บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ
อันได้แก่
- สร้างพระประธาน
- สร้างวัด
- สร้างเมรุ
- สร้างโรงเรียน
- ขุดเจาะน้ำบาดาล
- บวชพระเณร
- สร้างโบสถ์วิหาร


ร่วมบุญ สมทบทุนโครงการ
เจ้าภาพชื่อเจ้าภาพยอดบริจาคภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 1วิชชุดา เกียรติถนอม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 2ยุวดี1,000.14 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 3ชวาเจต อุดมพันธุ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 4ไม่ต้องการค่ะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 5นางธนียา กล่ำเหว่า400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 6รชญาญ์นันทน์ แพรขาว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 7จิตติมา พูชัยวิลัยศักดิ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 8สุพจน์ ปัญญา และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 9คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 10ปัญจพร สมพูลสวัสดี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 11ณัฐวัฒน์​ ชื่นอารมณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 12ศิริกานดา เอกสินชล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 13คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 14กัญจิรา อิสโม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 15Unnova Champ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 16กนกนาถ คงสำอางค์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 17คุณสุเทพ วงศ์บวรศาศวัต และ คุณพรสวรรณ์ พวง
ชมภู
6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 18อรสา ศรีตรัยรักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 19อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 20เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 21เทียนไชย​ ชัยวณิชยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 22ธนิดา สินปัญญาเลิศ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 23นางสาว สาทิสรัตน์ พั่ววงษ์แพทย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 24-300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 25ภาวิณี จิระธนะวัฒน์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 26ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 27-200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 28อังคณา เทพเลิศบุญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 29ธนสิตา ประทุมโม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 30ครอบครัว โรจน์จรัสไพศาล (สร้างวัดกับมือ)1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 31อุทุมพร ไวฉลาด300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 32กุลธิดา ภาสุรกุล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 33อโณทัย เวทยากร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 34ร่วมบริจาคสร้างวัดบูรณพุทธ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 35นายสุเมธ ฉายศิริกุล
นางสาวชนมาภรณ์ ภูมิชัย
*ขอร่วมบุญในโครงการสร้างวัดกับมือค่ะ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 36ยุคลธร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 37บอณ272.60 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 38โครงการ สร้างวัดกับมือ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 39ทำบุญโครงการสร้างวัดกับมือ ที่สกลนครค่ะ7,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 40นางสาวจักษณา สุวรรณมัย
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 41นางสุมิตรา สปริงกินสเฟลด์ (สร้างวัดกับมือ) 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 42น.ส. ศรันย์ภัธร ศรีสัจจัง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 43_200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 44พิ​รงรอง ​ฤทธิ​รงค์​1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 45เพ็ญพักตร์ แป้นพัฒน์และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 46นาง วรรณา ศิริมงคล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 47นางสาวมนัสนันท์ เทียนวัฒนะ และครอบครัว350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 48วิรัตน์ สีสุข1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 49อรชิต ทัศนเมธิน10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 50ภัคพล โอภานุรักษ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 51วราลักษณ์ จิรานันตรัตน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 52สุคนทิพย์ คมพิมาย ลินด์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 53กีรติ เชื้อธนะภิญโญ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 54ภาวัช ฉัตรธัญญากมล250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 55ธนัชพร พ่วงสมบัติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 56อดิพง เบ็ญจะปัก
วิไลพร อนุรักษ์
3,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 57Gregory Scot Carmer 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 58ดช. กลวัชร วิยาภรณ์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 59พรรณเศรษฐ์และเบญจา กานต์รวีกุล 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 60สุภมาศ พันธะเดช300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 61หยาดรุ้ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 62ฐานิยา ป.100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 63สุกฤตา นาคปฐมกุล600.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 64สุภา ช่างวิชชุการ10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 65น.ส.อัญชลี อุดมเแลิมเดช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 66คุณศญาดา วัชระเศรณี840.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 67ไม่ประสงค์ออกนาม5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 68นภัสวรรณ คล่องกาย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 69นส.ศิริสุดา ชัยแสนสุข500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 70วรรณิภา สุขมากอนันต์ ฉัตรอุทัย 2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 71pattama buddhanon1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 72ครอบครัวฟองคา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 73ระพีพรรณ เสลาฤทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 74คุณอินทุกานต์ เปรมเพชร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 75น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์. โพธิ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 76ธนาภา ปิ่นศิโรดม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 77ถาวร ธนะบูรณะวงศ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 78อริยศักดิ์ เทพชาตรี10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 79รุ่งรัตน์ ศรีชวาลา5,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 80Sirichok Wongsripaisan1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 81nuchjarin niranartkul 400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 82คมสันต์-ชนัดดา เตียวศิริชัยสกุล และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 83นายณัชพล สุระมล90.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 84ครอบครัวฟองคา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 85Sirimas Srikong and family and friend
(Pat)
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 86ปรีชา รัตนพงศ์ผาสุข300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 87นภาพรรณ วงษ์ตะลา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 88วิชชุดา เกียรติถนอม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 89Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
2,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 90ชลธิศ สุกันตพงศ์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 91ครอบครัวกาญจนกันทร์ และ แดงดีเลิศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 92ปรารภ สินมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 93น.ส.ฉัตรสุดา แก้วขจร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 94ธนียา กล่ำเหว่า400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 95คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 96ครอบครัว ดุรงค์พิศิษฏ์กุล5,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 97น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 98พรภัสร์กุล จตุรงค์วราสิริ 50,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 99ณสรัลย์ สลิลจันทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 100นางสุพัชรีย์ ทิฆัมพรวโรกาศ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 101สุพจน์ ปัญญา และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 102ปฏิพัทธ์ ปักษาษิณ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 103วิชิต ขุนอ่อน
จักกฤษณ์ ขุนอ่อน
สมจิตร นวลหงษ์
วิลัย ขุนอ่อน
บุญมี นวลหงษ์
ร่วมสมทบสร้างวัดบูรณพุทธและทุกๆโครงการ
