชนัดดา เตียวศิริชัยสกุล และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83นายณัชพล สุระมล90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84ครอบครัวฟองคา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85Sirimas Srikong and family and friend
(Pat)
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86ปรีชา รัตนพงศ์ผาสุข300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87นภาพรรณ วงษ์ตะลา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88วิชชุดา เกียรติถนอม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
2,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90ชลธิศ สุกันตพงศ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91ครอบครัวกาญจนกันทร์ และ แดงดีเลิศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92ปรารภ สินมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93น.ส.ฉัตรสุดา แก้วขจร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94ธนียา กล่ำเหว่า400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96ครอบครัว ดุรงค์พิศิษฏ์กุล5,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98พรภัสร์กุล จตุรงค์วราสิริ 50,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99ณสรัลย์ สลิลจันทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100นางสุพัชรีย์ ทิฆัมพรวโรกาศ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101สุพจน์ ปัญญา และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102ปฏิพัทธ์ ปักษาษิณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103วิชิต ขุนอ่อน
จักกฤษณ์ ขุนอ่อน
สมจิตร นวลหงษ์
วิลัย ขุนอ่อน
บุญมี นวลหงษ์
ร่วมสมทบสร้างวัดบูรณพุทธและทุกๆโครงการ
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105กฤติณภัทร มีเชื้อ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106ทองทิพย์ พูลลาภ100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107นส.สมกมล เจริญสม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108วรัญญา เตชะธนเลิศและทศพร โพธิ์ดี
(จริงๆ ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ)
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109น.ส.จินดารัตน์ ช้างรักษา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110น.ส.วิจิตรา เกษโกมล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111น.ส.พิไลพรรณ จันทราธรกุล10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112นส.ไอรินลดา ศิริวัฒนาบุณยกร และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113นส.ไอรินลดา ศิริวัฒนาบุณยกร และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114นางสรินรัตน์ กรธนวรเศรษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115ชม กลางบุรี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116ปุณิกา นวลประดิษฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117พิมล เร่บ้านเกาะ6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118นาย ชุณห์วัชร วรสิทธิศาสตร์
นางสาว ณฐาวรีย์ญา พิทักษ์โชติกา
1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119นิธิชญา​ มหัจฉริยวงศ์1,000.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120อิทธิดา​ จิตโชติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122พิชญพงศ์ อุทยะพิรุณลักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123บริจาคซื้อปั้มน้ำ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124นายสมพร มะบุญ
นางสาวสิริอร มะบุญ
Mr. Herbert suter
นายธนากร มะบุญ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125นายอักษร วิไลนำโชคชัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126พิทยา ปาละกะวงศ์
มาลัย นวลจันทร์
พรหมณ์ชนก ปาละกะวงศ์
ชิด นวลจันทร์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128วราพงษ์ นิ่มสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129ประภาภรณ์ กอบกู้วัฒนา เลขบัตรประชาชน
3101701135578
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130น.ส.ภราภรณ์ สุขันธ์
นาย เมธิรินทร์ บุญแย้ม
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131นางสาวหยาดรุ้ง ไชยบิล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133Wannee Thungthawornsirikul & Mother1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134บุญญาดา บุญใส200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135สกุลทิพย์ นันท์มนัส250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136โชคชัย แก้วพินิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137ภารดี จันทะพัน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138เนติรัตน์ กิตติญาณปัญญา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139วัชรารัศม์ โพธิ์กระจ่าง 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140ครอบครัวฟองคา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141ปุณิกา นวลประดิษฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142นิมล อุสุนทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143บริษัทแพ็คเกตเลิฟ ไอทีเซอร์วิสแอนด์คอนซัลติ้ง
จำกัด และครอบครัว เก๊กฮั้ว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144วราลักษณ์ ตระกลลักษณา160.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145KrooJi200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147นายวชิรวิทย์ กรรณิกา และครอบครัว
นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148ธนียา กล่ำเหว่าและครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150ครูจิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151ปฏิพัทธ์ ปักษาษิณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152สญชัย กาญจนบัตร เเละครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154NA10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155วันเพ็ญ มั่งคั่งและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156นางสาววรรธนวรรณ. บัวสูง369.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157ชนม์นัฐฌา เจริญผล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158นางสาว เจริญศรี ขวัญวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159ธัญยธรณ์ โชติกะพิพิศน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160ฐิติมา ปิติฉัตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161ณัฎฐ์ณัณญา จิณณนันท์ธัมมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164กิษรา คุโด400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165ครอบครัวรังสรรค์และเที่ยงภักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166รุ่งอรุณ รัตนพงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167Miss U. & Family100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168ลักค์ ธนพาณิชย์วัฒนา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169อธิวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170บาส200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171เทียนไชย​ ชัยวณิชยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172คุณพ่อพยอม และคุณแม่สุภาภรณ์ ณ