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 104ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 105กฤติณภัทร มีเชื้อ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 106ทองทิพย์ พูลลาภ100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 107นส.สมกมล เจริญสม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 108วรัญญา เตชะธนเลิศและทศพร โพธิ์ดี
(จริงๆ ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ)
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 109น.ส.จินดารัตน์ ช้างรักษา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 110น.ส.วิจิตรา เกษโกมล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 111น.ส.พิไลพรรณ จันทราธรกุล10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 112นส.ไอรินลดา ศิริวัฒนาบุณยกร และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 113นส.ไอรินลดา ศิริวัฒนาบุณยกร และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 114นางสรินรัตน์ กรธนวรเศรษฐ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 115ชม กลางบุรี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 116ปุณิกา นวลประดิษฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 117พิมล เร่บ้านเกาะ6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 118นาย ชุณห์วัชร วรสิทธิศาสตร์
นางสาว ณฐาวรีย์ญา พิทักษ์โชติกา
1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 119นิธิชญา​ มหัจฉริยวงศ์1,000.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 120อิทธิดา​ จิตโชติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 121กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 122พิชญพงศ์ อุทยะพิรุณลักษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 123บริจาคซื้อปั้มน้ำ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 124นายสมพร มะบุญ
นางสาวสิริอร มะบุญ
Mr. Herbert suter
นายธนากร มะบุญ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 125นายอักษร วิไลนำโชคชัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 126พิทยา ปาละกะวงศ์
มาลัย นวลจันทร์
พรหมณ์ชนก ปาละกะวงศ์
ชิด นวลจันทร์
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 127บริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิบูรณพุทธ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 128วราพงษ์ นิ่มสุวรรณ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 129ประภาภรณ์ กอบกู้วัฒนา เลขบัตรประชาชน
3101701135578
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 130น.ส.ภราภรณ์ สุขันธ์
นาย เมธิรินทร์ บุญแย้ม
5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 131นางสาวหยาดรุ้ง ไชยบิล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 132เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 133Wannee Thungthawornsirikul & Mother1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 134บุญญาดา บุญใส200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 135สกุลทิพย์ นันท์มนัส250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 136โชคชัย แก้วพินิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 137ภารดี จันทะพัน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 138เนติรัตน์ กิตติญาณปัญญา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 139วัชรารัศม์ โพธิ์กระจ่าง 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 140ครอบครัวฟองคา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 141ปุณิกา นวลประดิษฐ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 142นิมล อุสุนทร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 143บริษัทแพ็คเกตเลิฟ ไอทีเซอร์วิสแอนด์คอนซัลติ้ง
จำกัด และครอบครัว เก๊กฮั้ว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 144วราลักษณ์ ตระกลลักษณา160.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 145KrooJi200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 146สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 147นายวชิรวิทย์ กรรณิกา และครอบครัว
นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา และครอบครัว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 148ธนียา กล่ำเหว่าและครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 149คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 150ครูจิ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 151ปฏิพัทธ์ ปักษาษิณ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 152สญชัย กาญจนบัตร เเละครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 153อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 154NA10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 155วันเพ็ญ มั่งคั่งและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 156นางสาววรรธนวรรณ. บัวสูง369.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 157ชนม์นัฐฌา เจริญผล2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 158นางสาว เจริญศรี ขวัญวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 159ธัญยธรณ์ โชติกะพิพิศน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 160ฐิติมา ปิติฉัตร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 161ณัฎฐ์ณัณญา จิณณนันท์ธัมมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 162กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 163ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 164กิษรา คุโด400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 165ครอบครัวรังสรรค์และเที่ยงภักดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 166รุ่งอรุณ รัตนพงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 167Miss U. & Family100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 168ลักค์ ธนพาณิชย์วัฒนา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 169อธิวัฒน์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 170บาส200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 171เทียนไชย​ ชัยวณิชยา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 172คุณพ่อพยอม และคุณแม่สุภาภรณ์ ณ
น่าน
999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 173พิมพ์ชนก ณ น่าน999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 174ตรีภพ ณ น่าน999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 175Zach Denton999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 176คุณแม่จันทรา ประพันธ์ศรีและครอบครัว999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 177ภารดี จันทะพันธ์ พร้อมครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 178เจมี่ 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 179จินตนา เติมสินวาณิช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 180เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 181สาโรจน์ จงวิวัฒน์ถาวร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 182นางศุภิกา พลจันทึก และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 183ปิยาพร ศิรถิรกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 184น.ส.ยุพิน ภูพวก 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 185ปุณยนุช 99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 186นาย ชนะวาทิกฐ์ ศิลป์เรืองไกร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 187นางสาวอรวรรณ กรุณานุรักษ์ และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 188ยุวดี แท่นธรรมโรจน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 189กิมเลี้ยง แสงยุนนท์800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 190อาร์ม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 191ธนัญชกร. นนทภักดิ์ และ ครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 192เบลล์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 193อรุโณชา ปลื้มปรีดาพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 194นางสาวนลินี อธิมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 195นาย​ ศุภเดช​ เบญจ​พัฒ​นมงคล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 196Rungarun Rattanaphong Platter
Maik platter
และครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 197ดร. บุญศรี วังมณีรัตน์ อุทิศให้แด่คุณพ่อ
กางล้อ แซ่จึง และคุณแม่กิมเฮียง แซ่เฮ้ง
10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 198นายอนันท์-นางวรรณี จันทรไกรโรจน์และ
ครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 199ชาติชาย หมีทอง
สิริพร หมีทอง
ขจรเกียรติ หมีทอง
พชรพล หมีทอง
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 200ศศิรดา นิวาตวงศ์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 201บูรตา อิ้งจะนิล และ วีรวัต เอกภานุวัฒน์ 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 202นางสาววันดี ใยอ่อน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 203สุรเชษฐ์ สุณี ปริยา
สมเจตน์ มาลินี ฤทธา เอญาดา
ตระกูล ศฤงคารรัตนะ
180,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 204รุ่งนภา อมรเพชรกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 205คุณดารารัตน์ กันตังกุล
คุณพงศธร กันตังกุล
5.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 206อริญชย์ จิรัตนานนท์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 207เชษฐ์ ปรีชาเลิศพิริยะ800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 208อนัญญ์อร ยิ่งชล700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 209นางสาวเมธินี สุวรรณประดิษฐ์และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 210นวพร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 211นางสุภาวัลล์-นายนันทพล วีระพงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 212อนุภาพ​ สถิรพันธุ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 213วาราดา ปลอดด่วน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 214จรรยาภรณ์ ศิลปานันทกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 215ณัฐชาภรณ์ พรเงิน109.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 216ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 217พลอยจุฑา งามพฤกษ์วานิชย์900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 218ประกิจ จิรประเสริฐกุล
สุภาภรณ์ จิรประเสริฐกุล
ไพโรจน์ จิรประเสริฐกุล
ไพฑูรย์ จิรประเสริฐกุล
นุชจรี รุ่งเรืองเสถียร
2,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 219โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 220โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 221วิทูร ธนกิติวิรุฬ และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 222อส.ทพ.ธนาชัย​ พิชิต​งาน​400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 223น.ส.ประภัสสร มณีสาร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 224นส.ทวีภรณ์ -นส.ศุภลักษณ์ คีรีคช และ
ครอบครัว
400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 225สุรางค์ วีรชาติธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 226สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 227ครอบครัวฟองคา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 228โชคชัย แก้วพินิจ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 229ไม่ต้องระบุค่ะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 230อภิมน วุฒิจำนงค์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 231นางสาวเบญจา กานต์รวีกุล และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 232พณรัตน์ พรรณาภพ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 233อลิศ เลิศฤทธิ์เรืองสิน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 234นางสาวชุติกาญจน์ ตรีนวภัทร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 235ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 236กิตติพัธน์ ดิฐธนาธิวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 237คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 238นายฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 239อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 240ดารินี ภูพลผัน และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 241ครอบครัวประพรรดิจักกิจ1,900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 242พัชรี ลี้วัฒณากุล และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 243สมเจตน์ ศฤงคารรัตนะ8,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 244นางสาวปภัสสิริย์ พลังธรรมกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 245รัตติยา ธรรมาพิทักษ์พร และครอบครัว3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 246นายคมสันต์ ปรมาภูติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 247-100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 248คุณแม่จามร วิบุลศิลป์
นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 249พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 250เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 251ณัฏฐ์ภัทร์ รัตนากรไพบูลย์ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 252ธนียา กล่ำเหว่าและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 253คุณแม่จามร วิบุลศิลป์
นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 254ศิระ, แสงจันทร์, ดลธร, กฤติภาส, วรรณวิสุทธิ์
โสตถิภิญโญ
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 255เรืออากาศเอก ณัฐ วิบุลศิลป์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 256ณัชนันท์ เศรษฐศิริสุขโชติ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 257วิชิต ขุนอ่อน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 258สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 259ชยานี พรหมมะกฤต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 260คุณแม่สาธนี คุมา และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 261นางสาวพนัชกร ภัยนิราศ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 262คุณแม่สาธนี คุมา และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 263น.ส.ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 264คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 265โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ350.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 266โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 267อัจฉริยา เเละครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 268อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 269ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 270น.ส.กัลยาณี ไพรบึง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 271นายอัครัช สิทธิแก้ว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 272นายสุประพนธ์ สิริสุกัลย์50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 273ศันสนีย์ ลีลาจริยกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 274โกวิทย์ โสฬสรุ่งเรือง50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 275นายสุทิน วิยาภรณ์และครอบครัว199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 276กฤติณภัทร มีเชื้อ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 277แม่ชีแมว กับ แม่สมจิตต์15,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 278รัขณีวรรณ สีตลาภินันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 279นางณฐอร เเพรดำ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 280ประเทือง แตงดี
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 281นางนิยม ประดิษฐ์สุวรรณและบุตร500.28 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 282อภิชาติ ทองเรืองรัตน์40.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 283สาริศา​ อิน​ดา​มณี​200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 284น.ส.ชารี สาทรกิจ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 285ชลิดา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 286พรรณฤดี จันทร์เพ็ง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 287สุวภัทร หอมเกษร 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 288กิจชัย ศรีสาโรช500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 289รังสิมันตุ์ อาริยะมงคล3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 290ร่วมบริจาคให้ทุกโครงการของมูลนิธิ
บูรณพุทธ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 291เชษฐ์ธิดา 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 292วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 293ครอบครัว ดุรงค์พิศิษฏ์กุล5,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 294นายประวรรธน์ โรจน์ชัยวงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 295กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 296ไม่ออกนาม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 297ทมิตา ภัคโรจนจินดา100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 298นายประวรรธน์ โรจน์ชัยวงษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 299นางจ่าง ลอยฟ้า500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 300คุณปัณยา ลอยฟ้า200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 301ฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 302คุณาธิป สุขประเสริฐ และครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 303คุณเสาวณีย์ ตระกูลแสงพรหม2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 304สาลินี ชื่นชมรัตน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 305ปัญจพร สมพูลสวัสดี2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 306คงพันธุ์ - บุนนาค & โลจายะ - มิ่งขวัญ150,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 307ปิยะพร เสืออุดม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 308พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 309ร.อ.ณัฐ วิบุลศิลป์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 310นส.ณัฐธยาน์ แซ่เบ๊200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 311สุพจน์ ปัญญา และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 312วิรมณ ดาวดวง และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 313ครอบครัวจามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 314นภาพร คำตัน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 315ณัฎฐ์ณัณญาจิณณนันท์ธัมมา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 316น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 317นางธนียา กล่ำเหว่าและครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 318ศิริพร สุกมลานันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 319คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 320SEE YONG WEI
SEE YONG XUAN
4,768.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 321คุณแม่จามร วิบุลศิลป์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 322นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 323ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์159.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 324นายคงภัค สัตย์รักษา109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 325ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 326ชญานิศ เกียรติโชคชัยกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 327สมศักดิ์ เหลืองวัฒนากิจและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 328อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 329คุณิสา สุวรรณธาราเรือง2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 330เกสรา เติมสินวาณิช400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 331รชญาญ์นันทน์ แพรขาว2,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 332นายปาลิสร์ บูรณะเหตุ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 333รัชวดี ภาศรีมนัส และครอบครัว700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 334คุณวันเพ็ญ สิทธิวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 335คุณาธิป สุขประเสริฐ
และครอบครัว สุขประเสริฐ-ภัทรประดิษฐ
30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 336ร.อ.ณัฐ วิบุลศิลป์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 337ครอบครัวดุรงค์พิศิษฏ์กุล3,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 338กฤติณภัทร มีเชื้อ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 339รัตนรัฐ อินทรัตน์13,999.99 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 340Wisara Leaksalid20,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 341จิตติมา ฉายเหมือนวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 342เบญจมาศ สุขประสงค์ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 343น.ส.จิตรลัดดา เพิ่มภัทร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 344นวลพร ตันเรืองวงษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 345กฤษชา และ ปฏิญญา ประภาพรวรกุล800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 346น้ำฝน นวลสกุลและศันสนีย์ บุศรา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 347น.ส.นัทธนิษฐ์ วีระโชคชัย1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 348นางสาวนัทธมน พรหมบุตร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 349ครรชิต ชมภูศรี100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 350ครอบครัวกาญจนกันทร์ และ แดงดีเลิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 351นางสาวอัจฉรา กังบุญมา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 352จรณ์ สุวรรณกูฏ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 353พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 354อัญมณี พฤกษชลธาร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 355ภารดี จันทะพันธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 356นางสาวหยาดรุ้ง ไชยบิล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 357พบธรรม สุนทรนันท์ - จาตุภู เฟื่องแก้ว
พร้อมครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 358อาภาพรรณี ศิริรักษ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 359ครอบครัวจามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 360สุพจน์ ปัญญา และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 361นพดล บุตรจินดา10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 362ร.อ.ณัฐ วิบุลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 363ศศิธร ไทยเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 364อติชาต สุวรรณนิคม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 365หจก.ปัญจสามัคคีขนส่ง5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 366สุพัตรา ใจคง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 367วรรณิภา สุขมากอนันต์ ฉัตรอุทัย 3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 368อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 369คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 370จิตติมา พูลชัยวิลัยศักดิ์
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 371Rasika Taweepatmayta500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 372สายทิพย์. เกียรติพรชัย500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 373นางสาวปาริมา บุญมั่ง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 374เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 375สมศักดิ์-มัทนา เอมสมบัติ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 376จันทรัต์ บุญชม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 377นางจงดี​ นนทภักดิ์​ และครอบครัว6,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 378ร.อ.ณัฐ วิบุลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 379คุณแม่จามร วิบุลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 380นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 381ศิริพร สุกมลานันท์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 382น.ท.ศักดิ์ชัย ทองศักดิ์
นางกาญจนา ทองศักดิ์
และลูกๆ
312.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 383นายณัฏฐ์ชรัชช์-นางพิมพ์รัฏ​ สาระหงษ์​ และ
ครอบครัว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 384คุณปณิชา เมืองโคตร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 385หยาดทิพย์และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 386สาโรจน์ จงวิวัฒน์ถาวร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 387ปภัสสิริย์ พลังธรรมกุล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 388อุไรรัตน์ อภัย และครอบครัว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 389ปภัสสิริย์ พลังธรรมกุล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 390-700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 391ครอบครัวดุรงค์พิศิษฏ์กุล4,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 392รินปวีร์ โรจน์ปัณณสิริและครอบครัว99.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 393นายธนานันท์ เตชะมโนดม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 394ศิริรัตน์ เจริญสุข2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 395นายกฤษเพ็ชร ศรีสันติสุข และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 396สมศักดิ์-นิตยา ทิพย์ณรงค์กรและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 397สุรักษ์-สุพร พานิชย์เจริญและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 398น.ส. สายทอง คำภีระ และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 399คุณฐิตารีย์ วิบุลกาญจน์บดี109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 400เทพฤทธิ์ ตันติสัตยกุล1,300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 401นางสาวกรรณิการ์ มาลัยและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 402กัญญภา ธวัชวิบูล650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 403อรณา อนันตชินะและครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 404นส วรยุวัน คงธนธรรม650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 405นายสารประเสริฐ อำไพโภคา515.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 406ศุภพจน์ เพ็งเพชร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 407ฐิติรัตน์ พยากรณ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 408ณพล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 409เพ็ญ จันทราวิสุทธิ์60.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 410สุพจน์ ปัญญา และ ครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 411นายปีย์มนัส เงินงามเลิศ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 412อุทิศให้ คุณพ่อสุวรรณ พานิช650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 413อุทิศให้ คุณแม่สมถวิล วัฒนวิทย์650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 414อุทิศให้ ปู่-ย่า-ตา-ยาย ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 415อุทิศให้ คุณเชาว์ วัฒนวิทย์ 650.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 416ภัคพล โอภานุรักษ์ และ ครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 417น.ส.พัณณ์ชิตา จุฑาสุริยะนันท์334.06 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 418นายปราการ ทรัพยสาร และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 419ธฤษณุ บุญนิตย์150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 420พัชริดา สอนชม ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการสร้างพระแก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก 60 นิ้ว
น้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.
เพื่อประดิษฐาน ณ วัดพุทธรัตนวราราม
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 421นภัคมน ทองเฝือ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 422ศราภา ศุทรินทร์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 423ดารารัตน์ ศิริ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 424ณัฐินี ไทรงาม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 425ไม่ประสงค์ออกนาม10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 426ชนาเมธ จันพรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 427ธญา วรรณเสน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 428กฤศณัฎฐ์ เลิศอัศววิวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 429พรรณิสร เอี่ยมเจริญ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 430วิจิตรา เกษโกมลและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 431ภัทราภรณ์ วงค์คำ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 432สุปรีฎา พิสุทปัญญากูล400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 433ครอบครัวจามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 434พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 435น.ส.มเหศวรี เทพวิญญากิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 436นางศิรดา ออร์ซีนี่และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 437ไม่แน่ใจว่าต้องเรื่องโครงการไหน แต่ตั้งใจร่วม
สร้างพระแก้วมรกตปางฤดูร้อน ถวายหลวงปู่แสง
ญาณวโร
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 438ภาวิดา เรือนเงิน100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 439รัชนีย์ โคตรทัศน์ และครอบครัว
ร่วมสร้างพระแก้วมรกต
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 440ดิษฐการ พงษ์เสนีย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 441สร้างพระแก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้าตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่แสง ญาณวโร
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 442พงศ์ศิญา ชังพูลสวัสดิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 443นัฐดา บุญมา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 444พระแก้วมรกตปางฤดูร้อนหน้าตัก60นิ้วเพื่อน้อม
ถวายแด่หลวงปู่แสง ญานวโร
300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 445อนุชา อินทรพิทักษ์
ทิวาพร บุญส่งสุขเจริญ
กรภัค อินทรพิทักษ์
220.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 446สมมน เตชวรรณสิทธิ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 447โครงการ พระแก้วมรกต หลวงปู่แสง1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 448ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วมรกต ถวายหลวงปู่
แสง เชียงใหม่
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 449กมลรัตน์ กลจักรศรีบุญดี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 450นางสาวจารุณี จีระออน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 451นางสาวดวงกมล ซื่อสัตย์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 452จิรันดร-ฉันธนา-วริทธิ์ ยูวะนิยม และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 453น.ส ศิริษา วรธรรมไพศาล และครอบครัว
นาย วิชัย แซ่เต็ง
นางสุวิมล เสรีประเสริฐศิลป์
ด.ช.วรภัทร วรธรรมไพศาล
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 454ด.ช.ธรรม นิมมณี400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 455พีรยสถ์​ อุบลวัตร​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 456วัลยา บุตรมาน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 457สุภาพร กิจดุสิตพงษ์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 458สร้างพระแก้วถวายหลวงปูแสง665.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 459คุณสุจิตรา กังวานวงษ์และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 460พิณนิชา อาภาวรรณกุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 461สร้างพระแก้วมรกต หลวงปู่แสง ญาณวโร ๒
มีนา ๖๒
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 462น.ส.ธัญดา มานะอริยกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 463น.ส.นภา สุเมธิกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 464สร้างพระแก้วหน้าตัก 60 นิ้ว ถวายหลวง
ปู่แสง
599.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 465ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระแก้วมรกต​ขนาด60 นิ้ว900.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 466ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการสร้างพระ
แก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้า
ตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่
หลวงปู่แสง ญาณว
โร
ในวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๖๒ เวลา
๑๓.๐๐ น.
ประดิษฐาน ณ วัด
พุทธรัตนวราราม
ต.ปิงโค้ง
อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 467ครอบครัวสินประสิทธิ์กุลและ
ครอบครัวซื่อธนาพรกุล
905.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 468ธัญญพัทธ์ วีระพัฒนพรรณและครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 469ปัทมา เชาว์ชาญกิจ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 470ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการสร้างพระ
แก้วมรกต
ปางฤดูร้อน หน้า
ตัก ๖๐ นิ้ว
เพื่อน้อมถวายแด่
หลวงปู่แสง ญาณว
โร
ในวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๖๒ เวลา
๑๓.๐๐ น.
ประดิษฐาน ณ วัด
พุทธรัตนวราราม
ต.ปิงโค้ง
อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 471สร้างพระแก้ว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 472ร่วมสร้างพระแก้วมรกต
วัดพุทธรัตนวราราม
จ.เชียงใหม่
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 473ร.อ.ณัฐ วิบุลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 474วารยา ว่องวิไลวัลย์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 475ศศิรดา นิวาตวงศ์และครอบครัว110.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 476วรางคณา เกตุถนอมและครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 477ดรณีกร สุปันตี300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 478สุนีรัตน์ รัศมี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 479ณคฤทธ์ แสงศิรินาวิน และ ครอบครัว แสงศิริ
นาวิน และ สิญจนา มนูวารียุตร์ และครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 480ร่วมสร้างพระแก้วมรกต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 481ชลดา อรรถวรากรณ์ และครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 482น.ส.อรสา ชาวเนิน3,700.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 483นางสาว ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 484นางสาว ปุณยวีย์ วิบุลศิลป์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 485ถาวร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 486นายคงภัค สัตย์รักษา198.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 487อินทุกานต์ เปรมเพชร200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 488พจมาลย์ สุรนิลพงศ์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 489ครอบครัวธนโสภิต300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 490Bee-ing Sae-ang200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 491กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 492วีณา มหพันธ์
ศิรินันท์ มหพันธ์
800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 493นางพรหมพร น.พ.สิริชัย ด.ช.วงศพัทธ์
และด.ช.ณัฐเสฏฐ ปาสาทิกา

นางนุชนาถ โอเจริญและนายสุรชัย อิทธิ
อมรกุลชัย
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 494นางสาวพสุศรณ์ เหมชัยพิสิฐ ร่วมสร้าง
พระแก้วมรกต ถวายหลวงปู่แสง
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 495นางสาวนันทพร สิงห์เสถียร500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 496เกวลี อุ่นสกุล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 497ชิษณ์ชน ทองหยวก9,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 498ครอบครัวศิริวงศ์วิเชียร1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 499ร่วมทำบุญถวายพระแก้วมรกต แด่หลวงพ่อแสง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 500ปสุตา แสงประเสริฐ3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 501นายเสกสรรค์ สังข์วิเศษ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 502ภณิชชา พึ่งพักตร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 503นางสาว ณัฐชานันท์ สีแก่นจันทร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 504ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 505นางสาวอัจฉรา เจียมถาวร2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 506นายสมจิตต์-นางยุพิน แพร่พาณิชวัฒน์ และ
ครอบครัว
100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 507ครอบครัวรติกุลธนทรัพย์330.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 508อริย​นนท์ ธีร​พร​เดโช​วัฒน์​500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 509กัญยาพัชร อาจหาญ และ ครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 510พิมพ์ขวัญ​ รวีพรพงศ์65.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 511ตติยา นิติวงศ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 512พระประธานพิธีบรรพชาสามเณร300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 513ครอบครัวว่องเอกลักษณ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 514บัญญัติ, อภิญดา, กฤตพงศ์ และกรณัฐ คันธา999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 515ชุติมา จิรวัลลภ9,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 516วิภาวี สิทธิแพทย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 517นางสาวจิติมาพร สุขพินิจ150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 518เมธินินทร์ ภิณญูชน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 519เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 520กฤช - ณัฐฌาน์ - ณัฐภูริ์ พนารัตน์
น.ส. ชัชญา โตศิริวัฒนานนท์
นางหมุยเตียง แซ่จึง
นายประวิทย์ เจริญเขษมสุข
นายประเสริฐ มงคลศุภรัตน์
100,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 521อัญชิสา แสงโชติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 522ไม่ออกนาม50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 523พัชรวิภา ใจจักรคำ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 524พรรณิสร เอี่ยมเจริญ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 525อธิวัฒน์250.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 526ปัทมา+พิพัฒน์ 1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 527น.ส. ภาสินี แซ่ตั้ง และ ครอบครัว2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 528จีรศักดิ์ นมัสการ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 529อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 530ฐิติยา ลาภสมยัติศิริ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 531ครอบครัวจามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 532คุณสุพร ธัมพิพิธ และคุณวิมลรัตน์ พรหม
ศรีสวัสดิ์
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 533- นางสาววัลยา รื่นบุตร และนาย Xu Heng พร้อม
ครอบครัว 5,800 บาท
- นางสาวอนุสรา รื่นบุตร 2,000 บาท
-นางสาวสุภาวดี สุดแสวง 200 บาท
- นายภัทรพล แซ่โก 1,000 บาท
9,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 534นางสาวสุกัญญา อุ่นยานโกวิท1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 535ทิพวรรณ ตันไพบูลย์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 536นายกรกช โตสงวน602.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 537 วิยดา วงศ์อนุสรณ์999.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 538ติ๊ก จารุณี และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 539นงนภา กรธีระภัทร์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 540อัจฉริยา เเละครอบครัว9,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 541คุณรัตน์ฐนิกาน ดุษฏีวัณย์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 542นางกิมเลี้ยง แซ่ซิ้ม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 543รัตติยา ธรรมาพิทักษ์พร และครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 544Tukim200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 545บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 546ครอบครัวประกอบกุล699.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 547Mr. Vuong Xuan Cuong100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 548นางจันทร์แรม ภวภูตานนท์ ฯ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 549โชคนิธิทธิ์ เฉลิมชัยวุฒิ400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 550ปิติพร ปริษาวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 551ร.อ.ณัฐ วิบุลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 552-1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 553ณัฐชยา เกาะลอยและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 554เพชรรินทร์ พงษ์เพ็ชรกูล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 555ศิริพร สุกมลานันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 556Puy500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 557สุกฤตา นาคปฐมกุล2,230.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 558พิมพ์ลักษณ์ วรกิจโภคาทร และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 559ปานจิตต์ ภาคฐิน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 560คุณาธิป สุขประเสริฐ20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 561จุฑามาศ เสาเอกวณิช
1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 562อรรถบูลย์ วิบูลคณารักษ์, จตุพร เหลือง
เป็นทอง และ ธนสร วิบูลคณารักษ์
3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 563หจก.กิจชัยพัฒนา25391,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 564นางสาวกฤติยาณี พานพิศุทธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 565นางสาวกฤติยาณี พานพิศุทธ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 566ด.ช.ธีร์รัฐ เดชอิทธิรัตน์ และครอบครัว500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 567คุณอนงค์ วงศ์พินิจ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 568ศุภฤกษ์ โรจน์วงศ์สุริยะ2,150.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 569นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์109.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 570น.ส.กานต์ฤทัย วัฒนธำรงค์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 571ยุวดี200.14 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 572ดร. บุญศรี วังมณีรัตน์ และครอบครัว10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 573ครอบครัวจามรจันทร์และครอบครัวฟอง
คา
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 574รอบทิศ ไวยสุศรี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 575พยุงศักดิ์ พันธุ์พฤกษ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 576กัญญภา ธวัชวิบูล1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 577ชาญณรงค์ ดิษยมาลย์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 578Pitiphorn Parisawong200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 579นายสมนึก และญาติธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 580นางสาวกรรณิการ์ มาลัย
นายสุวิชช์ มาลัย
นางยุพา มาลัย
นายโอมฤทธิ์ มาลัยและครอบครัว
นางสุภัทรา บุญยิ่งและครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 581นางสาวสุดารินทร์ทอง รอดมณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 582นางสาวสุดารินทร์ รอดมณี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 583วรวิทย์ วิรุฬห์ธนวงศ์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 584พีระ หล่อสุทธิธรรม300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 585Vuong Xuan Cuong
Sony
56.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 586น.ส. ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 587นางนงรักษ์ ปัญญาพยัตจาติ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 588ชนกวรรณ ศรีมณฑา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 589เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 590บริจาคทุกโครงการ โครงการละ 200 บาท1,800.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 591อุทิศแด่คุณพ่อนิพนธ์ กรกีรติ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 592อุษา108.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 593นายกิตติพงษ์ ปิ่นคง10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 594น.ส.กัลบาณี ไพรบึง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 595Vuong Xuan Kien
Sony Vuong
30.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 596นิตยา จะนต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 597คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 598บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 599ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 600สุดา มูลสันเทียะ100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 601วิภาวรรณ วาทีกานท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 602นางสาวอติญา-นางดำเนิน แตงโสภา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 603นายเสกสม ดีนุช และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 604พัชรี ลี้วัฒณากุล และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 605นารี มหรณพภพพงศ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 606ณจมน เต๊มดี20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 607อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 608กรรณิการ์ กาญจนสาวิตรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 609ไม่ประสงค์ออกนาม100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 610คุณ สุภาณี วิไลนำโชคชัย300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 611พราวฟอง จามรจันทร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 612น.ส.พิลพรรณ โพธิ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 613นายพรรษกร โพธิแดน, ครอบครัว และผู้
มีพระคุณ
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 614ศรัณย์กร โชติวิวัฒน์ธนะ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 615นาย ทวีศักดิ์ จุลแก้ว และครอบครัวจุล
แก้ว
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 616สนิ สินธุประพันธ์ และ ธนันต์ภูมิ สุภาวัฒนเศรษฐ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 617สายสวาสดิ์ โชติรสนิรมิต500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 618ครอบครัวไพบูลย์สิทธิวงศ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 619นางสาวทองพรรณ คุณวิทยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 620คณะญาติธรรมบริษัท ซี.อาร์.อาร์ โปรดักท์ จำกัด1,120.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 621นายรังสรรค์-นางปรานอม-น.ส.นัชมณ
ศิริวรรณรัตน์ และ
นางปาริชาติ เอ็มสเตอร์
1,000.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 622ศศิวิมล ศรีสุริยจันทร์
ศศิธร ศรีสุริยจันทร์
500.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 623กลุ่มบริษัทวิซาร์ดโซลูชั่นจำกัด
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
640.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 624กลุ่มบริษัทวิซาร์ดโซลูชั่นจำกัด
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
1,300.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 625พราวฟอง จามรจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 626พราวฟอง จามรจันทร์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 627ครอบครัวรังสรรค์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 628จารุณี จีระออน500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 629ศันสนีย์ ลีลาจริยกุล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 630 พรสุข - สรินนา เดชอิทธิรัตน์
ถวาย :เสียงสติ: (เครื่องเล่น mp3 player)
ให้พระเณรชาวเขา ๑๐ เครื่อง
7,300.95 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 631ทักษอร ดวงอุไร400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 632ทุกโครงการ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 633รัตติยา ธรรมาพิทักษ์พร และครอบครัว5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 634นางสาวธนัญชกร​ นนทภักดิ์5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 635ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 636ณัชชา อาภรณ์ศิริ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 637จิราภา ชุงและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 638นัทธมน บัวหล้า และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 639นางมณีรัตน์ วชิรานุวัฒน์
นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์
นายฉัตรมงคล หวายสุด
220.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 640พงศ์เพชร อมรสิทธิ์7,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 641นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์199.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 642คุณสิริภา แจ้งปิยะรัตน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 643ทศพิธ วรธรรมพิทักษ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 644ทศพิธ วรธรรมพิทักษ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 645ปรียานันท์ ธีร์ธวัชสมบัติ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 646นางสาวมยุรา จงพูนทิพย์ และ ครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 647น.ส.ณัชญ์ฐนันตร์ โพธิ์ศรี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 648Sunida Tumsuwan
Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 649ไม่ประสงค์ออกนาม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 650ธันยพร เตชะเรืองจิต200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 651พีระ หล่อสุทธิธรรม200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 652น.ส.ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 653กัญจนะ ภวภูตานนท์ ฯ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 654พราวฟอง จามรจันทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 655ณัฐคมน์ - ฐิตาณัฏฐา อรุโณทยานันท์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 656ชนกวรรณ ศรีมณฑา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 657นางสาวอัจฉรา เจริญศรี50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 658นันท์นภัส ธนัทพงศ์พลิน300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 659อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 660คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 661น.ส. บุศรินทร์ ว่องทวีวัฒน์2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 662รังสกฤษฎ์ รังสรรค์ และ ครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 663คุณสมปอง ศรีดำ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 664พัชรี ลี้วัฒณากุล และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 665ขิม บุญญาภิวัฒน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 666ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 667ศิริพร สุกมลานันท์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 668นางสาวปาริมา บุญมั่ง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 669นันทนันธ์ โอชวิทูรพจน์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 670น.ส.ณิภารัตน์ แท่นรัตน์ธัญทิพ และครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 671มาติกา ธนเดชากุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 672นางสาว จุฑารัตน์ พีระวงศ์เมธา200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 673น.ส.อมรรัตน์ ชมเชย และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 674โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทซิเดนซ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 675นันทวรรณ ฉายากุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 676นายไพรัชณ์ ตั้งจารุพงศ์สกุล1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 677ชุมพิตา สุทธาภาศ และ เอกรัชย์ ศิริคะริ
นทร์
50,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 678น.ส. พัชรนันท์ รุจิระชัยศักดิ์ และ นายก่อสกุล
บุณยวรรธนะ
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 679นางสาวณัฐนันท์ ภวภูตานนท์และครอบครัว20.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 680ฐิติญา วงศ์มา และครอบครัว
ชัยวัฒน์ พึ่งแพง
180.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 681ชัญชนันท์ กีรติธนะวัฒน์ และครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 682พรรณทิภา ตระกูลเงินทอง100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 683นางสาวอุบลวรรณา มหัทธนี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 684กฤษณ์-อักษรา-ธัญญา สงวนพงษ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 685นางหวน เนตรสว่าง และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 686Pueng P100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 687ชัยยศ เอื้ออังคณากุล และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 688นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 689Lapasrada Tangjaroensuk500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 690คุณปิยะวรรณ สายบุญพ่วง300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 691อรวรรณ ชัยนิรันดร์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 692อุทิศให้แด่
คุณยาย เซี่ยมอี่ แซ่ไหล
คุณตา เจี่ย แซ่โค้ว
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 693จาตุพล อนันตกุล500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 694นางสาวบุญทิพย์ ฟุ้งทวีทรัพย์ และ
ครอบครัว
500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 695ร่วมบุญสร้างกุฏิ1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 696มงคล ลิมปวัฒน์กุล100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 697อุทิศให้แด่
คุณแม่ Anna Linnea Margareta Rehnström
คุณพ่อ Bertil Verner Rehnström
1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 698เมธี เลิศสุวรรณโรจน์ และครอบครัว400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 699ศุภรัตน์ สมศักดิ์300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 700ธัญวลัย แซ่หลี200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 701กิตติมา นพเก้ารัตนมณี5,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 702วราลักษณ์ จิรานันตรัตน์200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 703นางศศิธร ชาติประสพ และ นางสาวพรนิภา
พูนจันอัด
1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 704ครอบครัวเลิศอัครพิทูร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 705กองบุญรอบทิศ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 706เมทินี แก้วรัตนากร และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 707นฤพนธ์1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 708กฤศณัฎฐ์ เลิศอัศววิวัฒน์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 709Douglas Tumsuwan
Mikael Haugen
1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 710รุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต และคุณแม่เช้า
เหล็กสูงเนิน
2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 711สัญญา มีจั่นเพ็ชรและครอบครัว1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 712ยุพิน นครแกตุ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 713ครอบครัวโชคสวัสดิ์ 1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 714พราวฟอง จามรจันทร์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 715กัญจนะ200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 716ศิริธาน ศิริมณีธรรม1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 717นวภรณ์ สุวรรณชีวะศิริ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 718วิเศเวศ ศิริมณีธรรม500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 719นริศสรณ์ นิติพัฒนพล และหมู่คณะ2,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 720ลดารัตน์ สุพรรณเภสัช1,005.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 721น.ส.ณัฐธยาน์​ แซ่เบ๊300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 722อธิคม400.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 723อนล ธรรมตระการ300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 724คุณโกวิท แริวราพันธ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 725วรยา ขจรพิสิฐศักดิ์ และครอบครัว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 726น.ส.ภัคพัชญ์ พันธุ์ภักดีพล และครอบครัว300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 727นายสมนึก50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 728ภาวินี เพิ่มธรรมสิน299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 729เกสรา เติมสินวาณิช200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 730Sony and family100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 731กวีนัทธิ์ ศรีตรัยรักษ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 732นางคำสอน ลอนด์เลอพาต100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 733กฤษฎา คีรีแก้วและครอบครัว1,200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 734ฐณัชปพงภ์ นรชัยศักดิ์พล300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 735ดร. บุญศรี วังมณีรัตน์10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 736มลิวัลย์ นพพร100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 737ฐานิยา 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 738คมกฤช เสือเอก200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 739นางสาวปาริมา บุญมั่ง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 740คุณชนกวรรณ ศรีมณฑา500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 741ปิติพร ปริษาวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 742ธนัญชกร​ นนทภักดิ์3,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 743Nopporn Sandhi 200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 744ประภาศิริ ลี้เจริญ500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 745น.ส.สุพัตรา ไมทอง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 746อรอุมา ชลัมพุช1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 747พรรณราย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 748นส. นันท์นภัสร์ ธนศุทธวงศ์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 749น.ส.จรรยมณฐ์ เมฆศรีนวล อุทิศให้คุณ
พ่อชัยวัฒน์ เมฆศรีนวล
200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 750นางวันเพ็ญ ยิ่งยงวัฒนากุล200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 751ทวิชา ชื่นกองแก้ว100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 752ภาวินี เพิ่มธรรมสิน299.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 753ศิริมาส วิศวชิตมัน1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 754สุพจน์ ปัญญา และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 755นางมณฑา อิงประสาร10,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 756อุทิศให้คุณพ่อสันติ วิไลนำโชคชัย200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 757สรสิช 300.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 758ทยากร เพ็ชร์ผ่องและครอบครัว200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 759คุณนพดล ศัตรูลี้ อุทิศให้น้องข้าวนิล1,100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 760วรัลชญาน์ จิระวัจน์อมร1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 761ไม่ระบุชื่อ50.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 762กรรณิการ์500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 763ญานิน ฟองวาสนาส่ง500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 764ไม่มี1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 765กัลยารัชช์ ผลประทีปสุริยา1,000.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 766ชนิดา ชูธนัง200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 767สราวุธ ฤทธิแผลง 500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 768นายชูลิต ชินวงษ์ และนางสมคิด ชินวงษ์1,500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 769นางสาวปานพิมพ์ วรกรวิบูลศิลป์100.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 770เชลบี ทักษพร คอสติเกน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 771คีธ วัฒนพัฒน์ คอสติเกน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 772ภัลลนันทน์ คอสติเกน200.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 773นายกานนต์ นางสุคนธ์
นายยุรศักดิ์ นายอุดมพร
ด.ญ.นิพัทธ์ชญา นพวงศ์
และนางสาวจันทิมา ขุนไพ
117.17 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 774วีรยา สุวรรณโสภี500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 775นางสาวนุชจรีย์​ ผลพรพิเชฐ​ และครอบครัว590.71 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 776พัชรี ลี้วัฒณากุล และครอบครัว500.00 บาทภาพที่ระลึก
ลำดับที่ 777ภาวินี เพิ่มธรรมสิน299.00 บาทภาพที่ระลึก