น่าน
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173พิมพ์ชนก ณ น่าน999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174ตรีภพ ณ น่าน999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175Zach Denton999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176คุณแม่จันทรา ประพันธ์ศรีและครอบครัว999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177ภารดี จันทะพันธ์ พร้อมครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178เจมี่ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179จินตนา เติมสินวาณิช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181สาโรจน์ จงวิวัฒน์ถาวร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182นางศุภิกา พลจันทึก และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183ปิยาพร ศิรถิรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184น.ส.ยุพิน ภูพวก 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185ปุณยนุช 99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187นางสาวอรวรรณ กรุณานุรักษ์ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188ยุวดี แท่นธรรมโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189กิมเลี้ยง แสงยุนนท์800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190อาร์ม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191ธนัญชกร. นนทภักดิ์ และ ครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192เบลล์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193อรุโณชา ปลื้มปรีดาพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194นางสาวนลินี อธิมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195นาย​ ศุภเดช​ เบญจ​พัฒ​นมงคล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196Rungarun Rattanaphong Platter
Maik platter
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197ดร. บุญศรี วังมณีรัตน์ อุทิศให้แด่คุณพ่อ
กางล้อ แซ่จึง และคุณแม่กิมเฮียง แซ่เฮ้ง
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198นายอนันท์-นางวรรณี จันทรไกรโรจน์และ
ครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199ชาติชาย หมีทอง
สิริพร หมีทอง
ขจรเกียรติ หมีทอง
พชรพล หมีทอง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200ศศิรดา นิวาตวงศ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201บูรตา อิ้งจะนิล และ วีรวัต เอกภานุวัฒน์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202นางสาววันดี ใยอ่อน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203สุรเชษฐ์ สุณี ปริยา
สมเจตน์ มาลินี ฤทธา เอญาดา
ตระกูล ศฤงคารรัตนะ
180,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204รุ่งนภา อมรเพชรกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205คุณดารารัตน์ กันตังกุล
คุณพงศธร กันตังกุล
5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206อริญชย์ จิรัตนานนท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207เชษฐ์ ปรีชาเลิศพิริยะ800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208อนัญญ์อร ยิ่งชล700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210นวพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211นางสุภาวัลล์-นายนันทพล วีระพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212อนุภาพ​ สถิรพันธุ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213วาราดา ปลอดด่วน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214จรรยาภรณ์ ศิลปานันทกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215ณัฐชาภรณ์ พรเงิน109.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217พลอยจุฑา งามพฤกษ์วานิชย์900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218ประกิจ จิรประเสริฐกุล
สุภาภรณ์ จิรประเสริฐกุล
ไพโรจน์ จิรประเสริฐกุล
ไพฑูรย์ จิรประเสริฐกุล
นุชจรี รุ่งเรืองเสถียร
2,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221วิทูร ธนกิติวิรุฬ และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222อส.ทพ.ธนาชัย​ พิชิต​งาน​400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223น.ส.ประภัสสร มณีสาร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224นส.ทวีภรณ์ -นส.ศุภลักษณ์ คีรีคช และ
ครอบครัว
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225สุรางค์ วีรชาติธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227ครอบครัวฟองคา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228โชคชัย แก้วพินิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229ไม่ต้องระบุค่ะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230อภิมน วุฒิจำนงค์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231นางสาวเบญจา กานต์รวีกุล และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232พณรัตน์ พรรณาภพ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233อลิศ เลิศฤทธิ์เรืองสิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234นางสาวชุติกาญจน์ ตรีนวภัทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236กิตติพัธน์ ดิฐธนาธิวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238นายฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240ดารินี ภูพลผัน และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241ครอบครัวประพรรดิจักกิจ1,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242พัชรี ลี้วัฒณากุล และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ8,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244นางสาวปภัสสิริย์ พลังธรรมกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245รัตติยา ธรรมาพิทักษ์พร และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246นายคมสันต์ ปรมาภูติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247-100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248คุณแม่จามร วิบุลศิลป์
นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251ณัฏฐ์ภัทร์ รัตนากรไพบูลย์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252ธนียา กล่ำเหว่าและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253คุณแม่จามร วิบุลศิลป์
นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254ศิระ, แสงจันทร์, ดลธร, กฤติภาส, วรรณวิสุทธิ์
โสตถิภิญโญ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255เรืออากาศเอก ณัฐ วิบุลศิลป์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256ณัชนันท์ เศรษฐศิริสุขโชติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257วิชิต ขุนอ่อน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259ชยานี พรหมมะกฤต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260คุณแม่สาธนี คุมา และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261นางสาวพนัชกร ภัยนิราศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262คุณแม่สาธนี คุมา และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263น.ส.ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267อัจฉริยา เเละครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270น.ส.กัลยาณี ไพรบึง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271นายอัครัช สิทธิแก้ว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273ศันสนีย์ ลีลาจริยกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274โกวิทย์ โสฬสรุ่งเรือง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275นายสุทิน วิยาภรณ์และครอบครัว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276กฤติณภัทร มีเชื้อ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277แม่ชีแมว กับ แม่สมจิตต์15,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278รัขณีวรรณ สีตลาภินันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279นางณฐอร เเพรดำ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280ประเทือง แตงดี
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281นางนิยม ประดิษฐ์สุวรรณและบุตร500.28 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282อภิชาติ ทองเรืองรัตน์40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283สาริศา​ อิน​ดา​มณี​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284น.ส.ชารี สาทรกิจ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285ชลิดา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286พรรณฤดี จันทร์เพ็ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287สุวภัทร หอมเกษร 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288กิจชัย ศรีสาโรช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289รังสิมันตุ์ อาริยะมงคล3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290ร่วมบริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิ
บูรณพุทธ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291เชษฐ์ธิดา 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293ครอบครัว ดุรงค์พิศิษฏ์กุล5,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294นายประวรรธน์ โรจน์ชัยวงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296ไม่ออกนาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297ทมิตา ภัคโรจนจินดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298นายประวรรธน์ โรจน์ชัยวงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299นางจ่าง ลอยฟ้า500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300คุณปัณยา ลอยฟ้า200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302คุณาธิป สุขประเสริฐ และครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303คุณเสาวณีย์ ตระกูลแสงพรหม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304สาลินี ชื่นชมรัตน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305ปัญจพร สมพูลสวัสดี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306คงพันธุ์ - บุนนาค & โลจายะ - มิ่งขวัญ150,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307ปิยะพร เสืออุดม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309ร.อ.ณัฐ วิบุลศิลป์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310นส.ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311สุพจน์ ปัญญา และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312วิรมณ ดาวดวง และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313ครอบครัวจามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314นภาพร คำตัน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315ณัฎฐ์ณัณญาจิณณนันท์ธัมมา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317นางธนียา กล่ำเหว่าและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318ศิริพร สุกมลานันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320SEE YONG WEI
SEE YONG XUAN
4,768.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321คุณแม่จามร วิบุลศิลป์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์159.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324นายคงภัค สัตย์รักษา109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326ชญานิศ เกียรติโชคชัยกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327สมศักดิ์ เหลืองวัฒนากิจและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329คุณิสา สุวรรณธาราเรือง2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330เกสรา เติมสินวาณิช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331รชญาญ์นันทน์ แพรขาว2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332นายปาลิสร์ บูรณะเหตุ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333รัชวดี ภาศรีมนัส และครอบครัว700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334คุณวันเพ็ญ สิทธิวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335คุณาธิป สุขประเสริฐ
และครอบครัว สุขประเสริฐ-ภัทรประดิษฐ
30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336ร.อ.ณัฐ วิบุลศิลป์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337ครอบครัวดุรงค์พิศิษฏ์กุล3,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339รัตนรัฐ อินทรัตน์13,999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340Wisara Leaksalid20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341จิตติมา ฉายเหมือนวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342เบญจมาศ สุขประสงค์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก